Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2006 z dne 17. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2006 z dne 17. 10. 2006

Kazalo

4593. Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti, stran 10903.

Na podlagi 156. in 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95, 94/04, 17/06, 44/06; v nadaljevanju ZASP)
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa vršilka dolžnosti direktorja Nataša Požarnik (v nadaljevanju: Zavod IPF),
Obrtna zbornica Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik skupščine Miroslav Klun (v nadaljevanju: OZS)
in
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za turizem in gostinstvo, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik UO ZTG Danilo Daneu, (v nadaljevanju: ZTG GZS)
dogovorijo in sklenejo
S K U P N I S P O R A Z U M
o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti
I. SPLOŠNI DEL SPORAZUMA
1. člen
Uvodna določila
Stranke tega sporazuma uvodoma kot nesporno ugotavljajo:
– da je Zavod IPF od Urada za intelektualno lastnino RS pridobil dne 7. 11. 2000 dovoljenje za kolektivno uveljavljanje pravic glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov skladno z ZASP in da je edina kolektivna organizacija v Sloveniji, ki ima za območje Slovenije pravico in dejansko pobira nadomestila od uporabnikov iz naslova navedenih sorodnih pravic,
– da je Zavod IPF dne 18. 7. 2005 objavil Tarifo Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov (Uradni list RS, št. 68/05) z veljavnostjo določil tarife od dne 22. 6. 2005,
– da stranke sklepajo ta sporazum zaradi ureditve pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javnega predvajanja s fonogrami, sekundarnega radiodifuznega predvajanja in drugih oblik javne priobčitve v okviru poslovne dejavnosti člana OZS ali ZTG GZS in drugih nosilcev s sporazumom določenih obrtnih in obrti podobnih dejavnosti ali s tem sporazumom določene gostinske dejavnosti,
– da sta OZS in ZTG GZS reprezentativni organizaciji uporabnikov skladno z ZASP.
2. člen
Pomen izrazov v tem sporazumu in drugo
Po tem sporazumu imajo našteti izrazi naslednji pomen:
»Uporabnik« je vsaka fizična ali pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost in ki v okviru te poslovne dejavnosti priobčuje javnosti varovana dela iz repertoarja Zavoda IPF z uporabo avdiovizualnih naprav.
»Priobčitev (varovanih del) javnosti« pomeni predvajanje varovanih del iz repertoarja IPF v okviru poslovne dejavnosti uporabnika v njegovem poslovnem prostoru, v katero zaide ali zahaja večje število oseb, navadno strank, ki pa so izven običajnega kroga družine ali kroga osebnih znancev.
»Poslovni prostor« je fizično določen ali enovit del stavbe, v katerem uporabnik uporablja varovana dela iz repertoarja IPF v okviru ene od svojih ali edine dejavnosti.
»Obrtna dejavnost in obrti podobna dejavnost« sta pridobitni dejavnosti, opredeljeni po ustreznem zakonu ali podzakonskem aktu. V času sklenitve tega sporazuma določata ti dve vrsti dejavnosti Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 40/04 – UPB) in Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih nazivov ter obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 117/04).
V tem sporazumu uporabljeni izraz uporabnik, zapisan v moški spolni slovnični obliki, je uporabljen na nevtralen način za ženske in za moške.
3. člen
Namen sporazuma
Zavod IPF bo v času veljavnosti tega sporazuma z uporabniki sklepal pogodbe o pogojih in načinu uporabe varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF (v nadaljevanju individualna pogodba oziroma pogodba) na način in pod pogoji, določenimi v tem sporazumu.
4. člen
Razmerje uporabnik – Zavod IPF
Uporabnik bo lahko sklenil individualno pogodbo na način in pod pogoji, določenimi v tem sporazumu. Vzorec te pogodbe je priloga in sestavni del tega sporazuma.
Če v času veljavnosti tega sporazuma individualna pogodba ni sklenjena pod pogoji iz tega sporazuma, se šteje, da je ustrezna pravica prenesena, če uporabnik položi na račun Zavoda IPF ali pri sodišču oziroma notarju znesek, ki ga Zavod IPF zaračunava skladno s Tarifo Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov (Uradni list RS, št. 68/05), zmanjšano za 30%. Za uporabnike, ki so redno plačevali račune Zavoda IPF, ne velja prehodna doba prijave, določena v 12. členu tega sporazuma; Zavod IPF jim mora v času veljavnosti tega sporazuma vedno omogočiti sklenitev individualne pogodbe pod pogoji iz tega sporazuma. Za uporabnike, ki nimajo sklenjene individualne pogodbe in ki večkratno ne plačajo upravičeno zaračunanih nadomestil, pravice iz tega odstavka ne veljajo.
Uporabniku, ki ima v času sklenitve tega sporazuma že sklenjeno individualno pogodbo z Zavodom IPF, slednji mora dopustiti možnost izbire, da sklene novo pogodbo pod pogoji, opredeljenimi v tem sporazumu, ali da ostane pri že sklenjeni in veljavni pogodbi. Pogoje za sklenitev nove pogodbe natančneje določa 12. člen tega sporazuma.
5. člen
Osebna veljavnost sporazuma in reprezentativnost zbornic
Ta sporazum velja za vse uporabnike, ki so člani OZS ali/in ZTG GZS, ravno tako pa velja za vse druge uporabnike, ki priobčujejo javnosti varovana dela Zavoda IPF v okviru svoje, s tem sporazumom določene obrtne in/ali obrti podobne dejavnosti ali s tem sporazumom določene gostinske dejavnosti.
ZTG GZS zastopa gospodarske oziroma pridobitne dejavnosti skladno z Zakonom o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90 in 19/00) in Zakonom o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06). ZTG GZS v okviru tega sporazuma zastopa dejavnost gostinstva, vendar ne dejavnost diskotek. Dejavnost gostinstva se skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) označuje kot »H 55 Gostinstvo«. Pod navedenim področjem in oddelkom dejavnosti spadajo vse specifične petmestne oznake ali številke dejavnosti, ki skladno z Uredbo pripadajo temu področju in oddelku dejavnosti. Oznaka za dejavnost »55.402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah« se v okviru tega sporazuma ne uporablja.
Reprezentativnost OZS je praviloma predpostavljena opredelitvi obrtne ali obrti podobne dejavnosti po predpisih, navedenih v 2. členu tega sporazuma.
Kolikor bi neko drugo reprezentativno združenje uporabnikov v času veljavnosti tega sporazuma sklenilo z Zavodom IPF skupni sporazum z ugodnejšimi pogoji za določenega uporabnika (zlasti glede same dejavnosti), bo Zavod IPF dolžan dopustiti vsakemu istovrstnemu uporabniku možnost sklenitve nove pogodbe pod pogoji iz drugega, ugodnejšega skupnega sporazuma.
OZS in ZTG GZS se obvezujeta, da bosta uporabnike, za katere sta reprezentativni zbornici, preko svojih običajnih sredstev obvestili o njihovih pravicah in obveznostih ter pogojih, ki izhajajo iz tega sporazuma, in sicer npr. preko njunih uradnih internetnih strani, revije Obrtnik, na strokovnih ali priložnostnih srečanjih matičnih združenj oziroma sekcij dejavnosti, itd. OZS, ZTG GZS in Zavod IPF se lahko dogovorijo o posebnem skupnem nastopu za javnost oziroma medije.
6. člen
Nadomestilo za uporabo varovanih del
Višino in druge pogoje odmere nadomestila za javno predvajanje fonogramov, sekundarno radiodifuzno predvajanje in druge oblike javne priobčitve natančneje določa posebni del tega sporazuma, t.i. Tarifni del sporazuma.
Nadomestila, določena v Tarifnem delu sporazuma, veljajo kot mesečni pavšal oziroma akontacija.
Tarifni del sporazuma velja, kot je dogovorjen v tem sporazumu, dokler bo Zavod IPF edina kolektivna organizacija na območju Slovenije z dovoljenjem oziroma pravico do kolektivnega upravljanja s pravicami glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov. Če bo v Sloveniji pridobila dovoljenje oziroma pravico do kolektivnega upravljanja z enakimi (sorodnimi) pravicami še katera druga organizacija, se bodo tarife iz tega sporazuma bodisi zmanjšale sorazmerno z deležem obsega varovanih del nove organizacije bodisi ostale enake, v kolikor si bo nova organizacija delila v tem sporazumu določena nadomestila skupaj z Zavodom IPF.
V primeru, da opravljajo istovrstno dejavnost v istem poslovnem prostoru dva ali več uporabnikov (npr. dva podjetnika), se nadomestilo med njimi razdeli na enake dele oziroma na ustrezne dele v razmerju, o katerem se dogovorijo uporabniki in Zavod IPF.
7. člen
Izstavitev in plačilo računa
Zavod IPF bo uporabniku izstavil račun za obračunsko dobo treh mesecev ali za daljšo dobo, če se tako dogovori z uporabnikom. Zavod IPF bo uporabniku, za katerega se odmeri nadomestilo v znesku, manjšem od 1000 SIT (4,17 EUR) mesečno, praviloma izstavil račun za obračunsko dobo šestih mesecev. Zavod IPF in uporabnik se lahko dogovorita tudi o daljši obračunski dobi, za kar bo Zavod IPF priznal uporabniku 5% popust.
Zavod IPF bo izstavil račun uporabniku predvidoma na sredi obračunskega obdobja, razen če se uporabnik in Zavod IPF ne dogovorita drugače.
Rok plačila računa je najmanj 8 dni od izstavitve računa.
V primeru zamude plačila računa je Zavod IPF upravičen zahtevati plačilo nateklih zakonitih zamudnih obresti.
8. člen
Posebni popust za uporabnike
Uporabniku se na posebno prošnjo lahko odobri do 20% popusta, če se njegov poslovni prostor nahaja izven mestnega ali turističnega središča. Zavod IPF bo lahko ob tem kot podrejeno merilo za odmero popusta upošteval še višino prihodka ali dobička uporabnika, majhen obseg predvajanja varovanih del ali/in druge posebne okoliščine uporabe.
9. člen
Vzajemne obveznosti strank
Stranke tega sporazuma in uporabniki si morajo z vsemi sredstvi, ki so jim na voljo, prizadevati za pravilno izvrševanje tega sporazuma in spoštovanje njegovih določb in hkrati si prizadevati opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo izvrševanju tega sporazuma.
10. člen
Začetek veljavnosti in trajanje sporazuma
Ta sporazum stopi v veljavo s podpisom pooblaščenih oseb strank sporazuma, uporabljati pa se začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Stranke se dogovorijo, da ta sporazum velja za čas dveh let, pri čemer se njegova veljavnost avtomatično podaljša še za čas enega leta, v kolikor nobena od strank tega sporazuma najmanj dva meseca pred iztekom veljavnosti sporazuma pisno ne obvesti drugi stranki, da ne želi podaljšati njegove veljavnosti. Število morebitnih podaljšanj veljavnosti sporazuma ni omejeno s končnim številom.
Če katera od strank pisno izjavi, da ne želi podaljšati veljavnosti tega sporazuma, mora hkrati pozvati drugi stranki k pričetku pogajanj oziroma sklenitvi novega sporazuma. Izjava, da se ne podaljšati veljavnosti sporazuma, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V vsakem primeru vsi uporabniki in Zavod IPF do sklenitve novega skupnega sporazuma uporabljajo določbe tega sporazuma, vendar ne dalj kot 2 leti od dneva prenehanja veljavnosti tega sporazuma, če novi skupni sporazum še ni sklenjen.
11. člen
Razveza (odpoved) sporazuma
Vsaka od strank lahko pred iztekom trajanja zahteva razvezo (oz. odpove) sporazuma oziroma le del tega iz naslednjih razlogov:
– v primeru bistvenih kršitev sporazuma s strani ene od strank ali
– v primeru, da je bistvena sprememba ene od tarif, navedenih v tem sporazumu, posledica sporazuma med Zavodom IPF in drugo reprezentativno organizacijo uporabnikov, odločitve z zakonom določenega pristojnega organa ali dejanja Zavoda IPF brez soglasja drugih dveh strank tega sporazuma in če taka sprememba pomeni bistven odmik od drugih tarif, določene v tem sporazumu.
Razvezo ali odpoved se lahko zahteva le pisno, z obrazložitvijo utemeljenih razlogov. V tem primeru prenehanja sporazuma velja trimesečni odpovedni rok, ki začne teči od dneva vročitve pisne razveze (odpovedi).
Razveza (odpoved) tega sporazuma se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Po razvezi tega sporazuma lahko vsaka stranka predlaga sklenitev novega sporazuma.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Prehodna doba za sklenitev pogodb z uporabniki
Stranke so soglasne, da se čas od sklenitve sporazuma do 15. 1. 2007 opredeli kot prehodna doba, v kateri bodo lahko uporabniki, ki v času sklenitve tega sporazuma že uporabljajo varovana dela Zavoda IPF ali jih šele začnejo uporabljati v prehodni dobi, sklenili z Zavodom IPF individualno pogodbo na način in pod pogoji iz tega sporazuma. To velja tako za uporabnike, ki že imajo sklenjeno pogodbo z Zavodom IPF predvidoma v skladu s pogoji iz Tarife Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov, kot tudi tiste uporabnike, ki take pogodbe še niso sklenili.
Individualna pogodba, ki jo uporabnik iz prvega odstavka tega člena sklene z Zavodom IPF, velja od dneva njene sklenitve, obveznost za plačilo nadomestila v višini, določeni s tem sporazumom, pa obstaja od 1. 7. 2006, razen če je ta uporabnik pričel uporabljati varovana dela kasneje. Uporabnik, ki je pričel uporabljati varovana dela po tem datumu, lahko o tem s pismeno izjavo obvesti Zavod IPF. Ta je, v kolikor šteje izjavo za resnično, dolžan priznati uporabniku obveznost plačila od datuma, navedenega v izjavi, dalje. Zavod IPF se zavezuje uporabniku, ki sklene individualno pogodbo po tem sporazumu in ki že od 1. 7. 2006 Zavodu IPF plačuje nadomestila, izstaviti dobropis v višini razlike med plačanimi obveznostmi po izstavljenih računih in obveznostmi po tem sporazumu oziroma individualni pogodbi, in sicer za čas od 1. 7. 2006 do dneva sklenitve individualne pogodbe. Dobropis se lahko upošteva kot zmanjšano obveznost plačila nadomestila v prvem ali, po potrebi, naslednjem obračunskem obdobju po sklenjeni individualni pogodbi.
Za uporabnika iz prvega odstavka tega člena, ki do izteka prehodne dobe ne bo, kljub opozorilom oziroma obvestilom Zavoda IPF, pristopil k sklepanju individualne pogodbe, ta sporazum ne velja, razen če ta sporazum posebej ne določa drugače.
Uporabnika, ki na primeren način obvesti Zavod IPF in dokaže, da ni vedel za obveznost oziroma možnost sklenitve pogodbe z Zavodom IPF oziroma za plačevanje računov Zavoda IPF, lahko slednji tudi po izteku prehodne dobe s priporočenim pismom pozove k pristopu sklenitve pogodbe v roku najmanj 8 dni od prejema obvestila, vendar ne več kot 30 dni. Za uporabnika, ki do izteka tega roka ne pristopi k sklenitvi pogodbe, se smiselno uporablja prejšnji odstavek. Za dobrovernega uporabnika po tem odstavku se ne šteje tisti uporabnik, ki je od Zavoda IPF vsaj enkrat prejel priporočeno pismo z opozorilom ali obvestilom o sklenitvi pogodbe pod pogoji iz tega sporazuma oziroma ki je prejem takega pisma zavrnil.
Zavod IPF bo v prehodni dobi najmanj enkrat s priporočenim pismom obvestil uporabnike o obveznosti oziroma možnosti sklenitve pogodbe pod pogoji iz tega sporazuma.
Za uporabnike, ki pričnejo priobčevati javnosti varovana dela iz repertoarja IPF po izteku prehodne dobe oziroma ne prej kot z dnem 31. 12. 2006, se določila tega člena ne uporabljajo. Zanje veljajo preostala določila tega sporazuma.
13. člen
Prehod na euro
Z dnem uvedbe nove državne valute euro se tolarski zneski, navedeni v tem sporazumu, skladno z zakonom glasijo na euro oziroma zamenjajo za zneske v euro, ki jih določa ta sporazum. Tečaj zamenjave je 1 EUR = 239,640 SIT.
14. člen
Objava in začetek uporabe sporazuma
Sporazum se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati z dnem objave. Stroške objave krijejo stranke v enakih delih.
15. člen
Izvodi sporazuma
Sporazum je sestavljen v šestih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda.
II. TARIFNI DEL SPORAZUMA
1. Razlaga meril za odmero tarife oziroma nadomestila
a) S pojmom »obseg« se razume uporabno (dejansko) površino poslovnega prostora uporabnika, na kateri se predvaja oziroma sliši, vidi ali kako drugače učinkovito zaznava varovano delo.
b) »Glasbeni stolp« vsebuje tako radio kot CD-player, MP-3 player, kasetofon ali drugo podobno napravo.
c) CD-player, MP-3 player, kasetofon ali drugo podobno napravo označujemo za potrebe te tabele z imenom »mehanska glasba«.
č) Tarifa za uporabo TV naprave in radia je enaka tarifi za radio. Tarifa za uporabo mehanske glasbe in TV naprave je enaka tarifi za mehansko glasbo.
d) Tarifa za uporabo TV naprave in glasbenega stolpa je enaka tarifi za glasbeni stolp.
e) Če ima uporabnik dve ali več naprav istega tipa (naprave za mehansko glasbo, radio ali TV napravo), se te naprave ne seštevajo. Kombinacija radia in naprave za mehansko glasbo (tj. glasbeni stolp) se za potrebe teh tabel šteje kot ena naprava za predvajanje glasbe.
f) Zaradi prisotnosti avdiovizualnih naprav v poslovnem prostoru uporabnika se domneva, da ta priobčuje javnosti varovana dela skladno s tem sporazumom, razen če uporabnik na primeren način ne dokaže nasprotno oziroma drugače.
g) Zneski nadomestil, navedeni v tem sporazumu, ne vsebujejo DDV.
 
2. Dnevni gostinski obrati (do 23. ure), dnevno-nočni gostinski obrati (po 23. uri)
a) Dnevni bari, ki obratujejo do 23. ure
+-------------------------+------------------------+-------------------------+
|     Obseg     |  Radio ali TV ali  |   Glasbeni stolp   |
|             |  mehanska glasba   |     in TV     |
+-------------------------+------------------------+-------------------------+
|     0–50 m2     | 1600 SIT / 6,68 EUR  |  2000 SIT / 8,35 EUR  |
+-------------------------+------------------------+-------------------------+
|    50–100 m2    | 2000 SIT / 8,35 EUR  | 2500 SIT / 10,43 EUR  |
+-------------------------+------------------------+-------------------------+
|    100–200 m2    | 2500 SIT / 10,43 EUR | 3000 SIT / 12,52 EUR  |
+-------------------------+------------------------+-------------------------+
|    200–300 m2    | 3000 SIT / 12,52 EUR | 3500 SIT / 14,61 EUR  |
+-------------------------+------------------------+-------------------------+
|    300–400 m2    | 3500 SIT / 14,61 EUR | 4000 SIT / 16,69 EUR  |
+-------------------------+------------------------+-------------------------+
|    400–500 m2    | 4000 SIT / 16,69 EUR | 4500 SIT / 18,78 EUR  |
+-------------------------+------------------------+-------------------------+
|  Nad 500 m2 za vsakih |  500 SIT / 2,09 EUR  |  500 SIT / 2,09 EUR  |
|   nadalj. 100 m2   |            |             |
+-------------------------+------------------------+-------------------------+
b) Dnevno-nočni bari, ki obratujejo tudi po 23. uri
+-------------------------+------------------------+-------------------------+
|     Obseg     |  Radio ali TV ali  |   Glasbeni stolp   |
|             |  mehanska glasba   |     in TV     |
+-------------------------+------------------------+-------------------------+
|     0–50 m2     | 2000 SIT / 8,35 EUR  |  2500 SIT / 10,43 EUR |
+-------------------------+------------------------+-------------------------+
|    50–100 m2    | 2500 SIT / 10,43 EUR |  3000 SIT / 12,52 EUR |
+-------------------------+------------------------+-------------------------+
|    100–200 m2    | 3000 SIT / 12,52 EUR |  3500 SIT / 14,61 EUR |
+-------------------------+------------------------+-------------------------+
|    200–300 m2    | 3500 SIT / 14,61 EUR |  4000 SIT / 16,69 EUR |
+-------------------------+------------------------+-------------------------+
|    300–400 m2    | 4000 SIT / 16,69 EUR |  4500 SIT / 18,78 EUR |
+-------------------------+------------------------+-------------------------+
|    400–500 m2    | 4500 SIT / 18,78 EUR |  5000 SIT / 20,86 EUR |
+-------------------------+------------------------+-------------------------+
| Nad 500 m2 za vsakih  |  500 SIT / 2,09 EUR  |  500 SIT / 2,09 EUR  |
|   nadalj. 100 m2   |            |             |
+-------------------------+------------------------+-------------------------+
c) Gostinski obrati s ponudbo prehrane (osnova za odmero je tarifa za bare)
Gostinski obrati s ponudbo prehrane (vključno s slaščičarnami in obrati s hitro prehrano), razen obratov s ponudbo le prigrizkov, imajo 30% popusta glede na tarifo pod a) ali b).
d) Soba v hotelu, penzionu in drugih objektih, namenjenih prenočitvam
Za sobo v hotelu, penzionu in drugih objektih, namenjenih prenočitvam, ki vsebuje eno ali več takih naprav, velja enotna tarifa 28 SIT (0,12 EUR).
e) Gostinski obrati s karaoke sistemom ali juke-box(om)
Če ima gostinski obrat tudi karaoke sistem ali juke-box, potem se osnovna tarifa zviša za 25%.
 
II. Prodajni prostori uporabnikov po tem sporazumu – enotna tarifa
+----------------------+-----------------------------+
|     Obseg    |     Radio ali TV    |
|           |   ali glasbeni stolp   |
+----------------------+-----------------------------+
|    0–50 m2    |   662 SIT / 2,76 EUR   |
+----------------------+-----------------------------+
|    51–100 m2   |   973 SIT / 4,06 EUR   |
+----------------------+-----------------------------+
|   101–200 m2   |   1150 SIT / 4,80 EUR   |
+----------------------+-----------------------------+
|   201–300 m2   |   1533 SIT / 6,40 EUR   |
+----------------------+-----------------------------+
|   301–400 m2   |   1917 SIT / 8,00 EUR   |
+----------------------+-----------------------------+
|   401–500 m2   |   2300 SIT / 9,60 EUR   |
+----------------------+-----------------------------+
|   501–600 m2   |  2.611 SIT / 10,90 EUR  |
+----------------------+-----------------------------+
|   601–700 m2   |   2.297 SIT / 9,59 EUR  |
+----------------------+-----------------------------+
|   701–800 m2   |  2.419 SIT / 10,09 EUR  |
+----------------------+-----------------------------+
|   801–900 m2   |  2.541 SIT / 10,60 EUR  |
+----------------------+-----------------------------+
|   901–1000 m2   |  2.663 SIT / 11,11 EUR  |
+----------------------+-----------------------------+
|   1001–1200 m2   |  2.784 SIT / 11,62 EUR  |
+----------------------+-----------------------------+
|   1201–1400 m2   |  2.906 SIT / 12,13 EUR  |
+----------------------+-----------------------------+
|   1401–1600 m2   |  3.028 SIT / 12,64 EUR  |
+----------------------+-----------------------------+
|   1601–1800 m2   |  3.149 SIT / 13,14 EUR  |
+----------------------+-----------------------------+
|   1801–2000 m2   |  3.271 SIT / 13,65 EUR  |
+----------------------+-----------------------------+
|   2001–2500 m2   |  3.393 SIT / 14,16 EUR  |
+----------------------+-----------------------------+
|   2501–3000 m2   |  3.514 SIT / 14,66 EUR  |
+----------------------+-----------------------------+
|   3001–3500 m2   |  3.636 SIT / 15,17 EUR  |
+----------------------+-----------------------------+
|   3501–4000 m2   |  3.758 SIT / 15,68 EUR  |
+----------------------+-----------------------------+
|   4001–4500 m2   |  3.880 SIT / 16,19 EUR  |
+----------------------+-----------------------------+
|   4501–5000 m2   |  4.001 SIT / 16,70 EUR  |
+----------------------+-----------------------------+
| 5001–5500 m2 (in nad)|  3.574 SIT / 14,91 EUR  |
+----------------------+-----------------------------+
Če obseg prodajnega prostora presega 5.500 m², se poleg nadomestila 3.574 SIT (14,91 EUR) plača še 53 SIT (0,22 EUR) za vsakih 500 m² prodajnega prostora.
Tarifa je enotna in velja ne glede na število in vrsto uporabljenih aparatov najmanj do 31. 12. 2007. Po preteku tega roka lahko Zavod IPF izenači to tarifo s tarifo, ki velja za frizerske in kozmetične salone. Sklep o tem se objavi v Uradnem listu Slovenije.
 
III. Frizerski in kozmetični saloni
+------------+----------------------+---------------------+
|  Obseg  |  Radio ali TV ali  |  Glasbeni stolp  |
|      |  mehanska glasba  |    in TV    |
+------------+----------------------+---------------------+
| 0–50 m2  | 662 SIT / 2,76 EUR | 993 SIT / 4,14 EUR |
+------------+----------------------+---------------------+
| 51– 00 m2 | 973 SIT / 4,06 EUR | 1460 SIT / 6,09 EUR |
+------------+----------------------+---------------------+
| 101–200 m2 | 1150 SIT / 4,80 EUR | 1725 SIT / 7,20 EUR |
+------------+----------------------+---------------------+
| 201–300 m2 | 1533 SIT / 6,40 EUR | 2300 SIT / 9,60 EUR |
+------------+----------------------+---------------------+
| 301–400 m2 | 1917 SIT / 8,00 EUR | 2875 SIT / 12,00 EUR|
+------------+----------------------+---------------------+
| 401–500 m2 | 2300 SIT / 9,60 EUR | 3450 SIT / 14,40 EUR|
+------------+----------------------+---------------------+
Za frizerske in kozmetične salone, katerih obseg je nad 500 m², se smiselno uporablja tarifa II., pri čemer se ta tarifa v primeru razdelka Glasbeni stolp in TV poveča za 50%.
IV. Obratovalnica, delavnica
Za delavnico oziroma podobno obratovalnico, ki je odprta za javnost oziroma stranke, velja enotna tarifa 600 SIT (2,50 EUR).
Ljubljana, dne 11. oktobra 2006
Zavod za uveljavljanje
pravic izvajalcev proizvajalcev
fonogramov Slovenije
V.d. direktorja
Nataša požarnik l.r.
 
Obrtna zbornica Slovenije
Predsednik skupščine
Miroslav Klun l.r.
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za turizem in gostinstvo
Predsednik upravnega odbora
Danilo Daneu l.r.

AAA Zlata odličnost