Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2006 z dne 17. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2006 z dne 17. 10. 2006

Kazalo

4600. Program priprave odloka o lokacijskem načrtu kartuzije v Jurkloštru, stran 10922.

Na podlagi 27. člena ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in 36. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00, 88/02) župan Občine Laško sprejema
P R O G R A M P R I P R A V E
odloka o lokacijskem načrtu kartuzije
v Jurkloštru
1. Območje kartuzije v Jurkloštru je zgodovinskega pomena in ga je kot tako treba ohraniti in dopolniti v smislu oblikovanja in nadgrajevanja vedute in urejenosti okolice. Kartuzija v Jurkloštru je bila ustanovljena okoli leta 1172 in predstavlja eno od prvih v Sloveniji. Zaradi tega je potrebno poudariti njeno zgodovinsko težo, hkrati pa preučiti možnosti za oživitev oziroma revitalizacijo. V ta namen Občina Laško pristopa k izdelavi lokacijskega načrta za ožje območje kartuzije.
2. Predmet obravnave je območje kartuzije v Jurkloštru. Območje je varovano pod okriljem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, enota Celje. Iz omenjenega zavoda bomo pridobili smernice oziroma predloge za izdelavo prostorskega akta. Osnova za pripravo lokacijskega načrta je Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list RS, št. 86/01, 98/02).
Na omenjenem območju je v skladu s kulturnovarstvenimi izhodišči nujno vzpostaviti stik z zgodovinsko kontinuiteto ter skozi strategijo razvoja turizma v Občini Laško vzpostaviti pogoje za oživitev kompleksa kartuzije. V tam namen se bo notranjost kartuzije preoblikovala oziroma uskladila na način, ki bo omogočal ponudbo turistom, obenem pa bo ohranjal nekdanjo zgodovinsko kontinuiteto.
Na prostorski konferenci so priporočila podali predstavniki lokalnih društev, Krajevne skupnosti Jurklošter, ter agencije za razvoj turizma v Občini Laško.
Na podlagi priporočil se v postopku priprave lokacijskega načrta prouči:
– umestitev osrednjega prostora v območje kartuzije,
– postavitev elementov urbane opreme znotraj dvorišča kartuzije,
– preučitev možnost za kamp ob reki Gračnici.
3. Območje obdelave lokacijskega načrta zajema lokacijo kartuzije Jurklošter z obstoječimi objekti, in sicer območje, ki se nahaja na dveh katastrskih občinah – Jurklošter in Mrzlo polje in zajema objekte kartuzije, njihova funkcionalne zemljišča ter dovozne poti.
Meja ureditvenega območja kartuzije, gledano v smeri urinega kazalca, poteka po naslednjih parcelah oziroma le-te seka, in sicer:
Na območju k.o. Mrzlo polje poteka do izhodiščne točke na meji med k.o. Jurklošter in k.o. Mrzlo polje v smeri vzhod tako, da obkroži parcelo ½, k.o. Jurklošter, in se nadaljuje po severnem robu parcele 1368, k.o. Mrzlo polje, do parcele 14, k.o. Mrzlo polje, se usmeri do potoka Gračnice ter v smeri zahod poteka po severni meji tega potoka (parcela 1363, k.o. Mrzlo polje), do meje katastrske občine Jurklošter.
4. Nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali v vseh postopkih, so:
– JP Komunala Laško, Podšmihel 1e, 3270 Laško
– Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Telekom Slovenije PE Celje, Lava 2, 3000 Celje
– MOPE ARSO, Izpostava Celje, Lava 7, 3000 Celje
– Pivovarna Laško, Trubarjeva ul. 28, 3270 Laško
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška 2, 3000 Celje
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje
– DRSC, Izpostava Celje, Lava 42, 3000 Celje
– Ribiška družina Laško, Trubarjeva 3, 3270 Laško.
V postopek priprave dokumenta se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZUreP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pripravljavec in pobudnik lokacijskega načrta je Občina Laško, ki izbere načrtovalca ter financira izdelavo dokumenta.
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160. ZUreP-1. Lokacijski načrt mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa zakon in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem programom priprave. Lokacijski načrt se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
5. Strokovne podlage za to območje že obstajajo iz postopka pri pridobivanju strokovnih rešitev za veljavni prostorski akt, natančnejše podloge pa je Občina Laško pridobila na podlagi javnega natečaja.
6. Strokovne rešitve bodo sprejete na podlagi natečajnih rešitev in v skladu s predpisano veljavno zakonodajo.
7. Geodetske posnetke za območje bo izdelala ustrezna geodetska služba.
8. Roki za sprejem lokacijskega načrta kartuzije Jurklošter:
– prostorska konferenca               13. 9. 2006
– sprejetje programa priprave            5. 10. 2006
– objava programa priprave
v Uradnem listu RS                 oktober 2006
– javni razpis za izbor izvajalca         november 2006
– podpis pogodbe                 december 2006
– priprava in podajanje smernic nosilcev
urejanja prostora 30 dni              januar 2007
– javna razgrnitev 30 dni            feb.-mar. 2007
– javna obravnava                  marec 2007
– dop. odloka s pripombami in predlogi
danih v času javne razgrnitve            april 2007
– pridobivanje mnenj 30 dni              maj 2007
– obravnava in sprejem odloka na občinskem
svetu                        junij 2007
– objava odloka v Uradnem listu RS          junij 2007
9. Finančne obveze z zvezi s spremembami in dopolnitvami odloka so strošek Občine Laško.
Šifra: 351-00006/2006
Laško, dne 5. oktobra 2006
Župan
Občine Laško
Jožef Rajh l.r.