Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2006 z dne 6. 11. 2006

Kazalo

4801. Pravilnik o licencah v dejavnosti laboratorijske medicine, stran 11716.

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 87.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo) in 8. člena Statuta Zbornice laboratorijske medicine Slovenije (sprejet na 11. seji skupščine dne 9. 6. 2006) je skupščina Zbornice laboratorijske medicine Slovenije na 11. seji dne 9. 6. 2006 v soglasju z ministrom za zdravje sprejela
P R A V I L N I K
o licencah v dejavnosti laboratorijske
medicine
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopek za podelitev, podaljšanje in odvzem licenc v dejavnosti laboratorijske medicine.
2. člen
V postopku pri odločanju o podelitvi, podaljšanju in odvzemu licenc Zbornica laboratorijske medicine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica) v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, izda odločbo.
Po pravnomočnosti odločbe o podelitvi ali podaljšanju licence se na posebnem obrazcu izda licenca, ki je javna listina in dokazuje strokovno usposobljenost strokovnjaka laboratorijske medicine (medicinskega biokemika specialista, medicinskega mikrobiologa specialista, magistra farmacije, kemika v zdravstveni dejavnosti, biologa v zdravstveni dejavnosti, veterinarja v zdravstveni dejavnosti) za samostojno opravljanje dejavnosti laboratorijske medicine v Republiki Sloveniji. Obrazec listine je določen v prilogi 1 tega pravilnika.
3. člen
Licenca se podeli za obdobje 7 let (v nadaljnjem besedilu: licenčno obdobje).
II. PODELITEV PRVE LICENCE
4. člen
Pogoji za podelitev licence so:
– pridobljena univerzitetna diploma v Republiki Sloveniji ali v bivši Socialistični federativni republiki Jugoslaviji pred 25. junijem1991 ali nostrificirana diploma s področja laboratorijske medicine oziroma priznana enakovrednost tujega strokovnega naslova s slovenskim strokovnim naslovom, pridobljena po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja,
– opravljen strokovni izpit in
– vpis v register.
Ne glede na prejšnji odstavek sta pogoja za strokovnjaka laboratorijske medicine, ki ima pridobljeno kvalifikacijo v drugi državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švici:
– odločba o priznani kvalifikaciji skladno z zakonom, ki ureja postopek priznavanja kvalifikacij in
– vpis v register.
5. člen
Strokovnjak laboratorijske medicine mora za pridobitev licence Zbornici predložiti vlogo za pri dobitev licence na predpisanem obrazcu, ki je v prilogi 2 tega pravilnika.
Strokovnjak laboratorijske medicine, ki ima pridobljeno kvalifikacijo v drugi državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švici, mora poleg vloge iz prejšnjega odstavka predložiti še potrdilo pristojnega organa o dobrem imenu in ugledu, ki ne sme biti starejše od treh mesecev od vložitve vloge.
6. člen
Po pravnomočnosti odločbe o podelitvi licence se v 8 dneh izda licenca.
III. PODALJŠANJE LICENCE
7. člen
Strokovnjaku laboratorijske medicine se licenca podaljša za obdobje 7 let na podlagi dokazil o strokovni usposobljenosti za delo v dejavnosti laboratorijske medicine.
Preverjanje strokovne usposobljenosti strokovnjaka laboratorijske medicine se za licenčno obdobje ugotavlja s točkami, ki jih pridobi strokovnjak laboratorijske medicine s stalnim izpopolnjevanjem.
Za podaljšanje licence mora strokovnjak laboratorijske medicine v preteklem licenčnem obdobju zbrati najmanj 70 točk. Če v tem obdobju ne opravlja dejavnosti laboratorijske medicine v polnem delovnem času, mu Zbornica za podaljšanje licence lahko predpiše dodatno strokovno izpopolnjevanje.
Vsaj 80% točk mora strokovnjak laboratorijske medicine pridobiti na svojem strokovnem področju na osnovi stalnega izpopolnjevanja iz 11. člena tega pravilnika.
Če strokovnjak laboratorijske medicine ne pridobi potrebnega števila točk za podaljšanje licence, mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti, ki ga predpiše Zbornica.
8. člen
Zbornica obvesti strokovnjaka laboratorijske medicine najpozneje 6 mesecev pred potekom licence, da mu bo na določen datum licenca potekla, obvesti ga o skupnem številu točk, zbranih v tekočem licenčnem obdobju, in ga pozove, da najmanj 60 dni pred potekom veljavnosti licence predloži še morebitna dodatna dokazila o strokovnem izpopolnjevanju.
O poteku licence iz prejšnjega odstavka se obvesti tudi delodajalca zadevnega strokovnjaka laboratorijske medicine.
9. člen
Zbornica po uradni dolžnosti v 30 dneh pred potekom veljavnosti licence izda strokovnjaku laboratorijske medicine odločbo o podaljšanju licence.
Po pravnomočnosti odločbe o podaljšanju licence se v 8 dneh izda nova licenca.
10. člen
Obvezne vsebine stalnega izpopolnjevanja v enem licenčnem obdobju morajo zajemati:
– sodobne usmeritve v dejavnosti laboratorijske medicine,
– temeljne postopke oživljanja,
– poklicno etiko,
– zakonodajo s področja zdravstva.
11. člen
Za stalno izpopolnjevanje se šteje:
– udeležba na strokovnem srečanju (aktivna ali pasivna);
– objava strokovnega prispevka v strokovni literaturi (npr. reviji, zborniku, knjigi, monografiji);
– izpopolnjevanje v zdravstvenih in drugih organizacijah.
Strokovna srečanja v organizaciji
pooblaščenih organizatorjev
12. člen
Zbornica lahko izda pooblastilo fizični ali pravni osebi (v nadaljnjem besedilu: organizator), ki želi, da se strokovno srečanje, ki ga organizira, prizna za stalno izpopolnjevanje, in da se zanj določijo točke.
13. člen
Zbornica lahko izda pooblastilo za organiziranje:
– posameznega strokovnega srečanja,
– sklopa strokovnih srečanj v določenem časovnem obdobju ali
– strokovnih srečanj, ki se organizirajo v rednih časovnih presledkih za obdobje največ 12 mesecev.
14. člen
Organizator mora za pridobitev pooblastila iz prejšnjega odstavka izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti izobraževanja;
– imeti mora organizacijske in strokovne kadre za izvedbo strokovnega srečanja;
– v udeležbi predavateljev mora biti najmanj 50% predavateljev strokovnjakov laboratorijske medicine;
– imeti izdelan sistem beleženja prisotnosti;
– imeti izdelan sistem morebitnega preverjanja znanja udeležencev.
15. člen
Organizator naslovi vlogo za pridobitev pooblastila iz 13. člena tega pravilnika na Zbornico najmanj 60 dni pred začetkom strokovnega srečanja. Vloga mora vsebovati:
– ime in naslov organizatorja;
– naslov strokovnega srečanja, datum, kraj in trajanje;
– ime in naslov odgovornega nosilca strokovnega srečanja;
– obliko strokovnega srečanja;
– program strokovnega srečanja;
– cilje strokovnega srečanja;
– ciljno populacijo;
– opis morebitnega preverjanja znanja;
– določitev jezika, v katerem bo potekalo strokovno srečanje.
K vlogi iz prejšnjega odstavka mora organizator predložiti dokazila iz prejšnjega člena, razen dokazila iz prve alinee prejšnjega člena, ki ga zbornica pridobi po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc.
16. člen
Zbornica v 30 dneh od prejema popolne vloge iz prejšnjega člena in na podlagi ocene o ustreznosti programa in določitve števila točk posameznemu strokovnemu srečanju, ki jo pripravi Komisija za licence in izobraževanje pri Zbornici, organizatorju izda pooblastilo in ga vpiše v register pooblaščenih organizatorjev.
17. člen
Zbornica s pooblaščenim organizatorjem pred izvedbo strokovnega srečanja sklene pogodbo, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti.
18. člen
Po izvedbi strokovnega srečanja organizator udeležencem izda potrdila o udeležbi.
Organizator Zbornici najpozneje v 3 dneh od izvedbe strokovnega srečanja pošlje seznam udeležencev, ki vsebuje osebno ime, naslov in podpis udeleženca, na podlagi katerega Zbornica vnese pridobljeno število točk posameznega udeleženca v register izvajalcev laboratorijske medicine.
19. člen
Strokovna srečanja iz prve alinee 11. člena tega pravilnika lahko organizira tudi Zbornica ob smiselni uporabi tega pravilnika.
20. člen
Zbornica na svoji spletni strani objavi programe strokovnih srečanj, ki se skladno s prvo alineo 11. člena tega pravilnika, šteje za stalno izpopolnjevanje.
Strokovna srečanja v organizaciji nepooblaščenih organizatorjev in izpopolnjevanja v zdravstvenih
in drugih organizacijah
21. člen
Vlogo za priznanje določenega števila točk za stalno izpopolnjevanje, ki ni bilo opravljeno pri pooblaščenem organizatorju ali Zbornici, vloži strokovnjak laboratorijske medicine na Zbornico.
Vloga za priznanje stalnega izpopolnjevanja iz prve ali tretje alinee 11. člena tega pravilnika mora vsebovati:
– potrdilo o udeležbi oziroma dokazilo o izpopolnjevanju v zdravstveni ali drugi organizaciji, podpisano s strani odgovorne osebe takega organizatorja,
– ime in naslov takega organizatorja,
– naslov programa srečanja oziroma izpopolnjevanja,
– datum in kraj izvedbe programa srečanja oziroma izpopolnjevanja,
– program srečanja oziroma vrsta izpopolnjevanja.
Objava strokovnega prispevka
22. člen
Za priznanje objave strokovnega prispevka v strokovni literaturi iz druge alinee 11. člena tega pravilnika mora strokovnjak laboratorijske medicine predložiti:
– naslovno stran,
– kataloški vpis,
– kazalo,
– prvo stran članka.
23. člen
Zbornica v 30 dneh od prejema popolne vloge iz 21. ali 22. člena tega pravilnika in na podlagi ocene o ustreznosti programa oziroma izpopolnjevanja in določitve števila točk, ki jo pripravi Komisija za licence in izobraževanje pri Zbornici, izda potrdilo o številu priznanih točk in jih vnese v register izvajalcev laboratorijske medicine.
IV. ODVZEM LICENCE
24. člen
Strokovnjaku laboratorijske medicine lahko Zbornica začasno ali trajno odvzame licenco. O začasnem ali trajnem odvzemu licence odloča izvršni odbor na predlog Častnega razsodišča pri Zbornici ali Komisije za strokovni nadzor pri Zbornici.
Začasni odvzem licence
25. člen
Licenca se odvzame za določeno časovno obdobje (v nadaljnjem besedilu: začasni odvzem licence) v naslednjih primerih:
– če se ugotovi, da strokovnjak laboratorijske medicine s svojim delom ogroža zdravje ali življenje pacienta;
– če je strokovnjaku laboratorijske medicine izrečen začasen varnostni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti laboratorijske medicine ali poklica;
– če je strokovnjak laboratorijske medicine obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na kazen zapora šestih mesecev ali na hujšo kazen;
– če strokovnjak laboratorijske medicine ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev ali podaljšanje licence na zakonit način oziroma je za pridobitev ali podaljšanje licence podal lažne podatke.
26. člen
Začasni odvzem licence traja, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bila strokovnjaku laboratorijske medicine licenca odvzeta, oziroma za čas, določen v odločbi o začasnem odvzemu licence.
Začasni odvzem licence lahko traja najdlje pet let.
Po prenehanju razlogov oziroma po poteku časa za začasni odvzem licence lahko strokovnjak laboratorijske medicine ponovno zaprosi za podelitev licence. Zbornica lahko za ponovno podelitev preveri njegovo strokovno usposobljenost in mu po potrebi predpiše dodatno strokovno izpopolnjevanje.
Trajni odvzem licence
27. člen
Strokovnjaku laboratorijske medicine se trajno odvzame licenca v naslednjih primerih:
– če se ugotovi, da je njegovo ravnanje zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu povzročilo trajne hujše posledice na zdravju ali smrt bolnika;
– če je obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, v povezavi z opravljanjem dejavnosti laboratorijske medicine.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Strokovnjaki laboratorijske medicine morajo vložiti vlogo za podelitev prve licence po tem pravilniku najpozneje v enem letu od vpisa v register izvajalcev laboratorijske medicine.
29. člen
Ne glede na določbo 4. člena tega pravilnika mora strokovnjak laboratorijske medicine, ki je opravil strokovni izpit najmanj sedem let pred uveljavitvijo tega pravilnika in v tem obdobju ni opravljal dela v dejavnosti laboratorijske medicine, za podelitev prve licence na svoje stroške opraviti devetmesečno usposabljanje, ki ga predpiše Zbornica.
30. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-17/2006
Ljubljana, dne 9. junija 2006
EVA 2005-2711-0036
dr. Borut Božič l.r.
Predsednik
Zbornice laboratorijske
medicine Slovenije
 
Soglašam!
 
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost