Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2006 z dne 17. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2006 z dne 17. 10. 2006

Kazalo

4594. Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja ZAMP kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti, stran 10908.

Na podlagi 156. in 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, 94/04, 17/06, 44/06; v nadaljevanju: ZASP).
Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije, Kersnikova 10a, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Samo Kutoš (v nadaljevanju: ZAMP),
Obrtna zbornica Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik skupščine Miroslav Klun (v nadaljevanju: OZS)
in
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za turizem in gostinstvo, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik UO ZTG Danilo Daneu, (v nadaljevanju: ZTG GZS)
dogovorijo in sklenejo
S K U P N I S P O R A Z U M
o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja ZAMP kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti
I. SPLOŠNI DEL SPORAZUMA
1. člen
Uvodna določila
Stranke tega sporazuma uvodoma kot nesporno ugotavljajo:
– da je ZAMP od Urada za intelektualno lastnino RS pridobil dne 14. 11. 1997 dovoljenje za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic na delih s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodih skladno z ZASP in da je edina kolektivna organizacija v Sloveniji, ki ima za območje Slovenije pravico in dejansko pobira nadomestila od uporabnikov iz naslova navedenih avtorskih pravic,
– da je ZAMP dne 1. 12. 2000 objavil Pravilnik o honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja združenja ZAMP, kar vključuje kot prilogo tarifo za uporabo avtorskih del (Uradni list RS, št. 111/00), oboje z veljavnostjo od dne 16. 12. 2000,
– da stranke sklepajo ta sporazum zaradi ureditve pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javnega predvajanja, sekundarnega radiodifuznega predvajanja in drugih oblik javne priobčitve v okviru poslovne dejavnosti člana OZS ali ZTG GZS in drugih nosilcev s sporazumom določenih obrtnih in obrti podobnih dejavnosti ali s tem sporazumom določenih gospodarskih dejavnosti,
– da sta OZS in ZTG GZS reprezentativni organizaciji uporabnikov skladno z ZASP.
2. člen
Pomen izrazov v tem sporazumu in drugo
Po tem sporazumu imajo našteti izrazi naslednji pomen:
»Uporabnik« je vsaka fizična ali pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost in ki v okviru te poslovne dejavnosti priobčuje javnosti varovana dela iz repertoarja ZAMP z uporabo avdiovizualnih naprav.
»Priobčitev (varovanih del) javnosti« pomeni predvajanje varovanih del iz repertoarja ZAMP v okviru poslovne dejavnosti uporabnika v njegovem poslovnem prostoru, v katero zaide ali zahaja večje število oseb, navadno strank, ki pa so izven običajnega kroga družine ali kroga osebnih znancev.
»Poslovni prostor« je fizično določen ali enovit del stavbe, v katerem uporabnik uporablja varovana dela iz repertoarja ZAMP v okviru ene od svojih ali edine dejavnosti.
»Obrtna dejavnost in obrti podobna dejavnost« sta pridobitni dejavnosti, opredeljeni po ustreznem zakonu ali podzakonskem aktu. V času sklenitve tega sporazuma določata ti dve vrsti dejavnosti Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 40/04 – UPB) in Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih nazivov ter obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 117/04).
V tem sporazumu uporabljeni izraz uporabnik, zapisan v moški spolni slovnični obliki, je uporabljen na nevtralen način za ženske in za moške.
3. člen
Namen sporazuma
ZAMP bo v času veljavnosti tega sporazuma z uporabniki sklepal pogodbe o neizključnem prenosu pravic na varovanih delih iz repertoarja ZAMP (v nadaljevanju individualna pogodba oziroma pogodba) na način in pod pogoji, določenimi v tem sporazumu.
4. člen
Razmerje uporabnik – ZAMP
Uporabnik bo lahko sklenil individualno pogodbo na način in pod pogoji, določenimi v tem sporazumu.
ZAMP lahko zavrne zahtevo po sklenitvi individualne pogodbe, če ima za to objektiven razlog, kot je na primer večkratno neplačevanje nadomestila s strani uporabnika.
Če individualna pogodba ni sklenjena pod pogoji iz tega sporazuma, se šteje, da je ustrezna pravica prenesena, če uporabnik položi na račun ZAMP ali pri sodišču oziroma notarju znesek, ki ga ZAMP zaračunava skladno s Pravilnikom o honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja združenja ZAMP in njegovo prilogo tarifo za uporabo avtorskih del (Uradni list RS, št. 111/00). Uporabniku, ki je redno plačeval račune ZAMP, mora slednji, ne glede na določbe o prehodnem roku iz 12. člena tega sporazuma, v času veljavnosti tega sporazuma vedno omogočiti sklenitev individualne pogodbe pod pogoji iz tega sporazuma.
Uporabniku, ki ima v času sklenitve tega sporazuma že sklenjeno individualno pogodbo z ZAMP, se dopusti možnost izbire, da sklene novo pogodbo pod pogoji, opredeljenimi v tem sporazumu, ali da ostane pri že sklenjeni in veljavni pogodbi. Pogoje za sklenitev nove pogodbe natančneje določa 12. člen tega sporazuma.
5. člen
Osebna veljavnost sporazuma in reprezentativnost zbornic
Ta sporazum velja za vse uporabnike, ki so člani OZS ali/in ZTG GZS, ravno tako pa velja za vse druge uporabnike, ki priobčujejo javnosti varovana dela ZAMP v okviru svoje, s tem sporazumom določene obrtne in/ali obrti podobne dejavnosti ali s tem sporazumom določene gospodarske dejavnosti.
ZTG GZS zastopa gospodarske oziroma pridobitne dejavnosti skladno z Zakonom o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90 in 19/00) in Zakonom o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06). Te so skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) naslednje: H 55 Gostinstvo, I 60.213 Dejavnost žičnic, vlečnic, I 63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, K 71.220 Dajanje vodnih plovil v najem, O 92.6 Športna dejavnost, O 92.7 Druge dejavnosti za sprostitev. Pod oznake oziroma številke dejavnosti, ki so v tem odstavku določene z dvo ali trimestno številko dejavnosti (oddelek ali skupina dejavnosti), spadajo vse specifične petmestne oznake ali številke dejavnosti, ki pripadajo navedenemu oddelku ali skupini dejavnosti.
Reprezentativnost OZS je praviloma predpostavljena opredelitvi obrtne ali obrti podobne dejavnosti po predpisih, navedenih v 2. členu tega sporazuma.
Kolikor bi neko drugo reprezentativno združenje uporabnikov v času veljavnosti tega sporazuma sklenilo z ZAMP skupni sporazum z ugodnejšimi pogoji za določenega uporabnika (zlasti glede same dejavnosti), bo ZAMP dolžan dopustiti vsakemu istovrstnemu uporabniku možnost sklenitve nove pogodbe pod pogoji iz drugega, ugodnejšega skupnega sporazuma.
6. člen
Tarifa ZAMP za uporabo varovanih del
Višino in druge pogoje odmere nadomestila za javno predvajanje s fonogrami in videogrami, sekundarno radiodifuzno oddajanje oziroma predvajanje in druge oblike javne priobčitve natančneje določa posebni del tega sporazuma (Tarifa ZAMP za uporabo varovanih del).
Nadomestila, določena v Tarifi ZAMP za uporabo varovanih del (posebni del sporazuma), veljajo kot mesečni pavšal oziroma akontacija.
Tarifa ZAMP za uporabo varovanih del velja, kot je dogovorjena v tem sporazumu, dokler bo ZAMP edina kolektivna organizacija na območju Slovenije z dovoljenjem oziroma pravico do kolektivnega uveljavljanja avtorskih pravic na delih s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodih. Če bo v Sloveniji pridobila dovoljenje oziroma pravico do kolektivnega upravljanja z enakimi (avtorskimi) pravicami še katera druga organizacija, se bodo tarife iz tega sporazuma bodisi zmanjšale sorazmerno z deležem obsega varovanih del nove organizacije bodisi ostale enake, v kolikor si bo nova organizacija delila v tem sporazumu določena nadomestila skupaj z ZAMP.
V primeru, da opravljajo istovrstno dejavnost v istem poslovnem prostoru dva ali več uporabnikov (npr. dva podjetnika), se nadomestilo med njimi razdeli na enake dele oziroma na ustrezne dele v razmerju, o katerem se dogovorijo uporabniki in ZAMP.
7. člen
Izstavitev in plačilo računa
ZAMP bo uporabniku izstavil račun za obračunsko dobo šestih mesecev, v kolikor gre za malega uporabnika po tem sporazumu, ali za obračunsko dobo treh mesecev, če gre za srednjega oziroma velikega uporabnika. ZAMP in uporabnik se lahko dogovorita o daljši obračunski dobi.
ZAMP bo izstavil račun uporabniku predvidoma na sredi obračunskega obdobja, razen če se uporabnik in ZAMP ne dogovorita drugače.
Rok plačila računa je najmanj 8 dni od izstavitve računa.
V primeru zamude plačila računa je ZAMP upravičen zahtevati plačilo nateklih zakonitih zamudnih obresti.
8. člen
Posebni popust za uporabnike
Uporabniku se na posebno prošnjo lahko odobri do 20% popusta, če se njegov poslovni prostor nahaja izven mestnega ali turističnega središča. ZAMP bo lahko ob tem kot podrejeno merilo za odmero popusta upošteval še višino prihodka ali dobička uporabnika, majhen obseg predvajanja varovanih del ali/in druge posebne okoliščine uporabe.
9. člen
Vzajemne obveznosti strank
Stranke tega sporazuma in uporabniki si morajo z vsemi sredstvi, ki so jim na voljo, prizadevati za pravilno izvrševanje tega sporazuma in spoštovanje njegovih določb in hkrati si prizadevati opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo izvrševanju tega sporazuma.
10. člen
Začetek veljavnosti in trajanje sporazuma
Ta sporazum stopi v veljavo s podpisom pooblaščenih oseb strank sporazuma, uporabljati pa se začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Stranke se dogovorijo, da ta sporazum velja za čas dveh let, pri čemer se njegova veljavnost avtomatično podaljša še za čas enega leta, v kolikor nobena od strank tega sporazuma najmanj dva meseca pred iztekom veljavnosti sporazuma pisno ne obvesti drugi stranki, da ne želi podaljšati njegove veljavnosti. Število morebitnih podaljšanj veljavnosti sporazuma ni omejeno s končnim številom.
Če katera od strank pisno izjavi, da ne želi podaljšati veljavnosti tega sporazuma, mora hkrati pozvati drugi stranki k pričetku pogajanj oziroma sklenitvi novega sporazuma. V vsakem primeru vsi uporabniki in ZAMP do sklenitve novega skupnega sporazuma uporabljajo določbe tega sporazuma.
11. člen
Razveza (odpoved) sporazuma
Vsaka od strank lahko pred iztekom trajanja zahteva razvezo (oz. odpove) sporazuma oziroma le del tega iz naslednjih razlogov:
– v primeru bistvenih kršitev sporazuma s strani ene od strank ali
– v primeru, da je bistvena sprememba ene od tarif, navedenih v tem sporazumu, posledica sporazuma med ZAMP in drugo reprezentativno organizacijo uporabnikov, odločitve z zakonom določenega pristojnega organa ali dejanja ZAMP brez soglasja drugih dveh strank tega sporazuma in če taka sprememba pomeni bistven odmik od drugih tarif, določene v tem sporazumu.
Razvezo ali odpoved se lahko zahteva le pisno, z obrazložitvijo utemeljenih razlogov. V tem primeru prenehanja sporazuma velja trimesečni odpovedni rok, ki začne teči od dneva vročitve pisne razveze (odpovedi).
Razveza (odpoved) tega sporazuma se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Po razvezi tega sporazuma lahko vsaka stranka predlaga sklenitev novega sporazuma.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Prehodna doba za sklenitev pogodb z uporabniki
Stranke so soglasne, da se čas od sklenitve sporazuma do 15. 1. 2007 opredeli kot prehodna doba, v kateri bodo lahko uporabniki, ki v času sklenitve tega sporazuma že uporabljajo varovana dela ZAMP ali jih šele začnejo uporabljati v prehodni dobi, sklenili z ZAMP individualno pogodbo na način in pod pogoji iz tega sporazuma. To velja tako za uporabnike, ki že imajo sklenjeno pogodbo z ZAMP skladno s pogoji Pravilnika o honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja združenja ZAMP in njegovo prilogo tarifo za uporabo avtorskih del, kot tudi tiste uporabnike, ki take pogodbe še niso sklenili.
Individualna pogodba, ki jo uporabnik iz prvega odstavka tega člena sklene z ZAMP, velja od dneva njene sklenitve, obveznost za plačilo nadomestila v višini, določeni s tem sporazumom, pa obstaja od 1. 10. 2006, razen če je ta uporabnik pričel uporabljati varovana dela kasneje ali če gre za uporabnika iz tretjega odstavka 4. člena tega sporazuma.
V kolikor uporabnik do izteka prehodne dobe ne bo, kljub opozorilom oziroma obvestilom ZAMP, pristopil k sklepanju individualne pogodbe, bo lahko ZAMP po izteku prehodne dobe od njega zahteval plačilo nadomestila, določenega s Pravilnikom o honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja združenja ZAMP in njegovo prilogo tarifo za uporabo avtorskih del (Uradni list RS, št. 111/00).
Uporabnika, ki na primeren način obvesti ZAMP in dokaže, da ni vedel za obveznost oziroma možnost sklenitve pogodbe z ZAMP oziroma za plačevanje računov ZAMP, lahko slednji tudi po izteku prehodne dobe s priporočenim pismom pozove k pristopu sklenitve pogodbe v roku najmanj 8 dni od prejema obvestila, vendar ne več kot 30 dni. Za uporabnika, ki do izteka tega roka ne pristopi k sklenitvi pogodbe, se smiselno uporablja prejšnji odstavek. Za dobrovernega uporabnika po tem odstavku se ne šteje tisti uporabnik, ki je od ZAMP vsaj enkrat prejel priporočeno pismo z opozorilom ali obvestilom o sklenitvi pogodbe pod pogoji iz tega sporazuma oziroma ki je prejem takega pisma zavrnil.
ZAMP bo v prehodni dobi najmanj enkrat s priporočenim pismom obvestil uporabnike o obveznosti oziroma možnosti sklenitve pogodbe pod pogoji iz tega sporazuma.
Za uporabnike, ki pričnejo priobčevati javnosti varovana dela iz repertoarja ZAMP po izteku prehodne dobe oziroma ne prej kot z dnem 31. 12. 2006, se določila tega člena ne uporabljajo. Zanje veljajo preostala določila tega sporazuma.
13. člen
Prehod na euro
Z dnem uvedbe nove državne valute euro se tolarski zneski, navedeni v tem sporazumu, skladno z zakonom glasijo na euro oziroma zamenjajo za zneske v euro, ki jih določa ta sporazum. Tečaj zamenjave je 1 EUR = 239,640 SIT.
14. člen
Objava in začetek uporabe sporazuma
Sporazum se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati z dnem objave. Stroške objave krijejo stranke v enakih delih.
15. člen
Izvodi sporazuma
Sporazum je sestavljen v šestih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda.
II. POSEBNI DEL SPORAZUMA
TARIFA ZAMP ZA UPORABO VAROVANIH DEL
1. Razlaga meril za odmero tarife oziroma nadomestila
a) S pojmom »uporabna površina« se razume dejanski obseg poslovnega prostora uporabnika (m²), na katerem se predvaja oziroma sliši, vidi ali kako drugače učinkovito zaznava varovano delo.
b) Pojem »R« pomeni radio napravo ali drugo podobno napravo.
c) S pojmom »TV« se razume televizor (tudi TV napravo) ali drugo podobno napravo.
d) Pojem »F« pomeni CD-player, MP-3 player, kasetofon, napravo za predvajanje videogramov (npr. DVD) ali drugo podobno napravo.
e) S pojmom »ZV« se razume zvočnik ali drugo podobno napravo.
f) Za »ločeni prostor« po tem sporazumu velja tisti prostor, v katerem uporabnik priobčuje javnosti varovana dela iz repertoarja ZAMP poleg osnovnega prostora, v katerem se nahaja ena ali več avdiovizualnih naprav. Ločeni prostor(i) in osnovni prostor navadno tvorijo en sam poslovni prostor. V kolikor se nahaja v ločenem prostoru še dodatna avdiovizualna naprava, se tarifa za to napravo prišteje preostalim tarifam, vendar ob upoštevanju pogojev iz točke g) in drugih določil tega sporazuma.
g) Zneski tarif veljajo za vsako avdiovizualno napravo posebej in se praviloma seštevajo, razen v primeru seštevka treh avdiovizualnih naprav, označenih z R, TV in F. V tem primeru je seštevek tarif teh treh naprav posebej določen (gl. pod R, TV in F). Tarifa za zvočnik se pod določenimi pogoji (gl. **) prišteva znesku tarif za avdiovizualne naprave. V primeru, da je v znesku za avdiovizualne naprave všteto še nadomestilo za avdiovizualno napravo iz ločenega prostora, se tarifa za zvočnik iz tega ločenega prostora ne obračuna (velja za uporabnike pod toč. 2 in 3).
h) V smislu poenostavitve izražanja za »obrtne dejavnosti« po tej tarifi veljajo obrtne in obrti podobne dejavnosti, ki se opravljajo v poslovnih prostorih uporabnikov, kot npr. gostinski obrati, prodajalni prostori uporabnikov, frizerski in kozmetični saloni, obratovalnice in delavnice in podobno. Ravno tako pojem »obrtne dejavnosti« zaobsega vse, s tem sporazumom določene gospodarske dejavnosti, ki jih zastopa ZTG GZS. Izjemoma se v tarifnih razredih »Mali uporabniki« in »Srednji uporabniki« določa posebna tarifa, veljavna za gostinstvo oziroma gostinske obrate. Za delavnico in podobne obrtne obratovalnice velja tarifa za obrtne dejavnosti, če je ta prostor odprt za javnost oziroma stranke. Nadomestila od naprav v sobi v hotelu, penzionu in drugih objektih, namenjenih prenočitvam, se ne obračunavajo.
i) Zaradi prisotnosti avdiovizualnih naprav v poslovnem prostoru uporabnika se domneva, da ta priobčuje javnosti varovana dela skladno s tem sporazumom, razen če uporabnik na primeren način ne dokaže nasprotno oziroma drugače.
 
2. MALI UPORABNIKI – prostor z uporabno površino do 50 m2
+-------------+------------------+--------------------+
|  naprava  |   tarifa za  |   tarifa za   |
|       | obrtne dejavnosti|   gostinstvo   |
+-------------+------------------+--------------------+
|   1 R   | 400 SIT/1,67 EUR | 500 SIT/2,09 EUR |
+-------------+------------------+--------------------+
|  1 TV*  | 400 SIT/1,67 EUR | 500 SIT/2,09 EUR |
+-------------+------------------+--------------------+
|  1 ZV**  | 100 SIT/0,42 EUR | 100 SIT/0,42 EUR |
+-------------+------------------+--------------------+
|   1 F   | 250 SIT/1,04 EUR | 250 SIT/1,04 EUR |
+-------------+------------------+--------------------+
| R,TV in F | 900 SIT/3,76 EUR | 1.100 SIT/4,59 EUR |
+-------------+------------------+--------------------+
* Če je v prostoru video pano se znesek nadomestila poveča za 100%.
** Štejejo se zvočniki, ki so v ločenem prostoru od prostora z R,TV in F.
 
3. SREDNJI UPORABNIKI – prostor z uporabno površino od 51 m2 do 250 m2
+------------+---------------------+--------------------+
|  naprava |  tarifa za obrtne |   tarifa za   |
|      |   dejavnosti   |   gostinstvo   |
+------------+---------------------+--------------------+
|   1 R  |  600 SIT/2,50 EUR | 700 SIT/2,92 EUR |
+------------+---------------------+--------------------+
|  1 TV*  |  600 SIT/2,50 EUR | 700 SIT/2,92 EUR |
+------------+---------------------+--------------------+
|  1 ZV**  |  100 SIT/0,42 EUR | 100 SIT/0,42 EUR |
+------------+---------------------+--------------------+
|   1 F  |  400 SIT/1,67 EUR | 400 SIT/1,67 EUR |
+------------+---------------------+--------------------+
| R,TV in F | 1.450 SIT/6,05 EUR | 1.650 SIT/6,89 EUR |
+------------+---------------------+--------------------+
* Če je v prostoru video pano se znesek poveča za 100%.
** Štejejo se zvočniki, ki so v ločenem prostoru od prostora z R,TV in F.
 
4. VELIKI UPORABNIKI – prostor z uporabno površino nad 250 m2
+----------------------+------------------------+
|    aparat    |   enotna tarifa   |
|           |  za vse dejavnosti  |
+----------------------+------------------------+
|     1 R     |  800 SIT / 3,34 EUR  |
+----------------------+------------------------+
|     1 TV*    |  800 SIT / 3,34 EUR  |
+----------------------+------------------------+
|    1 ZV**    |  50 SIT / 0,21 EUR  |
+----------------------+------------------------+
|     1 F     |  550 SIT / 2,30 EUR  |
+----------------------+------------------------+
|    R,TV in F   | 2.100 SIT / 8,76 EUR |
+----------------------+------------------------+
* Če je v prostoru video pano se znesek poveča za 100%.
** Obračuna se tretji in vsak dodatni zvočnik ne glede na to, v katerem
prostoru se nahaja.
Ljubljana, dne 11. oktobra 2006
Združenje avtorjev
in nosilcev malih in drugih
avtorskih pravic Slovenije
Predsednik
Samo Kutoš l.r.
 
Obrtna zbornica Slovenije
Predsednik skupščine
Miroslav Klun l.r.
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za turizem in gostinstvo
Predsednik upravnega odbora
Danilo Daneu l.r.

AAA Zlata odličnost