Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006

Kazalo

4810. Tarifni sistem  za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Ptuj, stran 11768.

Na podlagi 97. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – UPB1), 14. člena Akta o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05) in po predhodnem soglasju Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, št. 354-49/2006 z dne 25. 9. 2006, Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj, izdaja
T A R I F N I S I S T E M
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Ptuj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: tarifni sistem) določa tarifne postavke za dobavljeno toploto in način oblikovanja in uporabe obračunskih elementov za dobavljeno toploto, obračunavanje toplote za različne skupine odjemalcev toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Ptuj, glede na moč, vrsto in karakteristiko odjema, kvaliteto ter druge elemente, predvsem s poudarkom na učinkoviti rabi toplote, zanesljivi oskrbi odjemalcev toplote s toploto ustrezne kakovosti, varstvom okolja in varstvom potrošnikov.
S tarifnim sistemom se urejajo naslednja poglavja in njihove vsebine:
1. Splošne določbe;
2. Tarifni elementi in tarifne postavke;
3. Razvrstitev odjema toplote;
4. Obračun in plačilo dobave toplote.
2. člen
Distributer toplote za ogrevanje po teh pogojih je: KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj.
3. člen
S tarifnim sistemom se določijo tarifne postavke za dobavljeno toploto in način oblikovanja in uporabe obračunskih elementov odjemalcem toplote na enoten in pregleden način.
4. člen
V tarifnem sistemu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg teh pa imajo v teh splošnih pogojih uporabljeni pojmi naslednji pomen:
– distribucija toplote: je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega dejavnost dobave toplote iz omrežja za distribucijo toplote, kot tudi dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– distribucijsko omrežje: je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
– distributer toplote: je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote ali hladu kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, v nadaljevanju: »distributer«;
– merilna naprava je:
– merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem toplote;
– vodomer na merilnem mestu, ki meri toploto posredno z merjenjem porabe količine vode za sanitarno toplo vodo in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
– primarni števec – merilnik toplotne energije: je merilna naprava, vgrajena na odjemnem mestu odjemalca toplote, ki meri dobavljeno toploto neposredno, na kateri se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcu toplote;
– obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč v toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja;
– odjemna enota: je s toploto oskrbljeno stanovanje oziroma poslovni prostor odjemalca toplote, ki ima svojo šifro in za katero dobavitelj izstavlja račun;
– odjemno mesto: je točka, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno energijo;
– odjemalec toplote: je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer na podlagi pisne pogodbe dobavlja toploto po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, s skupnim odjemnim mestom in skupno merilno napravo, v nadaljevanju: »odjemalec«;
– pooblaščenec odjemalcev/odjemalca: je pravna ali fizična oseba, ki jo odjemalec/odjemalci pisno pooblastijo za izvajanje določenih aktivnosti v zvezi z dobavo in odjemom toplote, v nadaljevanju: »pooblaščenec«;
– priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in tehničnih zahtevah distributerja o priključitvi na distribucijsko omrežje;
– razdelilnik stroškov dobavljene toplote: je pisni dogovor med odjemalci oziroma njihovimi pooblaščenci/pooblaščencem toplote, ki omogoča porazdelitev stroškov za toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več odjemalcev toplote. Odjemalci toplote z razdelilnikom določijo deleže stroškov za toploto, dobavljeno na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100%;
– splošni pogoji: s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Ptuj se urejajo odnosi med distributerjem in odjemalcem toplote za ogrevanje na vseh področjih medsebojnega sodelovanja; pripravil in sprejel jih je distributer toplote; pred objavo v Uradnem listu Republike Slovenije pa je podal nanj soglasje Mestni svet Mestne občine Ptuj;
– števnina: je namenjena pokrivanju stroškov rednih pregledov, popravil, zamenjav in overjanju merilnih naprav na odjemnem mestu skladno s predpisi.
II. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE
5. člen
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke, so:
– dobavljena količina toplote,
– obračunska moč,
– nestandardne storitve.
6. člen
Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– cena za enoto dobavljene količine za toploto (SIT/MWh ali SIT/kWh),
– cena za enoto obračunske moči (SIT/MW/leto ali SIT/kW/leto),
– cena za nestandardne storitve po javno objavljenem ceniku distributerja (SIT).
7. člen
Standardne storitve distributerja toplote, ki so vključene v ceni za enoto obračunske moči, so:
– strošek meritev toplote in obračun po merilniku toplotne energije (odjemnem mestu),
– strošek obračuna po odjemnih enotah po vnaprej določenem ali dogovorjenem razdelilniku stroškov dobavljene toplote.
