Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006

Kazalo

4802. Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem v dejavnosti laboratorijske medicine, stran 11721.

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 87.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo) in 8. člena Statuta Zbornice laboratorijske medicine Slovenije (sprejet na 11. seji skupščine dne 9. 6. 2006) je skupščina Zbornice laboratorijske medicine Slovenije na 11. seji dne 9. 6. 2006 v soglasju z ministrom za zdravje sprejela
P R A V I L N I K
o strokovnem nadzoru s svetovanjem
v dejavnosti laboratorijske medicine
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek in določa ukrepe strokovnega nadzora s svetovanjem v dejavnosti laboratorijske medicine (v nadaljnjem besedilu: strokovni nadzor).
2. člen
Zbornica laboratorijske medicine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica) opravlja strokovni nadzor z namenom, da:
– se nadzoruje strokovno delo ter uporaba strokovno preverjenih in standardiziranih metod dela in metodološko priporočenih postopkov, aparatur in reagentov ter najnovejših dosežkov znanosti,
– se ugotavlja izvajanje strokovnih navodil strokovnih kolegijev,
– se ugotavlja uporaba postopkov za zagotavljanje kakovosti pri vsakodnevnem delu,
– se na temelju ugotovitev strokovnega nadzora svetuje.
3. člen
Strokovni nadzor je lahko redni ali izredni.
Redni strokovni nadzor se opravlja po letnem programu, ki ga pripravi Zbornica in ga najpozneje do 15. decembra za naslednje leto pošlje v soglasje ministru, pristojnemu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister). Po danem soglasju se sprejeti letni program rednih strokovnih nadzorov objavi na spletni strani Zbornice.
Izredni strokovni nadzor se opravlja izven sprejetega letnega programa. Opravi ga Zbornica po lastni presoji ali na obrazložen predlog ministra, zavarovane osebe, delodajalca, zdravstvenega delavca oziroma zavoda ali na drug predlog.
II. POSTOPEK STROKOVNEGA NADZORA
4. člen
Strokovni nadzor izvaja tričlanska nadzorna komisija, ki jo na predlog izvršilnega odbora s sklepom imenuje predsednik Zbornice.
Člani nadzorne komisije se imenujejo med izvajalci laboratorijske medicine, od tega mora biti vsaj eden iz ožjega področja, ki se nadzoruje.
5. člen
Sklep o imenovanju nadzorne komisije mora vsebovati:
– vrsto strokovnega nadzora,
– osebno ime predsednika in članov,
– osebno ime oziroma naziv in naslov izvajalca laboratorijske medicine, kjer se bo opravljal strokovni nadzor (v nadaljnjem besedilu: nadzorovanec),
– namen strokovnega nadzora,
– rok, do katerega se mora opraviti strokovni nadzor,
– navedbo, da se na kraju strokovnega nadzora naredi zapis o opravljenih nadzornih dejanjih, ki ga podpišejo vsi prisotni.
6. člen
Strokovni nadzor se začne z izdajo sklepa o imenovanju nadzorne komisije.
Sklep mora biti vročen nadzorovancu in nadzorni komisiji najpozneje 15 dni pred dnem izvedbe nadzora.
Pri izrednem strokovnem nadzoru je lahko sklep vročen tudi pozneje, vendar najpozneje pred izvedbo nadzora.
7. člen
Pri strokovnem nadzoru je obvezna prisotnost nadzorovanca oziroma odgovorne osebe nadzorovanca in članov nadzorne komisije.
8. člen
Strokovni nadzor nad posameznim nadzorovancem se lahko opravi le v njegovi navzočnosti.
Redni ali izredni strokovni nadzor se lahko izjemoma opravi tudi v odsotnosti nadzorovanca oziroma odgovorne osebe nadzorovanca, če ta svoje odsotnosti ne opraviči oziroma če se načrtno izmika izvedbi postopka.
9. člen
Nadzorovanec ima pravico in dolžnost sodelovati s člani nadzorne komisije, zagotoviti dostop v prostore, omogočiti pregled zahtevane dokumentacije in nemoteno delo nadzorne komisije.
10. člen
Strokovni nadzor poteka na naslednji način:
– razgovor o splošnih vprašanjih izvajanja laboratorijske medicine;
– razgovor o povezovanju z drugimi izvajalci zdravstvene dejavnosti;
– pregled dokumentacije laboratorijske medicine ter ugotavljanje strokovnosti in kakovosti na njenem temelju;
– ugotovitev strokovne usposobljenosti na podlagi dokazil in razgovorov;
– razgovor z drugimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci;
– druga nadzorna dejanja glede na namen strokovnega nadzora;
– razgovor o ugotovljenih nepravilnostih;
– svetovanje za izboljšanje strokovnega dela ali pogojev dela;
– izdelava in podpis zapisa o opravljenih nadzornih dejanjih.
Kopija podpisanega zapisa se takoj po končanem strokovnem nadzoru vroči nadzorovancu oziroma odgovorni osebi nadzorovanca in članom nadzorne komisije.
11. člen
Po izvedenem strokovnem nadzoru nadzorna komisija na podlagi zapisa najpozneje v 15 dneh pripravi ugotovitveni zapisnik, ki vsebuje predloge ukrepov in roke za odpravo pomanjkljivosti in ga pošlje Zbornici in ministrstvu, pristojnemu za zdravje.
Kadar gre za izredni strokovni nadzor, se ugotovitveni zapisnik pošlje tudi predlagatelju.
12. člen
Nadzorna komisija lahko predlaga naslednje ukrepe:
1. opomin;
2. dodatno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje ali usposabljanje;
3. odvzem licence;
4. odpravo organizacijskih, materialnih in drugih pomanjkljivosti, ki pogojujejo neustrezno kakovost ali strokovnost dela;
5. začasno, dokler niso odpravljene ugotovljene pomanjkljivosti, prepoved opravljanja dejavnosti laboratorijske medicine.
13. člen
Na podlagi ugotovitvenega zapisnika se izda obrazložena odločba o zaključku strokovnega nadzora s svetovanjem.
Zbornica izda odločbo v naslednjih primerih:
– kadar izreče ukrepe iz 1., 2. ali 3. točke prejšnjega člena;
– kadar pri strokovnem nadzoru niso bile ugotovljene nepravilnosti;
Ministrstvo, pristojno za zdravje, izda odločbo v naslednjih primerih:
– kadar izreče ukrepa iz 4. ali 5. točke prejšnjega člena;
– kadar Zbornica in ministrstvo hkrati izrečeta ukrepe.
Odločba se vroči nadzorovancu. Odločba se pošlje predlagatelju, če je bil nadzor izveden na njegov predlog, in Zbornici ali ministrstvu, pristojnemu za zdravje.
14. člen
Zoper odločbo Zbornice o zaključku strokovnega nadzora s svetovanjem iz drugega odstavka prejšnjega člena je dovoljena pritožba v 15 dneh od prejema na ministrstvo, pristojno za zdravje.
Zoper odločbo ministrstva, pristojnega za zdravje, iz tretjega odstavka prejšnjega člena, ni pritožbe.
III. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-17/2006
Ljubljana, dne 9. junija 2006
EVA 2005-2711-0052
dr. Borut Božič l.r.
Predsednik
Zbornice laboratorijske
medicine Slovenije
 
Soglašam!
 
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost