Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006

Kazalo

4809. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Ptuj, stran 11760.

Na podlagi 70. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05-UPB1), 22. člena Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05) in po predhodnem soglasju mestnega sveta Mestne občine Ptuj, št. 354-38/2006 z dne 25. 9. 2006, Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj, izdaja
S P L O Š N E P O G O J E
za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Ptuj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Splošni pogoji urejajo odnos med distributerjem toplote in odjemalcem toplote na način, ki omogoča učinkovito, varno in zanesljivo izvajanje distribucije toplote.
S splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Ptuj (v nadaljevanju: »splošni pogoji«) se urejajo odnosi med distributerjem in odjemalcem toplote za ogrevanje na vseh področjih medsebojnega sodelovanja.
2. člen
S splošnimi pogoji se urejajo naslednja poglavja in njihove vsebine:
1. Splošne določbe;
2. Naprave distributerja toplote;
3. Toplotne naprave odjemalca toplote;
4. Vzdrževanje toplotnih naprav;
5. Izdajanje soglasij;
6. Izgradnja priključnega voda in toplotne postaje;
7. Priključitev na omrežje;
8. Začetek dobave toplote;
9. Sklepanje pogodb o dobavi in odjemu;
10. Posebna razmerja na skupnih odjemnih mestih;
11. Storitev dobave toplote;
12. Ugotavljanje količin dobavljene toplote;
13. Reklamacije;
14. Neupravičen odjem;
15. Prekinitev dobave toplote;
16. Obveznosti distributerja;
17. Obveznosti odjemalca.
3. člen
Distributer toplote za ogrevanje po teh pogojih je: KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj.
4. člen
V splošnih pogojih so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg teh pa imajo v teh splošnih pogojih uporabljeni pojmi naslednji pomen:
– distribucija toplote: je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega dejavnost dobave toplote iz omrežja za distribucijo toplote kot tudi dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
– distribucijsko omrežje: je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda oziroma do odjemnega mesta;
– distributer toplote: je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote ali hladu kot tudi izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, v nadaljevanju: »distributer«;
– delilnik stroškov toplote: je naprava, ki omogoča, določitev deležev stroškov za toploto za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode za posamezno odjemno enoto;
– glavni vod: je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno stavbo;
– hišna postaja: je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote od priključne postaje na interne toplotne naprave odjemalca toplote;
– interne toplotne naprave: so instalacije, ki zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja, kot so: radiatorsko, konvektorsko, talno, toplo-zračno, prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode idr.;
– investitor: je pravna ali fizična oseba, ki se pojavlja pri izdaji soglasja;
– merilna naprava je:
– merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem toplote;
– vodomer na merilnem mestu, ki meri toploto posredno z merjenjem porabe količine vode za sanitarno toplo vodo in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
– naprave daljinskega nadzora in upravljanja: je sklop naprav, vgrajenih v kurilnicah in toplotnih postajah, sestavlja jih računalniška in programska oprema, nameščena v centru vodenja distributerja, komunikacijska infrastruktura, programatabilni krmilniki s programsko opremo in merilni senzorji za zajem različnih merilnih veličin;
– obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč v toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja;
– obračunsko obdobje – je obdobje, za katero se izvajata delitev in obračun stroškov za toploto;
– odjemna enota: je s toploto oskrbljeno stanovanje oziroma poslovni prostor odjemalca toplote, ki ima svojo šifro in za katero dobavitelj izstavlja račun;
– odjemno mesto: je točka, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec toplote prevzema dobavljeno energijo;
– odjemalec toplote: je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer na podlagi pisne pogodbe dobavlja toploto po distribucijskem omrežju. Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb s skupnim odjemnim mestom in skupno merilno napravo, v nadaljevanju: »odjemalec«;
– ogrevna voda: je medij, s katerim se prenaša toplota;
– pooblaščenec odjemalcev/odjemalca: je pravna ali fizična oseba, ki jo odjemalec/odjemalci pisno pooblastijo za izvajanje določenih aktivnosti v zvezi z dobavo in odjemom toplote, v nadaljevanju: »pooblaščenec«;
– priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in tehničnih zahtevah distributerja o priključitvi na distribucijsko omrežje;
– priključna postaja: je del toplotne postaje, kjer odjemalec toplote prevzame pogodbeno količino toplote. Na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
– priključni vod: je vod, ki s toplotno energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka od priključnega odcepa na glavnem vodu do toplotne postaje;
– primerljivo obračunsko obdobje: je obdobje, v katerem so bili pogoji odjema toplote ali porabe sanitarne tople vode podobni pogojem v obdobju, za katero z meritvami ni bilo možno ugotoviti dejanske porabe;
– razdelilnik stroškov dobavljene toplote: je pisni dogovor med odjemalci oziroma njihovimi pooblaščenci/pooblaščencem toplote, ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več odjemalcev toplote. Odjemalci toplote z razdelilnikom določijo deleže stroškov za toploto, dobavljeno na skupno odjemno mesto, vsota deležev mora znašati 100%;
– sanitarna topla voda: je hladna voda iz vodovodnega omrežja, ki se v izmenjevalniku toplote ogreva;
– soglasje: je pisni dokument, ki ga izda distributer pred določeno aktivnostjo investitorja ali odjemalca;
– toplotna postaja: je vezni člen med toplotnim omrežjem (vključno s priključnim vodom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave;
– števnina: je namenjena pokrivanju stroškov rednih pregledov, popravil, zamenjav in overjanju merilnih naprav na odjemnem mestu v skladno s predpisi.
II. NAPRAVE DISTRIBUTERJA TOPLOTE
5. člen
Naprave, ki so v lasti ali upravljanju distributerja, so:
– distribucijsko omrežje,
– merilniki toplotne energije (le tisti, ki jih je nabavil ali zamenjal distributer na svoje stroške),
– naprave daljinskega nadzora in upravljanja.
III. TOPLOTNE NAPRAVE ODJEMALCA TOPLOTE
6. člen
Toplotne naprave, ki so v lasti odjemalca, so:
– priključni vod,
– toplotna postaja,
– merilnik toplotne energije
– vodomer sanitarne tople vode,
– interne toplotne naprave,
– delilniki stroškov toplote.
IV. VZDRŽEVANJE TOPLOTNIH NAPRAV
7. člen
Naprave iz 5. člena teh splošnih pogojev, ki so v lasti ali upravljanju distributerja, nadzira in vzdržuje distributer na svoje stroške.
Naprave iz 6. člena teh splošnih pogojev, ki so v lasti odjemalca, nadzira in vzdržuje odjemalec.
Na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj, brez ali z vgrajenimi merilnimi napravami. V primerih z vgrajenimi merilnimi napravami odjemalec prevzema pogodbeno količino toplote na merilnem mestu, priključna postaja in povezovalni vodi med priključno postajo in hišno postajo/postajami pa so v lasti odjemalcev, ki preko teh prevzemajo toploto.
Distributer lahko vzdržuje naprave ali odpravlja okvare, ki so v lasti odjemalca, na podlagi sklenjene pogodbe z odjemalcem ali po sprotnem naročilu pooblaščenca in proti plačilu odjemalca.
8. člen
Zaradi zagotovitve minimalnih standardov delovanja priključnega voda in naprav v toplotni postaji odjemalca te naprave nadzira in na njih izvaja tekoča vzdrževalna dela distributer.
Tekoča vzdrževalna dela na napravah obsegajo:
– občasno kontrolo stanja in delovanja naprav,
– čiščenje prostora toplotne postaje in naprav, razen v primerih, ko imajo dostop do teh naprav tudi delavci odjemalca ali da odjemalec uporablja prostor tudi v druge namene,
– zamenjava tesnil na vretenih zapornih ventilov, električnih varovalk in žarnic,
– nastavitev regulacijskih naprav temperature predtočne ogrevne vode v internih toplotnih napravah odjemalca,
– dopolnjevanje z vodo odjemalčevih internih naprav, ki niso posledica praznjenja naprav s strani odjemalca ali njegovih izvajalcev,
– manjši preventivni opleski in popravilo toplotne izolacije cevi in armatur (do 3 m2),
– čiščenje in mazanje gibljivih delov,
– registracija napak v delovanju naprav s predlogom ukrepov za njihovo odpravo, ki jih dostavi pooblaščencu.
9. člen
Redne preglede, popravila, zamenjavo in overjanje merilnih naprav na odjemnem mestu v skladu s predpisi opravlja distributer ali od njega pooblaščena oseba.
Stroške, ki nastanejo v zvezi z deli iz prejšnjega odstavka tega člena, distributer zaračuna, odjemalec pa plača distributerju z mesečno števnino.
10. člen
Odjemalec sme s soglasjem pooblaščenca in brez predhodnega obvestila distributerja zapreti glavne zaporne elemente samo v naslednjih primerih:
– če se pokvarijo toplotne naprave odjemalca, katerih posledica bi bila večja materialna škoda,
– če preti neposredna nevarnost okvare na napravah ali drugem premoženju odjemalca.
V teh primerih mora odjemalec takoj obvestiti distributerja.
Praznjenje internih naprav, ki so povezane na distribucijsko omrežje direktno (brez izmenjevalnikov), lahko odjemalec izvede le po predhodnem zaprtju glavnih zapornih ventilov.
Ponovno polnjenje naprav po naročilu in proti plačilu odjemalca izvede distributer.
V. IZDAJA SOGLASIJ
11. člen
Investitor ali odjemalec ima pravico priključiti svoje naprave toplotne energije na distribucijsko omrežje, razširiti in spremeniti že zgrajene naprave in se iz njega oskrbovati s toploto v skladu z veljavnimi predpisi.
12. člen
Projektant, investitor ali odjemalec (v nadaljevanju: »vlagatelj«) si mora pridobiti od distributerja ustrezno pisno soglasje za:
– priključitev na distribucijsko omrežje in v primeru razširitve ali spremembe obstoječih ogrevalnih naprav, ki vplivajo na spremembo pogojev obratovanja ali priključne moči,
– posege v varstvenem pasu distribucijskega omrežja in
– preprodajo distributerjeve toplote.
13. člen
Na podlagi pisne vloge vlagatelja in priloženih dokumentov, navedenih v nadaljevanju, distributer izda projektne pogoje ali soglasje:
a) za pridobitev projektnih pogojev je potrebno k vlogi priložiti:
– idejno zasnovo s situacijo objekta z vrisanim predvidenim priključnim vodom in lokacijo toplotne postaje,
– oceno priključne moči objekta.
b) za pridobitev soglasja k projektnim rešitvam je potrebno k vlogi priložiti:
– projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ali projekte za izvedbo (PZI) internih toplotnih naprav (radiatorsko in toplozračno ogrevanje, klimatizacija, priprava sanitarne tople vode in podobno), toplotne postaje (projekti strojnih in električnih instalacij) in priključnega voda,
– spremembe navedenih projektov;
c) za pridobitev uporabnega dovoljenja je treba k vlogi priložiti:
– poročilo izvajalca o brezhibnem delovanju toplotnih naprav v stavbi, hidravličnem in toplotnem uravnovešenju naprav, vgrajenih v toplotni postaji, in internih toplotnih naprav,
– projekte izvedenih del (PID) in projekte za vzdrževanje in obratovanje (POV) strojnih in električnih instalacij v toplotni postaji in priključnem vodu,
– navodila, izjave o skladnosti, garancijske liste, poročila o pregledih, umerjanjih … za vgrajene naprave v toplotni postaji in priključnem vodu,
– podpisano pogodbo o dobavi toplote in
– potrdilo o plačanemu prispevku za priklop ali razširitev.
14. člen
Distributer mora vlagatelju predložiti pisne projektne pogoje ali pisno soglasje, če je vloga za izdajo projektnih pogojev ali soglasja k projektnim rešitvam usklajena s splošnimi pogoji in sistemskimi obratovalnimi navodili in če to dopuščajo zmogljivosti distribucijskega omrežja ter ekonomičnost dobave toplote.
Rok za izdajo projektnih pogojev je 15 dni za enostavni ali manj zahtevni objekt oziroma 30 dni za zahtevni objekt, od datuma prejema pravilno izpolnjene vloge vlagatelja.
Stroške priprave projektnih pogojev in soglasij plača distributerju vlagatelj po ceniku distributerja.
15. člen
Izdano pisno soglasje velja do pridobitve gradbenega dovoljenja oziroma najdlje eno leto od izdaje.
