Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2006 z dne 17. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2006 z dne 17. 10. 2006

Kazalo

4599. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek, stran 10920.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je župan Občine Krško dne 6. 10. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek (v nadaljevanju: ZN)
Odlok o ZN je bil sprejet v letu 1985 (Skupščinski Dolenjski list št. 12/85). Glede na spremembo gospodarskih trendov, spremembo lasnikov parcel in njihovih potreb, ter na dejstvo, da do leta 1995 ni bil v celoti realiziran, se je ta že leta 1997 in 2000 spreminjal in dopolnjeval (Uradni list RS, št. 4/97, 73/00).
Pobudnika za spremembo in dopolnitev ZN sta podjetja Kranjska investicijska družba d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, za gradnjo trgovine z živili z zunanjo ureditvijo in JOB CENTER d.o.o., Ljubljanska cesta 46, 1236 Trzin, za gradnjo poslovno – trgovskega kompleksa.
Pobudi se nanašata na območji, ki sta s spremembo prostorskega plana Občine Krško (julij 2004), namenjena za:
– ob CKŽ ter proti bencinskem servisu OMV (območje št. 5 – Transport Krško) – za centralne dejavnosti ter mestno zelenje
– ob notranji cesti (proti mostu čez reko Savo) namenjeno za centralne dejavnosti ter mestno zelenje in, na delu območja ob industrijski cesti, namenjenem za proizvodne ter obrtno servisne dejavnosti (del območja št. 4 in 5, – Pionir, Transport).
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve ZN je opredeljena v Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1; Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03).
2. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN IC Žadovinek
Predmet sprememb in dopolnitev ZN je določitev urbanističnih, oblikovalskih, gradbeno tehničnih in drugih pogojev za gradnjo trgovine z živili na severu ter poslovno – trgovskega kompleksa s tremi objekti na vzhodu in jugu obravnavanega območja.
 
– Trgovina z živili
Tlorisna zasnova objekta bo podolgovate oblike, z možnostjo dograditve (razširitve) ob severovzhodni fasadi. Objekt bo pritličen. Pred trgovino bo urejeno parkirišče. Kot dovoz do objekta je predvidena obstoječa dovozna cesta, zgrajena v območju, ki je v zazidalnem načrtu označeno s številko 4 (Pionir).
 
– Poslovno-trgovski kompleks
Predvideno območje urejanja zajema prostor velikosti cca 3,10 ha s tremi poslovno trgovskimi objekti v dveh nivojih, zunanjo ureditvijo s predvidenimi parkirnimi prostori (cca 500 parkirnih mest) ter dovozi in garažami za cca 40 avtomobilov.
 
Ostali podatki o prostoru:
– območje se nahaja v širšem vodovarstvenem območju (cona 3) podzemne pitne vode na območju črpališča vodovoda Krško (Odlok o varstvu podzemne pitne vode na območju varstvenih pasov črpališča vodovoda Krško – Skupščinski Dolenjski list št. 12/85),
– območje posega v varovano enoto, ki je v Register nepremične kulturne dediščine zavedena kot Žadovinek – Arheološko najdišče Petrovce (EŠD 1327).
V skladu z določbami Zakona o varstvu okolja (uradni list RS, št. 41/04) je Ministrstvo za okolje in prostor z odločbo št. 35409-85/2006 odločilo, da je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Občina Krško, Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja je, dne 28. 9. 2006, skladno z 28. členom ZUreP-1 izvedla 1. prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti, glede priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega območja.
Ustno priporočilo je podal predstavnik Adriaplin-a d.o.o., ki je povedal, da je potrebno pri načrtovanju upoštevati občinske odloke o načinu oskrbovanja z zemeljskim plinom.
3. Okvirno ureditveno območje
Območje sprememb in dopolnitev ZN zajema zemljišča s parc. št. 1009/6, 1009/7, 1009/8, 1009/15, 1009/16, 1009/17, 1009/3, 1009/10, 1009/11, 1009/12, 1009/13, 1009/18, 1009/20, 1009/22, 1009/23, 1009/28, 1009/29, 1009/30, 1011/4, 1011/6, 1011/7, 1011/9, 1011/28(delno), 1014/12, 1014/4, 1014/5, 1067/41, 1067/44(delno), 1067/56, 1067/111, 1067/186(delno), 1067/187, 1067/188, 1067/190, 1067/191,1246/11, 1248/1, 1248/2 in 1248/5, vse k.o. Leskovec
Velikost ureditvenega območja je cca 4,8 ha.
Meja ureditvenega območja poteka na severu ob Leskovškem potoku, na vzhodu ob industrijski cesti, na jugu ob lokalni cesti LK 192055, na zahodu ob dovozni cesti trgovine Tuš.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Pripravljalec sprememb in dopolnitev ZN je Občina Krško; naročnik pa JOB CENTER d.o.o., Ljubljanska cesta 46, 1236 Trzin. Načrtovalca prostorskih ureditev bo izbral naročnik.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred izdelavo sprememb in dopolnitev ZN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, p.p.398, 1001 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto
– Zavod za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, p.p. 1503, 1001 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Posavje, CKŽ 14, 8270 Krško
– Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Novo mesto, p.p. 630, 8104 Novo mesto
– Občina Krško, Občinska uprava, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, 8270 Krško
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto
– Elektro Celje, PE Krško, C. 4. julija 32, 8270 Krško
– KOSTAK d.d. Krško, Leskovška c. 2a, 8270 Krško
– Adriaplin d.o.o., Dunajska c. 7, 1000 Ljubljana
– Geoplin d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana
– ANSAT d.o.o., Dolenja vas 50c, 8270 Krško.
Ostali udeleženci:
– KS Krško, CKŽ 23, 8270 Krško
– KS Leskovec, Ul.11 novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem.
Nosilci urejanja prostora morajo, v skladu z 29. členom ZUreP-1, podati smernice za načrtovanje v roku 30 dni po prejemu gradiva za pridobivanje smernic in programa priprave ter v 30 dneh po predložitvi dopolnjenega predloga z mnenjem ugotoviti upoštevanje danih smernic za pripravo sprememb in dopolnitev ZN, sicer se šteje, da se z njimi strinjajo.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki niso navedeni, se le-te pridobi v postopku.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Za izdelavo načrtovanih sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati, pridobiti ter izdelati:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986 – 2000 (Uradni list SRS, št. 7/90, Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01 71/02, 90/02, 99/02 in 116/02) in družbenega plana občine Krško za obdobje 1986 – 1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01 71/02, 90/02, 99/02, 116/02 in 79/04)
– Zazidalni načrt IC Žadovinek (SDL št. 12/85, Uradni list RS, št. 4/97, 73 /00).
– Idejno rešitev predvidene prostorske ureditve (Elite d.o.o. Krško, januar 2006)
– Podatke iz zemljiškega katastra ter zemljiške knjige
– Geodetske podlage
– Strokovne podlage in podatke nosilcev urejanja prostora, določenih v 4. točki tega programa priprave
6. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Geodetske podlage, kot jih predpisuje zakon o urejanju prostora, za območje predvidene prostorske ureditve, pridobi naročnik sprememb in dopolnitev prostorskega akta.
7. Postopek priprave, izdelave ter sprejema sprememb in dopolnitev ZN ter obveznosti načrtovalca
Postopek izdelave sprememb in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– pripravljalec organizira najmanj 8 dni pred sprejemom programa priprave prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve,
– župan občine Krško sprejme program priprave, ki se ga objavi v Uradnem listu RS,
– pristojni nosilci urejanja prostora podajo svoje pogoje in usmeritve (smernice) za načrtovanje,
– načrtovalec izdela predlog sprememb in dopolnitev ZN,
– naročnik zagotovi izdelavo okoljskega poročila, skupaj z njegovo revizijo, ki ga pripravljavec posreduje na MOP za ugotovitev ustreznosti okoljskega poročila,
– MOP obvesti pripravljavca glede ustreznosti okoljskega poročila v 30 dneh od prejetja vloge za njegovo izdajo,
– pripravljalec organizira najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo drugo prostorsko konferenco,
– z javnim obvestilom, objavljenim v sredstvih javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen način, se javno razgrne predlog sprememb in dopolnitev ZN, okoljsko poročilo in njegova revizija za najmanj 30 dni na sedežu Občine Krško, sedežu Krajevne skupnosti Krško in sedežu Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem; občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev ZN,
– javna obravnava razgrnjenega predloga sprememb in dopolnitev ZN se izvede v času javne razgrnitve,
– po javni razgrnitvi zavzame pripravljalec stališča do podanih pripomb in predlogov,
– v skladu s sprejetimi stališči in pisnimi mnenji pristojnih ministrstev in organizacij se dopolni predlog sprememb in dopolnitev ZN ter se pošlje pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev ZN,
– pripravljalec posreduje dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev ZN MOP-u v presojo, ali so vplivi njegove izvedbe sprejemljivi (v potrditev),
– MOP izda sklep o potrditvi le tega v roku 30 dni od prejetja vloge,
– načrtovalec izdela usklajen predlog sprememb in dopolnitev ZN, ki ga župan posreduje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem,
– odlok o spremembi in dopolnitvi ZN se objavi v Uradnem listu RS,
– pripravljalec obvesti javnost ter pristojna ministrstva in organizacije o sprejetju sprememb in dopolnitev ZN Industrijska cona Žadovinek
8. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančna sredstva za pripravo, izdelavo ter sprejem sprememb in dopolnitev ZN zagotovi naročnik – podjetje JOB CENTER d.o.o., Ljubljanska cesta 46, 1236 Trzin.
9. Obveznosti načrtovalca
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s programom priprave ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij.
Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za spremembo in dopolnitev ZN, vključno z odlokom in kartografskimi gradivi. Dokumentacijo je potrebno izdelati v analogni in v digitalni obliki.
Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim spremembam ter sodelovati na javnih obravnavah in drugih telesih v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek.
Po objavi odloka v Uradnem listu RS načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni (v petih mapah) in digitalni obliki, ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta. Digitalna oblika obdelave mora biti prirejena za pregled s programskim paketom »Arcview«.
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-7/2006 O502
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.