Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2006 z dne 17. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2006 z dne 17. 10. 2006

Kazalo

4595. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2005, stran 10911.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Borovnica je Občinski svet Občine Borovnica na 28. redni seji dne 28. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Borovnica za leto 2005, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter izkaz računa financiranja.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 2005 so naslednji (v 000 SIT):
+-------+----------------------------------------------------+--------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            |    |
+-------+----------------------------------------------------+--------+
|I.   |Skupni prihodki                   | 563.369|
+-------+----------------------------------------------------+--------+
|II.  |Skupni odhodki                   | 526.733|
+-------+----------------------------------------------------+--------+
|III.  |Presežek prihodkov nad odhodki (I.-II.)       | 36.636|
+-------+----------------------------------------------------+--------+
|B)   |IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB      |    |
+-------+----------------------------------------------------+--------+
|IV.  |Prejeta vračila danih posojil in prodaja      |  1.517|
|    |kapitalskih deležev                 |    |
+-------+----------------------------------------------------+--------+
|V.   |Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev   |   771|
+-------+----------------------------------------------------+--------+
|VI.  |Razlika med prejetimi in danimi posojili (IV-.V.)  |   746|
+-------+----------------------------------------------------+--------+
|C)   |IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA              |    |
+-------+----------------------------------------------------+--------+
|VII.  |Zadolževanje                    |    /|
+-------+----------------------------------------------------+--------+
|VIII. |Odplačilo dolga                   |    /|
+-------+----------------------------------------------------+--------+
|IX.  |Povečanje sredstev na računih (I.+IV.+VII-II.-V.-  | 37.382|
|    |VIII.)                       |    |
+-------+----------------------------------------------------+--------+
|X.   |Neto zadolževanje (VII.-VIII.)           |    /|
+-------+----------------------------------------------------+--------+
|XI.  |Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)     | –36.636|
+-------+----------------------------------------------------+--------+
|XII.  |Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2005     | 258.532|
+-------+----------------------------------------------------+--------+
3. člen
Presežek sredstev po zaključnem računu proračuna za leto 2005 se prenese v leto 2006.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0009/2006-7
Borovnica, dne 28. septembra 2006
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l.r.