16. člen
Investitor ali odjemalec nima pravice do priključitve:
– če ni pogojev za priključitev,
– če bi zaradi priključitve prišlo do večje motnje v oskrbi s toplotno energijo,
– če bi zaradi priključitve odjemalca nastali distributerju nesorazmerno visoki stroški.
Rok za pritožbo zoper odločbo distributerja o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev je 15 dni. Pritožba se vloži pri distributerju, ki jo je dolžan z vso potrebno dokumentacijo nemudoma odstopiti pristojnemu občinskemu organu. O pritožbi odloči župan Mestne občine Ptuj.
VI. IZGRADNJA PRIKLJUČNEGA VODA
IN TOPLOTNE POSTAJE
17. člen
Priključni vod in toplotno postajo lahko zgradi le strokovno usposobljeni izvajalec.
Distributer nadzoruje gradnjo priključnega voda in toplotne postaje. Nadzira predvsem izpolnjevanje predpisov in standardov, projektnih pogojev iz soglasja ter drugih zahtev opredeljenih v sistemskih obratovalnih navodilih.
Za nadziranje gradnje priključnega voda in toplotne postaje sklene investitor ali odjemalec z distributerjem (najmanj 14 dni pred začetkom del) pisno pogodbo o distributivnem nadzoru. Stroške distributivnega nadzora plača investitor ali odjemalec po ceniku distributerja.
18. člen
Če je v času odjema toplote vstop v toplotno postajo omogočen delavcem odjemalca ali delavcem njegovega izvajalca brez prisotnosti in nadzora delavcev distributerja, mora imeti odjemalec v toplotni postaji vgrajen merilnik toplotne energije z baterijskim napajanjem, pri merilniku z električnim napajanjem pa mora biti električno napajanje izvedeno tako, da se ob prekinitvi dovoda električnega toka za napajanje merilnika, odjemalcu avtomatsko zapre dovod toplotne energije.
Odjemalec je dolžan, če bo to potrebno, v svojih prostorih omogočiti distributerju toplote vgradnjo in obratovanje tehnološko sodobnih merilnih naprav.
Odjemalec toplote in izvajalec distribucije toplote sta dolžna, če je to potrebno, v pogodbi urediti obveznost odjemalca, da dovoli priključevanje novih odjemalcev na svoji nepremičnini, in pogoje, pod katerimi to dovoli.
VII. PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE
19. člen
Investitor/odjemalec ali njihov izvajalec sme priključiti svoje toplotne naprave na distribucijsko omrežje potem, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz projektnih pogojev oziroma izdanega soglasja k projektni dokumentaciji ter zahteve iz sistemskih obratovalnih navodil in le ob prisotnosti in nadzorom delavca distributerja.
20. člen
Rok priključitve se določi v pogodbi o priključitvi na distribucijsko omrežje. Nove priključitve so med ogrevalno sezono možne le, če to ne moti dobave toplote drugih odjemalcev. Stroški priključitve (praznjenje in polnjenje sistema) bremenijo investitorja/odjemalca.
21. člen
Odjemalec s priključitvijo v celoti prevzame pravice in obveznosti iz tega akta, tarifnega sistema in veljavnih tarifnih postavk.
Distributer prevzame s priključitvijo jamstvo za brezhibno dobavo ogrevne toplote do toplotne postaje.
VIII. ZAČETEK DOBAVE TOPLOTE
22. člen
Distributer toplote začne praviloma dobavljati toploto potem, ko so izpolnjeni pogoji iz izdanih soglasij in ko je sklenjena ustrezna pogodba z investitorjem oziroma odjemalcem v skladu s temi splošnimi pogoji. V primeru, da je na eno odjemno mesto priključenih več odjemalcev, je obvezna sestavina pogodbe razdelilnik stroškov dobavljene toplote.
Distributer toplote in investitor/odjemalec potrdita začetek dobave toplote ali spremembo odjemalčevih toplotnih naprav z zapisnikom.
V zapisniku o začetku dobave mora biti poleg ostalega navedena obračunska moč in popisano stanje merilnih naprav na odjemnem mestu.
Kadar zaradi pogojev, ki niso vezani na naprave distributerja toplote ali odjemalčeve toplotne naprave, ni možno skleniti pogodbe iz prvega odstavka tega člena, se na podlagi naročila in pisnega sporazuma lahko začne poskusno obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav. To ni mogoče, če bi zaradi takega obratovanja nastala neposredna ali posredna škoda.
IX. SKLEPANJE POGODB O DOBAVI IN ODJEMU
23. člen
Pogodbo o dobavi toplote skleneta distributer in odjemalec/investitor praviloma za nedoločen čas. Pogodba je sklenjena, ko jo odjemalec/investitor podpiše in jo izroči distributerju.
Kolikor pogodba o dobavi in odjemu ni sklenjena v pisni obliki, pa odjemalec toplote dejansko odjema toploto, se domneva, da je bila pogodba sklenjena, z dnem dobave toplote.
24. člen
Pogodba o dobavi toplote velja in zavezuje tako distributerja kot odjemalca tudi v primeru, če je odjemalcu iz kakršnegakoli razloga prekinjena dobava toplote na njegovo odjemno mesto in če v tem času na odjemnem mestu odjemalca ni izkazana količina dobavljene toplote. V tem primeru sklenjena pogodba zavezuje pogodbeni stranki še največ dvanajst (12) mesecev od dne, ko na odjemnem mestu odjemalca neprekinjeno ni več izkazana dobava toplote. Če želi odjemalec po prenehanju pogodbe ponovno začeti z odjemom toplote, mora odjemalec izvesti vse zahtevane postopke kot pri prvi priključitvi na omrežje.
25. člen
Pogodba o dobavi toplote vsebuje najmanj:
– podatke o odjemalcu,
– naslov odjemnega mesta,
– obračunsko moč,
– uvrstitev v tarifno skupino,
– ceno na dan sklenitve pogodbe, način obračuna in delitev stroškov dobave toplote, če je odjemno mesto skupno za več odjemalcev,
– morebitne posebnosti pogodbenega razmerja.
26. člen
Odjemalec lahko odstopi od pogodbe o dobavi toplote pisno s 30-dnevnim odpovednim rokom. Distributer upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem po preteku odpovednega roka.
Odstop od pogodbe o dobavi toplote ni mogoč v primerih:
– zahteve po odstopu od pogodbe s strani posameznega odjemalca na skupnem odjemnem mestu,
– zahteve po odstopu od pogodbe, ko bi se tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe odjemalec želel ogrevati, pa je na določenem območju na podlagi posebnega kogentnega predpisa predpisan obvezen način ogrevanja.
Če odjemalec odpove dobavo toplote, je odjemalec dolžan plačati ob morebitni ponovni priključitvi strošek ponovne priključitve na omrežje.
27. člen
V primeru, da odjemalec toplote zaradi sprememb splošnih pogojev ali tarifnega sistema ne želi več odjemati toplote pod navedenimi pogoji, lahko, razen v primerih, ko odstop od pogodbe o dobavi toplote v skladu z določili splošnih pogojev ni mogoč, odstopi od pogodbe o oskrbi s toploto z odpovednim rokom 45 dni. V tem primeru mora od pogodbe o oskrbi s toploto odstopiti v roku 30 dni po javni objavi sprememb splošnih pogojev ali tarifnega sistema, sicer se šteje, da se s spremembami strinja.
28. člen
Odjemalec mora distributerja pisno obvestiti o statusnih in ostalih spremembah, ki vplivajo na razmerje med distributerjem in odjemalcem.
V primeru sprememb, ki vplivajo na razmerje med distributerjem in odjemalcem, je dolžan odjemalec poravnati vse obveznosti do distributerja, vključno za mesec, v katerem je javil spremembo.
V primeru spremembe odjemalca prevzema dosedanji odjemalec obveznost plačevanja dobavljene toplote in drugih stroškov tako dolgo, dokler ni na predpisan način obvestil o spremembah distributerja.
V primeru spremembe odjemalca mora dosedanji odjemalec z obveznostmi in pravicami, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe, seznaniti novega odjemalca, novi odjemalec pa prevzame obveznosti in pravice iz sklenjene pogodbe.
Dosedanji odjemalec je dolžan o spremembi obvestiti distributerja. Obvestilo obsega:
– ime, priimek in naslov (stari in novi) dosedanjega odjemalca,
– ime, priimek in naslov novega odjemalca,
– priloženo listino o prenosu lastninske pravice.
Evidenca odjemalcev vsebuje za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike podatke:
– firmo,
– naslov sedeža firme in naslov odjemnega mesta,
– številko transakcijskega računa in banke, pri kateri je odprt,
– izpisek iz sodnega registra ali iz davčnega urada,
– davčno številko.
V primeru oddaje nepremičnine v najem lahko odjemalec pisno pooblasti najemnika za plačevanje stroškov za ogrevanje. Pooblastilo preda distributerju toplote. V primeru, da najemnik ne poravnava stroškov distributerju, je odjemalec (lastnik) subsidiarno – nadomestno odgovoren za plačilo neporavnanih obveznosti.
Do prejema obvestila je za vse obveznosti iz pogodbe o dobavi toplote zavezan dosedanji odjemalec.
29. člen
V primeru odstopa odjemalca od pogodbe ali prekinitve dobave toplotne energije odjemalcu v skladu z določili teh splošnih pogojev odjemalec dovoljuje distributerju, da obdrži naprave v njegovi lasti v prostorih ali na zemljišču odjemalca in da jih lahko uporabi tudi za druge potrebe ali pa jih demontira in omogoči nemoteno vzdrževanje.
Odjemalec je distributerju prav tako odgovoren za škodo, ki jo je povzročil na napravah, ki so v upravljanju ali lasti distributerja.
X. POSEBNA RAZMERJA NA SKUPNIH
ODJEMNIH MESTIH
30. člen
Odjemalci toplote s skupnim odjemnim mestom tvorijo skupino odjemalcev istega odjemnega mesta. Tako distributer izpolnjuje svoje obveznosti vsem posamičnim odjemalcem kot skupini odjemalcev hkrati pod istimi pogoji.
Za potrebe aktivnosti in zastopanja odjemalcev napram distributerju odjemalci imenujejo svojega pooblaščenca, za primer odsotnosti pooblaščenca pa tudi namestnika pooblaščenca ter o tem pisno obvestijo distributerja.
Po predhodni koordinaciji z odjemalci so zraven že navedenih pravic in obveznosti v teh splošnih pogojih naloge pooblaščenca ali namestnika pooblaščenca predvsem:
– da distributerju sporoča želeni čas ogrevanja za stavbo kot celoto dnevno normalno/nočno reducirano,
– da distributerju naroča ogrevanje stavbe izven pogojev, ki so določeni v prvem odstavku 36. člena teh splošnih pogojev,
– da lahko sodeluje pri odčitavanju merilnih naprav,
– da lahko zahteva, distributer pa mu je dolžan to izročiti podatke o porabi in stroških za odjemno mesto kot celoto in s tem seznanjati odjemalce,
– da lahko v primeru, ko so ga odjemalci za to pooblastili, od distributerja zahteva, distributer pa mu je dolžan izročiti podatke o neplačanih storitvah posameznih odjemalcev skupnega odjemnega mesta in je v smislu določil zakonodaje o varovanju osebnih podatkov odgovoren za nadaljnje posredovanje teh podatkov,
– da koordinira med distributerjem, hišno upravo in odjemalci v zvezi z vzdrževanjem naprav, ki po teh splošnih pogojih niso obveznost izvajalca,
– da zastopa druge interese odjemalcev napram distributerju.
31. člen
Odjemalci skupnega odjemnega mesta lahko odpovedo pogodbe o dobavi toplote pisno s 30-dnevnim odpovednim rokom. Distributer upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem po preteku odpovednega roka.
Odpoved velja le, če pogodbo odpovedo vsi odjemalci skupnega odjemnega mesta.
Zahteva po odstopu od pogodb ni mogoča tudi v primeru odpovedi pogodb vseh odjemalcev skupnega odjemnega mesta, ko bi se tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe odjemalci toplote iz skupnega odjemnega mesta želeli ogrevati, pa je na podlagi posebnega predpisa določen obvezen način ogrevanja.
Če se odjemalci toplote znova odločijo za dobavo toplote na isto odjemno mesto v roku, ki je krajši od 12 mesecev, morajo pred priklopom poravnati vse fiksne stroške dobave po ceniku distributerja, ki bi jih plačevali, če bi toploto prejemali nepretrgoma.
32. člen
Lastniki odjemnih enot s skupnim odjemnim mestom v skladu z veljavno zakonodajo sklenejo pisni dogovor, ki distributerju omogoča porazdelitev stroškov za toploto, ki jo je dobavil v stavbo preko skupne merilne naprave za več odjemalcev. Kopijo pisnega dogovora distributerju dostavi pooblaščenec.
Lastniki, ki so se v skladu z veljavno zakonodajo dogovorili za vgradnjo delilnikov stroškov ogrevanja, za odčitavanje in izdelavo razdelilnika stroškov ogrevanja pa pooblastili upravnika ali sklenili pogodbo s pooblaščenim izvajalcem, mora izvajalec kopijo pogodbe dostaviti distributerju, z distributerjem pa skleniti pogodbo (dogovor) o dostavi razdelilnika stroškov za toploto.
Deleže stroškov za toploto za posamezno odjemno enoto dostavi pooblaščenec oziroma pooblaščeni izvajalec odjemalcev distributerju do vsakega 2. v mesecu za pretekli mesec.
Če distributer do navedenega dne v mesecu ne prejme razdelilnika, obračuna toploto po zadnjih znanih deležih.
33. člen
Če odjemalci s skupnim odjemnim mestom, distributerju ne dostavijo razdelilnika stroškov dobavljene toplote, obračunske moči in nestandardnih storitev, delitev opravlja distributer, brez podpisane pogodbe in dogovora med odjemalci.
Za ključ delitve v tem primeru distributer uporabi:
– med obračunskimi enotami I. tarifne skupine – gospodinjski odjem, ogrevano površino obračunskih enot;
– med obračunskimi enotami II. tarifne skupine – ostali odjem, priključno moč vgrajenih ogrevalnih naprav v odjemnih enotah, z dodatkom sorazmernega deleža priključnih moči vgrajenih ogrevalnih naprav v skupnih prostorih;
– na odjemnih mestih z mešanim odjemom, med tarifnimi skupinami priključno moč ogrevalnih naprav.
V primerih, da priključna moč ogrevalnih naprav ni znana, lahko distributer uporabi ogrevano površino.
V ogrevano površino spadajo vsi prostori, razen balkonov, lož, shramb, kletni prostori, skupni prostori.
Če je odjemalec spremenil namembnost prostorov iz prejšnjega odstavka in so ogrevani, se ti prostori upoštevajo v ogrevano površino.
34. člen
Če je na podlagi odločbe inšpekcijskega organa potrebno zagotovitvi minimalne standarde in nemoteno oskrbo s toploto, sme distributer v toplotnih postajah in skupnih internih toplotnih napravah v lasti odjemalcev s skupnim odjemnim mestom, ki nimajo organizirane hišne uprave ali pisno pooblaščenega pooblaščenca tako, da bi organizirali odpravo okvar in nujnih vzdrževalnih del, ki po teh pogojih niso obveznost distributerja, dela opraviti brez odjemalčevega naročila, stroške izvedbe in delitve pa zaračunati odjemalcem po ceniku distributerja, odjemalci pa so storitev dolžni plačati distributerju. Za ključ delitve uporabi kriterije, navedene v 33. členu teh splošnih pogojev.
35. člen
Distributer na odjemnih mestih, za katere opravlja delitev stroškov na osnovi 33. člena teh splošnih pogojev, upošteva:
– da se ogrevanje vrši z 9-urno nočnim/znižanim režimom ogrevanja;
– da izključitev posameznega odjemalca (odjemne enote) iz skupnega ogrevanja ni mogoča;
– da stroške ogrevanja in ostale stroške plača distributerju uporabnik prostorov;
– da stroške ogrevanja in ostale stroške za nenaseljene prostore, za prostore, za katere distributerju niso bile pravočasno dostavljene statusne spremembe, plača distributerju lastnik prostora.
XI. STORITEV DOBAVE TOPLOTE
36. člen
Ogrevalna sezona se praviloma prične 1. oktobra, ko je zunanja temperatura tri dni zaporedoma ob 21.00 uri 12 °C ali manj, konča pa se, ko zunanja temperatura po 15. aprilu preseže ob 21.00 uri trikrat zaporedoma 12 °C, oziroma praviloma najdlje do 3. maja.
Izven navedenih pogojev v prvem odstavku tega člena lahko distributer prične z dobavo toplote za potrebe ogrevanja po naročilu vsaj 30% pooblaščencev odjemalcev skupnih odjemnih mest, ki se oskrbujejo s toploto iz distribucijskega omrežja.
Tri dni po začetku ogrevalne sezone morajo biti oskrbovani vsi odjemalci, ki imajo obratovalno usposobljeno toplotno postajo in interne naprave ter do distributerja poravnane vse finančne obveznosti.
Izjemoma zaradi vremenskih razmer lahko distributer dobavi toploto tudi izven pogojev, kot so navedeni v prvem in drugem odstavku tega člena, kar se distributer in odjemalec dogovorita s pogodbo.
Pri ugodnih zunanjih temperaturah v času ogrevalne sezone (nad 15 °C), lahko distributer dobavlja toploto za potrebe ogrevanja prostorov s prekinitvijo.
Dobava toplote za posebne namene (gradbeno ogrevanje, začasno ogrevanje ipd.) je v času ogrevalne sezone možna le na osnovi predhodnega ogleda o možnosti priključka in sklenjene pogodbe za dobavo toplote.
37. člen
Distributer dobavlja v distribucijsko omrežje z indirektnimi toplotnimi postajami ogrevno vodo s temperaturo 130/70 °C in tlakom 6 barov, v distribucijsko omrežje z direktnimi toplotnimi postajami pa dobavlja ogrevno vodo s temperaturo 110/70 °C in tlakom največ do 4,5 barov. Temperatura ogrevne vode se spreminja v odvisnosti od zunanje temperature.
38. člen
Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe mesta s toploto pogoji za dobavo toliko spremenijo, da so potrebne spremembe, predelave ali zamenjave na distribucijski mreži in/ali odjemalčevih toplotnih napravah, poravna vse stroške, ki nastanejo na distribucijski mreži, distributer toplote, odjemalec pa vse stroške na odjemalčevih toplotnih napravah.
Če odjemalec ne prevzame stroškov popravila odjemalčevih toplotnih naprav ali če popravilo ni opravljeno pravočasno in ni časovno usklajeno z deli na distribucijski mreži, mu distributer toplote ni dolžan dobavljati toplote, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno obratovanje, ali pa distributer toplote opravi delo na odjemalčeve stroške.
XII. UGOTAVLJANJE KOLIČIN DOBAVLJENE TOPLOTE
39. člen
Dobavljene količine toplote v MWh se ugotavljajo praviloma mesečno na podlagi odčitkov na merilniku toplotne energije in vodomera, ki so nameščeni na odjemnem mestu.
Merilne naprave na odjemnem mestu odčitava distributer toplote, razen če se odjemalec in distributer toplote ne dogovorita drugače.
40. člen
Distributer skrbi, da so merilne naprave, vgrajene na merilnem mestu, tipsko odobrene in overjene v skladu s predpisom o meroslovnih zahtevah za vodomere oziroma predpisom o meroslovnih zahtevah za merilnike toplotne energije.
41. člen
Odjemalec mora distributerju toplote omogočiti dostop do merilnih naprav na odjemnem mestu zaradi odčitavanja in nadziranja naprav, predpisanih z zakoni in podzakonskimi akti ter s temi splošnimi pogoji.
Če distributer zaradi razlogov na strani odjemalca ni mogel odčitati merilnih naprav, mora odjemalec na podlagi obvestila distributerja toplote sporočiti pravilni odčitek v dogovorjenem času in na način, kakor to določi distributer toplote.
Če odjemalec ne sporoči odčitka merilnih naprav, mu distributer toplote za obračunski mesec obračuna dobavljene količine toplote skladno z določili 45. člena teh splošnih pogojev. Poračun dejanske porabe toplote se izvrši takoj naslednji mesec, ko distributer pridobi odčitek iz merilne naprave po zadnji veljavni ceni.
42. člen
Distributer in odjemalec imata poleg rednih pregledov pravico preverjati točnost merilnih naprav. Če so pri kontrolnem pregledu ugotovljena večja odstopanja merilnih naprav, kot določajo predpisi, poravna stroške preizkusa distributer toplote, sicer pa tisti, ki je pregled zahteval.
Če pokaže preizkus merilnih naprav večje odstopanje, kakor dopuščajo veljavni predpisi, ki urejajo merilne naprave, se šteje, da je merilna naprava v okvari, dobavljena toplota pa se za obdobje od ugotovitve okvare do odprave okvare merilne naprave določi z izračunom za primerljivo obračunsko obdobje.
43. člen
Če očitni znaki kažejo, da je merilna naprava na odjemnem mestu v okvari, se dobavljeno količino toplote določi z izračunom za primerljivo obračunsko obdobje.
44. člen
Če je pri odjemalcu zaradi spremembe priključne ali obračunske moči potrebno zamenjati merilno napravo na odjemnem mestu, poravna stroške nabave in zamenjave merilne naprave odjemalec.
45. člen
Dobavljena količina toplote se za obračunsko obdobje, ko distributer toplote ni prejel odčitka iz merilnika toplotne energije na odjemnem mestu, določi:
               Q = Q(h) x K x Y
 
Pri tem pomenijo:
Q... dobavljena količina toplote v MWh,
Q(h)... obračunska moč toplotnih naprav v MW (1 MW = 1000 kW)
K... ekvivalentno število ur obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z
    obračunsko močjo v obračunskem obdobju
Y... faktor odjema toplote znaša:
0,65 = za stanovanje z 9-urno nočno prekinitvijo obratovanja,
0,60 = za šole z eno izmeno,
0,75 = za šole z dvema izmenama in prekinitvijo obratovanja in poslovne
   prostore,
1,00 = poskusno obratovanje, neupravičeni odjem in posebne namene.

         T(n)–t(z sr)
K = 24 x Z x –---–––––-–––––
        T(np)–t(z min)
 
Pri tem pomenijo:
Z... število ogrevalnih dni,
T(n)... 20 °C, srednja projektna ali predpisana temperatura prostorov,
t(np)... 20 °C, projektna notranja temperatura,
t(z sr) …   srednja zunanja dnevna temperatura, merjena na meteorološki
        postaji distributerja v Ptuju, v primeru okvare pa po podatkih
        Agencije za meteorologijo,
RS za temperature ob 7. uri, 14. in 21. uri, po enačbi t(z sr) = (t(7) + t(14)
+ 2 x t(21))/4,
t(z min)... računska minimalna zunanja temperatura (-21 °C).
46. člen
Količina dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode se v primeru okvare merilne naprave ali v času izven ogrevne sezone, če je odjem pod mejo točnosti merilne naprave, ugotovi na osnovi odčitkov vodomera, ki je vgrajen pred napravo za pripravo sanitarne tople vode, po obrazcu:
     Q = 2 x V x (T(tv) – 10)
 
Pri tem pomenijo:
Q – toplota za pripravo tople vode (kWh),
V – količina vode (m3),
T(tv) – srednja temperatura tople vode.
XIII. REKLAMACIJE
47. člen
Odjemalec lahko pri distributerju reklamira:
a) količino in kvaliteto dobavljene toplote,
b) nepravilno delovanje merilnih naprav,
c) obračun toplotne energije,
d) zastoje in okvare pri dobavi toplote.
Reklamacije za točke a) in b) lahko prijavi izključno le pooblaščenec v pisni obliki.
Reklamacije pod točko c) in d) drugih odjemalcev se upoštevajo le, če so nujne in zahtevajo takojšnje ukrepanje, morajo pa biti prvi naslednji dan potrjene v pisni obliki.
48. člen
Reklamacije zaradi zastoja in motenj pri odjemalcih s skupnim odjemnim mestom mora distributer odpraviti v najkrajšem možnem času, stroške odprave okvar, ki po teh splošnih pogojih niso obveznost distributerja, le-ta zaračuna odjemalcu.
Kolikor je na podlagi podane reklamacije ugotovljena napaka, ki se ne da odpraviti v najkrajšem možnem času (48 ur), je potrebno odjemalcu ali pooblaščencu odjemalcev podati pisni odgovor o rešitvi reklamacije najkasneje v treh dneh od prejema reklamacije.
O pisnih reklamacijah odloča distributer tako, da odjemalca pisno obvesti o svojem stališču do posredovane reklamacije, svojih že storjenih ukrepih in predlogih za odklonitev negativnih vplivov v prihodnje.
49. člen
Pisno reklamacijo, ki se nanaša na obračun ali količino dobavljene toplote, mora pooblaščenec oziroma odjemalec sporočiti v roku 8 dni po prejemu računa. Distributer je dolžan v roku 15 dni odgovoriti na reklamacijo. Reklamacija ne odloži roka plačila računa.
Če se ugotovi, da je obračun napačen, je distributer dolžan vrniti preveč plačano vsoto z zakonsko določenimi obrestmi odjemalcu v roku 15 dni od dneva, ko je ugotovljeno, da je reklamacija upravičena.
50. člen
Če preizkus merilnih naprav pokaže odstopanja od predpisanega, se v ugotovljenem % odstopanja, poračuna prevzete količine ogrevne toplote za tisto časovno obdobje, za katero se dokazno odstopanja nanašajo, vendar največ za zadnje tri mesece pred ugotovitvijo odstopanja.
XIV. NEUPRAVIČEN ODJEM
51. člen
Za neupravičen odjem toplote se šteje vsaka poraba toplote, ki ni prijavljena in za katero odjemalec ni pridobil soglasja distributerja.
Za nekontroliran odjem toplote se šteje, če je odjemalec, ki je pridobil soglasje distributerja za odjem toplote, namerno vplival na merilne naprave v škodo distributerja ali če mu ne omogoči odčitavanja merilnih naprav.
52. člen
Za čas ugotovljenega neopravičenega odjema ima distributer pravico zaračunati porabljeno toploto skladno s 45. in 46. členom teh splošnih pogojev in z upoštevanjem najvišjega faktorja odjema toplote Y= 1.
53. člen
Če trajanja neupravičenega odjema ni mogoče ugotoviti, se predpostavlja neupravičen odjem toplote za obdobje od zadnjega kontrolnega pregleda merilne naprave na odjemnem mestu oziroma se zaračuna za največ 12 mesecev.
54. člen
Odjemalec mora distributerju plačati tudi vse stroške in škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom toplote.
55. člen
Če odjemalec priključi svoje naprave brez vednosti distributerja na sistem ogrevanja v objektu, ki je že priključen na distribucijsko mrežo, lahko distributer sam sestavi zapisnik o začetku obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z datumom, ko je bil tak poseg tehnično mogoč ali ugotovljen.
Distributer v takem primeru odjemalcu obračuna priključno moč iz že danega soglasja, ostale odjemalce na istem odjemnem mestu pa obvesti preko pooblaščenca o dodatni priključitvi, zaradi ureditve pogodbenega razmerja.
XV. PREKINITEV DOBAVE TOPLOTE
56. člen
Distributer prekine dobavo toplote zaradi:
– rednega ali izrednega vzdrževanja
– pregledov ali remontov,
– preizkusov ali kontrolnih meritev,
– razširitve omrežja
Za predvideno prekinitev mora distributer izbrati čas, ki čim manj prizadene odjemalca.
Distributer mora o predvideni prekinitvi pravočasno obvestiti odjemalce v pisni obliki, v primeru, da gre za širši krog odjemalcev, pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.
57. člen
Distributer ustavi odjemalcu dobavo toplotne energije po poprejšnjem 15-dnevnem obvestilu (opomin, dopis, dnevno časopisje, radio) v naslednjih primerih:
– če odjemalec moti dobavo energije drugim odjemalcem,
– če odjemalec odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo distributerja, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih in merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali napeljav, kadar obstaja sum, da te naprave povzročajo motnje,
– če odjemalec v primeru pomanjkanja energije ne upošteva posebnih ukrepov o omejevanju odjema energije z omrežja,
– če odjemalec na opomin dobavitelja ne zniža odjemne moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost v zahtevanem roku,
– če odjemalec onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin ali če uporablja energijo brez zahtevanih oziroma dogovorjenih merilnih naprav ali mimo njih,
– če to zahtevajo dela pri gradnji in rekonstrukciji objektov in drugih komunikacij ter komunalnih objektov,
– če odjemalec ne plača dobavljene energije v roku, določenem v pogodbi o dobavi oziroma splošnih pogojih za dobavo in odjem energije,
– če odjemalec v roku, ki ga določi distributer oziroma pristojni inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave ali odjemalci.
58. člen
Distributer ustavi dobavo toplote takoj, brez predhodnega obvestila:
– če odjemalec z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje,
– če odjemalec brez soglasja distributerja priključi na njegovo omrežje svoje objekte, naprave ali napeljave oziroma če omogoči priključitev drugih objektov, naprav ali napeljav preko svojih objektov, naprav ali napeljav, najkasneje v roku 48 ur po prejemu obvestila,
– če odjemalec poškoduje svoje ali distributerjeve toplotne naprave, tako da je ogrožena redna dobava toplotne energije,
– če odjemalec odstrani žig z merilnih ali regulacijskih naprav,
– če odjemalec spreminja kemijske ali fizikalne lastnosti ogrevne vode,
– če ob pomanjkanju toplote zaradi okvare vira ali transportne poti ne upošteva navodil o omejevanju odvzema toplote.
59. člen
Ponovna dobava toplote po ustavitvi dobave toplote iz razlogov na strani odjemalca se začne potem, ko se odpravijo razlogi za ustavitev in ko se distributerju toplote poravnajo nastali stroški in škoda. Stroške ponovne priključitve na omrežje plača odjemalec.
60. člen
Distributer opravlja vsa vzdrževalna dela na distribucijski mreži, ki zahtevajo prekinitev dobave toplote, praviloma v času izven ogrevalne sezone.
Distributer je v zimskih mesecih dolžan obvezno ponovno priključiti odjemalca v 24 urah od zahteve, če odjemalec, ki odjema toploto za potrebe gospodinjstva, pri distributerju v dveh dneh po izvedeni prekinitvi dobave zahteva ponovno priključitev in izkaže, da bi mu zaradi prekinitve dobave lahko nastala nevarnost za življenje ali zdravje in da si iz razlogov, ki niso na njegovi strani, ni mogel zagotoviti drugega načina ogrevanja. Če odjemalec toplote tega ne izkaže, distributer šteje, da nevarnost ne obstaja.
Distributer mora odjemalca v zimskih mesecih s predhodnim 15-dnevnim obvestilom opozoriti o bodoči prekinitvi, da si v času prekinitve dobave zagotovi drug način ogrevanja.
XVI. OBVEZNOSTI DISTRIBUTERJA
61. člen
Obveznosti distributerja so predvsem:
– da po določilih pogodbe in splošnih pogojev dobavlja odjemalcem potrebne količine toplote,
– da svojo organiziranost opravlja tako, da lahko ves čas spremlja informacije odjemalcev o motnjah pri dobavi toplote,
– da na zahtevo odjemalca motnje na napravah, ki so v njegovi lasti in mu onemogočajo odjem toplotne energije v ustrezni količini in kakovosti, proti plačilu odpravi v najkrajšem času,
– da v primeru večjih okvar na distribucijskih napravah, sanacijo izvaja po prioriteti odjemalcev,
– da varuje zaupnost poslovno občutljivih podatkov, ki jih pridobi od odjemalca, pri upravljanju dejavnosti in nalog po teh pogojih, razen, če drugi predpisi ne zahtevajo, da se taki podatki objavijo ali posredujejo državnim ali občinskim organom,
– da skrbi za redno in investicijsko vzdrževanje svojih osnovnih sredstev,
– da ustrezno obvešča odjemalca o predvidenih prekinitvah ogrevanja,
– da odpravi morebitne prekinitve ogrevanja v najkrajšem možnem času,
– da v primeru večjih okvar takoj ukrene vse potrebno za preprečitev večje škode,
– da preverja in nastavlja regulacijske naprave na toplotni postaji za zagotovitev ustreznih obratovalnih pogojev, ki izhajajo iz projektne dokumentacije odjemalca in pogodb o dobavi toplote ter tehničnih smernic za priključitev na distribucijsko omrežje, ne glede na spremembo kakovosti ogrevanja pri odjemalcu,
– da pri neposrednem sistemu ogrevanja na osnovi odjemalčevega naročila in proti plačilu napolni in izprazni interne toplotne naprave odjemalca,
– da skrbi za tekoče vzdrževanje toplotne postaje,
– da obvešča odjemalca o predvidenih ustavitvah dobave toplote v sredstvih javnega obveščanja,
– da ob primeru večje okvare v odjemalčevi toplotni postaji odklopi toplotno postajo od vročevodnega omrežja,
– da zagotavlja 24-urno dežurno službo,
– da ščiti interese skupnih porabnikov pred individualnimi, dokler je to smotrno.
XVII. OBVEZNOSTI ODJEMALCA
62. člen
Dolžnosti odjemalca so predvsem:
– da podpiše pogodbo o dobavi in odjemu toplote,
– da skrbi za redno vzdrževanje toplotnih naprav, ki so v njegovi lasti ali solasti,
– da ne sme spreminjati nastavitve pretoka in temperature na napravah v toplotni postaji,
– da skrbi, da je toplotna postaja v zaklenjenem prostoru, vstop pa dovoljen le pooblaščenim osebam s strani odjemalca, in vsak čas dostopna delavcem distributerja,
– da obvesti distributerja o okvari merilne naprave,
– da skrbi, da je v prostoru toplotne postaje obratovalna dokumentacija s shemami naprav in napeljav,
– da vzdržuje prostore in pomožne naprave ter dostope do prostorov, kjer so odjemalčeve toplotne naprave, tako da bodo distributerju zagotovljene delovne razmere, ki veljajo za delovne prostore,
– da sproti obvešča distributerja o motnjah pri dobavi toplote, ugotovljenih na odjemnem mestu,
– da omogoči priključitev toplotnih naprav tretje osebe na priključni vod, če ta prenese dodatne obremenitve, o čemer presodi distributer, ki izda ustrezno pisno soglasje,
– da v toplotni postaji omogoči distributerju priključitev naprav za daljinski nadzor in upravljanje,
– da ne dela sprememb na internih toplotnih napravah brez pisnega soglasja distributerja,
– da z obratovanjem odjemalčevih toplotnih naprav ne moti drugih odjemalcev ali distributerja,
– da vsako leto do 1. septembra opravi redni letni pregled in izvrši popravila internih toplotnih naprav, tako da so usposobljene za nemoteno obratovanje v naslednji ogrevalni sezoni,
– da ne spremeni s soglasjem potrjene priključne moči brez odobritve distributerja,
– da takoj javi distributerju okvare, ki motijo odjem toplote,
– da odgovarja za škodo in posledice, ki bi utegnile nastati distributerju ali drugim odjemalcem zaradi obratovalne neusposobljenosti svojih toplotnih naprav ali zaradi nestrokovnega poseganja v skupne naprave hiše,
– da pri direktnem sistemu ogrevanja sam ne polni oziroma prazni svoje interne toplotne naprave z ogrevalno vodo, ampak mora delo naročiti pri distributerju,
– da usposobi svoje interne toplotne naprave za normalno ogrevanje,
– da omogoči distributerju dostop za pregled internih toplotnih naprav po predhodnem obvestilu,
– da redno plačuje toploto in druge storitve distributerja,
– da v primeru pomanjkanja toplote upošteva navodila o omejitvi porabe,
– da ne preprodaja dobavljene toplote brez soglasja distributerja,
– da plačuje porabljeno električno energijo v toplotni postaji distributerju električne energije, porabljeno vodo za polnjenje internih toplotnih naprav v direktnih toplih postajah pa dobavitelju vode,
– da prijavi distributerju dobavljeno toploto tudi, če ne prejme računa za dobavljeno toploto v roku dveh mesecev.
XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
63. člen
Splošni pogoji veljajo za distributerja in odjemalca toplote, ne glede na to, ali je sklenil posebno pogodbo ali ne.
64. člen
Ob podpisu pogodbe bo distributer odjemalcu brezplačno izročil natisnjen izvod teh splošnih pogojev. Odjemalce z že sklenjenimi pogodbami pa bo s tem aktom seznanil tako, da ga bo objavil v glasilu Mestne občine Ptuj »Ptujčan«, katerega prejemajo vsa gospodinjstva v Mestni občini Ptuj. Akt bo pa tudi objavljen na spletnih straneh distributerja.
65. člen
Kolikor se spremeni zakonodaja, ki se nanaša na predmet teh splošnih pogojev, je distributer dolžan pripraviti spremembe in dopolnitve, katere predloži Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj za izdajo soglasja k spremembam in dopolnitvam. Kolikor lokalna skupnost ne izda soglasja, distributer določila novo sprejete zakonodaje, ki so obvezna in zavezujoča, pri uporabi splošnih pogojev upošteva neposredno.
66. člen
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Ptuj začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pričnejo pa se uporabljati 1. 10. 2006.
Ptuj, dne 15. septembra 2006
Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Direktor
Jože Cvetko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti