Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006

Kazalo

4813. Pravilnik o nagrajevanju mladih talentov na področju športa, kulture in izobraževanja in na drugih področjih, stran 11780.

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 34. seji dne 13. julija 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o nagrajevanju mladih talentov na področju športa, kulture in izobraževanja in na drugih področjih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopek za nagrajevanje mladih talentov na področju športa, kulture in izobraževanja in na drugih področjih v Občini Šempeter - Vrtojba.
2. člen
Občina Šempeter - Vrtojba dodeljuje enkratne nagrade za mlade talente za dosežene izjemne dosežke na področju športa, kulture in izobraževanja in na drugih področjih.
Kot izjemen dosežek na področju športa, kulture in izobraževanja in na drugih področjih se po tem pravilniku šteje:
– javno priznan uspeh ali izjemni dosežek v preteklem šolskem/študijskem letu na področju športa, kulture in izobraževanja, dokazljiv s priznanji, s potrdili društev, klubov, izobraževalnih organizacij, organizatorjev tekmovanj, …, z nagradami ali kolajnami s tekmovanj, s potrdili o objavljenih delih, s potrdili o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih in s kritikami dosežkov,
– odličen učni uspeh za učence in dijake v preteklem šolskem letu oziroma povprečna ocena najmanj 9 za študente v preteklem študijskem letu (le v primeru uveljavljanja pravice do denarne nagrade na področju izobraževanja).
Šteje se, da kandidat, ki je dosegel 30 točk na maturi, izpolnjuje pogoj posebne nadarjenosti.
Sredstva za nagrade se zagotavljajo v proračunu občine.
II. POGOJI IN MERILA
3. člen
Pogoj za uveljavljanje pravice do enkratne denarne nagrade za izjemne dosežke je:
– stalno prebivališče v Občini Šempeter - Vrtojba,
– državljanstvo RS ali EU,
– dokazilo o javno priznanem uspehu ali izjemnem dosežku v preteklem šolskem/študijskem letu oziroma dokazilo o učnem uspehu v preteklem šolskem/študijskem letu,
– starost do dopolnjenih 28 let.
4. člen
Izjemni dosežki iz 3. člena tega pravilnika se vrednotijo po merilih in s točkami, opredeljenimi v naslednjih razpredelnicah:
a) Merila za dodelitev enkratne denarne nagrade na področju športa
+------------------------------------------------------------------+-----+
|Izjemni dosežek                          |Točke|
+------------------------------------------------------------------+-----+
|1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na državnem prvenstvu |20–30|
+------------------------------------------------------------------+-----+
|1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na mednarodnem     |30–40|
|prvenstvu                             |   |
+------------------------------------------------------------------+-----+
|1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na pokalih državnega  |10–15|
|ranga                               |   |
+------------------------------------------------------------------+-----+
|1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na pokalih       |15–20|
|mednarodnega ranga                        |   |
+------------------------------------------------------------------+-----+
|2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na državnem     |10–20|
|prvenstvu                             |   |
+------------------------------------------------------------------+-----+
|2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na mednarodnem    |20–30|
|prvenstvu                             |   |
+------------------------------------------------------------------+-----+
|2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na pokalih državnega | 5–10|
|ranga                               |   |
+------------------------------------------------------------------+-----+
|2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na pokalih      |10–15|
|mednarodnega ranga                        |   |
+------------------------------------------------------------------+-----+
|3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na državnem     |do 10|
|prvenstvu                             |   |
+------------------------------------------------------------------+-----+
|3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na mednarodnem   |10–20|
|prvenstvu                             |   |
+------------------------------------------------------------------+-----+
|3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na pokalih     | do 5|
|državnega ranga                          |   |
+------------------------------------------------------------------+-----+
|3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na pokalih     | 5–10|
|mednarodnega ranga                        |   |
+------------------------------------------------------------------+-----+
|1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na regijskem      | 5–10|
|tekmovanju                            |   |
+------------------------------------------------------------------+-----+
|Nastopi v državni reprezentanci                  |po 10|
+------------------------------------------------------------------+-----+
|Nastopi v olimpijski reprezentanci                |po 30|
+------------------------------------------------------------------+-----+
|Posebne nagrade, priznanja ali drugi javni dosežki        |do 10|
+------------------------------------------------------------------+-----+
b) Merila za dodelitev nagrade na področju kulture
+----------------------------------------------------------+-------------+
|Izjemni dosežek                      |    Točke|
+----------------------------------------------------------+-------------+
|1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na državnem  |    20–30|
|tekmovanju                        |       |
+----------------------------------------------------------+-------------+
|1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na mednarodnem |    30–40|
|tekmovanju                        |       |
+----------------------------------------------------------+-------------+
|2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na državnem |    10–20|
|tekmovanju                        |       |
+----------------------------------------------------------+-------------+
|2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na      |    20–30|
|mednarodnem tekmovanju                  |       |
+----------------------------------------------------------+-------------+
|3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na državnem |    do 10|
|tekmovanju                        |       |
+----------------------------------------------------------+-------------+
|3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na     |    10–20|
|mednarodnem tekmovanju                  |       |
+----------------------------------------------------------+-------------+
|1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na regijskem  |     5–10|
|tekmovanju                        |       |
+----------------------------------------------------------+-------------+
|Posebne nagrade in priznanja               |    do 10|
+----------------------------------------------------------+-------------+
|Drugi javni dosežki (potrdila o objavljenih delih,    |    do 20|
|umetniških razstavah ali koncertih in kritikami dosežkov) |       |
+----------------------------------------------------------+-------------+
c) Merila za dodelitev nagrade na področju izobraževanja in na drugih področjih
+-------------------------------------------------+------------+
|Izjemni dosežek                 |    Točke|
+-------------------------------------------------+------------+
|1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na  |    20–30|
|državnem tekmovanju               |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na  |    30–40|
|mednarodnem tekmovanju              |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na |    10–20|
|državnem tekmovanju               |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|2. mesto oziroma srebrno priznanje, doseženo na |    20–30|
|mednarodnem tekmovanju              |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na |    do 10|
|državnem tekmovanju               |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|3. mesto oziroma bronasto priznanje, doseženo na |    10–20|
|mednarodnem tekmovanju              |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|1. mesto oziroma zlato priznanje, doseženo na  |    5–10|
|regijskem tekmovanju               |      |
+-------------------------------------------------+------------+
|Posebne nagrade in priznanja           |    do 10|
+-------------------------------------------------+------------+
|Drugi javni dosežki (potrdila o objavljenih   |    do 20|
|delih, sodelovanju pri znanstvenih raziskavah,  |      |
|recenzije dosežkov na izobraževalno-znanstvenem |      |
|področju, priporočila ustanov, potrdila in    |      |
|priporočila gospodarskih združb o pomembnih   |      |
|raziskovalnih in drugih prispevkih kandidata …) |      |
+-------------------------------------------------+------------+
5. člen
Predlog upravičencev in razdelitve nagrad pripravi Komisija za nagrajevanje mladih talentov na področju športa, kulture in izobraževanja.
Petčlansko komisijo imenuje župan.
Sklep o najnižjem in najvišjem številu točk, na podlagi katerih se določi višina denarne nagrade, za vsako leto posebej izda župan.
Sklep o višini denarne nagrade izda na podlagi predloga komisije župan.
Denarna nagrada se nakaže na transakcijski račun upravičenca.
III. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE ENKRATNIH DENARNIH NAGRAD
6. člen
Denarne nagrade po tem pravilniku se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v oktobru za preteklo šolsko/študijsko leto.
Javni razpis za dodelitev denarnih nagrad izvaja občinska uprava v soglasju s komisijo in v skladu z določili tega pravilnika.
7. člen
Sklep o objavi javnega razpisa sprejme župan.
8. člen
Javni razpis, ki ga pripravi komisija, mora vsebovati:
– podatke o predmetu razpisa,
– podatke o višini razpoložljivih proračunskih sredstev,
– pogoje za dodelitev denarnih nagrad,
– podatke o zahtevanih prilogah,
– in rok za vložitev prijave na javni razpis.
9. člen
Prijava na javni razpis obsega:
– izpolnjen predpisani obrazec s podatki in predstavitvijo vlagatelja,
– potrdilo o stalnem prebivališču
– potrdilo o državljanstvu RS ali EU,
– dokazilo o učnem uspehu predhodnega šolskega oziroma študijskega leta (le v primeru uveljavljanja pravice do enkratne denarne nagrade na področju izobraževanja),
– dokazila o izjemnih dosežkih oziroma posebni nadarjenosti, doseženih v preteklem šolskem/študijskem letu,
– druga dokazila o posebni nadarjenosti.
10. člen
Komisija obravnava popolne in v razpisanem roku prispele prijave. Na podlagi zbrane dokumentacije in ovrednotenja vseh zbranih dokazil pripravi poročilo ter predlog o dodelitvi enkratnih denarnih nagrad Občine Šempeter - Vrtojba.
11. člen
Komisija lahko, glede na razpoložljiva proračunska sredstva, predlaga tudi dodelitev promocijske enkratne denarne nagrade kandidatu, ki nagrade zaradi presežene starosti ne bi dobil, vendar na posameznem področju dosega izjemne rezultate, primerljive v evropskem in svetovnem prostoru.
Ravno tako lahko komisija, glede na razpoložljiva proračunska sredstva, predlaga tudi dodelitev promocijske enkratne denarne nagrade za študij v tujini ali za strokovno izpopolnjevanje v tujini.
12. člen
Komisija mora pripraviti predlog o upravičenosti in višini denarnih nagrad najkasneje v 15 dneh po preteku javnega razpisa.
O dodelitvi enkratnih denarnih nagrad v Občini Šempeter - Vrtojba odloči na predlog komisije župan s sklepom najkasneje v 30 dneh po preteku javnega razpisa.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Javni razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči v letu 2006 se objavi v oktobru 2006.
14. člen
S tem pravilnikom, ki prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, preneha veljati Pravilnik o nagrajevanju mladih talentov na področju športa, kulture in izobraževanja in na drugih področjih (Uradni list RS, št. 125/04).
Št. 011-01-5/2006-13
Šempeter pri Gorici, dne 14. julija 2006
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost