Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006

Kazalo

4822. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Veržej, stran 11793.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 59/99, 70/00 in 51/02) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet Občine Veržej na 33. redni seji dne 20. 10. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o stimulaciji študentov Občine Veržej
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za dodeljevanje stimulacij rednim in izrednim študentom na območju Občine Veržej. Izredni študenti, ki študirajo ob delu in iz dela, niso upravičeni do stimulacije.
2. člen
Sredstva stimulacij se zagotovijo iz občinskega proračuna.
I. MERILA IN POSTOPEK ZA PODELJEVANJE STIMULACIJ
3. člen
Stimulacije se podeljujejo študentom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Veržej.
4. člen
Pri podeljevanju stimulacije se upošteva vpis v višji letnik v višješolskih, visokošolskih in univerzitetnih zavodih za tekoče studijsko leto, začenši od 1. 10. 2006 naprej, ter uspešno opravljena diploma, magisterij, specialistična naloga ali doktorska disertacija na univerzah.
Za vpis v prvi letnik se stimulacija ne podeljuje, za vpis v absolventski staž se stimulacija podeljuje.
5. člen
Višina stimulacije se vsako leto uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu in velja za celo leto.
6. člen
Višina stimulacije se razlikuje glede na stopnjo študija (višješolski, visokošolski ali univerzitetni).
7. člen
Stimulacija ob diplomi je enaka petkratni vrednosti stimulacije zneska ob vpisu v višji letnik, glede na stopnjo študija.
Stimulacija ob magisteriju ali specialističnem študiju je enaka desetkratni vrednosti stimulacije ob vpisu v višji letnik, glede na stopnjo študija.
Stimulacija ob doktorski disertaciji je enaka dvajsetkratniku vrednosti stimulacije ob vpisu v višji letnik, glede na stopnjo študija.
Posebna stimulacija pripada študentom, ki opravljajo diplomsko, magistrsko nalogo, specialistično nalogo ali doktorsko disertacijo, ki je neposredno vezana na območje Občine Veržej in ali Pomurja. Višino posebne stimulacije na podlagi vloge študenta določi občinski svet.
II. PODELJAVANJE STIMULACIJ
8. člen
Ob vlogi za izplačilo stimulacije je potrebno predložiti potrdilo o vpisu v naslednji letnik ali dokazilo o zaključku študija (fotokopija diplome, magisterija, specialistične naloge, doktorske dizertacije) in, dokazilo o stalnem prebivališču v Občini Veržej. Potrdilo o študentu se hranijo v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov do končanja študija.
Čas izplačevanja stimulacije za napredovanje v višji letnik in absolventski staž je ob koncu študijskega leta. Stimulacije iz 7. člena se izplačajo v roku največ treh mesecev po opravljeni diplomi, magisteriju, specialističnem študiju oziroma doktorski disertaciji.
Pred izplačilom stimulacije se sklene pogodba o stimulaciji med občino in študentom, ki jo podpiše župan.
9. člen
Študent ni upravičen do stimulacije, če:
– ne pridobi pogojev za vpis v naslednji letnik
– se ponovno vpisuje v naslednji letnik, v katerega se je vpisal pogojno v predhodnem študijskem letu in pridobil stimulacijo
– ponavlja letnik študija.
10. člen
Študent mora stimulacijo vrniti če:
– navaja neresnične podatke,
– predloži lažno potrdilo za vpis v naslednji letnik.
11. člen
Neupravičeno pridobljena stimulacija skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi se vrne v roku 1 leta, računajoč od dneva, ko je bila študentu izplačana.
12. člen
Prejemnik stimulacije je izjemoma oproščen vseh obveznosti v primerih:
– zaradi težjega zdravstvenega stanja;
– iz drugih opravičenih razlogov, ki so razvidni iz dokazil študenta.
O tem odloča na podlagi dokazil Občinski svet Občine Veržej.
13. člen
Višina stimulacije rednim in izrednim študentom za vpis v višji letnik:
– višješolski, visokošolski program 15.000,00 SIT,
– univerzitetni program 20.000,00 SIT.
14. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 900-190/06-skl
Veržej, dne 20. oktobra 2006
Župan
Občine Veržej
Drago Legen l.r.

AAA Zlata odličnost