Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

4579. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, stran 10815.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO) in tretjega odstavka 148. člena v povezavi s tretjim odstavkom 193. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi
motornimi vozili
1. člen
V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03, 135/03, 32/04, 41/04 – ZVO-1, 106/05, 32/06 in 57/06) se v prvem odstavku 11. člena na koncu stavka doda besedilo »V javnem razpisu se lahko določi cena, ki jo ponudbe ne smejo presegati.«.
2. člen
V prvem odstavku 13. člena se za šesto alineo dodajo nove sedma do dvanajsta alinea, ki se glasijo:
»– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe,
– da v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa in v teku javnega razpisa ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, oziroma mu ni bila izdana sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
– da je finančno in poslovno sposoben,
– da ima po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.«.
3. člen
V prvem odstavku 34. člena se besedilo »1% šestmesečnih« nadomesti z besedilom »dvomesečnih«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-82/2006/10
Ljubljana, dne 12. oktobra 2006
EVA 2006-2511-0197
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost