Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2006 z dne 17. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2006 z dne 17. 10. 2006

Kazalo

4596. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje, stran 10912.

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97), Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99, 17/00 in Naš časopis, december 2001) je Občinski svet Občine Borovnica na 28. redni seji dne 28. 9. 2006 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
1. člen
S tem sklepom se določijo kriteriji in način za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini Borovnica.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev na dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za župana se povrnejo stroški v višini 40 tolarjev na dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev za volilno kampanjo, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za župana se povrnejo stroški na njegovo zahtevo, najkasneje v 30 dneh po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-0002/2006-1
Borovnica, dne 28. septembra 2006
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l.r.