Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006

Kazalo

4821. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2006, stran 11792.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 20. 10. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu
Občine Veržej za leto 2006
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2006 (Uradni list RS, št. 120/05, popr. 4/06) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|A) |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |    V tisoč|
|  |                            |    tolarjih|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            |    263.159|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI                    |     87.962|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |700 Davki na dohodek in dobiček            |     60.500|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |703 Davki na premoženje                |     8.009|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |704 Domači davki na blago in storitve         |     19.453|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI                   |     17.141|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja    |     4.321|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |711 Takse in pristojbine                |      700|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       |      150|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |714 Drugi nedavčni prihodki              |     11.970|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI                  |      150|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       |      100|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |722 Prodaja zemljišč in nematerialnega premoženja   |       50|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI                  |    157.906|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih    |    157.906|
|  |institucij                       |        |
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              |    293.531|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI                     |     47.900|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         |     19.140|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     |     2.936|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |402 Izdatki za blago in storitve            |     24.060|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |403 Plačila domačih obresti              |      864|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |409 Rezerve                      |      900|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI                    |     82.781|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |410 Subvencije                     |     4.018|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom      |     45.608|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |412 Transferi neprofitnih organizacijam in ustanovam  |     9.579|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |413 Drugi tekoči domači transferi           |     23.576|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI                 |    147.250|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         |    147.250|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI                |     15.600|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |430 Investicijski transferi              |     15.600|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|III.|PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ                |    –30.372|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |                            |        |
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|B) |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB           |        |
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |       50|
|  |DELEŽEV                        |        |
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |       50|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |750 Prejeta vračila danih posojil           |       50|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |                            |        |
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|C) |RAČUN FINANCIRANJA                   |        |
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|55 |Odplačila domačega dolga                |     5.200|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |NETO ZADOLŽEVANJE                   |     5.200|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |                            |        |
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|D) |SREDSTVA PRORAČUNA                   |    –35.522|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
|  |DENARNA SREDSTVA NA RAČUNU NA DAN 1. 1. 2006      |     38.654|
+----+-------------------------------------------------------+---------------+
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«.
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 6. člena tako, da se glasi:
»Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije so v letu 2006 oblikovane v višini 600.000,00 SIT.«.
3. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 900-188/06-skl.
Veržej, dne 20. oktobra 2006
Župan
Občine Veržej
Drago Legen l.r.

AAA Zlata odličnost