Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006

Kazalo

5242. Navodilo za posredovanje zahteve za pridobitev osebnih podatkov iz registra transakcijskih računov v elektronski obliki, stran 13027.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB) in 9. člena Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov ter odpiranju in vodenju transakcijskih računov s posebnim statusom (Uradni list RS, št. 78/06) ter v povezavi s četrtim odstavkom 29. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB3) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za posredovanje zahteve za pridobitev osebnih podatkov iz registra transakcijskih računov
v elektronski obliki
SPLOŠNE DOLOČBE
1. točka
S tem navodilom se določajo podrobnejša pravila o posredovanju zahtev za pridobitev osebnih podatkov iz registra transakcijskih računov, ki ga vodi Banka Slovenije (v nadaljevanju: register), v elektronski obliki.
2. točka
(pomen izrazov)
Pomen izrazov v tem navodilu:
1. prosilec: je oseba ali drug subjekt, ki lahko pridobi osebne podatke iz registra v skladu s prvo in tretjo alinejo drugega odstavka 29. člena Zakona o plačilnem prometu;
2. kvalificirano digitalno potrdilo: je kvalificirano digitalno potrdilo overitelja SIGOV-CA oziroma SIGEN-CA, ki je v skladu z določbami Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu;
3. spletni obrazec: je obrazec na spletni strani Banke Slovenije, preko katerega prosilec posreduje zahtevo za pridobitev osebnih podatkov iz registra v elektronski obliki;
4. zahteva v elektronski obliki: je elektronski zapis zahteve za pridobitev osebnih podatkov iz registra.
TEHNIČNI POGOJI ZA POSREDOVANJE ZAHTEVE
3. točka
Za posredovanje zahteve v elektronski obliki morajo prosilci izpolnjevati naslednje pogoje:
1. imeti dostop do interneta,
2. na računalniku imeti nameščeno kvalificirano digitalno potrdilo overitelja SIGOV-CA oziroma SIGEN-CA,
3. imeti nameščen brskalnik, ki podpira 128 bitno enkripcijo SSL.
NAČIN POSREDOVANJA ZAHTEVE
4. točka
(dostop do spletnega obrazca)
Prosilec se s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi na spletni strani Banke Slovenije. Po uspešno preverjeni veljavnosti kvalificiranega digitalnega potrdila se prosilcu omogoči izpolnitev spletnega obrazca ter oddajo zahteve.
Če kvalificirano digitalno potrdilo prosilca ni veljavno, prosilec ne more dostopiti do spletnega obrazca.
5. točka
(izpolnjevanje spletnega obrazca)
Prosilec izpolni spletni obrazec z naslednjimi podatki:
1. podatki o prosilcu:
– ime in priimek oziroma firma,
– naslov,
– davčna številka,
2. podatki o imetniku transakcijskega računa:
– ime in priimek,
– davčna številka,
3. navedba pravne podlage in namena obdelave osebnih podatkov.
Prosilec mora spletni obrazec izpolniti z vsemi podatki, opredeljenimi v prejšnjem odstavku.
V primeru, da prosilec zahteva posredovanje osebnih podatkov za več imetnikov transakcijskih računov, v spletnem obrazcu navede podatke v skladu s točko 2. in 3. iz prejšnjega odstavka za več imetnikov transakcijskih računov.
Prosilec lahko podatke o imetnikih transakcijskih računov poda v standardizirani obliki, to je v obliki datoteke (Priloga 1), ki jo prosilec vnese v spletni obrazec kot prilogo k zahtevi.
Listine, s katerimi prosilec izkazuje pravno podlago in namen pridobivanja osebnih podatkov iz registra, ter listine, ki morajo biti priložene spletnemu obrazcu, se kot elektronska (skenirana) kopija vnesejo v spletni obrazec kot priloga k zahtevi. Elektronske (skenirane) kopije listin so lahko v formatu doc,. pdf,. jpg ali.gif.
Pri vsakokratnem izpolnjevanju spletnega obrazca lahko prosilec vnese podatke v takšnem obsegu, da skupna velikost sporočila, skupaj s prilogami, ne presega 10 MB.
6. točka
(podpisovanje in posredovanje zahteve)
Prosilec zahtevo elektronsko podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom in posreduje zahtevo Banki Slovenije po varni elektronski poti.
Banka Slovenije neprekinjeno omogoča posredovanje zahteve preko spletnega obrazca.
SPREJEM ZAHTEVE IN POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV IZ REGISTRA
7. točka
(sprejem zahteve)
Banka Slovenije sprejema zahteve, posredovane v elektronski obliki preko spletnega obrazca, vsak delovni dan med 9. in 15. uro.
8. točka
(posredovanje osebnih podatkov z registra)
Banka Slovenije na podlagi sprejete zahteve in pod pogojem, da je prosilec upravičen do posredovanja osebnih podatkov iz registra, prosilcu posreduje zahtevane osebne podatke v pisni obliki, na naslov prosilca iz prvega odstavka 5. točke tega navodila.
Če prosilec posreduje podatke o imetnikih transakcijskih računov v standardizirani obliki iz tretjega odstavka 5. točke tega navodila in pod pogojem, da je prosilec upravičen do posredovanja osebnih podatkov iz registra, Banka Slovenije zahtevane podatke posreduje prosilcu v pisni obliki. Na zahtevo prosilca lahko Banka Slovenije zahtevanim osebnim podatkom v pisni obliki priloži te podatke tudi na elektronskem nosilcu podatkov v obliki dopolnjene datoteke (Priloga 2). Banka Slovenije zahtevane podatke posreduje na naslov prosilca iz prvega odstavka 5. točke tega navodila.
Banka Slovenije prosilcu zaračuna stroške za posredovanje osebnih podatkov iz registra v skladu z veljavno tarifo Banke Slovenije.
Ne glede na prejšnji odstavek Banka Slovenije prosilcu, za katerega poseben zakon določa brezplačno pridobitev osebnih podatkov iz registra, ne zaračuna posredovanja teh podatkov.
KONČNA DOLOČBA
9. točka
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 15. novembra 2006
Mitja Gaspari l.r.
Guverner
Banke Slovenije
  Priloga 1
 
    Priprava datoteke s podatki o imetnikih transakcijskih računov –
              standardizirana oblika
 
  Datoteko s podatki o imetnikih transakcijskih računov se pripravi v ASCII
formatu (datoteka TXT, *.txt) in z uporabo kodne tabele CP1250.
 
  STRUKTURA ZAPISOV V DATOTEKI:
  Na začetku vsakega zapisa je oznaka RTRR in tip zapisa (prvi zapis – 00,
individualni zapis s podatki o imetniku transakcijskega računa – 11, zadnji
zapis – 99).
 
  Prvi zapis:
  RTRR00
 
  Individualni zapis s podatki o imetniku transakcijskega računa:
  RTRR11, v nadaljevanju zapisa sledi:
  – davčna številka imetnika transakcijskega računa (8N),
  – priimek imetnika transakcijskega računa (35AN),
  – ime imetnika transakcijskega računa (35AN),
  – namen obdelave osebnih podatkov (zadeva, v zvezi s katero se podatek
potrebuje, npr. opravilna številka ali druga oznaka, pod katero poizvedovalec
vodi zadevo) (25 AN).
 
  Zadnji zapis:
  RTRR99, v nadaljevanju zapisa sledi:
  – število individualnih zapisov v datoteki (10N),
  – davčna številka prosilca (8N).
 
  OZNAKE IN PRAVILA OBLIKOVANJA ZAPISOV V DATOTEKI:
  – N pomeni število numeričnih znakov (število z vodilnimi ničlami, brez
decimalnih pik oziroma vejic).
  Primer za 10N: 25 --> 0000000025
  – AN pomeni število alfa numeričnih znakov (zapis znakov od leve proti
desni). Če je zapis znakov krajši kot je maksimalno predvideno število
znakov, za zapisom sledijo znaki za presledek (znaki Blank).
  – Na koncu vsakega zapisa (prvi, individualni, zadnji) mora biti:
  – znak za konec vrstice (znak Carriage return, ASCII 13) in
  – znak za preskok v novo vrstico (znak Line feed, ASCII 10).
  – Vsak individualen zapis mora vsebovati podatke o davčni številki,
priimku in imenu imetnika transakcijskega računa ter namen obdelave osebnih
podatkov.
  – V posamezni datoteki je lahko vključenih največ 300 individualnih
zapisov s podatki o imetnikih transakcijskih računov.
 
  Primer datoteke s podatki o imetnikih transakcijskih računov:
  RTRR00
  RTRR1112345678NOVAK      JANEZ   opr.št. 1523
  RTRR1112345679NOVAK      JANKO   opr.št. 1524
  RTRR1112345670NOVAK      MARKO   opr.št. 1525
  RTRR9900000000392582087
  Priloga 2

    Dopolnitev datoteke s podatki o imetnikih transakcijskih računov

  Banka Slovenije dopolni datoteko z osebnimi podatki iz registra
transakcijskih računov v ASCII formatu (datoteka TXT, *.txt) in z uporabo
kodne tabele CP1250.

  STRUKTURA ZAPISOV V DATOTEKI:
  Banka Slovenije dopolni datoteko z osebnimi podatki iz registra tako, da
individualni zapis s podatki o imetniku transakcijskega računa dopolni s
podatki iz registra.

  Prvi zapis:
  RTRR00

  Individualni zapis s podatki o imetniku transakcijskega računa in osebnimi
podatki iz registra:
  RTRR11, v nadaljevanju zapisa sledi:
  – davčna številka imetnika transakcijskega računa (8N),
  – priimek imetnika transakcijskega računa (35AN),
  – ime imetnika transakcijskega računa (35AN),
  – namen obdelave osebnih podatkov (zadeva, v zvezi s katero se podatek
potrebuje, npr. opravilna številka ali druga oznaka, pod katero poizvedovalec
vodi zadevo) (25 AN),
  – status poizvedbe (1AN):
  1 –  V registru transakcijskih računov obstaja imetnik transakcijskega
računa z navedeno davčno številko, priimkom in imenom.
  0 – V registru transakcijskih računov ne obstaja imetnik transakcijskega
računa z navedeno davčno številko, priimkom in imenom.
  A –  Individualni zapis s podatki o imetniku transakcijskega računa ne
vsebuje podatka o davčni številki.
  B – Individualni zapis s podatki o imetniku transakcijskega računa vsebuje
podatek o davčni številki, ki ni dolžine osmih znakov.
  C – Individualni zapis s podatki o imetniku transakcijskega računa vsebuje
podatek o davčni številki, ki ni numerični podatek.
  D – Individualni zapis s podatki o imetniku transakcijskega računa vsebuje
podatek o davčni številki, ki ni v skladu s predpisanim modelom izračuna
davčne številke.
  E –  Individualni zapis s podatki o imetniku transakcijskega računa ne
vsebuje vseh podatkov.
  V primeru, da je status poizvedbe 1, se individualni zapis dopolni z
osebnimi podatki iz registra (kot opredeljeno v nadaljevanju).
  – oznaka vrste računa (1AN) (A – transakcijski račun fizične osebe, na
katerem se vodijo denarna sredstva v domači in tuji valuti),
  – številka transakcijskega računa imetnika (15N),
  – status računa (odprt, zaprt) (5AN),
  – datum zaprtja, če je status računa 'zaprt' (10AN),
  – kratek naziv banke (35N),
  – oznaka o neporavnanih obveznostih (1AN) (R – neporavnane obveznosti,
prazno – poravnane obveznosti)1.

  Zadnji zapis:
  RTRR99, v nadaljevanju zapisa sledi:
  – število individualnih zapisov v odgovoru na datoteko (10N),
  – davčna številka prosilca (8N).


  OZNAKE IN PRAVILA OBLIKOVANJA ZAPISOV V DATOTEKI:
  – N pomeni število numeričnih znakov (število z vodilnimi ničlami, brez
decimalnih pik oziroma vejic).
  Primer za 10N: 25 --> 0000000025
  – AN pomeni število alfa numeričnih znakov (zapis znakov od leve proti
desni). Če je zapis krajši kot je maksimalno predvideno število znakov za
zapis, za zapisom sledijo znaki za presledek (znaki Blank).
  – Na koncu vsakega zapisa (prvi, individualni, zadnji) mora biti:
  – znak za konec vrstice (znak Carriage return, ASCII 13) in
  – znak za preskok v novo vrstico (znak Line feed, ASCII 10).
  – V primeru, da ima imetnik dva (ali več) transakcijskih računov, se v
datoteko zapiše dva (ali več) individualnih zapisov za tega imetnika
transakcijskih računov.

  Primer datoteke s podatki o imetnikih transakcijskih računih in podatki iz
registra transakcijskih računov