Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006

Kazalo

4806. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana za območje Občine Komen, stran 11731.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 – ZZK-1) je Občinski svet Občine Komen na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) na 38. seji dne 22. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
v Občini Sežana za območje Občine Komen
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Sežana za območje Občine Komen (Uradna objava, št. 28/1991 in Uradni list RS, št. 28/95, 50/97, 79/97) se spremeni tako, da se besedilo odloka od člena 1 do 48 nadomesti z novimi členi, ki se glasijo:
»1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določajo merila in pogoji za gradnje v Občini Komen. Prostorski ureditveni pogoji urejajo celotno območje Občine Komen razen območij, ki se urejajo z veljavnimi prostorskimi izvedbeni akti, ki niso predmet tega odloka. Območja, za katere je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov, se s temi prostorskimi ureditvenimi pogoji urejajo do sprejema predvidenih prostorskih izvedbenih načrtov.
Prostorske ureditvene pogoje za območje Občine Komen je izdelal Locus d.o.o. Domžale.
Odlok vsebuje tekstualni in grafični del.
1. Tekstualni del vsebuje besedilo odloka ter priloge:
Besedilo odloka vsebuje:
– UVODNE DOLOČBE,
– SKUPNE DOLOČBE, ki jih sestavljajo naslednja podpoglavja:
gradnje glede na plansko namensko rabo zemljišč,
merila in pogoji glede posameznih gradenj,
merila in pogoji za oblikovanje posameznih gradenj,
merila in pogoji za določanje gradbenih parcel,
merila in pogoji za prometno urejanje,
merila in pogoji za komunalno in energetsko urejanje ter telekomunikacije,
merila in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti,
merila in pogoji za varovanje in ohranjanje kulturne dediščine,
merila in pogoji za varovanje in izboljšanje okolja,
merila in pogoji za varstvo pred požarom,
merila in pogoji za zaščito in reševanje,
– POSEBNE DOLOČBE,
– KONČNE DOLOČBE
 
Priloge:
– povzetek za javnost
– izvlečki iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev
– obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
– strokovne podlage na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi prostorskega akta
– spis postopka in sprejema prostorskega akta
2. Grafični del odloka vsebuje:
– prikaz razmejitev območij urejanja, ki ima za podlago podrobno namensko rabo v merilu 1:5000,
– prikaz varovanj in omejitev rabe prostora, ki ima za podlago območja urejanja v merilu 1:5000.
2. člen
(obseg in območja urejanja)
Prostorski ureditveni pogoji Občine Sežana za območje Občine Komen, veljajo na območju Občine Komen. Natančna meja območja urejanja je določena v Spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Komen za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Komen za obdobje 1986-1990 (v nadaljevanju: prostorski del plana Občine Komen).
3. člen
(strokovne podlage in prostorske enote)
Meje območij urejanja potekajo skladno s prostorskim delom plana Občine Komen, meje prostorskih enot pa so določene na podlagi strokovnih podlag za poselitev.
Območja urejanja, deli posameznih prostorskih enot ali območja gradenj izven poselitvenih območij, katerim je bila namenska raba spremenjena izključno za določen namen, imajo v posebnih določbah opredeljen namen in vrsto gradnje, ki je možna na obravnavanem območju.
Tabela 1: Prostorski ureditveni pogoji v Občini Komen veljajo za naslednja
območja naselij z oznakami območij urejanja
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
| Ime naselja |  Oznaka  | Šifra |Podrobnejša|Predvideni| OZN |  Ime  |
|       | prostorske |naselja| namenska |  način | OBM | prostor. |
|       |  enote  |    |  raba  | urejanja | iz UZ| izvedbe. |
|       |       |    |      |     |   | načrta |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|BRJE PRI   |BK-S-2    |BK   |S     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|KOMNU    |BK-SK-3   |BK   |SK     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |BK-VJ-5   |BK   |VJ     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |BK-M-4    |BK   |M     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |BK-ZK-6   |BK   |ZK     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |BK-PK_RG-1 * |BK   |PK_RG   |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|BRESTOVICA  |BR-S-9    |BR   |S     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|PRI KOMNU  |BR-SK-97, 98 |BR   |SK     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |BR-SK_J-99, |BR   |SK_J    |PUP    |   |     |
|       |100     |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |BR-RG-91,  |BR   |RG     |PUP    |   |     |
|       |92, 93, 94, |    |      |     |   |     |
|       |95, 96    |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |BR-M-10   |BR   |M     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|BRESTOVICA  |BR-D-90   |BR   |D     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|PRI KOMNU  |BR-D-89   |BR   |D     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |BR-DU-8   |BR   |DU     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |BR-ZK-11   |BR   |ZK     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |BR-OV-7   |BR   |OV     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|COLJAVA   |CO-S-12   |CO   |S     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |CO-SK_J-13  |CO   |SK_J    |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |CO-M-15   |CO   |M     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |CO-PK_RG-14 |CO   |PK_RG   |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|ČEHOVINI   |ČE-SK-186  |ČE   |SK     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |ČE-SK_J-185 |ČE   |SK_J    |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |ČE-RG-16   |ČE   |RG     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|ČIPNJE    |ČI-SK-17   |ČI   |SK     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|DIVČI    |DI-SK-101,  |DI   |SK     |PUP    |   |     |
|       |102, 103   |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|DOLANCI   |DO-SK-18   |DO   |SK     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |DO-SK_J-19  |DO   |SK_J    |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|GABROVICA  |GA-S-21   |GA   |S     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|PRI KOMNU  |GA-VJ-22   |GA   |VJ     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |GA-D-20   |GA   |D     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|GORJANSKO  |GO-S-25   |GO   |S     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |GO-SK-108,  |GO   |SK     |PUP    |   |     |
|       |109, 110   |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |GO-SK_J-26  |GO   |SK_J    |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |GO-RG-106  |GO   |RG     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |GO-VJ-28   |GO   |VJ     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |GO-M-27   |GO   |M     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |GO-DU-24   |GO   |DU     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |GO-ZK-111,  |GO   |ZK     |PUP    |   |     |
|       |112     |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |GO-Z-107   |GO   |Z     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |GO-ZS-194  |GO   |ZS     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |GO-EN-104  |GO   |EN     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |GO-OV-105  |GO   |OV     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |GO-L-23   |GO   |L     |LN    |   |LNp L2  |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|HRUŠEVICA  |HR-RG-31   |HR   |RG     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |HR-VJ-32,  |HR   |VJ     |PUP    |   |     |
|       |113     |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |HR-ZK-33   |HR   |ZK     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |HR-P-30   |HR   |P     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |HR-PK_RG-29 |HR   |PK_RG   |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|IVANJI GRAD |IV-SK-115,  |IV   |SK     |PUP    |   |     |
|       |116     |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |IV-SK_J-35  |IV   |SK_J    |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |IV-M-36   |IV   |M     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |IV-D-34   |IV   |D     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |IV-ZK-37   |IV   |ZK     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|KOBDILJ   |KB-S-121   |KB   |S     |PUP    |KB-  |     |
|       |       |    |      |     |SE-22 |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KB-S-119   |KB   |S     |PUP    |KB-  |     |
|       |       |    |      |     |SE-20 |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KB-S-117   |KB   |S     |PUP    |KB-RG |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KB-S-114   |KB   |S     |PUP    |KB-  |     |
|       |       |    |      |     |SK-19 |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KB-S-120   |KB   |S     |PUP    |KB-  |     |
|       |       |    |      |     |SE-17 |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KB-S-168   |KB   |S     |PUP    |ŠT-  |     |
|       |       |    |      |     |SE-12 |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KB-S-118   |KB   |S     |PUP    |KB-  |     |
|       |       |    |      |     |SK-18 |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KB-ZK-40   |KB   |ZK     |PUP    |KB-  |     |
|       |       |    |      |     |ZK-23 |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KB-P-39   |KB   |P     |LN    |KB-  |LNp    |
|       |       |    |      |     |PI-21 |OBRTNA  |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KB-IZ-38   |KB   |IZ     |PUP    |ŠT-  |     |
|       |       |    |      |     |IZ-11 |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|KODRETI   |KD-RG-122,  |KD   |RG     |PUP    |   |     |
|       |123     |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KD-VJ-41   |KD   |VJ     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KD-ZK-42   |KD   |ZK     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|KOBJEGLAVA  |KG-S-44   |KG   |S     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KG-VJ-45   |KG   |VJ     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KG-M-124,  |KG   |M     |PUP    |   |     |
|       |124     |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KG-D-43   |KG   |D     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KG-ZK-46   |KG   |ZK     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|KOBOLI    |KI-SK-48   |KI   |SK     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KI-RG-47   |KI   |RG     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|KLANEC PRI  |KL-SK_J-49, |KL   |SK_J    |PUP    |   |     |
|KOMNU    |126     |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KL-sk-125  |KL   |PK     |pup    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|KOMEN    |KO-S-130,  |KO   |S     |PUP    |   |     |
|       |131, 132   |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KO-SK-58,  |KO   |SK     |PUP    |   |     |
|       |60, 59, 135, |    |      |     |   |     |
|       |136, 137   |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KO-SK_J-57  |KO   |SK_J    |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KO-RG-127,  |KO   |RG     |PUP    |   |     |
|       |128, 129   |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KO-M-53, 55 |KO   |M     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KO-MS-50, 56 |KO   |MS     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KO-D-52   |KO   |D     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KO-Z-62   |KO   |Z     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KO-ZK-63,  |KO   |ZK     |PUP    |   |     |
|       |133     |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KO-ZS-61   |KO   |ZS     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|KOMEN    |KO-P-192,  |KO   |P     |PUP    |   |     |
|       |193     |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KO-OC-51   |KO   |OC     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |KO-OR-54   |KO   |OR     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|LISJAKI   |LI-SK-138,  |LI   |SK     |PUP    |   |     |
|       |139     |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |LI-SK_J-65  |LI   |SK_J    |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |LI-RG-64   |LI   |RG     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|LUKOVEC   |LU-SK-140,  |LU   |SK     |PUP    |   |     |
|       |140     |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|MALI DOL   |MA-SK_J-67  |MA   |SK_J    |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |MA-D-66   |MA   |D     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|NADROŽICA  |NA-SK_J-69  |NA   |SK_J    |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |NA-RG-68   |NA   |RG     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|PRESERJE PRI |PR-S-142,  |PR   |S     |PUP    |   |     |
|       |143     |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|KOMNU    |PR-SK_J-70  |PR   |SK_J    |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |PR-M-144   |PR   |M     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |PR-M-145   |PR   |M     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|RUBIJE    |RU-SK-146,  |RU   |SK     |PUP    |   |     |
|       |147     |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|SVETO    |SV-S-148,  |SV   |S     |PUP    |   |     |
|       |149     |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |SV-SK-150,  |SV   |SK     |PUP    |   |     |
|       |151, 152   |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |SV-SK_J-73  |SV   |SK_J    |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |SV-RG-72   |SV   |RG     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |SV-VJ-74   |SV   |VJ     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |SV-D-71   |SV   |D     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |SV-ZK-153,  |SV   |ZK     |PUP    |   |     |
|       |154     |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|ŠKRBINA   |ŠB-SK-155,  |ŠB   |SK     |PUP    |   |     |
|       |156     |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |ŠB-SK_J-75  |ŠB   |SK_J    |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |ŠB-VJ-157  |ŠB   |VJ     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |ŠB-ZK-76   |ŠB   |ZK     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|ŠIBELJI   |ŠI-SK_J-77  |ŠI   |SK_J    |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|ŠKOFI    |ŠK-VJ-78   |ŠK   |VJ     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|ŠTANJEL   |ŠT-S-189   |ŠT   |S     |PUP    |ŠT-  |     |
|       |       |    |      |     |SE-07 |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |ŠT-S-188   |ŠT   |S     |PUP    |ŠT-  |     |
|       |       |    |      |     |SE-15 |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |ŠT-S-166   |ŠT   |S     |PUP    |ŠT-  |     |
|       |       |    |      |     |SE-14 |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |ŠT-S-165   |ŠT   |S     |PUP    |ŠT-  |     |
|       |       |    |      |     |SE-08 |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |ŠT-S-168   |ŠT   |S     |PUP    |ŠT-  |     |
|       |       |    |      |     |SE-12 |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |ŠT-RG-162  |ŠT   |RG     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |ŠT-RG-163  |ŠT   |RG     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |ŠT-M-161   |ŠT   |M     |LN    |ŠT-  |LNo    |
|       |       |    |      |     |MS-05 |ŠTANJE  |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |ŠT-M-190   |ŠT   |M     |LN    |ŠT-  |LNp    |
|       |       |    |      |     |MS-06 |OGRADA  |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |ŠT-M-160   |ŠT   |M     |LN    |ŠT-  |LNo    |
|       |       |    |      |     |MS-01 |ŠTANJE  |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |ŠT-D-78, 167 |ŠT   |D     |PUP    |ŠT-  |     |
|       |       |    |      |     |DS-09 |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |ŠT-D-79   |ŠT   |D     |PUP    |ŠT-  |     |
|       |       |    |      |     |DI-10 |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |ŠT-Z-134   |ŠT   |Z     |LN    |ŠT-  |LNo    |
|       |       |    |      |     |ZD-04 |ŠTANJE  |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |ŠT-Z-169   |ŠT   |Z     |PUP    |ŠT-  |     |
|       |       |    |      |     |ZD-24 |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |ŠT-Z-170   |ŠT   |Z     |LN    |ŠT-  |LNo    |
|       |       |    |      |     |ZP-02 |ŠTANJE  |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |ŠT-Z-191   |ŠT   |Z     |LN    |ŠT-  |LNo    |
|       |       |    |      |     |ZP-03 |ŠTANJE  |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|ŠTANJEL   |ŠT-IP-158  |ŠT   |IP     |PUP    |ŠT-  |     |
|       |       |    |      |     |IP-25 |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |ŠT-IZ-159  |ŠT   |IZ     |PUP    |ŠT-  |     |
|       |       |    |      |     |IZ-11 |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |ŠT-EN-80   |ŠT   |EN     |PUP    |ŠT-  |     |
|       |       |    |      |     |EN-13 |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |ŠT-OV-164  |ŠT   |OV     |PUP    |ŠT-RG |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |ŠT-L-183   |ŠT   |L     |LN    |   |LNp L1  |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|TOMAČEVICA  |TO-SK-171,  |TO   |SK     |PUP    |   |     |
|       |172, 173,  |    |      |     |   |     |
|       |174, 175,  |    |      |     |   |     |
|       |176     |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |TO-SK_J-83  |TO   |SK_J    |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |TO-RG-82   |TO   |RG     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |TO-M-84   |TO   |M     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |TO-P-81   |TO   |P     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|TREBIŽANI  |TR-SK-85   |TR   |SK     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|TUPELČE   |TU-SK-177,  |TU   |SK     |PUP    |   |     |
|       |178     |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |TU-SK_J-86  |TU   |SK_J    |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |TU-ZS-195  |TU   |ZS     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|VALE     |VA-SK-179,  |VA   |SK     |PUP    |   |     |
|       |180     |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|VEČKOTI   |VE-SK-184  |VE   |SK     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|VOLČJI GRAD |VO-SK_J-87  |VO   |SK_J    |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|       |VO-VJ-88   |VO   |VJ     |PUP    |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
|ZAGRAJEC   |ZA-SK_J-181, |ZA   |SK_J    |PUP    |   |     |
|       |182     |    |      |     |   |     |
+-------------+-------------+-------+-----------+----------+------+----------+
LNo – obstoječi prostorski akt
LNp – predvideni prostorski akt
*   – potrebno upoštevanje posebne določbe
4. člen
(pojmi po tem odloku)
Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
Bruto etažna površina (BEP) objekta je vsota vseh etažnih površin (vključno z zidovi), ki so nad nivojem terena s svetlo višino nad 2,20m.
Dozidava objekta je dozidava do največ 50% obstoječe tlorisne površine objekta k obstoječemu objektu, ob upoštevanju drugih določb tega odloka. Dozidava površine, ki je večja od 50% obstoječe tlorisne površine ali dozidava površin z drugo namensko rabo, kakor jo ima osnovni objekt pomeni gradnjo novega objekta.
Enodružinska stanovanjska hiša je objekt, ki obsega največ dve stanovanji in z do 50% bruto etažnih površin, ki so namenjene za okolje nemoteči poslovni dejavnosti in je po obliki in strukturi prilagojen gradbeni strukturi enodružinskih hiš.
Indeks intenzivnosti izrabe zemljišča (FSI) je razmerje med bruto etažnimi površinami objekta nad nivojem terena in površino pripadajoče gradbene parcele.
Faktor zazidave (pozidanost) je razmerje med zazidano površino stavbe skupaj z vsemi enostavnimi objekti in velikostjo gradbene parcele. Izražen je v odstotkih (%).
Gradbena linija je črta, do katere obvezno segajo fasade stavb vsaj z enim robom.
Gradbena meja je meja, do katere sme segati pozidava.
Mansarda je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno, praviloma dvokapno streho in ima višino obodnega zidu v najnižjem delu visoko največ 1,40 m.
Prostorska enota je območje, ki ima skupne oblikovne značilnosti in skupno pretežno namensko rabo. Za posamezno prostorsko enoto veljajo skupna določila glede dovoljenih gradenj.
Nadzidava objektov je nadzidava obstoječega objekta do maksimalne višine objekta določene v pogojih za oblikovanje objektov za posamezno prostorsko enoto.
Obstoječi objekt je objekt zgrajen na gradbeni parceli z gradbenim dovoljenjem.
Prostostoječi stanovanjski objekt je objekt, ki se ne stika z nobeno stranico s sosednjim objektom.
Regulacijska linija je črta, ki označuje koridor ceste, železnice ali druge pomembne infrastrukture v katerega stavbe ne smejo segati. Regulacijska linija označuje rob posameznega varovalnega pasu.
Stanovanjska stavba je objekt, kjer je vsaj 50% BEP namenjenih koristnim stanovanjskim površinam.
Strnjena gradnja je gradnja stanovanjskih objektov, ki se med seboj stikajo z vsaj eno stranico ali njenim delom.
Večstanovanjska stavba je objekt, ki obsega dva in več stanovanj s skupnimi prostori in ima lahko do 50% BEP namenjene oskrbni, poslovni ali nemoteči storitveni dejavnosti.
Izrazi uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja urejanja prostora in graditve objektov ter drugi predpisi.
5. člen
(zagotavljanje neoviranega gibanja funkcionalno
prizadetih oseb)
Pri gradnji novih objektov in pri rekonstrukciji objektov se mora zagotavljati neoviran dostop, vstop in njihova uporaba. Te zahteve morajo biti upoštevane pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju objektov vseh vrst v javni rabi in pri večstanovanjskih stavbah.
6. člen
(projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja)
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati vse potrebne izračune (FSI, pozidanost …), ki jih določa ta odlok in dokazila o legalnosti zgrajenih obstoječih objektov, ter izračun bruto in neto tlorisnih površin po posameznih objektih za katere se projekt izdeluje.
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati vse strokovne ocene o vplivih na okolje za možne in pogojno dopolnilne dejavnosti, kadar je to potrebno.
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati rešitve v zvezi z vplivi nameravane gradnje na varovana območja in objekte, ki se nahajajo v vplivnem območju objekta.
II. SKUPNE DOLOČBE GRADNJE GLEDE NA PLANSKO NAMENSKO RABO ZEMLJIŠČ
7. člen
(namenska raba)
Gradnje so dovoljene le v kolikor so v mejah, ki jih določa predvidena namenska raba zemljišč po srednjeročnem in dolgoročnem planu občine in so v skladu z omejitvami in pogoji za varovanja na posameznih območjih urejanja in v skladu s posebnimi določbami za posamezno prostorsko enoto.
Gradnje, ki trajno spremenijo namensko rabo prostora so dovoljene samo na poselitvenih območjih naselij.
V posameznih območjih urejanja, morajo površine namenjene podrobnejši namenski rabi, obsegati pretežni del (več kot 50%) vseh površin v območju. Dopolnilne dejavnosti so možne ob upoštevanju te omejitve.
  Tabela 2: Podrobna delitev osnovne namenske rabe prostora na podlagi
določitve prostorskih enot in oblikovalskih izhodišč za posamezno prostorsko
enoto
+--------------+-------------------------+--------------------+--------------+
| Prostorski |  Prevladujoča osnovna |  Prevladujoča  | Oznaka glede |
|  sistem  |   namenska raba   |podrobnejša namenska| oblikovalskih|
|       |             |    raba    |  izhodišč  |
|       |             |          |  oziroma  |
|       |             |          |  usmeritve |
|       |             |          |       |
+--------------+-------------------------+--------------------+--------------+
|POSELITEV   |S - območja za stanovanja|          |J -  jedro |
|       |Območje je pretežno   |          |       |
|       |namenjeno za stanovanja. |          |       |
|       |Možne dopolnilne     |          |       |
|       |dejavnosti: trgovina   |          |       |
|       |osnovne oskrbe, šola,  |          |       |
|       |vrtec, otroško igrišče, +--------------------+--------------+
|       |večnamensko igrišče,   |SK - območja    |J -  jedro |
|       |prostori krajevne    |pretežno namenjena |       |
|       |skupnosti, prostori   |za stanovanja s   |       |
|       |društev, osebne obrtne  |kmetijskimi     |       |
|       |storitve itd.      |gospodarstvi in   |       |
|       |Prepovedane dejavnosti: |vinskimi kletmi   |       |
|       |proizvodnja,       |          |       |
|       |gradbeništvo, trgovina na|          |       |
|       |debelo, skladišča,    |          |       |
|       |prometni terminali.   |          |       |
|       |Pogojno dopolnilne    |          |       |
|       |dejavnosti ob ocenitvi  |          |       |
|       |vpliva oz.        |          |       |
|       |sprejemljivosti za    |          |       |
|       |stanovanjsko okolje v  |          |       |
|       |skladu s 26. členom   |          |       |
|       |odloka.         |          |       |
|       +-------------------------+--------------------+--------------+
|       |RG – Območja razpršene  |          |       |
|       |gradnje         |          |       |
|       |V območju so pretežno  |          |       |
|       |stanovanjski objekti in |          |       |
|       |kmetijsko gospodarski  |          |       |
|       |objekti vezani na    |          |       |
|       |obdelovanje kmetijskih  |          |       |
|       |zemljišč, objekti s   |          |       |
|       |servisnimi in      |          |       |
|       |storitvenimi dejavnostmi |          |       |
|       |in čisti stanovanjski  |          |       |
|       |objekti itd.       |          |       |
|       +-------------------------+--------------------+--------------+
|       |P - območja za proizvodne|          |Tehnološki  |
|       |dejavnosti        |          |objekti, hale |
|       |Območje je pretežno   |          |       |
|       |namenjeno za proizvodne |          |       |
|       |dejavnosti: industrija in|          |       |
|       |proizvodna obrt, servisi |          |       |
|       |in remonti za velika   |          |       |
|       |vozila, mehanizacijo   +--------------------+--------------+
|       |itd., gradbene cone,   |PK – območja    |Hlevi,    |
|       |večja območja, namenjena |kmetijskih     |silosi,    |
|       |intenzivni kmetijski   |gospodarstev    |rastlinjaki  |
|       |proizvodnji itd.     |          |       |
|       |Prepovedane       |          |       |
|       |dejavnosti:stanovanja.  |          |       |
|       |Možne dopolnilne     |          |       |
|       |dejavnosti: tovorna   |          |       |
|       |postaja, tovorni     +--------------------+--------------+
|       |terminal, skladišča,   |PK – RG območja   |Hlevi,    |
|       |trgovine gradbenega   |dislociranih    |silosi,    |
|       |materiala in druga    |kmetijskih     |rastlinjaki  |
|       |skladiščna prodaja,   |gospodarstev    |       |
|       |interni servisi (obrat  |          |       |
|       |prehrane, začasna    |          |       |
|       |stanovanja za delavce,  |          |       |
|       |bencinska črpalka),   |          |       |
|       |manjše obrtne dejavnosti,|          |       |
|       |tovarniške trgovine itd. |          |       |
|       |             |          |       |
|       +-------------------------+--------------------+--------------+
|       |D – območja družbene   |          |       |
|       |javne infrastrukture   |          |       |
|       |so območja namenjena za |          |       |
|       |potrebe izvajanja vzgoje |          |       |
|       |in izobraževanja, športa,|          |       |
|       |zdravstva, socialnega  +--------------------+--------------+
|       |varstva, kulture, javne |DU - območja javne |       |
|       |uprave, trgovske     |uprave       |       |
|       |dejavnosti, gostinstva, |(mejni prehod)   |       |
|       |turizma in opravljanja  |          |       |
|       |verskih dejavnosti.   |          |       |
|       |V območju so prepovedane:|          |       |
|       |proizvodne dejavnosti,  |          |       |
|       |prometni terminali.   |          |       |
|       | Možne dopolnilne    |          |       |
|       |dejavnosti so stanovanja.|          |       |
+--------------+-------------------------+--------------------+--------------+
|       |M – mešana območja.   |          |       |
|       |Območje je pretežno   +--------------------+--------------+
|       |namenjeno bivanju,    |MS – območja urbanih|       |
|       |trgovskim, storitvenim  |središč (centralno |       |
|       |dejavnostim ter vzgoji, |območje) so območja |       |
|       |izobraževanju, zdravstvu,|pretežno namenjena |       |
|       |socialnegemu varstvu,  |za trgovske,    |       |
|       |kulturi, javni upravi,  |hotelske in podobne |       |
|       |gostinstvu in turizmu  |gostinske stavbe,  |       |
|       |itd.           |ter za stavbe za  |       |
|       |V območju so prepovedane:|opravljanje osebnih |       |
|       |proizvodne dejavnosti,  |storitev, stavbe za |       |
|       |prometni terminali.   |kulturo, javno   |       |
|       | Možne dopolnilne    |upravo, zdravstvo, |       |
|       |dejavnosti so stanovanja |socialno varstvo in |       |
|       |             |stanovanjske stavbe |       |
|       |             |          |       |
|       |             +--------------------+--------------+
|       |             |VJ – »vaško jedro« |       |
|       |             |območja pretežno  |       |
|       |             |namenjena za    |       |
|       |             |stanovanja in    |       |
|       |             |kmetije z      |       |
|       |             |dopolnilnimi obrtmi |       |
|       |             |in centralnimi   |       |
|       |             |funkcijami     |       |
|       +-------------------------+--------------------+--------------+
|       |Z - območje namenjeno  |          |       |
|       |zelenim površinam    +--------------------+--------------+
|       |Območje je pretežno   |ZS – območje za   |       |
|       |namenjeno za zelene   |šport in rekreacijo |       |
|       |površine, parke, vse   |          |       |
|       |vrste urejenih mestnih  |          |       |
|       |zelenic, parkovni gozd, +--------------------+--------------+
|       |športni parki,      |ZK – območja    |       |
|       |pokopališča, pokopališča |pokopališč     |       |
|       |s pripadajočimi objekti, |          |       |
|       |otroška igrišča itd.   |          |       |
+--------------+-------------------------+--------------------+--------------+
|Gospodarska  |I - območje za dejavnosti|IP-območje parkirnih|Tehnološki  |
|javna     |prometa in zvez     |površin       |objekti    |
|infrastruktura|Območje je pretežno   |          |       |
|       |namenjeno za promet in  |          |       |
|       |zveze površine cestnega |          |       |
|       |in železniškega omrežja, |          |       |
|       |javne prometne površine, |          |       |
|       |dejavnosti poštnega in  |          |       |
|       |telekomunikacijskega   |          |       |
|       |prometa itd.       |          |       |
|       |Prepovedane dejavnosti: +--------------------+--------------+
|       |stanovanja.       |IZ-železniške    |       |
|       |Možne dopolnilne     |postaje       |       |
|       |dejavnosti: dejavnosti  |          |       |
|       |vezane na blagovni promet|          |       |
|       |in promet potnikov,   |          |       |
|       |interna oskrba      |          |       |
|       |uporabnikov itd.     |          |       |
|       |(gostinstvo,       |          |       |
|       |prenočišča….)      |          |       |
|       +-------------------------+--------------------+--------------+
|       |E - območja energetske  |EN - območja za   |       |
|       |infrastrukture      |preskrbo z nafto in |       |
|       |             |naftnimi derivati  |       |
|       |             |          |       |
|       +-------------------------+--------------------+--------------+
|       |O - območje za dejavnosti|OC – območje    |Tehnološki  |
|       |komunale in energetike  |čistilne naprave  |objekti    |
|       |Območje je pretežno   |          |       |
|       |namenjeno za komunalo in +--------------------+--------------+
|       |energetiko objekti za  |OR – območje za   |Tehnološki  |
|       |oskrbo z vodo, za    |ravnanje z     |objekti    |
|       |čiščenje odpadnih voda, |komunalnimi odpadki |       |
|       |za zbiranje, odlaganje in|(odlagališča)    |       |
|       |predelovanje odpadkov, za|          |       |
|       |proizvodnjo toplotne   +--------------------+--------------+
|       |energije itd.      |OV – območje za   |Tehnološki  |
|       |Prepovedane dejavnosti: |oskrbo z vodo    |objekti    |
|       |stanovanja.       |          |       |
+--------------+-------------------------+--------------------+--------------+
|Prostorski  |Osnovna namenska raba  |Podrobnejša namenska|       |
|sistem    |             |raba        |       |
|       |             |          |       |
+--------------+-------------------------+--------------------+--------------+
|Krajina    |L - zemljišča za     |          |       |
|       |pridobivanje rudnin   |          |       |
|       |             |          |       |
|       +-------------------------+--------------------+--------------+
|       |K - kmetijska zemljišča |K1 – območja    |       |
|       |             |najboljših     |       |
|       |             |kmetijskih zemljišč |       |
|       |             |          |       |
|       |             +--------------------+--------------+
|       |             |K2 – območja drugih |       |
|       |             |kmetijskih zemljišč |       |
|       |             |          |       |
|       +-------------------------+--------------------+--------------+
|       |G - gozdna zemljišča   |GV – varovalni gozd |       |
|       |             |          |       |
|       |             +--------------------+--------------+
|       |             |GP – gozd s posebnim|       |
|       |             |namenom       |       |
|       |             |          |       |
|       |             +--------------------+--------------+
|       |             |GG –        |       |
|       |             |gozdnogospodarski  |       |
|       |             |gozd        |       |
|       |             |          |       |
+--------------+-------------------------+--------------------+--------------+
MERILA IN POGOJI GLEDE POSAMEZNIH
VRST GRADENJ
1. Merila in pogoji glede vrste posameznih gradenj na prostorskih enotah
8. člen
(dovoljene gradnje)
Na vseh prostorskih enotah, ki se urejajo s tem odlokom so dovoljene naslednje gradnje, v kolikor ni v ostalih določbah tega odloka določeno drugače:
a) vzdrževanje objekta:
– redna vzdrževalna dela
– investicijska vzdrževalna dela,
– vzdrževalna dela v javno korist,
b) sprememba namembnosti:
– spremembe namembnosti v skladu s podrobnejšo namensko rabo,
c) gradnje:
– gradnje novih objektov (zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov),
– dozidave,
– nadzidave,
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov,
– nadomestne gradnje.
Nadomestne gradnje so dovoljene v prostorskih enotah, kjer so dovoljene gradnje objektov. Za objekt, ki se odstrani, je potrebno izdelati posnetek obstoječega stanja objekta in terena tako, da se ugotovi bruto in neto tlorisna površina in namembnost objekta. Rok za odstranitev prvotnega objekta se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu z načrtom odstranjevalnih del in v skladu z pogoji vezanimi na začetek uporabe nadomeščenega objekta.
V primeru objektov kulturne dediščine oziroma objektov znotraj območij kulturne dediščine so nadomestne gradnje mogoče le v primeru statične ogroženosti objekta, in sicer takrat, ko ohranitve objekta oziroma njegove statične varnosti ni mogoče zagotoviti z drugimi, že znanimi metodami statične sanacije. V tem primeru je potrebno objekt dokumentirati in pripraviti arhitekturno izmero.
Odločitev o taki nadomestni gradnji mora potrditi pristojna območna enota ZVKDS, ki poda tudi pogoje za nadomestni objekt.
Dozidave, nadzidave, rekonstrukcije objektov in investicijska vzdrževalna dela so dopustne pod pogojem, da so bili objekti zgrajeni z gradbenim dovoljenjem oziroma bili zgrajeni pred letom 1967.
9. člen
(gradnja)
  Tabela 3: V posameznih prostorskih enotah so dovoljene naslednje vrste
gradenj
 
+--------------+-------------+--------------+----------------+---------------+
| Podrobnejša |  Gradnje  | Spremembe  |   Gradnja  |   Ostalo  |
| namenska raba| objektov v | namembnosti |  enostavnih  |        |
|       |  skladu z |in sprememba |  objektov  |        |
|       | osnovno in |  rabe za  |        |        |
|       | podrobnejšo |  potrebe  |        |        |
|       |namensko rabo| dopolnilnih |        |        |
|       | iz 8. člena | dejavnosti  |        |        |
|       |       | iz 7. člena |        |        |
|       |       |       |        |        |
+--------------+-------------+--------------+----------------+---------------+
|S       |Vse vrste  |Do 50% BEP  | Gradnja    |Gradnja    |
|Območje    |gradenj   |posameznega  |pomožnih    |parkirnih in  |
|stanovanjske |stanovanjskih|objekta    |objektov:    |garažnih    |
|gradnje    |objektov vseh|       |infrastrukturnih|objektov,   |
|       |vrst, gradnja|       |objektov,    |objektov za  |
|       |otroških   |       |pomožne objekte |zaščito in   |
|       |igrišč    |       |za lastne    |reševanje.   |
|       |       |       |potrebe,    |        |
|       |       |       |ograje,     |        |
|       |       |       |začasne objekte,|        |
|       |       |       |spominska    |        |
|       |       |       |obeležja in   |        |
|       |       |       |urbano opremo. |        |
+--------------+-------------+--------------+----------------+---------------+
|SK      |Gradnja   |Do 50% BEP  | Gradnja    |Gradnja    |
|Območja kmetij|enodružinskih|objektov na  |pomožnih    |parkirnih in  |
|in stanovanj |stanovanjskih|gradbeni   |objektov:    |garažnih    |
|       |objektov,  |parceli,   |infrastrukturnih|objektov,   |
|       |objektov za |gradnja za  |objektov,    |objektov za  |
|       |potrebe   |potrebe    |pomožnih    |zaščito in   |
|       |kmetij,   |obrti v    |objektov za   |reševanje,   |
|       |gradnja   |povezavi s  |lastne potrebe, |gradnja    |
|       |gospodarskih |stanovanjskimi|vinske kleti,  |nadomestnih  |
|       |objektov v  |objekti    |ograj,     |kmetijskih   |
|       |sklopu    |       |začasnih    |objektov.   |
|       |osnovne   |       |objektov,    |        |
|       |dejavnosti  |       |spominskih   |        |
|       |kmečkega   |       |obeležij in   |        |
|       |gospodarstva,|       |urbane opreme  |        |
|       |gradnja   |       |        |        |
|       |otroških   |       |        |        |
|       |igrišč    |       |        |        |
|       |       |       |        |        |
+--------------+-------------+--------------+----------------+---------------+
|M, MS, VJ   |Gradnja   |Do 50% BEP  | Gradnja    |Možnost    |
|Območja z več |enodružinskih|posameznega  |pomožnih    |spremembe v  |
|funkcijami:  |objektov za |objekta.   |objektov:    |dvostanovanjske|
|stanovanjsko, |stanovanja z |Dovoljena   |infrastrukturnih|objekte ob   |
|obrtno,    |obrtnimi in |sprememba za |objektov,    |upoštevanju  |
|centralno in |centralnimi |kmetijsko   |pomožnih    |drugih določil |
|obstoječe   |funkcijami, |rabo samo   |objektov za   |in posebnih  |
|kmetije    |gradnja   |obstoječih  |lastne potrebe, |določb.    |
|       |otroških   |objektov na  |ograj,     |Gradnja    |
|       |igrišč.   |območjih   |začasnih    |nadomestnih  |
|       |Dovoljena  |gradbenih   |objektov,    |kmetijskih   |
|       |gradnja   |parcel    |spominskih   |objektov.   |
|       |objektov   |kmetij.    |obeležij in   |        |
|       |dopolnilnih |       |urbane opreme  |        |
|       |dejavnosti  |       |        |        |
|       |obstoječih  |       |        |        |
|       |kmetij.   |       |        |        |
|       |Gradnja novih|       |        |        |
|       |kmetij ni  |       |        |        |
|       |dovoljena.  |       |        |        |
+--------------+-------------+--------------+----------------+---------------+
|D       |Gradnja   |Do 50% BEP  | Gradnja    |Gradnja    |
|Območje za  |objektov za |objektov na  |pomožnih    |parkirnih in  |
|centralne   |centralne  |gradbeni   |objektov:    |garažnih    |
|dejavnosti  |funkcije ter |parceli    |infrastrukturnih|objektov in  |
|(oskrbne   |šolstva in  |       |objektov,    |objektov za  |
|storitvene in |otroškega  |       |začasnih    |zaščito in   |
|poslovne   |varstva   |       |objektov,    |reševanje.   |
|dejavnosti ter|       |       |spominskih   |        |
|vzgoje in   |       |       |obeležij in   |        |
|izobraževanja)|       |       |urbane opreme  |        |
|       |       |       |        |        |
+--------------+-------------+--------------+----------------+---------------+
|DU      |Gradnja   |Do 50% BEP  | gradnja    |Gradnja    |
|območje za  |objektov za |objektov na  |pomožnih    |parkirnih in  |
|potrebe javne |potrebe   |gradbeni   |objektov:    |garažnih    |
|uprave    |mejnega   |parceli    |infrastrukturnih|objektov in  |
|       |prehoda in  |       |objektov,    |objektov za  |
|       |turizma   |       |začasnih    |zaščito in   |
|       |       |       |objektov,    |reševanje.   |
|       |       |       |spominskih   |        |
|       |       |       |obeležij in   |        |
|       |       |       |urbane opreme  |        |
+--------------+-------------+--------------+----------------+---------------+
|P       |Gradnja   |Do 50% BEP  | Gradnja    |Gradnja    |
|Proizvodne in |industrijskih|objektov na  |pomožnih    |parkirnih in  |
|obrtno    |objektov,  |gradbeni   |objektov:    |garažnih    |
|podjetniške  |gradnja   |parceli    |infrastrukturnih|objektov in  |
|dejavnosti  |zahtevnih  |       |objektov,    |objektov za  |
|       |objektov pod |       |objekti za   |zaščito in   |
|       |pogoji    |       |lastne potrebe |reševanje.   |
|       |oblikovanja. |       |začasnih    |        |
|       |       |       |objektov,    |        |
|       |       |       |spominskih   |        |
|       |       |       |obeležij in   |        |
|       |       |       |urbane opreme  |        |
+--------------+-------------+--------------+----------------+---------------+
|PK      |Gradnja   |Dovoljene.  |Gradnja pomožnih|Gradnja    |
|kmetijska   |objektov za |       |objektov:    |objektov za  |
|proizvodnja  |potrebe   |       |infrastrukturnih|zaščito in   |
|       |kmetijske  |       |objektov,    |reševanje.   |
|       |proizvodnje |       |objekti za   |        |
|       |       |       |lastne potrebe |        |
|       |       |       |začasnih    |        |
|       |       |       |objektov,    |        |
|       |       |       |spominskih   |        |
|       |       |       |obeležij in   |        |
|       |       |       |urbane opreme. |        |
+--------------+-------------+--------------+----------------+---------------+
|IP, IZ    |Gradnja   | -      |Gradnja pomožnih|Gradnja    |
|Gradnja    |objektov in |       |objektov:    |objektov za  |
|objektov za  |ureditev za |       |infrastrukturnih|zaščito in   |
|potrebe    |potrebe   |       |objektov, urbane|reševanje,   |
|prometa    |prometa.   |       |opreme, začasnih|spominskih   |
|       |       |       |objektov.    |obeležij.   |
|       |       |       |        |        |
+--------------+-------------+--------------+----------------+---------------+
|EN      |Gradnja   | -      |Gradnja pomožnih|Gradnja    |
|Gradnja    |objektov in |       |objektov:    |objektov za  |
|objektov za  |ureditev za |       |infrastrukturnih|zaščito in   |
|preskrbo z  |potrebe   |       |objektov, urbane|reševanje,   |
|naftnimi   |preskrbe z  |       |opreme, začasnih|spominskih   |
|derivati   |naftnimi   |       |objektov.    |obeležij.   |
|       |derivati.  |       |        |        |
|       |       |       |        |        |
+--------------+-------------+--------------+----------------+---------------+
|OC      |Gradnja   | -      |Gradnja pomožnih|Gradnja    |
|Gradnja    |objektov in |       |objektov:    |objektov za  |
|objektov za  |ureditev za |       |infrastrukturnih|zaščito in   |
|potrebe    |potrebe   |       |objektov,    |reševanje.   |
|čistilne   |čistilne   |       |        |        |
|naprave    |naprave.   |       |        |        |
|       |       |       |        |        |
+--------------+-------------+--------------+----------------+---------------+
|OR      |Gradnja   |Možna     |Gradnja pomožnih| -       |
|Gradnja    |objektov in |postavitev  |objektov:    |        |
|objektov za  |ureditev za |objektov   |infrastrukturnih|        |
|potrebe    |potrebe   |spremljajočih |objektov,    |        |
|odlagališča  |odlagališča |dejavnosti  |        |        |
|odpadkov   |odpadkov.  |in      |        |        |
|       |       |recikliranja |        |        |
|       |       |odpadkov   |        |        |
|       |       |       |        |        |
+--------------+-------------+--------------+----------------+---------------+
|OV      |Gradnja   |Ni      |Gradnja pomožnih| -       |
|Gradnja    |objektov in |dovoljena.  |objektov:    |        |
|objektov za  |ureditev za |       |infrastrukturnih|        |
|potrebe oskrbe|potrebe   |       |objektov,    |        |
|z vodo    |oskrbe z vodo|       |        |        |
|       |       |       |        |        |
+--------------+-------------+--------------+----------------+---------------+
|Z       |Urejanje   | -      |Gradnja pomožnih|Gradnja    |
|Območje    |zelenih   |       |objektov:    |objektov za  |
|zelenih    |površin in  |       |infrastrukturnih|zaščito in   |
|površin    |urejanje   |       |objektov,    |reševanje.   |
|       |utrjenih   |       |spominskih   |        |
|       |površin in  |       |obeležij in   |        |
|       |rekreacijskih|       |urbane opreme  |        |
|       |poti,    |       |        |        |
|       |       |       |        |        |
+--------------+-------------+--------------+----------------+---------------+
|ZS      |Gradnja in  | -      |  gradnja   |Gradnja    |
|Območje    |ureditve   |       |pomožnih    |objektov za  |
|zelenih    |površin za  |       |objektov:    |zaščito in   |
|površin za  |šport in   |       |infrastrukturnih|reševanje.   |
|potrebe športa|rekreacijo, |       |objektov,    |        |
|in rekreacije |za      |       |začasnih    |        |
|       |izobraževalne|       |objektov,    |        |
|       |namene,   |       |spominskih   |        |
|       |gradnja   |       |obeležij in   |        |
|       |otroških   |       |urbane opreme  |        |
|       |igrišč    |       |        |        |
|       |       |       |        |        |
+--------------+-------------+--------------+----------------+---------------+
|ZK      |Gradnja   | -      | Gradnja    |Gradnja    |
|Območje    |pokopališč in|       |pomožnih    |objektov za  |
|zelenih    |spremljajočih|       |objektov:    |zaščito in   |
|površin za  |objektov   |       |infrastrukturnih|reševanje.   |
|potrebe    |       |       |objektov,    |        |
|pokopališč  |       |       |spominskih   |        |
|       |       |       |obeležij in   |        |
|       |       |       |urbane opreme  |        |
+--------------+-------------+--------------+----------------+---------------+
|RG      |Gradnja   |Dovoljeno   | Gradnja    |Gradnja    |
|Območja    |enodružinskih|       |pomožnih    |spremljajočih |
|razpršene   |stanovanjskih|       |objektov:    |objektov za  |
|gradnje    |objektov,  |       |infrastrukturnih|potrebe    |
|       |kmetijskih  |       |objektov,    |rekreacije,  |
|       |objektov in |       |objekti za   |gostinstva in |
|       |objektov   |       |lastne potrebe |turizma,    |
|       |dopolnilnih |       |začasnih    |komunale,   |
|       |dejavnosti  |       |objektov,    |prometa, zvez |
|       |       |       |spominskih   |in energetike |
|       |       |       |obeležij in   |        |
|       |       |       |urbane opreme  |        |
+--------------+-------------+--------------+----------------+---------------+
Poleg gradenj navedenih v tabeli veljajo za vse prostorske enote naslednja določila:
– Vse gradnje so možne v skladu s skupnimi in posebnimi določbami tega odloka za posamezno prostorsko enoto.
– Dopolnilne in pogojno dovoljene dejavnosti (iz tabele št. 2 in št. 3) so dovoljene, če so njihovi vplivi na okolje v okvirih s predpisi dovoljenih vplivov na okolje.
– V primeru zatečenega stanja neprimerne dejavnosti glede na namensko rabo za katero se ugotovi, da je moteča za bivalno okolje je potrebno določiti sanacijske ukrepe ter vplive na okolje zmanjšati na stopnjo dovoljeno po veljavnih predpisih. Dejavnosti, do izvedbe sanacijskih ukrepov, na obstoječi lokaciji ni dovoljeno širiti.
10. člen
(Območja urejanja, kjer je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov)
V prostorskih enotah, kjer je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov, je do izdelave le teh možno izvajati naslednje vrste gradnje, če le te ne bodo ovirale kasnejših načrtovanj in gradenj in izvajanja rešitev s predvidenim prostorskimi izvedbenimi načrti:
1. gradnja komunalne opreme za oskrbo obstoječih objektov,
2. gradnja enostavnih objektov v skladu z 9. členom tega odloka na obstoječih gradbenih parcelah za potrebe prebivalcev, ki tam prebivajo in postavitev začasnih objektov
3. vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
4. nadomestne gradnje na obstoječih gradbenih parcelah kolikor ni v nasprotju z načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo,
2. Merila in pogoji za gradnje na območjih osnovne namenske rabe, ki niso namenjena poselitvi.
11. člen
(Kmetijska zemljišča)
Gradnja rastlinjakov, lesenih kozolcev in senikov, kot enostavnih objektov, na kmetijskih zemljiščih ni možna, ostale objekte je možno graditi v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje z namenom zagotavljanja osnovne kmetijske dejavnosti, in sicer:
– kmetijskih objektov v skladu z veljavnimi predpisi.
– gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture v skladu z veljavnimi predpisi.
Ob načrtovanju in izvajanju posameznih gradenj je potrebno določiti neoviran dostop do posameznih kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč po obstoječih poljskih in gozdnih poteh oziroma urediti predhodno ustrezne nadomestne poti.
Postavitev počitniških prikolic izven poselitvenih območij je prepovedana.
12. člen
(Gozdna zemljišča)
Gradnja na gozdnih zemljiščih je možna v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje in z dovoljenjem pristojnega upravljalca.
Načrtovanje gozdnih cest se opravlja v okviru gozdnogospodarskih načrtov, ki morajo upoštevati naravovarstvena izhodišča. Trasiranje gozdnih cest naj ne poteka preko naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, vizualno izpostavljenih območij ali pomembnejših habitatov, razen v primeru, ko se posegu na omenjena območja ni možno izogniti.
Pri gradnjah se mora ohranjati gozdni rob, v primeru poškodb pa ustrezno sanirati oziroma ponovno vzpostaviti. Pri lociranju novih objektov ob gozdnih robovih je potrebno upoštevati oddaljenost za najmanj eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja.
Ob načrtovanju in izvajanju posameznih gradenj je potrebno določiti neoviran dostop do posameznih kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč po obstoječih poljskih in gozdnih poteh oziroma urediti predhodno ustrezne nadomestne poti v skladu z veljavnimi predpisi.
13. člen
(Območja za rekreacijo v naravnem okolju)
Na vseh območjih izven poselitve je možno postavljati vadbene objekte (enostavne objekte) za potrebe rekreacije brez priključitve na omrežje gospodarske infrastrukture. Na območja varovanj in omejitev je možno posegati na podlagi mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora. Postavitev objektov za rekreacijo v naravnem okolju mora biti v skladu z veljavnimi predpisi.
14. člen
(Območja za pridobivanje rudnin
in ogrožena območja)
Do sprejetja lokacijskih načrtov so na območjih predvidenih za pridobivanje rudnin dovoljena predhodna raziskovalna dela ter ukrepi za sanacijo opuščenih kopov. Na ogroženih območjih poplav in erozije so dovoljena dela ter ukrepi za sanacijo v skladu s predpisi.
15. člen
(Območje vodnih in ogroženih površin)
Gradnja na območju vodnih in priobalnih površinah je prepovedana, razen v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja to področje.
Na ogroženih (erozijskih, plazljivih in plazovitih) območjih so posegi možni samo v skladu s predpisi, ki ureja to področje, ter je pri načrtovanju potrebno pridobiti geomehansko oziroma geotehnično poročilo.
Gradnje, ki bi lahko trajno ali začasno vplivale na vodni režim ali stanje voda se izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja.
MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE
16. člen
(Oblikovanje objektov)
Pri oblikovanju vseh vrst objektov ter pri oblikovanju drugih gradenj je potrebno doseči skladnost z okolico glede:
– lege objekta,
– velikosti objekta,
– volumna,
– zunanji izgled,
– arhitekturnih členih in
– oblikovanju zunanje ureditve.
Oblikovanje novogradenj mora slediti oziroma nadgrajevati oblikovno identiteto območja, v katerega se bo objekt vključil, in pri tem upoštevati značilnosti kvalitetne arhitekture stavb iz neposredne okolice. To velja tudi v primeru investicijskih vzdrževalnih del, nadzidav, dozidav, rekonstrukcije objektov ali drugih posegov na objektih
Gradnjo zahtevnih objektov, ki jih je možno graditi v skladu z ostalimi določbami tega odloka, je potrebno utemeljiti z idejnim projektom, ki obvezno vsebuje trodimenzionalno prezentacijo ali maketo. O primernosti takšne gradnje odloča občinski urbanist s sklepom.
Glede oblikovanja jeder naselij imajo prostorske enote dodano oznako:
J jedro (območja ohranjenih jeder posameznih naselij).
Oblikovalska določila za posamezne prostorske enote:
  Tabela 4: Območja za stanovanjsko in razpršeno gradnjo
+---------------------------+------------------------+-----------------------+
|Določilo          |      RG      |      S      |
|              |            |            |
+---------------------------+------------------------+-----------------------+
|Mak. FSI          |     0.50     |     0.35     |
|              |            |            |
+---------------------------+------------------------+-----------------------+
|Pozidanost %        |     do 30     |     do 25     |
|              |            |            |
+------------+--------------+------------------------------------------------+
|Višinski  |Stanovanjski |Višina slemena ne sme presegati višine slemena |
|gabarit   |objekti    |sosednjih objektov v prostorski enoti, oziroma |
|      |       |etažnosti:                   |
|      |       |P, P+M, P+1, P+1+M               |
|      |       |Višina kapi naj ne presega 7m.         |
+------------+--------------+------------------------------------------------+
|      |Nestanovanjski|Višina slemena ne sme presegati višine slemena |
|      |objekti    |objektov v prostorski enoti.          |
|      |       | Višina kapi največ 6m.             |
+---------------------------+------------------------------------------------+
|Razmerja tlorisnih     |Zasnova stavb naj sledi adicijskemu načinu   |
|gabaritov         |gradnje z dominantno vlogo dvokapnega      |
|              |stanovanjskega višjega dela stavb z podolžnim  |
|              |tlorisom in prizidanimi nižjimi deli v     |
|              |horizontalnem ritmu, ki bi odražal svobodnejše |
|              |tlorisne zasnove v obliki črke »L«, »U«, »T«,  |
|              |vertikalen ritem pa v menjavi predpisanih    |
|              |gabaritov.                   |
|              |Posamezne stavbe naj se vključujejo v širšo   |
|              |prostorsko celoto.               |
+---------------------------+------------------------------------------------+
|Strehe           |Osnovna oblika strehe je simetrična dvokapnica |
|              |s smerjo slemena vzporedno daljši stranici   |
|              |objekta. Strešine podrejenih, praviloma manjših |
|              |stavb ali stavbnih delov so lahko enokapne,   |
|              |naklon sledi naklonu dominantnega objekta.   |
|              |Naklon streh znaša 18 do 22 stopinj. V     |
|              |primerih, ko način pritrjevanja kritine to   |
|              |dopušča in to zahtevajo specifične razmere na  |
|              |lokaciji, je naklon strehe lahko tudi nekoliko |
|              |višji, do 30 stopinj.              |
|              |Ravne strehe so dopustne v izvedbi kot terase  |
|              |nad manjšimi deli objekta.           |
|              |Dopustna je korčna kritina (ali druga valovita |
|              |kritina opečne barve). Posebnost so obstoječe  |
|              |sive, skrlate strehe, ki jih praviloma     |
|              |rekonstruiramo kot take.            |
|              |Strešna okna v obliki »frčade« niso dovoljena, |
|              |strešna okna v ravnini strešine so dovoljena v |
|              |smislu zagotavljanja minimalne potrebne     |
|              |osvetlitve v primeru mansardnih prostorov    |
|              |oziroma v smislu zagotavljanja dostopa na    |
|              |streho – na čim manjši površini.        |
+---------------------------+------------------------------------------------+
|Elementi na objektih    |Satelitske antene, dele klimatskih naprav in  |
|              |podobne elemente je dopustno nameščati le na  |
|              |vizualno neizpostavljenih lokacijah ali delih  |
|              |objekta, gledano iz smeri javnih površin.    |
|              |Sončnih zbiralnikov ni dovoljeno postavljati  |
|              |tako, da segajo nad slemena streh in morajo   |
|              |biti locirani vzporedno s strešino. Če se    |
|              |objekti nahajajo znotraj naselbinskih jeder ali |
|              |drugih območij z izrazito ohranjeno lokalno   |
|              |identiteto, je namestitev možna le na vizualno |
|              |neizpostavljenih lokacijah ali delih objekta,  |
|              |gledano iz smeri javnih površin.        |
+---------------------------+------------------------------------------------+
|Postavitev na parcelo   |Sledi funkciji in legi obstoječih objektov v  |
|              |prostorski enoti.                |
|              |                        |
+---------------------------+------------------------------------------------+
|Zelene površine      |Min 20% gradbene parcele. Zasaditev z      |
|              |avtohtonimi drevesnimi vrstami in grmovnicami  |
|              |                        |
+---------------------------+------------------------------------------------+
|Materiali – gradiva    |Uporaba lokalno značilnih materialov kot so   |
|              |kamen, les, mineralni ometi, korčna kritina.  |
|              |                        |
+---------------------------+------------------------------------------------+

 
  Tabela 5: Območja z mešano gradnjo stanovanj, kmetij, centralnimi
funkcijami ter obrtnimi delavnicami
 
+--------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+
|Določilo         |  SK  | M, MS | SK/J  |  VJ  | Opomba |
|             |    |     |     |     |     |
+--------------------------+--------+---------+---------+---------+----------+
|Mak. FSI         | 0.50 |  0.60 | 0.50  | 0.60  |     |
|             |    |     |     |     |     |
+--------------------------+--------+---------+---------+---------+     |
|Pozidanost %       | do 30 | do 50 | do 35 | do 40 |     |
|             |    |     |     |     |     |
+-----------+--------------+--------------------------------------+     |
|Višinski  |Stanovanjski |Višina slemena ne sme presegati višine|     |
|gabarit  |objekti    |slemena sosednjih objektov v     |     |
|      |       |prostorski enoti oziroma etažnosti:  |     |
|      |       |P, P+M, P+1, P+1+M, maksimalno do P+2 |     |
|      |       |(za M, MS)              |     |
|      +--------------+--------------------------------------+     |
|      |Nestanovanjski|Višina slemena ne sme presegati višine|     |
|      |objekti    |slemena objektov v prostorski enoti. |     |
|      |       |Višina kapi največ 6m.        |     |
+-----------+--------------+--------------------------------------+----------+
|Razmerja  |Stanovanjski |Zasnova stavb naj sledi adicijskemu  |V primeru |
|tlorisnih |objekti    |načinu gradnje z dominantno vlogo   |velikih  |
|gabaritov |       |dvokapnega stanovanjskega višjega dela|gradbenih |
|      |       |stavb z podolžnim tlorisom in     |mas, je  |
|      |       |prizidanimi nižjimi deli v      |potrebno |
|      |       |horizontalnem ritmu, ki bi odražal  |objekt  |
|      |       |svobodnejše tlorisne zasnove v obliki |členiti na|
|      |       |črke »L«, »U«, »T«, vertikalen ritem |manjše  |
|      |       |pa v menjavi predpisanih gabaritov.  |gradbene |
|      |       |Posamezne stavbe naj se vključujejo v |mase   |
|      |       |širšo prostorsko celoto        |     |
|      +--------------+--------------------------------------+     |
|      |Nestanovanjski|Naj sledijo prostorski zasnovi ter so |     |
|      |objekti    |podrejene stanovanjskim stavbam.   |     |
|      |       |                   |     |
+--------------------------+-------------------------------------------------+
|Strehe          |Osnovna oblika strehe je simetrična dvokapnica s |
|             |smerjo slemena vzporedno daljši stranici objekta.|
|             |Strešine podrejenih, praviloma manjših stavb ali |
|             |stavbnih delov so lahko enokapne, naklon sledi  |
|             |naklonu dominantnega objekta.          |
|             |Naklon streh znaša 18 do 22 stopinj. V primerih, |
|             |ko način pritrjevanja kritine to dopušča in to  |
|             |zahtevajo specifične razmere na lokaciji, je   |
|             |naklon strehe lahko tudi nekoliko višji, do 30  |
|             |stopinj.                     |
|             |Ravne strehe so dopustne v izvedbi kot terase nad|
|             |manjšimi deli objekta.              |
|             |Dopustna je korčna kritina (ali druga valovita  |
|             |kritina opečne barve). Posebnost so obstoječe  |
|             |sive, skrlate strehe, ki jih praviloma      |
|             |rekonstruiramo kot take.             |
|             |Strešna okna v obliki »frčade« niso dovoljena,  |
|             |strešna okna v ravnini strešine so dovoljena v  |
|             |smislu zagotavljanja minimalne potrebne     |
|             |osvetlitve v primeru mansardnih prostorov oziroma|
|             |v smislu zagotavljanja dostopa na streho – na čim|
|             |manjši površini.                 |
|             |                         |
+--------------------------+-------------------------------------------------+
|Elementi na objektih   |Satelitske antene, dele klimatskih naprav in   |
|             |podobne elemente je dopustno nameščati le na   |
|             |vizualno neizpostavljenih lokacijah ali delih  |
|             |objekta, gledano iz smeri javnih površin.    |
|             |Sončnih zbiralnikov ni dovoljeno postavljati   |
|             |tako, da segajo nad slemena streh in morajo biti |
|             |locirani vzporedno s strešino. Če se objekti   |
|             |nahajajo znotraj naselbinskih jeder ali drugih  |
|             |območij z izrazito ohranjeno lokalno identiteto, |
|             |je namestitev možna le na vizualno        |
|             |neizpostavljenih lokacijah ali delih objekta,  |
|             |gledano iz smeri javnih površin.         |
|             |                         |
+--------------------------+------------------+------------------------------+
|Postavitev na parcelo   |Sledi funkciji in |Sledi zasnovi vaškega jedra  |
|             |legi obstoječih  |in gradbenim linijam v    |
|             |objektov v    |prostoru.           |
|             |prostorski enoti |               |
|             |         |               |
+--------------------------+------------------+------------------------------+
|Velikost in oblika    |         |Upoštevanje zgodovinskih   |
|parcele          |         |značilnosti parcelacije    |
|             |         |               |
+--------------------------+-------------------------------------------------+
|Zelene površine      |Min 15% gradbene parcele. Zasaditev z avtohtonimi|
|             |drevesnimi vrstami in grmovnicami        |
|             |                         |
+--------------------------+-------------------------------------------------+
|Materiali         |Uporaba lokalno značilnih materialov kot so   |
|             |kamen, les, mineralni ometi, korčna kritina.   |
|             |                         |
+--------------------------+-------------------------------------------------+

 
  Tabela 6: Območja za industrijsko ter kmetijsko proizvodnjo
+----------------+------------------+--------------------+-------------------+
|Določilo    |    P     |     PK     |   PK - RG   |
|        |         |          |          |
+----------------+------------------+--------------------+-------------------+
|Max. FSI    |    0,60    |     0.6    |    0.6    |
|        |         |          |          |
+----------------+------------------+--------------------+-------------------+
|Pozidanost %  |   do 60    |    do 50    |    do 55    |
|        |         |          |          |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Višinski    |Višina slemena ne sme presegati višine slemena objektov v |
|gabarit     |sosednjih prostorskih enotah.               |
|        |Višina kapi največ 6m.                   |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Razmerja    |Zasnova stavb naj sledi adicijskemu načinu gradnje z    |
|tlorisnih    |dominantno vlogo višjega dela stavb z običajno izrazitejšo |
|gabaritov    |podolgovato obliko in prizidanimi nižjimi deli v      |
|        |horizontalnem ritmu, ki bi odražal svobodnejše tlorisne  |
|        |zasnove v obliki »L«, »U«, »T«, vertikalen ritem pa v   |
|        |menjavi predpisanih gabaritov.               |
|        |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Zelene površine |Min 20% gradbene parcele                  |
|%        |                              |
|        |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+

 
  Tabela 7: Območja za objekte centralnih dejavnosti ter
 
+----------------+----------------------------+------------------------------+
|Določilo    |       D       |       DV       |
|        |              |               |
+----------------+----------------------------+------------------------------+
|Mak. FSI    |      0.80      |       0.90       |
|        |              |               |
+----------------+----------------------------+------------------------------+
|Pozidanost %  |      do 60      |      do 60       |
|        |              |               |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Višinski    |Usklajeno z objekti znotraj prostorske enote. Višina    |
|gabarit     |slemena ne sme presegati višine slemena sosednjih objektov |
|        |v prostorski enoti oziroma etažnosti:           |
|        |P, P+M, P+1, P+1+M, maksimalno do P+2           |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Razmerja    |Zasnova stavb z izrazitejšo podolgovato obliko naj sledi  |
|tlorisnih    |adicijskemu načinu gradnje z dominantno vlogo dvokapnega  |
|gabaritov    |glavnega višjega dela stavb in prizidanimi nižjimi deli v |
|        |horizontalnem ritmu, ki bi odražal svobodnejše tlorisne  |
|        |zasnove v obliki črke »L«, »U«, »T«, vertikalen ritem pa v |
|        |menjavi predpisanih gabaritov.               |
|        |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Strehe     |Osnovna oblika strehe je simetrična dvokapnica s smerjo  |
|        |slemena vzporedno daljši stranici objekta. Strešine    |
|        |podrejenih, praviloma manjših stavb ali stavbnih delov so |
|        |lahko enokapne, naklon sledi naklonu dominantnega objekta. |
|        |Naklon streh znaša 18 do 22 stopinj. V primerih, ko način |
|        |pritrjevanja kritine to dopušča in to zahtevajo specifične |
|        |razmere na lokaciji, je naklon strehe lahko tudi nekoliko |
|        |višji, do 30 stopinj.                   |
|        |Ravne strehe so dopustne v izvedbi kot terase nad manjšimi |
|        |deli objekta.                       |
|        |Dopustna je korčna kritina (ali druga valovita kritina   |
|        |opečne barve). Posebnost so obstoječe sive, skrlate    |
|        |strehe, ki jih praviloma rekonstruiramo kot take.     |
|        |Strešna okna v obliki »frčade« niso dovoljena, strešna   |
|        |okna v ravnini strešine so dovoljena v smislu       |
|        |zagotavljanja minimalne potrebne osvetlitve v primeru   |
|        |mansardnih prostorov oziroma v smislu zagotavljanja    |
|        |dostopa na streho – na čim manjši površini.        |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Elementi na   |Satelitske antene, dele klimatskih naprav in podobne    |
|objektih    |elemente je dopustno nameščati le na vizualno       |
|        |neizpostavljenih lokacijah ali delih objekta, gledano iz  |
|        |smeri javnih površin.                   |
|        |Sončnih zbiralnikov ni dovoljeno postavljati tako, da   |
|        |segajo nad slemena streh in morajo biti locirani vzporedno |
|        |s strešino. Če se objekti nahajajo znotraj naselbinskih  |
|        |jeder ali drugih območij z izrazito ohranjeno lokalno   |
|        |identiteto, je namestitev možna le na vizualno       |
|        |neizpostavljenih lokacijah ali delih objekta, gledano iz  |
|        |smeri javnih površin.                   |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Zelene površine |Min 10% gradbene parcele. Zasaditev z avtohtonimi     |
|%        |drevesnimi vrstami in grmovnicami.             |
|        |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+
|Materiali    |Uporaba lokalno značilnih materialov kot so kamen, les,  |
|        |mineralni ometi, korčna kritina.              |
|        |                              |
+----------------+-----------------------------------------------------------+

 
  Tabela 8: Območja javne gospodarske infrastrukture
 
+---------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+
|Določilo    |  IP  |  IZ  |  EN  |  OC  |  OR  |  OV  |
|        |     |     |     |     |     |     |
+---------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+
|Mak. FSI    |  0.20 |  0.50 |  0.60  | 0.80  | 0.50  | 0.60  |
|        |     |     |     |     |     |     |
+---------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+
|Pozidanost %  | do 20 | do 40 |  do 50 | do 70 | do 40 | do 60 |
|        |     |     |     |     |     |     |
+---------------+------------------------------------------------------------+
|Višinski    |Usklajeno z objekti znotraj prostorske enote. Maksimalna  |
|gabarit    |višina slemena (objekta) ne sme presegati višine slemena  |
|        |najvišjega objekta v sosednji prostorski enoti.       |
|        |                              |
+---------------+------------------------------------------------------------+
|Razmerja    |Glede na funkcijo objekta.                 |
|tlorisnih   |                              |
|gabaritov   |                              |
|        |                              |
+---------------+------------------------------------------------------------+
|Strehe     |Glede na funkcijo objekta. Dopustna je korčna kritina (ali |
|        |druga valovita kritina opečne barve             |
|        |                              |
+---------------+------------------------------------------------------------+
|Zelene površine|Min 15% gradbene parcele. Zasaditev z avtohtonimi      |
|%       |drevesnimi vrstami in grmovnicami.             |
|        |                              |
+---------------+------------------------------------------------------------+
|Materiali   |Usklajeno s funkcijo objekta in urejevalno enoto, v     |
|        |največji meri naj se uporabijo lokalno značilni materiali  |
|        |kot so kamen, les, mineralni ometi, korčna kritina.     |
|        |                              |
+---------------+------------------------------------------------------------+
V primeru, ko je obstoječa pozidanost ali obstoječi faktor izkoriščenosti (FSI) posamezne gradbene parcele večja, kot je določeno v tem členu, so gradnje dovoljene v okviru obstoječe pozidanosti in izkoriščenosti zemljišča.
Gradnja na obstoječih gradbenih parcelah na območjih, ki predstavljajo oblikovno celoto, naj se praviloma izvajajo enotno za celotno območje.
V območjih centralnih funkcij je oblikovanje objektov podrejeno njihovi funkciji.
Klimatske naprave se lahko locira samo na vizualno neizpostavljeni lokaciji oziroma vizualno neizpostavljenem delu objekta.
Fasadni členi
Okenske in vratne odprtine naj imajo praviloma obliko pokončnega pravokotnika, razmerja stranic in dimenzije izhajajo iz lokalne tipologije. Za zastiranje oken je možno uporabiti tradicionalna lesena polkna ali različna notranja senčila. V primeru objektov z manj tradicionalno zasnovo, ki ne predstavljajo dela naselbinskih jeder ali drugih območij z izrazito ohranjeno lokalno identiteto, je mogoča uporaba tudi drugih zunanjih senčil.
V primeru tradicionalne zasnove objektov je, upoštevaje značilne proporce in izvedbe, priporočena vgradnja kamnitih okenskih in vratnih okvirjev in drugih lokalno značilnih, zlasti kamnitih elementov. Pri sodobnejših zasnovah objektov naj bodo taki elementi ustrezno interpretirani, posodobljeni.
Fasada naj bo obdelana z mineralnim ometom, barva in tekstura prilagojena lokalni tipologiji (fasade v svetlih tonih in naravnih barvah bež, oker, opečna, rjava, siva; teksture od gladke do grobe). Pretežno ometane površine je možno dopolnjevati s površinami v kamnu.
Dozidave in nadzidave
Dozidave in nadzidave objektov morajo biti oblikovno in funkcionalno usklajene z osnovnim objektom. Višinski gabarit ne sme presegati maksimalnega gabarita določenega za posamezno urejevalno enoto ob upoštevanju oblikovalskih določil za graditev novih objektov (gabarit, naklon strehe, smer slemena, izbira kritine in drugih materialov).
Enostavni objekti na poselitvenih območjih
Gradnja enostavnih objektov mora biti oblikovno in funkcionalno usklajena z osnovnim objektom.
Enostavni objekti na gradbeni parceli se lahko gradijo v okviru meril za pozidanost in do dovoljenega faktorja (FSI) za določeno urejevalno enoto.
Plinske cisterne se morajo biti postavljene v skladu s predpisi, ter tako, da niso vizualno izpostavljene oziroma primerno zakrite.
Rekonstrukcije objektov
Pri rekonstrukcijah, kjer se spreminja zunanji izgled in oblika objekta se v posameznih prostorski enoti upoštevajo enaka oblikovalska izhodišča, ki veljajo za oblikovanje novih objektov.
V prostorskih enotah z oznako »J« je obvezno ohraniti kvalitetne prvotne elemente členitve fasad (omet, obdelan kamen, les, barva) ter druge arhitekturne elemente. V teh območjih veljajo pri obnovi oziroma zamenjavi ostrešja in kritine enaki pogoji kot za novogradnje. Pogoje za vzdrževalna dela in rekonstrukcije na objektih kulturne dediščine predpiše pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine.
Ograje, oporni zidovi in zunanje ureditve
Ograje in oporne zidove je mogoče graditi na podlagi tega odloka in drugih predpisov, ki urejajo to področje.
Postavitev ograj in opornih zidov v območju površin, potrebnih za preglednost priključkov, križišč in preglednih berm državnih cest ni dovoljena
Gradnja opornega zidu je dopustna do višine 1,2m. Večje višine so dovoljene le v primeru, ko terenske razmere ne omogočajo drugačne rešitve, za izvedbo pa je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja. V primeru premoščanja višinskih razlik, ki presegajo 1,2m je priporočena kaskadna izvedba. Višina zidov mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču.
Povsod, kjer terenske razmere to omogočajo, je priporočena izvedba značilnih kraških zidov (od suhozida do zidu iz klesanih kamnov), vključno z izbiro in načinom uporabe malt, značilno za take gradnje na Krasu. V primeru drugačnih izvedb, npr. v betonu, naj bo vidna stran zidu sestavljena iz lokalnega kamna, ometana ali ozelenjena.
Ograje ob parcelnih mejah je mogoče postavljati do višine 1,8m in sicer kot:
– kamnite zidove, z uporabo lokalnega kamna in načinom gradnje prilagojenim lokalni tipologiji,
– kovinske ali lesene ograje, oblikovno prilagojene lokalni tipologiji ali kot
– žive meje, z uporabo tradicionalno uveljavljenih rastlinskih vrst, prilagojenih kraškim klimatskim razmeram. V območju površin, potrebnih za preglednost državnih cest, je dopustna zatravitev in zasaditev grmovnic, katerih višina rasti ne presega 0,75m.
Obodni zidovi dvorišč znotraj naselij so lahko višji od 1,8m, za njihovo postavitev je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.
V primeru, da ograja s svojo višino moti preglednost v cestnem prometu, lahko pristojni organ odredi znižanje take ograje ali njeno odstranitev.
Dostopne in dovozne poti, gospodarske in druge površine ob objektu je potrebno zasnovati z minimalnimi posegi, tako, da se v čim večji meri prilagajajo obstoječemu terenu.
Lastnik novo zgrajenega ali obnovljenega objekta je dolžan v roku 3 let po zaključeni 4. gradbeni fazi zagotoviti vsaj minimalno urejenost okolice objekta. Priporočena je uporaba lokalno značilnih materialov (naravni kamen, les, peščena nasutja itd.) ter tradicionalno uveljavljenih rastlinskih vrst, prilagojenih lokalnim klimatskim razmeram – z namenom optimalnega vključevanja v obstoječe okolje in ohranjanja lokalne identitete.
17. člen
(Kontrastno oblikovanje objektov)
Posamezne objekte je izjemoma možno oblikovati v kontrastu z okoljem in sicer zaradi estetskih in simbolnih razlogov, kadar ima različnost oziroma nasprotnost oblike za cilj vzpostaviti prostorsko dominanto, doseči večjo razpoznavnost območja, zlasti z novogradnjami na prometnih vozliščih, na zaključkih stavbnega niza, v središčih posameznih naselij, pa tudi na izrazito dominantnih legah na področjih razpršene gradnje. Vsak tak poseg se potrebno utemeljiti z idejnim projektom, ki obvezno vsebuje trodimenzionalno prezentacijo ali maketo. V teh primerih ne veljajo določbe 16. člena tega odloka. Ob tem mora tak gradnja upoštevati obstoječe dominante in kvalitete prostora. O primernosti takšne gradnje odloča občinski urbanist s sklepom.
18. člen
(objekti za oglaševanje in obveščanje)
Na območju občine Komen je postavljanje objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje razen nujne prometne signalizacije dovoljeno na poselitvenih območjih.
Ne glede na določilo prvega odstavka je dovoljena postavitev objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje v sklopu avtobusnih postajališč v skladu z določili predpisov, ki urejajo varstvo cest in varnost prometa.
Za postavljanje kakršnihkoli objektov za oglaševanje in obveščanje v varovalnem pasu, cestnem telesu ali zračnem prostoru državne ceste, je potrebno pridobiti soglasje upravljalca državne ceste.
Pravne osebe, društva, samostojni podjetniki in posamezniki lahko postavijo in urejajo objekte in naprave za oglaševanje in obveščanje izključno za lastne potrebe, v skladu s celostno podobo subjekta, na poslovnih objektih in gradbenih parcelah objektov, ki jih uporabljajo pri opravljanju svoje dejavnosti. V primeru, ko se lokacije nahajajo znotraj območij kulturne dediščine, je za postavitev takih objektov in naprav potrebna odobritev s strani ZVKDS.
Oblika in način postavitve turistične in obvestilne signalizacije je dovoljena v skladu z veljavnimi predpisi, ki določajo prometno signalizacijo na javnih cestah.
Dovoljeno je vzdrževanje, prenova in menjava obstoječih objektov in naprav v enakih gabaritih, pod pogojem, da so bili obstoječi objekti in naprave postavljeni na legalen način
19. člen
(odmiki)
Odmiki novozgrajenih objektov morajo slediti gradbeni liniji obstoječih objektov ob ulicah in obstoječim gradbenim linijam v prostoru. Za enostavne objekte veljajo razen določb tega člena glede odmikov še določbe 20. člena pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v vezi z objekti in pripadajočimi zemljišči. Če gradbene linije v prostoru ni, je gradbena meja do katere lahko segajo objekti, pogojena z regulacijskimi linijami cest in komunalnih vodov oziroma z naslednjimi odmiki:
– vsaj 6,0 m od roba cestišča za lokalno cesto,
– vsaj 4,0 m od roba javne poti in meje sosednje parcele, manjši odmik je možen ob soglasju lastnika sosednje parcele, oziroma upravljavca javne poti,
– odmiki med objekti morajo biti enaki višini kapi višjega objekta, razen ko predvideni objekt leži južno, jugovzhodno ali jugozahodno od obstoječega objekta in mora biti odmik enak 1,5 višine kapi predvidenega objekta (osončenje),
– minimalni odmik projekcije kapi objekta od parcelne meje je 1,5 m,
– odmiki med objekti morajo upoštevati požarno varnostne normative.
Odmiki ograj in opornih zidov od parcelnih mej morajo biti v skladu z predpisi ter 20. členom pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v vezi z objekti in pripadajočimi zemljišči.
Manjši odmiki od zgoraj določenih, morajo biti utemeljeni s soglasji.
Stanovanjski in proizvodni objekti naj se praviloma (glede na dane možnosti) locirajo v severovzhodni vogal gradbene parcele s čimer pridobimo večje zavetrne in sončne površne na jugo zahodni strani objektov.
Pri lociranju novih objektov ob gozdnih robovih je potrebno upoštevati oddaljenost za najmanj eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja.
MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE
GRADBENIH PARCEL
20. člen
(gradbena parcela)
Pri določitvi gradbenih parcel je potrebno upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (funkcionalni dostopi, parkirna mesta, utrjene površine in funkcionalno zelenje);
– dovoljeno pozidanost, dovoljen faktor izrabe in predpisan delež zelenih površin;
– zdravstveno tehnične zahteve: odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti.
Delitev zemljiških parcel za oblikovanje novih gradbenih parcel je možna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več gradbenih parcel, primernih za gradnjo ter da imajo vse parcele zagotovljen dovoz in dostop.
Minimalne velikosti novih gradbenih parcel v prostorskih enotah S, SK, VJ glede na oznako je min. 400m2.
Minimalne velikosti novih gradbenih parcel v prostorskih enotah M, MS, D, RG glede na oznako je min. 300 m2.
V prostorskih enotah P, PK ne sme biti manjša od 400 m2.
Določila o minimalnih velikostih gradbenih parcel ne veljajo za že obstoječe manjše gradbene parcele.
Površine za otroška igrišča in ozelenjena parkirišča niso del zelenih površin.
Ne glede na določila tega člena je delitev parcel možna za potrebe gradnje javne infrastrukture.
MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
21. člen
(promet)
Ceste oziroma cestni objekti se lahko gradijo in prenavljajo v varovalnih pasovih cest in rezervatih namenjenih za promet.
V območju varovalnih pasov cest je dovoljeno postavljanje enostavnih objektov in vzdrževalna dela v javno korist s soglasjem upravljalca ceste.
V varovalnih pasovih cest, določenih v zakonih in predpisih je znotraj poselitvenih območij, določenih s prostorskim delom plana, dovoljena gradnja, dozidava, nadzidava, sprememba namembnosti in hortikulturne ureditve le s soglasjem upravljavca cest in v skladu z namensko rabo.
Gradnja mostov in cest v območju vodotokov mora biti takšna, da ne posega v pretočni profil, zagotovljena pa mora biti varnost pred stoletnimi visokimi vodami.
Rezervati prometnic
Planirane prometnice ali obstoječe prometnice, ki so v načrtu za rekonstrukcijo in jim še niso dokončno določene tehnične značilnosti v projektni dokumentaciji, imajo rezervat.
V rezervatu so na obstoječih objektih in napravah dovoljena le nujna vzdrževalna dela ter gradnja v zvezi s komunalnim urejanjem.
Skupne širine rezervatov so glede na kategorizacijo cest, vrsto prometa, število voznih pasov in ureditve obcestnega prostora naslednje:
– 30 m rezervat ceste z dvema voznima pasovoma za mešani motorni promet s kolesarskima stezama, hodnikom za pešce in za postajališči za javni potniški promet izven vozišča;
– 10 m rezervat za lokalne dvopasovne ceste za mešani motorni promet z enostranskim hodnikom za pešce;
– 6 m rezervat za lokalne dovoze in vaških poti.
Pri gradnji lokalnih cest, dovozov in priključkov posameznih objektov se upoštevajo širine določene z občinskimi predpisi.
Pri načrtovanju gradenj v rezervat cestnega omrežja je potrebno pridobiti pogoje in soglasje upravljavca omrežja in gradnje izvajati v skladu z veljavnimi predpisi.
Dovozi in priključki
Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da je zagotovljena potrebna varnost v prometu.
Na javno cesto naj se praviloma priključuje več objektov skupno.
Uredijo se v soglasju s pristojnim upravnim organom in upravljavcem ceste.
Slepo zaključene ceste morajo imeti urejeno obračališče zadostne š,irine za obračanje komunalnih vozil.
Vsaka gradbena parcela mora imeti zagotovljen dostop in dovoz za motorna vozila.
V primeru zagotovitve dostopa preko sosednjih zemljišč mora imeti investitor za to zagotovljeno služnost.
Parkirne površine
Pri novogradnjah ali pri spremembi namembnosti javnih in zasebnih objektov morajo biti zagotovljene zadostne parkirne površine ali garažna mesta na gradbeni parceli posameznega objekta in sicer tako za stanovalce kakor tudi zaposlene in obiskovalce.
Število parkirnih oziroma garažnih mest:
– stanovanjska hiša 2 PM na stanovanje,
– stanovanja v večstanovanjski hiši, povprečno 2 PM na stanovanje,
– poslovni prostori z obiskom strank 1 PM na 20 m2 neto površine,
– gostinski lokal 1 PM na 4 sedeže in 1 PM na 1 tekoči meter točilnega pulta oziroma najmanj 5 PM,
– trgovski lokali 1 PM na 40 m2 koristne prodajne površine in min 2 PM,
– delavnice za servis motornih vozil 6 PM na 1 popravljalno mesto,
– avto pralnice 5 PM na eno pralno mesto,
– športne dvorane in objekti za šport 1 PM na 30 m2,
– knjižnice 1 PM na 50 m2,
– objekti kulturne dejavnosti (kino, gledališče, večnamenske dvorane) 1 PM na 4 sedeže.
– za ostale dejavnosti se število parkirišč določi v skladu s predpisi.
Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo je potrebno zagotoviti vsaj 5% ali vsaj eno parkirno mesto za invalide.
Določila veljajo povsod, razen v primeru, ko je možno parkiranje na javnih parkiriščih s soglasjem pristojnega upravljavca in ob upoštevanju potreb po istočasnem parkiranju.
V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnosti se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.
Varovalni pas železnice
Gradnje v 200 m varovalnem pasu železniške proge je dovoljeno izvajati le v soglasju z upravljavcem železniške proge.
MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
22. člen
(odvajanje komunalnih voda, vodovodno omrežje, hidrantno omrežje, električno omrežje in javna razsvetljava, kabelsko razdelilni sistem, telekomunikacijsko omrežje, plinovodno omrežje, odpadki, urejanje voda)
Gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, vodnega gospodarstva in zvez in postavitev pomožnih infrastrukturnih objektov je možna v vseh območjih urejanja v skladu z določbami za posamezno območje urejanja in v skladu s prepisi, ki urejajo posamezno področje.
V predvidenih koridorjih za potrebe komunalnega urejanja ni dovoljena gradnja drugih objektov in naprav, dovoljena so le redna vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah, razen izjemoma ob soglasju upravljavca oziroma predlagatelja posameznega voda.
Gradnja objektov je možna le na komunalno opremljenih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno vsaj minimalno komunalno opremo: dovozno pot na javno cesto, priključek na elektriko, oskrbo z vodo iz javnega ali zasebnega vodovoda in urejeno odvajanje odpadnih vod. Komunalna opremljenost za posamezne objekte se lahko rešuje v sklopu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta.
V novo predvidenih območjih gradnje (gradnja posameznih zaključenih sosesk in kompleksov), kjer še ni zgrajene prometne in komunalne infrastrukture, je gradnja objektov možna šele po gradnji prometne in komunalne infrastrukture.
Gradnja novih objektov naj bo zasnovana tako, da omogoča racionalno oskrbo s komunalnimi vodi.
Pri izgradnji novih komunalnih vodov je istočasno potrebno zgraditi priključke z vodomernimi jaški oziroma revizijskimi jaški na kanalizacijo.
Obstoječe in predvidene objekte je potrebno obvezno priključiti na vso obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo. Poteki komunalnih vodov morajo biti med seboj usklajeni.
Pri vzdrževalnih delih, rekonstrukcijah ali gradnjah katerekoli podzemne napeljave ali naprave pri cestah je na tem delu obvezna kompleksna prenova vseh infrastrukturnih naprav, ki potekajo na tem delu ceste.
Posamezni komunalni objekti in naprave, kot so transformatorske postaje, črpalne postaje, sanitarni kioski, vodni zbiralniki in podobno, morajo biti postavljeni tako, da niso vidno izpostavljeni, praviloma v sklopu kakšnega drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod nivojem javne površine.
Odvajanje odpadnih vod
Vsi objekti morajo biti priključeni na fekalno kanalizacijo, ki se konča s predvideno ustrezno čistilno napravo, ko se le ta izgradi.
Za priključitev na javno kanalizacijo je potrebno soglasje upravljavca.
Do gradnje kanalizacije je možno fekalne in tehnološke vode speljati v vodotesne večprekatne greznice, primernih dimenzij brez iztoka, ki jih mora redno prazniti pooblaščeni upravljavec, ali male čistilne naprave. Vsebina greznic se mora prazniti v rezervoar čistilne naprave za čiščenje komunalne odpadne vode.
Za večja nova območja pozidave je potrebno izvesti pred priključitvijo hidravlični izračun obstoječih vodov in v primeru neustreznosti izvesti obnovo in gradnjo novih vodov.
Prvi revizijski jaški objekta morajo biti locirani na parcelno mejo posameznega objekta.
Na območjih varstva vodnih virov mora biti gradnja omrežja odvajanja odpadnih vod usklajena z določbami odlokov, ki urejajo varstvo vodnih virov.
Tehnološke vode in druge odpadne vode, ki vsebujejo škodljive snovi je možno priključiti na javno kanalizacijo, v kolikor so predhodno očiščene do mere, kot jo določa veljavna zakonodaja.
Meteorna kanalizacija
Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija motorni promet, je treba odvesti preko lovilcev olj in peskolovov v kanalizacijsko omrežje ali v ponikovalnico oziroma v skladu s predpisi.
Meteorne vode z drugih utrjenih površin, zelenih površin in streh je treba speljati v ponikovalnice ali voditi do naravnega recipienta. Zlasti v primeru strešne kapnice je priporočeno zbiranje vode v vodnih zbiralnikih (vkopani zbiralniki, nove ali obstoječe štirne) ter uporaba kot sekundarnega vira z namenom zmanjševanja porabe pitne vode iz vodovodnega sistema.
Ob gradnji večjih utrjenih površin, ki posredno povečujejo količino odpadnih voda je potrebno predvideti in izvesti ukrepe za zagotavljanje večje infiltracije ter zadrževanja padavin.
Vodovodno omrežje
Pri načrtovanju gradenj je potrebno upoštevati varovalni pas omrežij oskrbovalnih sistemov in komunalne opreme ter upoštevati ustrezne odmike.
Pri načrtovanju gradenj je potrebno dotrajane cevovode iz neustreznega materiala nadomestiti z novimi iz ustreznega materiala, kadar je to možno.
Predvidene vodovode se načeloma gradi ob obstoječih in predvidenih prometnih površinah tako, da je možno vzdrževanje omrežja in priključkov. Uporabniki tehnološke vode morajo imeti zgrajene zaprte sisteme.
Za priključitev na vodovod morajo vsi uporabniki pridobiti soglasje upravljavca vodovoda.
Hidrantno omrežje
V skladu s predpisi je potrebno graditi in obnavljati ustrezno hidrantno omrežje za požarno zaščito naselij. Vodovodno omrežje mora biti dimenzionirano tako, da bo nudilo zadostno požarno zaščito, omogočalo neposredno priključevanje uporabnikov in zagotavljalo predpisane odmike od drugih objektov, komunalnih naprav, vodov in drevja.
Priključek objekta na javno vodovodno omrežje mora pri objektih z večjo požarno obremenitvijo zagotoviti tudi možnost gašenja požara. Kolikor to ni možno, si mora investitor zagotoviti drug vir vode in način gašenja.
Električno omrežje in javna razsvetljava
Na območju Občine Komen potekajo naslednji obstoječi visokonapetnostni prenosni objekti:
– DV 400 kV Divača – Redipuglia (šifra: D-416) in
– DV 110kV Vrtojba – Divača (šifra: D-1006), ki se na celotni trasi rekonstruira v DV 2x110 kV Gorica – Divača
– rezervirani elektoenergetski koridor za visokonapetostni prenosni objekt DV 2x400 kV Divača – Italija (šifra: D-434).
Širine elektroenergetskih koridorjev daljnovodov znašajo:
– za napetostni nivo 110kV: 30m (15m levo in 15m desno od osi DV)
– za napetostni nivo 400kV: 50m (25m levo in 25m desno od osi DV).
Za vsako graditev objekta v koridorjih obstoječih in predvidenih prenosnih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje upravljalca daljnovoda.
Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov namenjenih za stalno oziroma občasno prebivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja kot to določa veljavna Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).
Za vse obstoječe enosistemske daljnovode je predvidena rekonstrukcija z nadgraditvijo daljnovodov v dvosistemske (2 x 110kV, 2 x 400kV).
Za vse 220kV daljnovode v Sloveniji je predvidena nadgraditev na napetost 2 x 400 kV.
Elektrovod nizkonapetostnega omrežja in omrežja javne razsvetljave naj se v strnjenih naseljih izvaja podzemno.
Na področjih, ki so predvidena za gradnjo novih objektov in območjih, kjer je napetost nezadostna je potrebno izvesti ojačitve obstoječega omrežja oziroma zagotoviti lokacije za nove transformatorske postaje in trase za priključne NN vode.
Priključki objektov na omrežje so možni v skladu s predpisi.
Javno razsvetljavo ob cestah je potrebno graditi v skladu s predpisi.
Kabelsko razdelilni sistem
Za sprejem televizijskih programov prek satelita in distribucijo signala je dovoljeno zgraditi razdelilno kabelsko omrežje in ga povezati na glavno antensko postajo s sprejemnim sistemom.
Telekomunikacijsko omrežje
Pri vseh gradnjah, kjer je TK omrežje že zgrajeno je potrebno pridobiti soglasje upravljavca.
Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije je treba upoštevati naslednje usmeritve in pogoje:
– prednostno se objekte in naprave mobilne telefonije usmerja na lokacije, ki zagotavljajo manjši vpliv na zdravje ljudi, naravo, okolje in kulturno dediščino;
– objekte in naprave mobilne telefonije se umešča v prostor tako, da se jih združuje v obstoječe ali načrtovane infrastrukture koridorje in naprave;
– praviloma se objekte mobilne telefonije različnih operaterjev združuje v en objekt;
– na izpostavljenih legah je treba zagotoviti čim manjši vpliv na vidne kvalitete prostora;
– v urbanih območjih je treba prioritetno izkoristiti območja in objekte, namenjene trgovsko-nakupovalni, industrijski in poslovni dejavnosti, v stanovanjskih območjih pa jih je treba vključevati na obstoječe sisteme infrastrukture ali v njihovo neposredno bližino (npr. kotlovnice, dimniki, stolpi);
– na zavarovana območja narave, razen ožjih zavarovanih območij narave, kjer se objekte in naprave mobilne telefonije ne postavlja, na območja, predvidena za zavarovanje, na območja naravnih vrednot in na ekološko pomembnih območjih naj se gradi le izjemoma in na način, ki ne spreminja lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo ta status;
– praviloma v izjemnih primerih gradenj na območja in objekte varstva kulturne dediščine je treba objekte in naprave mobilne telefonije umeščati in oblikovati na osnovi postopkov, ki jih določajo predpisi o varstvu kulturne dediščine;
– posebno pozornost je treba nameniti oblikovanju objektov mobilne telefonije tako, da je oblikovanje čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani ali krajinski tipiki ter naravnim danostim prostora (npr. barve, obliko stebrov in anten).
Plinovodno omrežje
V varstvenih pasovih vseh plinovodov, določenih s predpisi, so možne gradnje samo v skladu s pogoji in soglasjem upravljavca plinovodnega omrežja.
V 2 x 100m pasu regionalnega plinovoda se dela izvajajo pod pogoji in soglasjem pristojnega upravljavca.
V 2 x 5m pasu vseh plinovodov se dela izvajajo le pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom upravljavca.
Na območju občine Komen se predvideva izgradnja mednarodnega plinovoda M9 (Dolga vas – Opatje selo), ki se bo urejal z državnim lokacijskim načrtom.
Odpadki
Ravnanje s komunalnimi in nevarnimi odpadki mora biti v skladu s predpisi.
Prostori za odlaganje odpadkov morajo biti locirani v skladu s občinskimi predpisi. Pri lociranju teh prostorov je potrebno upoštevati možnost dostopa in obračanja s specialnim komunalnim vozilom. Kolikor dostopne ceste nimajo ustreznih obračališč, morajo uporabniki v času praznjenja zabojnikov le te dostaviti na mesto dostopno za smetarsko vozilo.
Na posameznih območjih se v skladu z občinskimi predpisi locira ekološke otoke na primernih dostopnih mestih za ločeno zbiranje odpadkov.
Komunalne odpadke se odvaža na komunalno deponijo.
Gradbene odpadke se odvaža na deponijo urejeno za odlaganje tovrstnih odpadkov.
Urejanje voda
Za gradnje v območju vodnega in priobalnega zemljišča naravnih vodotokov s pritoki, je potrebno pridobiti vodno soglasje.
Zunanja meja priobalnega zemljišča je 5m od meje vodnega zemljišča.
Znotraj priobalnih pasov in poplavnih površin z obeh strani vodotokov je možno gojiti primerno zarast in sicer takšno in na takšen način, da bo možen dostop do struge na vsaki lokaciji v primerih interventnih gradenj, oziroma rednih vzdrževalnih del.
Vse ureditve je dovoljeno izvajati na podlagi ustreznih načrtov upravljanja. Te gradnje in ureditve morajo biti usklajene z varovanjem naravnih in sonaravnih delov pribrežnih zemljišč ter drugih na vodo vezanih ekosistemov.
Ureditve vodotokov se izvajajo z namenom preprečevanja poplavljanja območij, ki so namenjena za delo in bivanje.
Regulacija vodotoka ne sme prizadeti ekološke značilnosti vodotoka. Oblikovanje brežin in struge mora izhajati iz prvotnega naravnega stanja.
Regulacije vodotokov, izsuševanje močvirij, gradnja ribnikov in spreminjanje rastiščnih pogojev so dopustne le na podlagi pozitivne presoje o vplivih na okolje in ob soglasju pristojne službe za varstvo narave.
Vse gradnje, ki spreminjajo režim vodotokov oziroma posegajo na vodna in priobalna zemljišča, morajo biti izvedeni ob sodelovanju pristojnega upravljavca voda in službe za varstvo narave.
Pri vsakem posegu v vodni svet je potrebno upoštevati zakone in predpise s področja varovanja narave.
Pokopališča
Širitve pokopališča se v skladu z odlokom o pokopališkem redu za pokopališča na območju občine Sežana (Uradne objave, št. 1/86), dimenzionirajo glede na 30-letne potrebe. Pri načrtovanju se mora upoštevati:
– širitve pokopališč so praviloma dovoljene stran od strnjenih naselij,
– obstoječe kamnite zidove okrog pokopališč se mora kot krajinske značilnosti praviloma ohraniti ter jih izvesti tudi pri širitvah,
– ob pokopališčih se mora upoštevati minimalen 10-metrski varovalni zeleni pas,
– izgradnja mrliških vežic v skladu s tipologijo naselja.
MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO NARAVNIH VREDNOT IN ZAVAROVANIH OBMOČIJ TER OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI
23. člen
(naravne vrednote, zavarovana območja in ohranjanje biotske raznovrstnosti)
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v Naravovarstvenih smernicah za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Komen, ZRSVN OE Nova Gorica, januar 2004 in Naravovarstvenih smernicah za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev v občini Komen, ZRSVN OE Nova Gorica, februar 2005.
Vsi objekti in območja varovanja naravnih vrednot so razvidni iz grafičnega dela tega odloka, oziroma iz zgoraj navedenih strokovnih podlag.
Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja na območju, ki se ureja s tem aktom in je ta načrtovan na naravni vrednoti, zavarovanem območju ali območju biotske raznovrstnosti, je potrebno pred pričetkom izdelovanja projekta pridobiti naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi naravovarstveno soglasje, ki jih izda Ministrstvo za okolje in prostor.
MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
24. člen
(kulturna dediščina)
V odloku je prikazana kulturna dediščina, registrirana po predpisih o kulturni dediščini, razvidna iz Strokovnih podlag s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Komen julij 2001 ter Kulturnovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve PUP – za Občino Komen januar 2005, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine v Novi Gorici in so sestavni del tega odloka. Vse registrirane enote kulturne dediščine, njihova vplivna območja in območja kompleksnega varstva kulturne dediščine so razvidne iz grafičnega dela tega odloka oziroma iz zgoraj navedenih SZVKD.
Za vse vrste gradenj, ki vplivajo na objekte ali območja kulturne dediščine je potrebno pred izdelavo projekta pridobiti kulturnovarstvene pogoje, ter k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda pristojna ZVKDS, OE Nova Gorica.
V primeru objektov kulturne dediščine oziroma objektov, ki se nahajajo znotraj območij kulturne dediščine, je soglasje potrebno tudi za posege, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno.
MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE
IN IZBOLJŠANJE OKOLJA
25. člen
(okolje)
Gradnje v vseh območjih urejanja so možne, če v okolju ne povzročajo večje motnje, kot so s predpisi dovoljene. Pri gradnjah je potrebno upoštevati normativne določbe glede varovanja okolja.
Gradnja objektov, rekonstrukcije, vzdrževalna dela in sprememba namembnosti za dopolnilne dejavnosti je možna, če dejavnost ne bo imela negativnih vplivov na okolje in obstoječe dejavnosti ter objekte, ki se v okolici predvidenega objekta ali dejavnosti že nahajajo.
Širitev posamezne obstoječe dejavnosti, ki ima prekomerne vplive na okolje, je pogojena s sanacijo negativnih vplivov na okolje, ki jih posamezna dejavnost povzroča.
26. člen
(dovoljene dejavnosti)
V območjih z oznako S, namenjenih za stanovanjske objekte so dovoljene dopolnilne dejavnosti v okviru dovoljene osnovne namenske rabe in ob upoštevanju naslednjih pogojev:
V prostorskih enotah z oznako S:
Objekti za dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
– obseg dejavnosti do vključno 5 zaposlenih,
– zaradi dejavnosti se lahko uredi največ pet parkirišč za osebna vozila (brez upoštevanja manipulacijskih in parkirnih površin za tovorna vozila ali gradbene stroje)
– dejavnost ne sme povzročati negativnih vplivov na okolje,
– delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora biti tak, da ne moti stanovanjskega okolja
V prostorskih enotah z oznako SK:
Objekti za dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
– obseg dejavnosti do vključno 5 zaposlenih,
– zaradi dejavnosti se lahko uredi največ pet parkirišč za osebna vozila (brez upoštevanja manipulacijskih in parkirnih površin za tovorna vozila ali gradbene stroje),
– delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora biti tak, da ne moti stanovanjskega okolja
V prostorskih enotah M so dopustne naslednje dejavnosti:
– dejavnosti, ki ne potrebujejo manipulacijskih in parkirnih površin za tovorna vozila ali gradbene stroje,
– kmetijske dejavnosti, hlev do 15 glav živine,
– delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora biti tak, da ne moti stanovanjskega okolja.
Dejavnosti v posameznih prostorskih enotah ne smejo biti v nasprotju s plansko namensko rabo, v nasprotju z zgoraj navedenimi določili in morajo zadostiti tudi drugim pogojem tega odloka.
27. člen
(varstvo zraka)
Za varstvo zraka je potrebno:
– pri načrtovanju in gradnji novih objektov upoštevati predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri obratovanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije,
– proizvodne, obrtne, stanovanjske in druge objekte priključiti na ekološko čiste vire energije,
– zagotoviti racionalno rabo energije in izboljšanje toplotne izolacije objektov,
– obvezno priključevanje vseh porabnikov na plinovodno omrežje, kjer je to tehnično možno.
28. člen
(varstvo pred hrupom)
Območja varstva pred hrupom so opredeljena glede na podrobno namensko rabo, določeno v 8. členu odloka v skladu z naslednjo tabelo:
+----------------------+-----------------------------------------+-----------+
|Planska namenska raba | Prostorske enote glede podrobne namenske| Območje |
|zemljišč       |       rabe zemljišč       | varstva |
|           |                     |  pred  |
|           |                     |  hrupom |
|           |                     |      |
+----------------------+-----------------------------------------+-----------+
|S - območja za    |S - območje stanovanjske gradnje     |2     |
|stanovanja      |                     |      |
|           +-----------------------------------------+-----------+
|           |SK - območja kmetij in stanovanj     |3     |
|           |                     |      |
|           +-----------------------------------------+-----------+
|           |VJ - območje vaškega jedra        |3     |
|           |                     |      |
|           +-----------------------------------------+-----------+
|           |M - mešana območja            |3     |
|           |                     |      |
|           +-----------------------------------------+-----------+
|           |MS – območja urbanih središč (stanovanja,|3     |
|           |centralne dejavnosti, obrt, kmetije)   |      |
|           |                     |      |
+----------------------+-----------------------------------------+-----------+
|RG - Območja razpršene|                     |3     |
|gradnje        |                     |      |
|           |                     |      |
+----------------------+-----------------------------------------+-----------+
|C - centralne funkcije|D - centralne funkcije          |3     |
|           |                     |      |
+----------------------+-----------------------------------------+-----------+
|P - območja za    |P - območja za proizvodne dejavnosti   |4     |
|proizvodne dejavnosti |                     |      |
|           +-----------------------------------------+-----------+
|           |PK - območje za kmetijsko proizvodnjo  |4     |
|           |                     |      |
+----------------------+-----------------------------------------+-----------+
|I - območje prometne |IZ - območje železniških postaj     |4     |
|infrastrukture    |                     |      |
|           +-----------------------------------------+-----------+
|           |IP – območje prometnih površin izven   |4     |
|           |vozišča                 |      |
|           |                     |      |
+----------------------+-----------------------------------------+-----------+
|E - območje energetske|EN - območje za preskrbo z nafto in   |4     |
|infrastrukture    |naftnimi derivati            |      |
|           |                     |      |
+----------------------+-----------------------------------------+-----------+
|I - območje za    |OC - območje čistilne naprave      |4     |
|dejavnosti komunale in|                     |      |
|energetike      +-----------------------------------------+-----------+
|           |OR - območje odlagališča odpadkov    |4     |
|           |                     |      |
|           +-----------------------------------------+-----------+
|           |OV - območje za oskrbo z vodo      |4     |
|           |                     |      |
+----------------------+-----------------------------------------+-----------+
|Z - območje športno  |ZR - območje namenjeno športu in     |2     |
|rekreacijskih in   |rekreaciji                |      |
|zelenih površin    |                     |      |
|           +-----------------------------------------+-----------+
|           |ZP – pokopališča             |2     |
|           |                     |      |
|           +-----------------------------------------+-----------+
|           |Z - območje športno rekreacijskih in   |2     |
|           |zelenih površin             |      |
|           |                     |      |
+----------------------+-----------------------------------------+-----------+
|Najboljša kmetijska  |                     |3     |
|zemljišča       |                     |      |
|(K 1)         |                     |      |
|Druga kmetijska    |                     |      |
|zemljišča (K 2)    |                     |3     |
|           |                     |      |
+----------------------+-----------------------------------------+-----------+
|Varovalni gozd (GV)  |                     |3     |
|Gozd posebnega pomena |                     |3     |
|(GP)         |                     |      |
|Gospodarski gozd (GG) |                     |3     |
+----------------------+-----------------------------------------+-----------+
|Območja površinskega |                     |4     |
|pridobivanja rudnin v |                     |      |
|občini hkrati območja |                     |      |
|za sanacijo (L)    |                     |      |
|           |                     |      |
+----------------------+-----------------------------------------+-----------+
|Območja vodnih    |                     |3     |
|zemljišč (V)     |                     |      |
|           |                     |      |
+----------------------+-----------------------------------------+-----------+
Prostorske enote, ki so zaradi izjem opredeljene v drugačna območja varstva pred hrupom, so navedena v nadaljnjih določbah tega odloka.
Ne glede na določila prejšnjih odstavkov sodi v 4. območje varstva pred hrupom obojestranski pas poselitve v širini 25 m od osi naslednjih pomembnejših prometnic v občini Komen:
– železniške proge
– kategoriziranih državnih in lokalnih cest.
Obremenitev posameznega območja s hrupom ne sme presegati mejnih ravni, določenih v predpisih. Prav tako ne sme čezmernih obremenitev povzročati vir hrupa na kraju imisije.
Gradnje in rekonstrukcije objektov in naprav ne smejo povzročiti čezmerne obremenitve s hrupom v območju, kjer predpisane mejne ravni niso presežene oziroma ne smejo povzročiti povečanja obremenitve s hrupom v območju, kjer je obremenitev s hrupom čezmerna.
Objekt, ki je vir hrupa, mora izpolnjevati pogoje in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje hrupa, ki jih določajo predpisi o varstvu pred hrupom.
29. člen
(varstvo tal)
Na območjih skladišč tekočih goriv in naftnih derivatov morajo biti izvedena dela na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.
30. člen
(varstvo plodne zemlje)
Pri gradnjah je potrebno zavarovati plodno zemljo pred uničenjem. Objekt, ki lahko vpliva na tla, mora biti grajen v skladu s predpisi.
31. člen
(varstvo voda, vodnih virov in obvodnih površin)
Za gradnje v varstvenih območjih vodnih virov je potrebno upoštevati določila veljavnih odlokov in predpisov o varovanju vodnih virov.
Za gradnje na ogroženih območjih (poplavna območja, erozijska, plazljiva in plazovita območja) je možno ob pogojih in soglasju pristojnega upravljavca.
Za gradnje, ki lahko vplivajo na vodni režim trajno ali občasno je potrebno pridobiti vodno soglasje pristojnega upravljavca.
Za neposredno rabo vode in za odvajanje odpadnih voda ter oddajanje toplote v vodo je potrebno pridobiti vodno dovoljenje.
MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO PRED POŽAROM
32. člen
(požarno varstvo)
Pri načrtovanju gradenj v prostoru je potrebno zagotoviti:
1. pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja;
2. potrebne odmike med objekti v skladu z veljavnimi predpisi ali potrebno protipožarno ločitev;
3. prometne in delovne površine za intervencijska vozila;
4. vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, zagotovitev hidrantnega omrežja v skladu s predpisi;
5. zagotovitev površin za potrebe evakuacije;
6. zagotavljanje in vzdrževanje gozdnih posek.
MERILA IN POGOJI ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
33. člen
Za zaščito in reševanje pred vojnimi in drugimi nevarnostmi je dovoljeno graditi objekte za zaščito in reševanje.
Pri vseh gradnjah se morajo upoštevati in izvajati vsi predpisani ukrepi, ki preprečujejo nastanek nesreč in omogočajo zaščito in reševanje.
III. POSEBNE DOLOČBE
34. člen
(posebne določbe)
Za posamezna območja urejanja, oziroma urejevalno enoto veljajo poleg splošnih še posebna merila, pogoji in določila.
Za posamezna območja urejanja, ki predstavljajo nezazidano celoto velja poleg splošnih pogojev in meril naslednje določilo:
BRJE PRI KOMNU – BK
BK-PK_RG-1
V prostorski enoti je dovoljena gradnja objektov za potrebe kmetije, oziroma kmetijske proizvodnje.
KOBDILJ – KB
KB- S-121
V prostorski enoti je dovoljena gradnja eno in dvostanovanjskih objektov, na jugozahodnem delu je možna gradnja kmetij z dopolnilno dejavnostjo na parc. št. 587, 606, 607/2, 607/3, 607/4, 607/5, 609/1, 609/2, 610, 611/7).
KOMEN – KO
V ureditvenem območju naselja Komen se na podlagi strokovnih rešitev predvidi javno kanalizacijsko omrežje. Ob izgradnji omrežja je obvezna priključitev nanj, če je priklop tehnično možen.
KO – S-130, S-131, S-132,
V prostorski enoti je prepovedana gradnja novih objektov dopolnilnih dejavnosti.
KO – MS-56
Splošna pravila za celotno območje KO-MS-56
1. Obstoječe elemente grajenega prostora je potrebno ohraniti ali nadgraditi. Posebni elementi so kamniti zidovi, kamniti podporni zidovi, ozelenitve,drevoredi, posamezna drevesa, vhodi in dovozi, javne proste površine
2. Nove pozidave morajo ohraniti in ovrednotiti veljavna razmerja med gradbenimi masami in odprtim javnim prostor. Možna je zgostitev v tistih predelih, ki niso neposredno vezani na javni prostor.
3. Območje 1 se uredi celostno z upoštevanjem nove ureditve križišča. Na območju se predvidi gradnja večstanovanjskih oziroma stanovanjsko poslovnih objektov, širitev trgovskega objekta, ureditev parkirišča in avtobusnega postajališča.
1 KOMEN NOVI DEL
Priporoča se poenoteno tlakovanje odprtih prostorov v območju osrednjega trga
Določila območja 1:
– Večstanovanjski objekt ali poslovnostanovanjski objekt ne sme presegati višinskega gabarita obstoječega stanovanjsko poslovnega objekta
– Trgovski objekt ostane pritličen z ravno streho, omogoča se ureditev nadstreškov. Širitev objekta ne sme zakrivati vidnega polja Kulturnega doma (vključno z nadstreški in izzidki).
KO – D-52
V prostorski enoti so dovoljene funkcionalne dozidave in nadzidave, rušitve, gradnje nadomestnih objektov za potrebe vzgoje in izobraževanja, ter športnih in otroških igrišč.
Postavitve pomožnih objektov za lastne potrebe v okviru gradbenih parcel obstoječih objektov in postavitev urbane opreme ter pomožnih infrastrukturnih objektov.
Maksimalni dovoljeni gabariti objektov:
– višina kapi največ 10,00m
– objekti manjših razponov naklon strešin do 22 stopinj
– hale z večjim razponom naklon strešin do 12 stopinj.
Dovoljena meja ravni hrupa II. stopnja.
KO – P-193
Območje proizvodnih in obrtnih dejavnosti
Razen gradenj objektov proizvodne so dovoljene rekonstrukcije in dograditve objektov.
Višinsko objekti ne smejo presegati obstoječih objektov v sosednji prostorski enoti KO–M-53.
Dovoljene gradnje pomožnih infrastrukturnih objektov in urbane opreme.
Dovoljena meja ravni hrupa III. stopnja.
Obvezna zasaditev z avtohtonimi drevesnimi vrstami in grmovnicami ob robovih z drugo prostorsko enoto.
V prostorski enoti je dovoljena maksimalna pozidanost 65% in dovoljen maksimalni faktor FSI 0,8.
KO – OC-51, OR-54
Območje okoljske infrastrukture
Dovoljena gradenj objektov za potrebe sortirenja odpadkov, ter čiščenje odpadnih vod. Višinsko objekti ne smejo presegati višino objektov v sosednji prostorski enoti (KO-S-132).
KOBJEGLAVA – KG
KG – M-124
Izključno dovoljena gradnja objektov za potrebe pršutarne.
MALI DOL – MA
MA-D-66
Izključno dovoljena gradnja objektov ter komunalne infrastrukture za potrebe obstoječe verske dejavnosti.«.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Postopki za izdajo gradbenih dovoljenj, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določilih takrat veljavnega odloka.
3. člen
Za vsa območja in objekte varovanj oziroma predlogov za zavarovanje velja, da se ne varujejo na podlagi tega odloka, ampak na podlagi veljavnih predpisov, ter so v tem odloku povzeta in prikazana samo informativno. Na teh območjih je obvezna pridobitev projektivnih pogojev in soglasij v skladu s prostorskimi in gradbenimi predpisi.
4. člen
Grafične sestavine iz 7. člena odloka so na vpogled na Občini Komen.
5. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-07/04-68
Komen, dne 22. septembra 2006
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

AAA Zlata odličnost