8. člen
Storitve, ki niso vključene v ceni za enoto obračunske moči, so nestandardne storitve in jih lahko distributer ponudi in izvede na osnovi:
– pri odjemalcu s samostojnim odjemnim mestom na podlagi naročila in dogovora z odjemalcem ali njegovim pooblaščencem;
– pri odjemalcih s skupnim odjemnim mestom in imenovanim pooblaščencem na podlagi naročila in dogovora s pooblaščencem.
9. člen
Cene za enoto obračunske moči in za enoto dobavljene količine se oblikujejo in potrjujejo v skladu z veljavno zakonodajo.
Cenik za nestandardne storitve sprejme direktor distributerja, začne pa veljati naslednji dan po sprejemu in je objavljen v skladu z veljavnimi predpisi.
III. RAZVRSTITEV ODJEMA TOPLOTE
10. člen
Odjemalci toplote so razvrščeni v dve tarifni skupini:
– I. tarifna skupina: gospodinjski odjem, sem spadajo stanovanja v stavbi, ki ima več kot eno stanovanje, in stanovanja v stanovanjsko-poslovni stavbi;
– II. tarifna skupina: ostali odjem, sem spadajo vsi odjemalci, ki niso navedeni kot gospodinjski odjem.
IV. OBRAČUN IN PLAČILO DOBAVE TOPLOTE
11. člen
Obračun dobave toplote se za posameznega odjemalca izvrši po razvrstitvi v ustrezno tarifno skupino z:
– obračunom dobavljene količine toplote po veljavni ceni na enoto,
– obračunom obračunske moči po veljavni ceni na enoto,
– obračunom nestandardnih storitev v skladu z določili splošnih pogojev tega tarifnega sistema.
Postavke se seštevajo.
12. člen
Izračun mesečnega stroška za dobavljeno količino toplote (stroški energija – variabilni del) za odjemno mesto:
– Stroški energija (VD): SIT = MWh x SIT/MWh
Pri čemer pomeni:
MWh – dobavljena količina toplote, ugotovljena na način, kot je določeno v XII. ali XIV. poglavju splošnih pogojev,
SIT/MWh – cena za enoto dobavljene količine za toploto, tarifne skupine.
Vse postavke se zaokrožijo na dve decimalni mesti.
Znesek stroška dobavljene toplote za odjemno mesto pri odjemalcih s skupnim odjemnim mestom distributer razdeli med odjemalce v skladu z določili 32. ali 33. člena splošnih pogojev.
Obračun dobave toplote se vrši mesečno, v začetku meseca za pretekli mesec. V primeru, da imajo odjemalci s skupnim odjemnim mestom vgrajene delilnike stroškov toplote, se lahko distributer in odjemalci v pogodbi o dobavi toplote dogovorijo za akontacijsko plačilo stroškov za dobavljeno toploto, po končanem obračunskem obdobju pa se izdela poračun na osnovi dejansko mesečne dobavljene toplote, ovrednotene z veljavno ceno v tem mesecu.
13. člen
Izračun mesečnega stroška za obračunsko moč (stroški moč – fiksni del) za odjemno mesto odjemalcev
I. tarifne skupine:
– Stroški moč (FD):
Distributer jih zaračunava v 12 mesečnih obrokih, mesečni obrok znaša:
SIT = m2( odj.m.) x SIT/m2/mesec
Pri čemer pomeni:
m2(odj.m.) – seštevek neto ogrevanih površin odjemnih enot odjemnega mesta,
SIT/m2/mesec – cena, izračuna se na način:
SIT/m2/mesec = PM( gosp. o.) x SIT/kW/mesec: m2(gosp. o.)
Pri čemer pomeni:
PM(gosp. o.) – obračunska moč ogrevalnih naprav odjemalcev celotne I. tarifne skupine (gospodinjski odjem) v sistemu daljinskega ogrevanja MO Ptuj v kW,
SIT/kW/mesec – cena za enoto obračunska moč, I. tarifna skupina,
m2(gosp. o.) – seštevek neto ogrevanih površin odjemnih enot vseh odjemnih mest (gospodinjski odjem) v sistemu daljinskega ogrevanja MO Ptuj.
Vse postavke se zaokrožijo na dve decimalni mesti.
Znesek stroška za obračunsko moč za odjemno mesto distributer med odjemalce (odjemne enote) razdeli po ogrevani površini v m2 posamezne odjemne enote.
14. člen
Izračun mesečnega stroška za obračunsko moč (stroški moč – fiksni del) za odjemno mesto odjemalcev
II. tarifne skupine (ostali odjem):
– Stroški moč (FD):
Kolikor ni v pogodbi drugače dogovorjeno, jih distributer zaračunava v sedmih mesečnih obrokih (oktober–april), mesečni strošek znaša:
SIT = PM x SIT/kW/mesec
Pri čemer pomeni:
PM – obračunska moč ogrevalnih naprav odjemalca v kW,
SIT/kW/mesec – cena za enoto obračunska moč II. tarifna skupina (ostali odjem).
Vse postavke se zaokrožijo na dve decimalni mesti.
V primeru, da priključna moč ni znana, lahko distributer toplote namesto obračuna po 13. členu, obračun izvede po določilih 12. člena tega tarifnega sistema.
Znesek stroška za obračunsko moč pri odjemalcih skupnega mesta z mešanim odjemom distributer med odjemalce razdeli v skladu z določili 32. ali 33. člena splošnih pogojev, nato pa med odjemalce posamezne tarifne skupine po določilih 12. in 13. člena tega tarifnega sistema.
15. člen
Distributer lahko z odjemalcem II. tarifne skupine in samostojnim odjemnim mestom s pogodbo dogovori:
– odjemalec, ki ima razmerje med priključno močjo in količino odjema toplote bistveno večje kot pri ostalih odjemalcih in ima v toplotni postaji vgrajene varovalke s krmilno izvršilnimi elementi za omejevanje maksimalne moči, obračunsko moč, ki je manjša od priključne moči. Obračunska moč je osnova za izračun mesečnega stroška za obračunsko moč;
– odjemalec, ki razpolaga s tehničnimi možnostmi, ki povečajo učinkovitost delovanja distribucijskega omrežja (nižja povratna temperatura vode, celoletni odjem), ugodnejšo ceno za dobavljene količine toplote.
16. člen
Odjemalcu, ki mu je distributer po določbah 56., 57. ali 58. člena Splošnih pogojev prekinil ali ustavil dobavo toplote ali odjemalec toplote po lastni želji ni odjemal, distributer za čas prekinitve ali ustavitve dobave toplote zaračunava, odjemalec pa je dolžan plačati:
– odjemalec s samostojnim odjemnim mestom stroške obračunske moči in števnine,
– odjemalec s skupnim odjemnim mestom 100% delež obračunske moči, števnine in nestandardnih storitev ter 30% delež stroškov dobavljenih količin toplote.
17. člen
V primeru menjave najemnika ali lastnika se stroški nastali v zvezi s prekinitvijo oziroma ustavitvijo dobave toplote izterjajo od dolžnika – dejanskega odjemalca, s katerim je distributer sklenil pravni posel o dobavi toplote.
18. člen
Stroške rednih pregledov, popravil, zamenjav in overjanja merilnih naprav na odjemnem mestu v skladu s predpisi zaračunava distributer toplote odjemalcem s števnino v mesečnih obrokih, število obrokov je enako številu obrokom obračunske moči. Ceno števnine distributer zaračunava odjemalcem po ceniku distributerja.
19. člen
Strošek za distributivni nadzor nad gradnjo priključnega voda in toplotne postaje se dogovori s pogodbo o distributivnem nadzoru.
20. člen
Odjemalec mora plačati izstavljeni račun v plačilnem roku navedenem na izstavljenem računu, položnici ali drugem veljavnem dokumentu.
Če odjemalec ne poravna pravočasno svojih obveznosti, mu distributer toplote zaračunava zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do dneva poplačila obveznosti.
21. člen
Porabljeno električno energijo za obratovanje toplotne postaje plača odjemalec dobavitelju električne energije. Količino porabljene vode iz vodovodnega omrežja plača odjemalec dobavitelju vode.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Tarifni sistem se uporablja za vsa že sklenjena pogodbena razmerja, kolikor se bistveno ne spremenijo pogodbena določila in nova razmerja v zvezi z dobavo toplote.
Ob podpisu pogodbe bo distributer odjemalcu brezplačno izročil natisnjen izvod tega tarifnega sistema. Odjemalce z že sklenjenimi pogodbami pa bo s tem aktom seznanil tako, da ga bo objavil v glasilu Mestne občine Ptuj »Ptujčan«, katerega brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v Mestni občini Ptuj. Akt pa bo objavljen tudi na spletnih straneh distributerja.
23. člen
Po dnevu uvedbe eura, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja uvedbo eura, se oznaka valute SIT spremeni v EUR.
24. člen
Kolikor se spremeni zakonodaja, ki se nanaša na predmet tega tarifnega sistema, je distributer dolžan pripraviti spremembe in dopolnitve, katere predloži Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj za izdajo soglasja k spremembam in dopolnitvam. Če lokalna skupnost ne izda soglasja, distributer določila novo sprejete zakonodaje, ki so obvezna in zavezujoča, pri uporabi tarifnega sistema upošteva neposredno.
25. člen
Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Ptuj začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prične pa se uporabljati 1. 10. 2006.
Ptuj, dne 15. septembra 2006
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Direktor
Jože Cvetko l.r.

AAA Zlata odličnost