Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006

Kazalo

4803. Pravilnik o registru izvajalcev laboratorijske medicine, stran 11722.

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 87.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo) in 8. člena Statuta Zbornice laboratorijske medicine Slovenije (sprejet na 11. seji skupščine dne 9. 6. 2006) je skupščina Zbornice laboratorijske medicine Slovenije na 12. seji dne 7. 9. 2006 v soglasju z ministrom za zdravje sprejela
P R A V I L N I K
o registru izvajalcev laboratorijske medicine
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja vsebino in obliko registra izvajalcev laboratorijske medicine (v nadaljnjem besedilu: register), ki ga vodi Zbornica laboratorijske medicine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica), ter pogoje in postopek za vpis in izbris iz registra, in druga vprašanja v zvezi z njegovim vodenjem.
V postopku pri odločanju o vpisu in izbrisu iz registra se v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, izda odločba.
2. člen
Izvajalci laboratorijske medicine (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), ki morajo biti vpisani v register, so:
– specialisti medicinske biokemije in
– drugi izvajalci z univerzitetno izobrazbo, če delajo v dejavnosti laboratorijske medicine: magister farmacije, univerzitetni diplomirani kemik, univerzitetni diplomirani biokemik, univerzitetni diplomirani biolog, univerzitetni diplomirani mikrobiolog, specialist medicinske mikrobiologije, doktor veterinarske medicine.
3. člen
Izvajalec sme samostojno opravljati dejavnost laboratorijske medicine v Republiki Sloveniji, če je vpisan v register in če izpolnjuje druge predpisane pogoje.
II. REGISTER
4. člen
Register se vodi v elektronski obliki, registrska knjiga kot evidenca se vodi ročno, listine in dokazila se hranijo v arhivu Zbornice.
5. člen
Register vsebuje naslednje podatke o izvajalcu:
– osebno ime,
– datum in kraj rojstva,
– stalno oziroma začasno prebivališče,
– državljanstvo,
– o zaključnem spričevalu, diplomi in strokovnem izpitu oziroma o pridobljeni kvalifikaciji (številka in datum),
– strokovni naslov,
– o specializaciji,
– o pridobljenih dodatnih znanjih in usposobljenostih,
– datum in področje pridobljenih znanstvenih in pedagoških naslovov,
– zaposlitev,
– izrečeni ukrepi zaradi kršitve Kodeksa deontologije v laboratorijski medicini (v nadaljnjem besedilu: kodeks),
– članstvo v domačih in tujih strokovnih združenjih.
Po podelitvi licence se v register iz prejšnjega odstavka vpišejo tudi podatki o datumu, veljavnosti in področju izdane licence.
O vsaki spremembi podatkov iz tega člena je dolžan izvajalec obvestiti Zbornico najpozneje v petnajstih dneh po nastopu spremembe.
6. člen
Registrska knjiga vsebuje:
– zaporedno številko vpisa,
– osebno ime izvajalca,
– datum in kraj rojstva izvajalca,
– datum prispetja vloge,
– popis prilog,
– šifro in datum odločbe o vpisu v register,
– šifro in datum odločbe o izbrisu iz registra.
7. člen
Zbornica ravna s podatki registra v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Podatki v registru niso javni, razen podatka o tem, ali je izvajalec vpisan v register, in podatkov iz prve, druge in tretje alinee drugega odstavka 5. člena tega pravilnika. Te podatke ima pravico pridobiti vsakdo.
III. POSTOPEK VPISA V REGISTER
8. člen
Postopek za vpis v register se začne na vlogo izvajalca, ki jo vloži pri Zbornici. Obrazec vloge je v prilogi tega pravilnika.
9. člen
Potrdila, izpiske in druge dokumente, ki vsebujejo podatke iz 5. člena tega pravilnika, Zbornica pridobi po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.
IV. IZBRIS IZ REGISTRA
10. člen
Izbris iz registra se opravi:
– če izvajalec izjavi, da ne želi biti več vpisan v register,
– v primeru trajnega odvzema licence,
– ob smrti izvajalca,
– če je bil izvajalcu v disciplinskem postopku izrečen ukrep izbrisa iz registra,
– če je izvajalcu izrečen začasen varnostni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti laboratorijske medicine ali poklica.
11. člen
V primeru iz prve alinee prejšnjega člena izvajalec vloži vlogo za izbris iz registra, v kateri navede razlog za izbris. V primerih iz druge, tretje, četrte in pete alinee prejšnjega člena se izbris iz registra opravi po uradni dolžnosti.
V primeru izbrisa iz registra je treba v register vpisati datum izbrisa z navedbo razloga za izbris.
Z izbrisom iz registra izvajalcu ugasnejo vse pravice, ki jih je imel iz naslova vpisa.
12. člen
Izvajalec, ki je bil izbrisan iz registra na lastno zahtevo, je lahko na podlagi vloge iz 8. člena tega pravilnika ponovno vpisan v register, če izpolnjuje pogoje za vpis.
Izvajalec, ki je bil izbrisan iz registra, ker mu je bil izrečen začasen varnosti ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti laboratorijske medicine ali poklica ali mu je bil v disciplinskem postopku izrečen ukrep izbrisa iz registra, je lahko na podlagi vloge iz 8. člena tega pravilnika ponovno vpisan v register, ko preteče veljavnost izrečenega varnostnega ali disciplinskega ukrepa in če izpolnjuje pogoje za vpis.
V. IZDAJA POTRDILA O VPISU V REGISTER
13. člen
Potrdilo o vpisu v register se izvajalcu po vpisu v register izda na njegovo vsakokratno zahtevo. V potrdilu je navedeno:
– osebno ime in datum rojstva,
– strokovni naslov,
– poklic,
– številka vpisa v register,
– šifra in datum odločbe, na podlagi katere je bil izveden vpis v register,
– podpis pooblaščene osebe registra.
VI. ZAČASEN VPIS V REGISTER
14. člen
Izvajalec, državljan države članice Evropske unije, ki opravlja dejavnosti laboratorijske medicine na območju druge države članice Evropske unije in želi v Republiki Sloveniji občasno opravljati storitve laboratorijske medicine, mora pred začetkom občasnega opravljanja teh storitev to prijaviti na Zbornici. Pisna prijava mora vsebovati:
– osebno ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo;
– vrsto, čas in kraj opravljanja storitev laboratorijske medicine;
– potrdilo o zakonitem opravljanju dejavnosti laboratorijske medicine v drugi državi članici Evropske unije;
– potrdilo o izobrazbi in usposobljenosti za opravljanje dejavnosti laboratorijske medicine;
– navedbo začasnega prebivališča, če narava opravljanja storitve zahteva začasno bivanje na ozemlju Republike Slovenije.
Izvajalec lahko opravi prijavo opravljanja storitve laboratorijske medicine po opravljeni storitvi, če je bila storitev nujna, razlog pa mora navesti v prijavi.
Potrdila iz prvega odstavka tega člena ob predložitvi ne smejo biti starejša od 12 mesecev in se predložijo v overjenem prevodu, njihov izvirnik pa na vpogled.
Po prejemu popolne prijave se izvajalca začasno vpiše v register.
VII. DOSTOPNOST PODATKOV
15. člen
Zbornica določi način dostopnosti podatkov skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Zbornica mora vzpostaviti register v skladu s tem pravilnikom najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
17. člen
Izvajalci iz 2. člena tega pravilnika se morajo vpisati v register v šestih mesecih od vzpostavitve registra.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-17/2006
Ljubljana, dne 7. septembra 2006
EVA 2005-2711-0028
dr. Borut Božič l.r.
Predsednik
Zbornice laboratorijske
medicine Slovenije
 
Soglašam!
 
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost