Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006

Kazalo

4804. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2006, stran 11726.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00 in 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 18. 10. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Braslovče
za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Braslovče za leto 2006 (Uradni list RS, št. 2/06) se besedilo 2. člena nadomesti z novim, ki se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+----------------------------------------------------------------------------+
|                             v tisočih tolarjev|
+-------------------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/ Podskupina kontov                  | Proračun leta|
|                               |     2006|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          |    798.432|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                |    436.861|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)           |    403.993|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček              |    318.710|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|703  |Davki na premoženje                  |    41.363|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve           |    43.920|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|706  |Drugi davki                      |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)        |    32.868|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     |    13.515|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|711  |Takse in pristojbine                 |     2.443|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|712  |Denarne kazni                     |      400|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev         |     1.710|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki                |    14.800|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)           |    73.085|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|720  |Prihodki od podaje osnovnih sredstev         |      685|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|721  |Prihodki od prodaje zalog               |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega    |    72.400|
|   |premoženja                      |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)              |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov           |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|731  |Prejete donacije iz tujine              |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740)               |    288.486|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih     |    288.486|
|   |institucij                      |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           |    875.292|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)         |    217.667|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim           |    44.129|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno varnost      |     6.900|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve             |    157.138|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|403  |Plačila domačih obresti                |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|40  |9 Rezerve                       |     9.500|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)        |    247.543|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|410  |Subvencije                      |     7.510|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|411  |Transferi posameznikom in gospodinjstvom       |    174.377|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|412  |Transferi neprofitnim org. in ustanovam        |    24.552|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi             |    41.104|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|414  |Tekoči transferi v tujino               |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)              |    312.217|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev          |    312.217|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)          |    97.865|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|431  |Investicijski transferi                |    87.025|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|432  |Investicijski transferi                |    10.840|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ I.-II.         |    –76.860|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB         |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|75  |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA     |       |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 5.000        |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil             |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev              |     4.000|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|752  |Kupnine iz naslova privatizacije           |     1.000|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|44  |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJ KAPITALSKIH DELEŽEV   |       |
|   |(440+441+442+443)                   |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|440  |Dana posojila                     |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|441  |Povečanje kapitalskih deležev             |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|442  |Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije    |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|443  |Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in  |       |
|   |drugih osebah j. p.                  |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE     |     5.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |C. RAČUN FINANCIRANJA                 |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|50  |VII. ZADOLŽEVANJE (500)                |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|500  |Domače zadolževanje                  |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|55  |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|550  |Odplačila domačega dolga               |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH    |    –71.860|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.)               |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           |       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)      |    76.860|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA|       |
+------+------------------------------------------------------+--------------+
|9009 |Splošni sklad za drugo                |    72.909|
+------+------------------------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna, sestavljen po neposrednih uporabnikih, je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Splošni del proračuna in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov so priloge k temu odloku in se objavijo na oglasni deski Občine Braslovče.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 5. člena in se na novo glasi:
»V proračunsko rezervo občine se v letu 2006 izloči 9.200.000,00 SIT. Sredstva se izločajo največ do 1,5% prejemkov proračuna. Rezerva se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.«
3. člen
Spremeni se prvi stavek 6. člena in se na novo glasi: »Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 300.000,00 SIT.«
4. člen
Spremeni se 9. člen in se na novo glasi:
»Občina Braslovče se v letu 2006 ne bo zadolžila.«
5. člen
Spremeni se 10. člen in se na novo glasi:
»Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se v letu 2006 ne smejo zadolžiti.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 410/01/06
Braslovče, dne 18. oktobra 2006
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost