Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2006 z dne 3. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2006 z dne 3. 11. 2006

Kazalo

4734. Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji  v letih 2005–2007 za leto 2007, stran 11558.

Na podlagi 5. člena in v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2005–2007 za leto 2007
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 z dne 26. aprila 2004 o ukrepih, ki izboljšujejo splošne pogoje za proizvodnjo in trženje čebelarskih proizvodov (UL L št. 125 z dne 28. 4. 2004, str. 1), ter Odločbe Komisije z dne 23. 8. 2004 o odobritvi programa za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih izdelkov, predstavljenega s strani Slovenije v okviru Uredbe Sveta 797/2004/ES (Uradno obvestilo Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji, Bruselj, SG-Greffe (2004) D/203644 z dne 23. 8. 2004), določajo ukrepi za izvajanje Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2005–2007 za leto 2007.
2. člen
(ukrepi)
V letu 2007 se bodo v skladu s to uredbo izvajali naslednji ukrepi:
– tehnična pomoč čebelarjem,
– čebelja varoza,
– racionalizacija premestitev čebel,
– obnavljanje čebeljega fonda,
– kakovost medu in
– aplikativne raziskave v čebelarstvu.
3. člen
(sredstva)
Upravičencem se izplačajo sredstva največ v višini, določeni za posamezen ukrep v skladu z Odločbo Komisije iz 1. člena te uredbe.
4. člen
(vrnitev sredstev)
(1) Upravičenec, za katerega se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz ukrepov kmetijske politike dve leti od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja.
5. člen
(javna naročila)
Upravičenci morajo pri izvajanju ukrepov iz te uredbe upoštevati predpise, ki urejajo javna naročila in naročila male vrednosti, ter zahtevkom za plačilo na podlagi te uredbe priložiti poročilo o oddaji naročila v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
6. člen
(časovni načrt ter vlaganje zahtevkov)
(1) Ukrepi iz te uredbe se lahko začnejo izvajati naslednji dan po uveljavitvi te uredbe in morajo biti izvedeni do 31. avgusta 2007, razen določbe 12. člena te uredbe, ki se nanaša na svetovalno službo v čebelarstvu; ta se izvaja vse leto na podlagi odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) o potrditvi programa svetovalne službe v čebelarstvu in pogodbe o financiranju te službe.
(2) Upravičenci vlagajo zahtevke za plačilo, namenjene izvedbi posameznih ukrepov, na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija) na obrazcu »Zahtevek za plačilo«, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe. Zahtevki za plačilo se vlagajo najkasneje do 15. septembra 2007.
(3) Če zahtevek za plačilo v imenu preostalih izvajalcev določenega ukrepa vloži skupni pooblaščeni vlagatelj, mora prejeta sredstva najpozneje v petih delovnih dneh nakazati na račune posameznih upravičencev, zahtevku pa priložiti pooblastilo upravičencev, v imenu katerih vlaga zahtevek za plačilo, na obrazcu »Seznam upravičencev in njihovo pooblastilo«, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe. Skupni vlagatelj za vlaganje upravičencem ne sme zaračunavati nobenih stroškov.
(4) Zahtevkom, ki se vlagajo v različnih obdobjih in se nanašajo na enak ukrep, se samo prvič priložijo dokazila, ki se ne spreminjajo (letni program in pogodbe).
(5) Zahtevki za iste stroške se lahko uveljavljajo samo enkrat. Zahtevki za usposabljanje čebelarjev iz 8. člena te uredbe se ne smejo nanašati na tiste namene, ki so že vključeni v katerekoli druge ukrepe iz te uredbe.
II. TEHNIČNA POMOČ ČEBELARJEM
7. člen
(namen)
Namen ukrepov iz tega poglavja je usposabljanje čebelarjev, strokovna pomoč čebelarjem, priprava izobraževalnega gradiva oziroma investicije v didaktično opremo, potrebno za izvedbo usposabljanja.
8. člen
(usposabljanje v čebelarstvu)
(1) Priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo v sodelovanju s čebelarskimi društvi, združenji društev, šolami ter drugimi strokovnimi in raziskovalnimi organizacijami pripravi letni program usposabljanja čebelarjev s cilji, ciljnimi skupinami, vrstami dejavnosti, ki se izvajajo s pridobljeno didaktično opremo iz 10. člena te uredbe, obsegom ter pričakovani rezultati, in sicer na področju tehnologij čebelarjenja z različnimi sistemi, vzreje čebeljih matic in čebeljih družin, izboljševanja kakovosti čebeljih pridelkov, usposabljanja za prodajo na trgu ter načina usposabljanja strokovnih delavcev za izvajanje letnega programa usposabljanja čebelarjev. Program mora vsebovati tudi seznam ustanov, društev ali organizacij, ki so sodelovale pri pripravi.
(2) Izvajalka programa usposabljanja čebelarjev je priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo s podizvajalci, ki jih izbere z javnim pozivom.
(3) Usposabljanje poteka v obliki strokovnih posvetov, tečajev, seminarjev, predavanj, delavnic in taborov v skladu s programom usposabljanja čebelarjev iz prvega odstavka tega člena. Vse informacije o posameznih usposabljanjih se najmanj 10 dni pred začetkom usposabljanja objavijo na spletni strani priznane rejske organizacije za kranjsko čebelo (http://www.cebelarska-zveza-slo.si) in v reviji Slovenski čebelar.
(4) Zahtevek za plačilo vloži priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo, priložiti pa mu mora:
– program usposabljanja čebelarjev,
– obračun upravičljivih stroškov,
– pogodbe s podizvajalci storitev ali dobavitelji blaga,
– izjavo o opravljenih storitvah ali dobavah,
– dobavnice, če gre za dobavo blaga, in
– poročilo o izvedenem usposabljanju s podatki o številu udeležencev posameznih izvedenih usposabljanj, tematiki, kraju in času usposabljanja.
(5) Upravičljivi stroški iz prejšnjega odstavka so stroški predavateljev, najema prostorov in čebelnjakov, oglaševanja usposabljanj in stroški priprave izobraževalnega gradiva.
(6) Čebelarji, ki so po tem členu upravičeni do usposabljanja, morajo biti registrirani v skladu s predpisom, ki ureja registracijo čebelnjakov.
9. člen
(višina sredstev)
Višina sredstev, namenjenih usposabljanju v čebelarstvu, je največ 25.684.328 tolarjev.
10. člen
(didaktična oprema)
(1) Namen ukrepa iz tega člena je podpirati investicije v didaktično opremo in gradivo, potrebno za izvedbo programa usposabljanja čebelarjev iz 8. člena te uredbe.
(2) Vsa didaktična oprema, ki se financira po tem členu, mora biti določena v letnem programu usposabljanja čebelarjev iz 8. člena te uredbe in v jasni povezavi s točno določenim posameznim usposabljanjem.
(3) Didaktična oprema je:
– strokovna literatura, avdio in videonosilci informacij, računalniški programi in nosilci zapisov, ki zavzemajo najmanj 50 odstotkov tega ukrepa,
– čebelarska oprema in
– tehnična oprema.
(4) Upravičenec do sredstev po tem členu je priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo, ki se zaveže, da bo didaktično opremo, pridobljeno za usposabljanje v čebelarstvu, uporabljala za ta namen najmanj 5 let.
(5) Priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo na javnem razpisu izbere najugodnejšega ponudnika didaktične opreme, potrebne po programu usposabljanja čebelarjev iz 8. člena te uredbe.
(6) Upravičenec zahtevku za plačilo priloži:
– poročilo, ki vsebuje podatke o usposabljanju, za katero je uporabil didaktično opremo, ki je v skladu s programom usposabljanja čebelarjev iz 8. člena te uredbe, seznam opreme oziroma strokovne literature (število izvodov), število čebelarjev, ki so se udeležili usposabljanja;
– izjavo upravičenca o opravljeni storitvi oziroma dobavi opreme;
– poročilo o oddaji naročila v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila, če je potrebno;
– pogodbo o nakupu opreme in dokument o prevzemu opreme in obračun upravičljivih stroškov.
(7) Upravičljivi stroški iz prejšnjega odstavka so stroški didaktične opreme, kot je določena v programu usposabljanja čebelarjev iz 8. člena te uredbe.
11. člen
(višina sredstev)
Višina sredstev, namenjenih nakupu didaktične opreme, je največ 5.017.465,00 tolarjev.
12. člen
(svetovalna služba v čebelarstvu v letu 2007)
(1) Ministrstvo na podlagi programa svetovalne službe, ki ga potrdi z odločbo o potrditvi programa svetovalne službe v čebelarstvu za leto 2007, s priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo sklene pogodbo o financiranju svetovalne službe v čebelarstvu v letu 2007. Program mora vsebovati:
– finančni načrt, ki zajema plače svetovalcev, materialne in investicijske stroške,
– izvedbeni načrt (število predavanj, uradnih ur, število ur svetovanja, svetovanje glede na lokalne potrebe in drugo),
– časovni in finančni pregled izobraževanja ter usposabljanja svetovalcev,
– način pridobivanja odziva neposrednih uporabnikov svetovalne službe in način poročanja ministrstvu o tem,
– anketo o delovanju svetovalne službe v čebelarstvu in
– upravičljive stroške.
(2) Upravičljivi stroški iz prejšnjega odstavka so stroški delovanja svetovalne službe v skladu s programom, ki jih potrdi ministrstvo, stroški dela svetovalcev z materialnimi stroški delovanja svetovalne službe in drugi stroški, ki jih v programu dela svetovalne službe za leto 2007 potrdi ministrstvo.
13. člen
(višina sredstev)
Višina sredstev, namenjenih financiranju svetovalne službe v čebelarstvu, je največ 46.755.596,00 tolarjev.
III. ČEBELJA VAROZA
14. člen
(namen)
Namen ukrepov iz tega poglavja je preventivno delo na področju zatiranja varoj z usposabljanjem čebelarjev.
15. člen
(usposabljanje na področju zatiranja varoj)
(1) Usposabljanje čebelarjev na področju zatiranja varoj se izvaja po Programu usposabljanja čebelarjev na področju zatiranja varoj po celotnem območju Republike Slovenije, ki ga je na podlagi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2005–2007 za leto 2005 (Uradni list RS, št. 117/04, 27/05, 74/05) pripravila priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo v sodelovanju s čebelarskimi društvi.
(2) Zahtevek za plačilo programa usposabljanja čebelarjev na področju zatiranja varoj v letu 2007 vloži v imenu upravičencev priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo, ki mora zahtevku priložiti:
– program usposabljanja čebelarjev na področju zatiranja varoj za leta 2005–2007;
– poročilo o opravljenem usposabljanju z natančnimi podatki o udeležencih in usposabljanju;
– izjavo o opravljenih storitvah oziroma dobavah blaga s pogodbami za storitve oziroma dobave;
– seznam upravičencev in njihovo pooblastilo;
– obračun upravičljivih stroškov.
(3) Upravičljivi stroški iz prejšnjega odstavka so stroški predavateljev, najema prostorov, didaktičnih pripomočkov ter priprave izobraževalnega gradiva.
16. člen
(višina sredstev)
Sredstva, namenjena usposabljanju na področju zatiranja varoj, se zagotovijo do višine 15.323.387,00 tolarjev.
IV. RACIONALIZACIJA PREMESTITEV ČEBEL
17. člen
(namen)
Namen ukrepov iz tega poglavja je priprava pašnih redov in vzpostavitev oziroma obnova stojišč za prevozne enote v gozdnem prostoru.
18. člen
(vzpostavitev ali obnova stojišč)
(1) Priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo in upravljavci pašnih redov (čebelarska društva) v skladu s predpisom, ki ureja kataster čebelje paše, čebelarski pašni red, promet s čebelami ter program napovedi medenja, pripravijo čebelarski pašni red ter načrt vzdrževanja in obnavljanja obstoječih stojišč s časovnim razporedom obnove posameznih stojišč. Upravičenci do sredstev za pašne rede oziroma za vzpostavitev ali obnovo stojišč so upravljavci pasišč s potrjenimi pašnimi redi, ki jih je priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo izbrala z javnim pozivom.
(2) Priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo v imenu upravičencev vloži skupni zahtevek za plačilo priprave čebelarskega pašnega reda, vzpostavitve ali obnove stojišč. Zahtevku morajo biti priložena ta dokazila:
– stroškovnik za posamezno opravilo;
– podroben opis opravljenih opravil glede na priložen stroškovnik;
– obračun upravičljivih stroškov in
– seznam upravičencev in njihovo pooblastilo.
(3) Upravičljivi stroški iz prejšnjega odstavka so stroški priprave in izvedbe obnove stojišč ter priprave pašnih redov; za pridobivanje informacij in njihov prenos na karto velja enotna tarifa 700 tolarjev/vnos za stacionarne čebelnjake ter 1000 tolarjev/vnos za prevozne enote. Uveljavlja se lahko povračilo stroškov, nastalih po 30. oktobru 2004. Stroškov ne morejo uveljavljati tista čebelarska društva, ki so za pripravo pašnih redov že pridobila sredstva po Uredbi o ukrepih na področju čebelarstva v Sloveniji za leto 2004 (Uradni list RS, št. 49/04 in 114/04), Uredbi o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2005–2007 za leto 2005 (Uradni list RS, št. 117/04, 27/05 in 74/05) in Uredbi o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2005–2007 za leto 2006 (Uradni list RS, št. 113/05 in 52/06).
19. člen
(višina sredstev)
Sredstva, namenjena za vzpostavitev ali obnovo stojišč, se zagotovijo do višine 6.333.717,00 tolarjev.
V. OBNAVLJANJE ČEBELJEGA FONDA
20. člen
(namen)
Namen ukrepa iz tega poglavja je obnavljanje čebeljega fonda, spremljanje njegove kakovosti in spodbujanje vzreje matic za nadomestitve izgub čebel.
21. člen
(spremljanje kakovosti čebeljega fonda)
(1) Priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo pripravi program spremljanja in ocenjevanja kakovosti obstoječega fonda z direktnim testom čebeljih družin v vzrejališčih čebeljih matic. Cilj ukrepa je ocenjevanje lastnosti in kakovosti čebeljih družin v vzrejališčih ter izboljšanje kakovosti vzrejenih matic.
(2) Na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo, se izberejo vzrejališča, ki se vključijo v program iz prejšnjega odstavka.
(3) Upravičenci do sredstev za izvedbo programa spremljanja in ocenjevanja kakovosti čebeljega fonda so vzrejališča, vključena v program vzreje matic v okviru rejskega programa priznane rejske organizacije za kranjsko čebelo, ki letno vzredijo do 1500 matic, ter organizatorji izvedbe spremljanja testiranja (druga priznana organizacija v čebelarstvu).
(4) Zahtevek za plačilo vloži v imenu upravičencev priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo, priložiti pa mu mora:
– program testiranja;
– seznam upravičencev in njihovo pooblastilo;
– poročilo o izvedenem ukrepu, ki vsebuje ugotovitve opravljenega testiranja;
– obračun upravičljivih stroškov.
(5) Poročilo o izvedenem testiranju in ugotovitve opravljenega testiranja predloži druga priznana organizacija v čebelarstvu priznani rejski organizaciji za kranjsko čebelo.
(6) Upravičljivi stroški iz četrtega odstavka tega člena so stroški izvajanja testiranja v vzrejališčih v višini 75 odstotkov sredstev ter organiziranja testiranja in informacijske podpore (obdelave podatkov) v višini 25 odstotkov.
22. člen
(višina sredstev)
Sredstva, namenjena ukrepu spremljanja kakovosti čebeljega fonda, se zagotovijo do višine 8.665.252,00 tolarjev.
23. člen
(investicije v vzrejališča čebeljih matic)
(1) V okviru tega ukrepa so na največ petih vzrejališčih čebeljih matic, ki imajo veljavno odločbo ministrstva o odobritvi vzrejališča, mogoče investicije v opremo za vzrejo matic (plemenilniki, panji, inkubator, mikroskop in druga oprema za vzrejo matic). Upravičenci so vzrejališča, ki vzredijo letno največ 1500 čebeljih matic.
(2) Upravičenci so vzrejališča iz prejšnjega odstavka, izbrana na javnem razpisu, ki ga pripravi priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo. Vsak udeleženec sam sofinancira 20 odstotkov končnega vložka.
(3) Zahtevek za plačilo vloži priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo v imenu upravičencev, priložiti pa mu mora:
– seznam upravičencev in njihovo pooblastilo;
– program nabavljanja in upravičenosti opreme;
– izjave o izvedenih investicijah, storitvah oziroma dobavah materiala;
– poročilo posameznega upravičenca in vlagatelja zahtevka o izvedeni investiciji, ki vsebuje natančen seznam opreme, in
– obračun upravičljivih stroškov.
(4) Upravičljivi stroški iz prejšnjega odstavka so nakup opreme iz prvega odstavka tega člena in izvedba investicij v vzrejališča.
24. člen
(višina sredstev)
Sredstva, namenjena investicijam v vzrejališča čebeljih matic, se zagotovijo do višine 5.665.252,00 tolarjev.
25. člen
(vzpostavitev vzrejališča rodovniških čebeljih matic)
(1) Na podlagi tega člena se glede na program, ki ga pripravi priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo, financirajo vzpostavitev vzrejališč rodovniških čebeljih matic oziroma investicije v vzrejališča in plemenišča rodovniških čebeljih matic. Upravičenci so vzrejališča, ki imajo soglasje sveta priznane rejske organizacije za kranjsko čebelo, da ima vzrejališče rejske in kadrovske možnosti, da pridobi status za rodovniško vzrejo matic, in ki imajo veljavno odločbo ministrstva o odobritvi ter jih je priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo izbrala na podlagi javnega razpisa. V letu 2007 se lahko odobrijo sredstva za največ dve vzrejališči.
(2) Priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo na podlagi javnega razpisa izbere najugodnejšega ponudnika opreme za vzpostavitev vzrejališča za rodovniške čebelje matice.
(3) Zahtevek za plačilo vloži v imenu upravičencev priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo, priložiti pa mu mora:
– seznam upravičencev in njihovo pooblastilo;
– program iz prvega odstavka tega člena;
– poročilo o oddaji naročila v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila;
– obračun upravičljivih stroškov;
– izjave o izvedenih storitvah oziroma dobavah materiala s pogodbami z izvajalci storitev oziroma dobavitelji in
– soglasje sveta priznane rejske organizacije iz prvega odstavka tega člena.
(4) Upravičljivi stroški iz prejšnjega odstavka so priprava projektne dokumentacije, gradnja, oprema vzrejnega čebelarstva in priročnega laboratorija.
26. člen
(višina sredstev)
Sredstva, namenjena vzpostavitvi vzrejališč rodovniških matic, se zagotovijo do višine 6.165.252,00 tolarjev.
27. člen
(spremljanje kakovosti vzrejenih čebeljih matic)
(1) Dveletni program, ki ga je v letu 2006 na podlagi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2005–2007 za leto 2006 (Uradni list RS, št. 113/05 in 52/06) pripravil izvajalec ukrepa, velja tudi v letu 2007. Najpozneje do julija 2007 priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo predloži končno poročilo s sklepnimi ugotovitvami.
(2) Zahtevek za plačilo izvedbe programa v letu 2007 vloži v imenu upravičencev priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo, priložiti pa mu mora:
– program izvajanja ukrepa z opisom problematike, ciljev naloge, materiala in metod dela ter pričakovanih rezultatov;
– seznam upravičencev in njihovo pooblastilo;
– pogodbo z izvajalcem storitve;
– poročilo o izvedenem ukrepu, ki zajema opis opravljenih nalog, rezultate prenosov v čebelarsko prakso, usposabljanja čebelarjev in delavnic ter
– obračun upravičljivih stroškov.
(3) Upravičljivi stroški iz prejšnjega odstavka so stroški priprave in izvedbe programa iz prvega odstavka tega člena v letu 2007.
28. člen
(višina sredstev)
Sredstva, namenjena razvojnemu delu na področju spremljanja kakovosti vzrejenih čebeljih matic, se zagotovijo do višine 5.665.251,00 tolarjev.
VI. KAKOVOST MEDU
29. člen
(namen)
Namen ukrepov iz tega poglavja je nadzor oziroma ohranitev kakovosti medu s pomočjo analiz, ki so del internih kontrol, in prireditev ocenjevanja medu.
30. člen
(interna kontrola medu)
(1) Na podlagi ukrepov iz tega člena se financirajo fizikalno-kemične, mikroskopske in senzorične analize medu. Priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo naredi program izvedbe internih kontrol in vzorčenja medu. Parametri, ki se lahko izvajajo pri kontrolnih ukrepih, so:
– fizikalno-kemične analize,
– mikroskopske analize in
– senzorične analize.
(2) Analize iz prejšnjega odstavka izvaja laboratorij priznane rejske organizacije za kranjsko čebelo za interno kontrolo medu s podizvajalci. Podizvajalci so laboratoriji, ki jih na javnem razpisu na podlagi programa izvedbe internih kontrol in vzorčenja medu izbere priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo. Javni razpis mora biti objavljen na spletni strani priznane rejske organizacije za kranjsko čebelo in v strokovni reviji Slovenski čebelar.
(3) Zahtevek za plačilo vloži priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo, priložiti pa mu mora:
– seznam opravljenih analiz s podatki čebelarjev, katerih vzorci so bili analizirani;
– končno poročilo, ki vsebuje število in vrsto analiziranih vzorcev medu, seznam opravljenih analiz za posamezen vzorec;
– pogodbe s podizvajalci storitev;
– izjave o opravljenih storitvah izvajalca in podizvajalca;
– obračun upravičljivih stroškov in
– program izvedbe internih kontrol in vzorčenja medu.
(4) Upravičljivi strošek iz prejšnjega odstavka je poročilo o izvedenih analizah vzorčenja medu.
31. člen
(višina sredstev)
Sredstva, namenjena interni kontroli medu, se zagotovijo največ do višine 9.807.403,00 tolarjev.
32. člen
(ocenjevanje medu)
(1) Na podlagi ukrepov iz tega člena se organizatorjem prireditev ocenjevanja medu financirajo sredstva za kritje stroškov prireditev in ocenjevanja medu, pridelanega v Republiki Sloveniji.
(2) Priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo pripravi letni program ocenjevanja medu in na njegovi podlagi z javnim pozivom izbere organizatorje ocenjevanj medu. Javni poziv za organizacijo ocenjevanj mora biti objavljen na spletni strani priznane rejske organizacije za kranjsko čebelo in v strokovni reviji Slovenski čebelar. Financira se največ 13 ocenjevanj, in sicer v vsaki regiji (ljubljanski, gorenjski, primorski, obalno-kraški, notranjski, dolenjski, zasavski, celjski, posavski, podravski, pomurski, koroški, belokranjski) samo eno.
(3) Zahtevek za plačilo vloži v imenu organizatorjev ocenjevanj medu priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo, priložiti pa mu mora:
– letni program ocenjevanja medu;
– seznam upravičencev in njihovo pooblastilo;
– pogodbe s člani komisije ocenjevanja;
– poročilo o izvedenem ocenjevanju medu, ki vsebuje dokazilo, da je bil izvajalec izbran z javnim pozivom, število udeležencev ocenjevanja, število analiziranih in ocenjenih vzorcev medu, sestavo komisije ocenjevanja in
– obračun upravičljivih stroškov.
(4) Upravičljivi stroški iz prejšnjega odstavka so stroški organizacije prireditve ocenjevanja medu in izvedbe ocenjevanja medu (analize).
33. člen
(višina sredstev)
Sredstva, namenjena ocenjevanju medu, se zagotovijo do višine 2.485.382,00 tolarjev.
VII. APLIKATIVNE RAZISKAVE V ČEBELARSTVU
34. člen
(namen)
Namen ukrepa iz tega poglavja je dopolnitev zbirke podatkov o pelodu v medu.
35. člen
(karakterizacija slovenskega medu)
(1) Vsebina projekta je uporabna raziskovalna naloga in oblikovanje zbirke prisotnosti pelodnih zrn v vzorcih slovenskega medu, ki bo po potrebi hkrati dopolnjena z drugimi (senzoričnimi, fizikalno-kemičnimi in mikroskopskimi) analizami ter bo dopolnjevala kakovostna merila slovenskega medu in omogočala dokazovanje geografskega in botaničnega porekla slovenskega medu.
(2) Nosilec projekta je priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo, ki določi namene, cilje ter v skladu z mednarodno veljavnimi normativi in standardi tudi metodologijo raziskovalne naloge in oblikovanje podatkovne zbirke glede na prisotnost pelodnih zrn v medu ter pripravi javni razpis za izvedbo raziskovalne naloge.
(3) Izvajalec raziskovalne naloge o prisotnosti pelodnih zrn v vzorcih slovenskega medu je raziskovalna institucija, izbrana na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo.
(4) Zahtevek vloži priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo, priložiti pa mu mora:
– pogodbo med priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo in izbrano raziskovalno institucijo;
– poročilo o oddaji naročila v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila;
– poročilo o izvedenem projektu z rezultati in
– obračun upravičljivih stroškov.
(5) Upravičljivi stroški iz prejšnjega odstavka so stroški izvedbe raziskovalne naloge (zbiranje vzorcev, fizikalno-kemijske analize, senzorična, pelodna analiza in oblikovanje zbirke s pripadajočimi materialnimi stroški).
36. člen
(višina sredstev)
Višina sredstev, namenjenih karakterizaciji slovenskega medu, je 8.172.122,00 tolarjev.
VIII. LETNO POROČILO IZVAJALCEV PROGRAMA UKREPOV V ČEBELARSTVU 2007
37. člen
(namen)
Namen letnega poročila izvajalcev ukrepov iz te uredbe je ocena dela in rezultatov ter primernosti ukrepov oziroma porabe sredstev glede na cilje programa za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih izdelkov iz 1. člena te uredbe. Ministrstvo lahko oceni primernost posameznih ukrepov in v sodelovanju s posameznimi izvajalci predlaga mogoče spremembe tega programa zaradi namenske porabe sredstev glede na potrebe čebelarskega sektorja.
38. člen
(pošiljanje letnih poročil)
Vsak izvajalec programa, ki po tej uredbi vloži zahtevek, mora najpozneje do 1. decembra 2007 na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56–58, 1000 Ljubljana, poslati letno poročilo o izvajanju ukrepov. Poročilo mora vsebovati:
– obseg in vsebino izvedenih nalog (število usposabljanj, laboratorijskih analiz itd.);
– podatke o udeležencih vseh izvedenih usposabljanj (število udeležencev po posameznih usposabljanjih, seznam predavateljev in temo predavanja, delavnice);
– oceno uspešnosti in primernosti naloge na podlagi opredeljenih meril uspešnosti ter
– sklepe oziroma morebitne predloge o izboljšanju ukrepa ali morebitni prerazporeditvi sredstev.
IX. POROČILO O STRUKTURI ČEBELARSKEGA SEKTORJA
39. člen
(poročilo)
Ministrstvo v sodelovanju s priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo in drugimi institucijami, ki se ukvarjajo s čebelarstvom (na primer NVI, KIS, BF), pripravi poročilo o strukturi čebelarskega sektorja v Sloveniji, ki ga mora poslati Evropski komisiji v roku, ki ga Evropska komisija določi. Poročilo vsebuje prvine, določene v prilogi 2 Uredbe Komisije (ES) št. 917/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih na področju čebelarstva (UL L št. 163 z dne 30. 4. 2004, str. 83, z vsemi spremembami).
X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
40. člen
(izplačila)
Ukrepi po tej uredbi se začnejo izplačevati iz sredstev proračuna Republike Slovenije za leto 2007.
41. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-38/2006/6
Ljubljana, dne 19. oktobra 2006
EVA 2006-2311-0153
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost