Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006

Kazalo

4812. Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 11771.

Na podlagi 7., 9. in 11. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03), 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04 in 74/05) in določil nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 35. seji dne 28. septembra 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju letnih programov športa
v Občini Šempeter - Vrtojba
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki jih Občina Šempeter - Vrtojba zagotavlja v vsakoletnem proračunu.
S Pravilnikom Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, ki jih Občina Šempeter - Vrtojba namenja za sofinanciranje programov športa. Pravilnik opredeljuje tudi ostala sredstva za šport, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
2. člen
Izvajanje občinskega programa športa se določi z letnim programom športa, ki ga sprejme Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba.
Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo v tekočem proračunskem letu, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za posamezne programe.
Predlog letnega programa športa za posamezno proračunsko leto pripravi občinska uprava.
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v letnem programu, se zagotavljajo sredstva v občinskem proračunu za sofinanciranje naslednjih vsebin:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
– športna rekreacija,
– kakovostni in vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov,
– znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja,
– založniška in propagandna dejavnost,
– mednarodne, državne, medobčinske in občinske prireditve,
– informacijski sistem na področju športa,
– delovanje društev,
– izgradnja in vzdrževanje športnih objektov.
III. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
3. člen
Za sofinanciranje programov športa iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov:
– športna društva in klubi,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost na razpisu pred ostalimi izvajalci programov športa v občini.
4. člen
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Šempeter - Vrtojba in izvajajo programe v občini,
– nimajo sedeža v Občini Šempeter - Vrtojba vendar v občini ali izven nje izvajajo tiste športne programe, ki jih ne izvajajo domači izvajalci športnih programov,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo in so registrirani vsaj eno leto,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, kolikor so organizirani v skladu z Zakonom o društvih,
– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke.
5. člen
Občinska proračunska sredstva namenjena športnim programom lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA PROGRAME ŠPORTA
6. člen
Postopek izbora in vrednotenja prijavljenih programov na javni razpis za sofinanciranje programov športa vodi Odbor za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: odbor).
Naloge odbora so:
– pregled prispelih prijav na javni razpis,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila in predloga županu,
– spremljanje izvajanja programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 11. člena tega pravilnika,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Administrativne naloge za odbor opravlja občinska uprava.
7. člen
Javni razpis se izvede praviloma do 1. marca. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za posamezne vsebine športnih programov, kot je opredeljeno v 2. členu tega pravilnika. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od dneva objave javnega razpisa. Izvajalec javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kandidatom, vendar največ v višini stroškov fotokopiranja dokumentacije.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnjujejo pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 15 dni.
8. člen
Javni razpis za sofinanciranje programov športa se objavi na krajevno običajen način in na spletni strani občine. Objava javnega razpisa mora vsebovati najmanj:
– navedbo naročnika,
– programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi in projekti,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– razpisne roke,
– rok, v katerem bodo prijavljeni na razpis obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo še drugi podatki, če so potrebni.
9. člen
Odbor pripravi predlog razdelitve finančnih sredstev na podlagi meril za vrednotenje programov športa.
Višina sofinanciranja posameznih vsebin se opredeli v točkah, v deležih sofinanciranja, oziroma kot izhaja iz meril za vrednotenje programov športa.
Po sprejetju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba določi župan vrednost točk za posamezne vsebine športnih programov.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na s strani občinskega sveta potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za izvajanje posameznih vsebin v športu.
Odbor pripravi končni predlog za izbor programov za sofinanciranje, za kar občinska uprava izda sklep o izboru.
Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo županu občine v roku osmih dni od prejema sklepa.
Župan odloči o pritožbi v osmih dneh od prejema pritožbe. Županova odločitev je dokončna.
V. NAČIN FINANCIRANJA
10. člen
Pogodbe z izbranimi izvajalci športnih programov sklene župan.
Pogodbe med izvajalcem javnega razpisa ter izvajalci športnih programov vsebujejo: podatke obeh skleniteljev pogodbe, vsebino in obseg programa, čas realizacije programa, roke za oddajo poročil, obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proračuna občine, način nadzora nad porabo sredstev ter druge medsebojne pravice in dolžnosti.
Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na račune izvajalcev programov na način, ki je opredeljen v posameznih pogodbah.
Sredstva za sofinanciranje programov pod točko 6.1 do vključno 6.6 iz 16. člena tega pravilnika se izvajalcem nakazujejo na podlagi predloženih ustreznih dokumentov, ki izkazujejo nastanek obveznosti izvajalca programa, do odobrene višine.
11. člen
Izvajalci programov morajo oddati najkasneje do 30. novembra tekočega leta letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Vsi izvajalci, ki prejmejo za izvedbo programa v tekočem letu več kot 1.000.000 tolarjev, morajo najkasneje do 31. 7. tekočega leta podati tudi polletno poročilo. V primeru, da se na osnovi podanega polletnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi. V primeru ugotovitve nepravilnosti na osnovi letnega poročila se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
Enako kot v prejšnjem odstavku, se ravna v primeru, če se ugotovi, da je izvajalec prejel, oziroma so mu bila odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine, za katero stroški dejansko ne nastajajo. Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku, ni dostavil celotnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja delovanja, zmanjšanega obsega dela, ipd. ne porabi vseh odobrenih sredstev, župan s sklepom prerazporedi ta sredstva drugim izvajalcem programov.
12. člen
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja nadzorni odbor in drugi pristojni organi občine.
13. člen
Sredstva za sofinanciranje oziroma financiranje ostalih nalog s področja športne dejavnosti, prireditve in programe, ki jih ni mogoče predvideti v naprej, so pa pomembni za promocijo Občine, se zagotovi iz drugih ustreznih proračunskih postavk, na podlagi razpisa, ki je odprt do porabe proračunskih sredstev.
Sredstva se upravičencem dodelijo z odločbo. Način in obseg financiranja se določi v pogodbi.
VI. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
14. člen
Sistem vrednotenja športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov v naslednje štiri skupine:
– 1. skupina: izvajalci programov v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne zveze za naslov državnega prvaka,
– 2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka,
– 3. skupina: izvajalci različnih športno-rekreativnih programov,
– 4. skupina: izvajalci miselnih iger.
15. člen
Izvajalci športnih programov so razvrščeni v razrede glede na kazalce kakovosti in kazalce razširjenosti, in sicer v štiri razrede.
Kazalec kakovosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev športne vzgoje in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter izvajalcev kakovostnega in vrhunskega športa v naslednje razrede:
– 1. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj štirih zaporednih starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih športnih zvez v vsaj dveh starostnih stopnjah – korekcijski faktor 1,3,
– 2. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj treh zaporednih starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih športnih zvez v vsaj eni starostni stopnji – korekcijski faktor 1,
– 3. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj dveh starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih nacionalnih športnih zvez v vsaj eni starostni stopnji – korekcijski faktor 0,8,
– 4. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj dveh starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih tekmovanjih panožnih športnih zvez vsaj na področnem nivoju v vsaj eni starostni stopnji – korekcijski faktor 0,7.
Sorazmerno s kazalci kakovosti se upošteva korekcijski faktor za izvajalce športnih programov iz druge alineje 4. člena, če je članov s stalnim bivališčem v Občini Šempeter - Vrtojba vsaj 10% od vseh članov.
Korekcijski faktor se upošteva pri končni določitvi točk.
Kazalec razširjenosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev športnih programov (društva) v naslednje razrede:
– 1. razred: izvajalec ima vsaj 80 članov s plačano članarino oziroma registriranih igralcev,
– 2. razred: izvajalec ima vsaj 50, a manj kot 80 članov s plačano članarino, oziroma registriranih igralcev,
– 3. razred: izvajalec ima vsaj 20, a manj kot 50 članov s plačano članarino oziroma registriranih igralcev,
– 4. razred: izvajalec ima manj kot 20 članov s plačano članarino, oziroma registriranih igralcev.
Za izvajalce športnih programov iz druge alineje 4. člena se ne glede na število članov, pri kazalcu razširjenosti upošteva 4. razred, če je članov s stalnim bivališčem v Občini Šempeter - Vrtojba vsaj 10% od vseh članov.
Izvajalec dobi za obseg programa bonus točke (tabela 5).
16. člen
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa.
1.1 Športna vzgoja predšolskih otrok
1.1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo naslednji programi:
– Zlati sonček,
– Naučimo se plavati,
– Ciciban planinec,
– drugi 60-urni programi, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci za skupino, v kateri je največ 20 in najmanj 8 otrok.
Za program »Zlati sonček« in druge do 60-urne programe, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci, se lahko sofinancira propagandno gradivo, najem objekta in strokovni kader.
Za program »Naučimo se plavati« se lahko sofinancira propagandno gradivo, najem objekta in strokovni kader za izvedbo 10-urnega plavanja na skupino, v kateri je največ 10 in najmanj 5 otrok.
Za program »Ciciban planinec« se lahko sofinancira propagandno gradivo in strokovni kader.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli 1.
Izvajalci programov iz druge alineje 4. člena imajo pravico do sofinanciranja teh programov, če se izvajajo za OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici in OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec in se zaradi sofinanciranja znižuje cena programov za otroke, ki so vključeni.
1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok.
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti, se lahko sofinancirajo naslednji programi:
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati,
– Mladi planinec,
– drugi 80-urni programi, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci za skupino, v kateri je največ 20 in najmanj 8 otrok.
Za program »Zlati sonček«, »Krpan« in druge do 80-urne programe, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci, se lahko sofinancira propagandno gradivo, najem objekta in strokovni kader.
Za program »Mladi planinec« se lahko sofinancira propagandno gradivo in strokovni kader.
Za program »Naučimo se plavati« se lahko sofinancira propagandno gradivo, najem objekta in strokovni kader za izvedbo 20-urnega plavanja na skupino, v kateri je največ 10 in najmanj 5 otrok.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po tabeli 1.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira tudi organizacija, izvedba in udeležba na šolskih športnih tekmovanjih na občinskih, medobčinskih, področnih in državni ravni. Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli 1 A.
Izvajalci programov iz druge alineje 4. člena imajo pravico do sofinanciranja teh programov, če se izvajajo za Osnovno šolo Ivana Roba Šempeter pri Gorici in Osnovno šolo Ivana Roba Šempeter pri Gorici - Vrtec in se zaradi sofinanciranja znižuje cena programov za otroke, ki so vključeni.
1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V te programe se lahko vključujejo otroci, ki imajo ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za izpeljavo programov, ki jih določi panožna športna zveza v dogovoru z Ministrstvom, pristojnim za šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez.
Programi so lahko razdeljeni v tri skupine:
– Cicibani, cicibanke – do maksimalno 240-urni programi
– Mlajši dečki, mlajše deklice – do maksimalno 400-urni programi,
– Starejši dečki, starejše deklice – do maksimalno 800-urni programi.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti ter nezgodno zavarovanje.
Pri najemu objekta in strokovnem kadru se upošteva naslednja velikost skupin:
– v individualnih športih šteje skupina najmanj 6 vadečih,
– v kolektivnih športih šteje skupina najmanj 12 vadečih.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po tabeli 1.
Pod kakovostni šport se iz Občine Šempeter - Vrtojba šteje izvajalec programa, Namiznoteniški klub Iskra-Avtoelektrika Šempeter - Vrtojba.
Izvajalci programov iz druge alineje 4. člena nimajo pravice do sofinanciranja najema objekta in strokovnega kadra, materialnih stroškov programa, meritev in spremljanja treniranosti ter nezgodnega zavarovanja.
1.3 Športna vzgoja mladine
1.3.1 Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne do 80-urne programe za skupine z največ 20 mladimi. Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta in strokovni kader. Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po tabeli 1.
Izvajalci programov iz druge alineje 4. člena nimajo pravice do sofinanciranja najema objekta in strokovnega kadra.
1.3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, ki so primerljivi z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Programi so lahko razdeljeni v dve skupini:
– Kadeti, kadetinje – do maksimalno 1100-urni programi,
– Mladinci, mladinke – do maksimalno 1100-urni programi.
Pri najemu objekta in strokovnem kadru, se upošteva naslednja velikost skupin:
– v individualnih športih šteje skupina najmanj 6 vadečih,
– v kolektivnih športih šteje skupina najmanj 12 vadečih.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta, strokovni kader, bonus točke za kategorizirane športnike. Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po tabeli 1. Bonus točke za vsakega kategoriziranega športnika, ki ima status mladinskega razreda, se določijo na podlagi točkovanja po tabeli 8.
Pod kakovostni šport se iz Občine Šempeter - Vrtojba šteje izvajalec programa Namiznoteniški klub Iskra-Avtoelektrika Šempeter - Vrtojba
Izvajalci programov iz druge alineje 4. člena nimajo pravice do sofinanciranja najema objekta in strokovnega kadra.
1.4 Interesna športna dejavnost študentov
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta in strokovni kader za do 80-urne programe.
Posameznikom – študentom se sofinancira programe športne dejavnosti v okviru njihovega izobraževanja na podlagi njihovih vlog. Sredstva se nakaže Fakulteti za šport.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po tabeli 8.
Izvajalci programov iz druge alineje 4. člena nimajo pravice do sofinanciranja najema objekta in strokovnega kadra.
 
2. ŠPORTNA REKREACIJA
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta za do 80-urne programe. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane starejše od 65 let pa se lahko sofinancira tudi strokovni kader. Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po tabeli 4.
Izvajalci programov iz druge alineje 4. člena nimajo pravice do sofinanciranja najema objekta in strokovnega kadra.
 
3. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovosten šport sodijo priprave in tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa, jih pa program športne rekreacije ne zadovoljuje in so pomemben dejavnik razvoja športa v lokalni skupnosti.
Upravičencem se iz proračuna lokalne skupnosti lahko sofinancira najem objekta za do 320 ur programa in prizna bonus točke za kategorizirane športnike. Velikost skupin je opredeljena v točki 1.3.2. Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po tabeli 2. Bonus točke za vsakega kategoriziranega športnika, ki ima status državnega razreda, se določijo na podlagi točkovanja po tabeli 8.
Izvajalci programov iz druge alineje 4. člena nimajo pravice do sofinanciranja najema objekta.
 
4. VRHUNSKI ŠPORT
V vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta za do 320 ur programa in dodajo se lahko bonus točke za kategorizirane športnike. Velikost skupin je opredeljena v točki 1.3.2. Višina sredstev za posamezne programe, in se določi na podlagi točkovanja po tabeli 2. Bonus točke za vsakega kategoriziranega športnika, ki ima status perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda, se določijo na podlagi točkovanja po tabeli 8.
Izvajalci programov iz druge alineje 4. člena nimajo pravice do sofinanciranja najema objekta.
 
5. ŠPORT INVALIDOV
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Programe vadbe se sofinancira preko Zavoda za šport ali društev invalidov. Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po tabeli 3.
 
6. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
6.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu preko tistih nosilcev usposabljanje, ki jih določi strokovni svet RS za šport. Posebej se podpira usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za pridobitve ustrezne usposobljenosti in licence.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira kotizacija, lahko pa tudi stroški dnevnic, prevozov in prenočitev za programe izobraževanje, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu. Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja v tabeli 6.
Do sofinanciranja so upravičeni tudi delavci Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje na področju športa.
Izvajalci programov iz druge alineje 4. člena nimajo pravice do sofinanciranja kotizacije, stroškov dnevnic, prevozov in prenočitev za programe izobraževanje, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu.
6.2 Znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, analize in svetovanja
Namen te dejavnosti je izvajanje temeljnih, uporabnih in razvojnih raziskav s področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Projekte, ki jih sofinancira ministrstvo pristojno za znanost in tehnologijo, se lahko sofinancira iz proračuna lokalne skupnosti in države, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso, oziroma če je zagotovljen sorazmerni delež drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko zagotovi razlika, ki jo za posamezne naloge iz tega področja ne zagotavlja država.
Izvajalci programov iz druge alineje 4. člena nimajo pravice do sofinanciranja razlike, ki jo za posamezne naloge iz tega področja ne zagotavlja država.
6.3 Založniška dejavnost
Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti do 50% stroškov.
Izvajalci programov iz druge alineje 4. člena nimajo pravice do sofinanciranja izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva.
6.4 Mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge športne prireditve
Lokalna skupnost sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu, državne, medobčinske, občinske in ostale prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo.
1. Velike mednarodne športne prireditve po 52. členu Zakona o športu se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev je odmevna v širšem prostoru,
– prireditev je navedena v mednarodnem koledarju tekmovanj,
– udeležijo se je uveljavljeni mednarodni športniki,
– se delno ali v celoti odvija v občini.
2. Državne športne prireditve se sofinancirajo, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– prireditev se delno ali v celoti odvija na območju občine,
– prireditev je na programu nacionalne športne zveze,
– na njej nastopajo športniki občine.
3. Medobčinske, občinske in druge prireditve se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev se v celoti ali delno odvija na območju občine,
– je odmevna pri občanih in je dostopna vsem,
– na njej sodeluje večje število ekip ali posameznikov.
Višina sredstev za športne prireditve se določi na podlagi točkovanja po tabeli 7.
6.5. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
Izvajalci programov iz druge alineje 4. člena nimajo pravice do sofinanciranja programov izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
6.6. Športni objekti
S sredstvi za gradnjo javnih športnih objektov (za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori) se gradijo in posodabljajo javni športni objekti.
Sofinancirajo se manjkajoči in nadomestni športni objekti v Občini Šempeter - Vrtojba do zadostitve minimalnega standarda športa, kar predstavlja 0,5 m2 pokritih vadbenih površin in 3 m2 nepokritih vadbenih površin na občana.
Sredstva za novogradnje in posodabljanje javnih športnih objektov, ki so v lasti občine, se zagotavljajo do višine 100% investicije na posebni postavki proračuna Občine.
Sofinancira se lahko tudi nakup športne opreme ter novogradnje in posodabljanje drugih javnih športnih objektov v občini do višine 50% investicije.
Izvajalci programov iz druge alineje 4. člena nimajo pravice do sofinanciranja manjkajočih in nadomestnih športnih objektov, sredstev za novogradnje in posodabljanje javnih športnih objektov.
6.7. Delovanje športnih društev
Društvo pridobi točke:
– za člane društva s plačano članarino za tekoče leto,
– za obseg programa dela društva.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po tabeli 5. Športna društva, ki imajo status društva, ki deluje v javnem interesu, imajo pod enakimi pogoji prednost pri pridobitvi točk iz tega naslova.
Izvajalci programov iz druge alineje 4. člena nimajo pravice do pridobitve točk za člane društva s plačano članarino za tekoče leto.
VII. TABELE ZA DOLOČANJE VIŠINE SREDSTEV
17. člen
Tabele za določanje višine sredstev sofinanciranja športnih programov so opredeljena v prilogi 1.
18. člen
Tabele se smiselno uporabljajo z besedilom 16. člena Pravilnika o financiranju športa v Občini Šempeter - Vrtojba.
Pri programih, kjer lokalna skupnost sofinancira najem objekta, izvajalci pridobijo točke za zaprti oziroma za odprti objekt glede na prostor, kjer svoj program izvajajo in za katerega imajo z upravljavcem sklenjeno pogodbo in rezerviran termin.
Števila točk, ki so navedena v tabeli 1 pod propagandno gradivo, materialni stroški, spremljanje treniranosti in nezgodno zavarovanje so navedena za maksimalno število opravljenih ur. Izvajalcu programa se odobri proporcionalni del, glede na dejansko število opravljenih ur in samo, če so stroški dejansko izkazani.
VIII. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-01-7/2006-20
Šempeter pri Gorici, dne 29. septembra 2006
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost