Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2006 z dne 3. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2006 z dne 3. 11. 2006

Kazalo

4735. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pravicah in dolžnostih beguncev v Republiki Sloveniji, stran 11565.

Na podlagi drugega odstavka 47. člena Zakona o azilu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o pravicah in dolžnostih beguncev
v Republiki Sloveniji
1. člen
V Uredbi o pravicah in dolžnostih beguncev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/04 in 129/04) se v 2. členu besedilo "in denarno nadomestilo za zasebno nastanitev" nadomesti z besedilom "denarno nadomestilo za zasebno nastanitev, otroški dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za nego in pomoč, stroški za prevoz na delo in prehrano med delom in štipendije ter drugi prejemki, ki so namenjeni usposabljanju in izobraževanju, dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo po določbah zakona, ki ureja socialno varstvo, in ki jih pridobijo izven kriterijev redne zaposlitve, in sredstva, namenjena odpravi posledic elementarne nesreče.".
2. člen
V drugem odstavku 5. člena se za sedmo alineo pika nadomesti z vejico in doda osma alinea, ki se glasi:
"– sodelovanje v integracijskih programih.".
3. člen
V 7. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Ministrstvo begunca pisno obvesti o vsebinskih in časovnih spremembah oziroma dopolnitvah osebnega integracijskega načrta.".
4. člen
V 8. členu se za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) V primeru, da se begunec brez utemeljenega razloga ne udeleži tečajev ali preizkusa znanja slovenskega jezika iz prvega odstavka tega člena, mu ministrstvo ni dolžno zagotoviti nadomestnega tečaja oziroma preizkusa znanja.".
5. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
"11. člen
(kritje stroškov postopka priznavanja izobraževanja
in stroškov postopka preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij)
Beguncem brez dohodkov in drugih prejemkov, premoženja in zavezancev, ki so jih v skladu s predpisi Republike Slovenije dolžni in zmožni preživljati, stroške postopka priznavanja izobraževanja in stroške postopka preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij krije ministrstvo.".
6. člen
V drugem odstavku 15. člena se za besedilom "v preteklih treh mesecih" doda besedilo "pred mesecem vložitve vloge".
V tretjem odstavku se za besedilom "v preteklih treh mesecih" doda besedilo "pred mesecem vložitve vloge".
7. člen
V drugem odstavku 18. člena se besedilo "ga določa ta uredba" nadomesti z besedilom "je kot priloga 1 sestavni del te uredbe".
8. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
"21. člen
(nastanitev beguncev)
(1) Beguncem se za obdobje najdalj enega leta od dneva pridobitve statusa begunca zagotovi nastanitev v integracijski hiši oziroma drugi nastanitveni zmogljivosti ministrstva.
(2) Stroške nastanitve iz prejšnjega odstavka krije ministrstvo.
(3) Begunci, ki imajo lastna sredstva za preživljanje ali jim je preživljanje zagotovljeno kako drugače, so dolžni sami nositi stroške ali sorazmeren del stroškov nastanitve v integracijski hiši oziroma drugi nastanitveni zmogljivosti ministrstva.".
9. člen
Za 21. členom se dodajo novi 21.a, 21.b in 21.c člen, ki se glasijo:
"21.a člen
(bivanje v integracijski hiši oziroma drugi nastanitveni zmogljivosti ministrstva)
(1) Postopek za nastanitev begunca se začne na njegovo vlogo.
(2) Vloga za nastanitev se vloži na obrazcu, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
(3) O nastanitvi begunca odloči ministrstvo z dokončno odločbo.
(4) Če begunec v roku treh dni od pravnomočno končanega postopka za pridobitev azila ne vloži vloge za nastanitev v integracijski hiši oziroma drugi nastanitveni zmogljivosti ministrstva, nima pa zagotovljene nastanitve, ministrstvo odločbo o nastanitvi begunca v integracijski hiši oziroma drugi nastanitveni zmogljivosti ministrstva izda po uradni dolžnosti.
(5) Begunec se nastani v integracijski hiši oziroma drugi nastanitveni zmogljivosti ministrstva najkasneje v roku treh dni od vročitve odločbe o nastanitvi.
(6) Beguncu se ob nastanitvi izroči izvod hišnega reda v njemu razumljivem jeziku.
21.b člen
(nastanitev ranljivih skupin beguncev)
(1) Za ranljive skupine beguncev, zlasti mladoletne osebe brez spremstva, invalide, starejše osebe, nosečnice, ženske brez spremstva, enostarševske družine z mladoletnim otrokom in žrtve spolnih zlorab, mučenja ali organiziranega nasilja, ministrstvo organizira ustrezno nastanitev.
(2) Ustrezno nastanitev za begunce iz prejšnjega odstavka organizira ministrstvo na podlagi predloga komisije, ki jo s sklepom imenuje minister, pristojen za notranje zadeve.
(3) Begunec je upravičen do ustrezne nastanitve, dokler trajajo razlogi, zaradi katerih je bil uvrščen v eno izmed ranljivih skupin.
(4) Ranljive skupine beguncev se lahko na podlagi mnenja komisije iz drugega odstavka tega člena nastanijo tudi v integracijski hiši, pri čemer se na podlagi individualne ocene upoštevajo njihove posebne potrebe.
(5) Stroške nastanitve iz tega člena krije ministrstvo.
21.c člen
(obveščanje ministrstva)
Begunci so dolžni ministrstvu sporočiti vsa dejstva in okoliščine oziroma spremembe, ki vplivajo na odločitev o nastanitvi v integracijski hiši oziroma drugi nastanitveni zmogljivosti ministrstva ali drugi ustrezni nastanitvi, v osmih dneh od dne, ko so nastale oziroma so zanje izvedeli.".
10. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
"22. člen
(denarno nadomestilo za zasebno nastanitev)
Od dneva pridobitve statusa, vendar najdalj tri leta, so begunci upravičeni do denarnega nadomestila za zasebno nastanitev (v nadaljnjem besedilu: denarno nadomestilo), na naslovu, na katerem imajo prijavljeno stalno prebivališče.".
11. člen
V drugem odstavku 23. člena se za besedilom "v preteklih treh mesecih" doda besedilo "pred mesecem vložitve vloge".
V tretjem odstavku se za besedilom "v preteklih treh mesecih" doda besedilo "pred mesecem vložitve vloge".
12. člen
V 25. členu se za prvim odstavkom dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
"(2) Kot drugi stroški, ki izvirajo iz najema stanovanja, se štejejo obratovalni stroški (stroški za dobavljeno elektriko, vodo, ogrevanje stanovanja, stroški za obratovanje skupnih delov stanovanjske ali večstanovanjske stavbe in podobno), ki jih je begunec kot najemnik dolžan plačevati v skladu z najemno pogodbo in predpisi, ki urejajo stanovanjska najemna razmerja.
(3) Višina stroškov iz prejšnjega odstavka se določi kot povprečje stroškov v preteklih treh mesecih pred mesecem vložitve vloge.".
13. člen
V drugem odstavku 26. člena se besedilo "ga določa ta uredba" nadomesti z besedilom "je kot priloga 2 sestavni del te uredbe".
14. člen
V 39. členu se za peto alineo pika nadomesti z vejico in dodajo nove šesta, sedma in osma alinea, ki se glasijo:
"– spremembi osebnega imena,
– spremembi zakonskega stanu,
– sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije.".
15. člen
V prvem odstavku 41. člena se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
"– priznavanje izobraževanja ter preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij,".
V drugem odstavku se besedilo "Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport zagotavlja" nadomesti z besedilom "Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo zagotavljata".
16. člen
Priloga 1 in priloga 2 se nadomestita z novima prilogama 1 in 2, ki sta sestavni del te uredbe.
17. člen
Določbe novega 21., 21.a, 21.b in 21.c člena uredbe, ki se nanašajo na nastanitev beguncev v integracijski hiši, se začnejo uporabljati z ustanovitvijo integracijskih hiš.
18. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-13/2006/5
Ljubljana, dne 19. oktobra 2006
EVA 2006-1711-0019
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost