Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2006 z dne 13. 10. 2006

Kazalo

4547. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej krščanstva na Slovenskem, stran 10738.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00 – ZPDZC), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 20. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD) in v zvezi z Uredbo o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/00, 103/00 in 105/01) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Muzej krščanstva na Slovenskem
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem sklepom Vlada Republike Slovenije ustanovi javni zavod Muzej krščanstva na Slovenskem (v nadaljnjem besedilu: muzej) z namenom varovanja, vzdrževanja, prezentacije, upravljanja, restavriranja in pridobivanja slovenske sakralne kulturne dediščine na celotnem območju Republike Slovenije ter ureja temeljna vprašanja glede organizacije in delovanja muzeja.
(2) Ustanovitelj muzeja je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
(3) Soustanovitelj muzeja je Slovenska škofovska konferenca.
2. člen
(1) Muzej je pravni naslednik Slovenskega verskega muzeja, ki je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, Srg 2003/07588.
(2) Slovenski verski muzej je 25. septembra 2003 ustanovila Slovenska škofovska konferenca z aktom o ustanovitvi zavoda Slovenski verski muzej. Slovenski verski muzej je prevzel v hrambo vse zbirke in muzejske predmete, ki jih je od leta 1991 hranilo Društvo prijateljev verskega muzeja v Stični s statusom društva javnega pomena.
(3) Vlada Republike Slovenije je z Uredbo o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/00, 103/00 in 105/01) določila, da Slovenski verski muzej v Stični kot posebni muzej opravlja javno službo na področju premične sakralne dediščine v Republiki Sloveniji.
3. člen
(1) Ime muzeja je Muzej krščanstva na Slovenskem.
(2) Sedež muzeja je v Ivančni Gorici, Stična 17.
(3) Muzej je pravna oseba.
4. člen
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja in soustanovitelja ter njuna razmerja do muzeja se uredijo s pogodbo, ki jo v imenu Vlade Republike Slovenije sklene minister, pristojen za kulturo, s Slovensko škofovsko konferenco v treh mesecih po uveljavitvi tega sklepa.
II. DEJAVNOSTI MUZEJA
5. člen
(1) Glede na namen, zaradi katerega je muzej ustanovljen, opravlja ta znotraj javne službe naslednje naloge:
– evidentira in dokumentira sakralno kulturno dediščino na podlagi zbiralne politike in poslanstva muzeja,
– zbira, ureja, hrani, proučuje in restavrira sakralno kulturno dediščino,
– pripravlja razstave, izdaja publikacije in druge oblike predstavljanja dediščine,
– skrbi za pravilno vzdrževanje, ustrezno rabo in ohranjanje premične sakralne kulturne dediščine in sodeluje z drugimi imetniki, ki jo hranijo,
– opravlja znanstveno raziskovalne naloge s področja varstva sakralne kulturne dediščine ter pripravlja strokovna in znanstvena srečanje in seminarje,
– redno in načrtno sodeluje z vzgojno izobraževalnimi organizacijami,
– daje strokovna mnenja o izvozu, iznosu in uvozu kulturne dediščine,
– posreduje podatke o dediščini v register kulturne dediščine in skrbi za dostopnost podatkov javnosti.
(2) V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka muzej opravlja tudi naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo področje varstva kulturne dediščine.
6. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih muzej opravlja, so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
O/92.511  Dejavnost knjižnic
O/92.521  Dejavnost muzejev
O/92.522  Varstvo kulturne dediščine
O/92.320  Obratovanje objektov za kulturne
      prireditve
O/92.310  Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
K/74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.810  Fotografska dejavnost
K/73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
      na področju humanistike
K/73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
      na področju družboslovja
G/52.486  Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
DE/22.150  Drugo založništvo
DE/22.130  Izdajanje revij in periodike
DE/22.110  Izdajanje knjig.
III. ORGANI MUZEJA
7. člen
Organa muzeja sta:
– direktor in
– svet.
8. člen
(1) Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje muzeja ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela muzeja.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
(3) Direktorja imenuje minister, pristojen za kulturo, na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju sveta.
(4) Mandat direktorja traja pet let in je po izteku mandata lahko ponovno imenovan.
(5) Na podlagi akta o imenovanju sklene pogodbo o zaposlitvi z direktorjem predsednik sveta muzeja. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, čas trajanja mandata.
9. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela muzeja,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika.
(2) Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti program delovanja muzeja za prihodnjih pet let.
10. člen
(1) Direktor se razreši pred potekom mandata, za katerega je bil imenovan:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastopi kateri od razlogov, določen v predpisih o javnih zavodih,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih muzeja ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov muzeja oziroma ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči muzeju večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svojo dolžnost, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti muzeja.
(2) Pred sprejemom sklepa o razrešitvi je treba pridobiti predhodno mnenje sveta in seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev ter mu dati možnost, da se o njih izjavi.
(3) Če svet ne poda mnenja iz prejšnjega odstavka v roku 30 dni, se šteje, da se z razrešitvijo strinja.
(4) Glede postopka za razrešitev direktorja se smiselno uporabljajo določbe tega sklepa, ki veljajo za postopek njegovega imenovanja.
11. člen
(1) Naloge direktorja so:
1. načrtuje, organizira in vodi delo ter poslovanje javnega muzeja,
2. sprejema strateški načrt,
3. sprejema program dela s finančnim načrtom,
4. sprejema akt o organizaciji dela,
5. sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
6. sprejema kadrovski načrt,
7. sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
8. sprejema druge akte, za katere je tako določeno s predpisi, in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet,
9. poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje muzeja,
10. pripravi letno poročilo,
11. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo muzej ima,
12. izvršuje sklepe in odločitve sveta muzeja,
13. oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
14. skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
15. skrbi za promocijo muzeja,
16. skrbi za sodelovanje z drugimi muzeji in organizacijami,
17. zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
18. opravlja druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi in ta sklep.
(2) K aktom iz 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 11. točke prejšnjega odstavka daje soglasje svet.
12. člen
(1) Direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta, razen pogodb o investicijah, in pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, kjer je treba pridobiti predhodno soglasje sveta.
(2) Prejšnji odstavek ne velja za nepremičnine, ki so v lasti Republike Slovenije.
(3) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
13. člen
(1) Svet sestavlja pet članov, in sicer:
– dva predstavnika ustanovitelja, ki ju na predlog ministra, pristojnega za kulturo, imenuje Vlada Republike Slovenije,
– predstavnik delavcev muzeja, ki ga izvolijo zaposleni izmed vseh zaposlenih v muzeju,
– predstavnik Slovenske škofovske konference,
– predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga skupno imenujeta Društvo prijateljev Slovenskega verskega muzeja in Cistercijanska opatija v Stični.
(2) Na prvi konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Mandat članov sveta traja pet let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
(3) Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
(4) Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.
14. člen
(1) Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi večine vseh članov sveta.
(2) Članom sveta začne teči mandat z dnem konstituiranja sveta.
15. člen
Naloge sveta so:
– nadzoruje zakonitost dela in poslovanja muzeja,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje muzeja,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in zavodski kolektivni pogodbi ter nadzoruje njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam storitev,
– potrjuje letno poročilo muzeja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za kulturo,
– oblikuje stalne ali občasne komisije ali druga delovna telesa za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti,
– spremlja in ocenjuje delovanje muzeja in politiko ustanovitelja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je muzej ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela muzeja in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za razreševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja muzeja,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem muzeja,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem sklepom.
16. člen
(1) Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
(2) Glede postopka razrešitve člana sveta se smiselno uporabljajo določbe tega sklepa, ki veljajo za njegovo izvolitev oziroma imenovanje.
(3) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI MUZEJA
17. člen
Muzej prevzame v upravljanje vse premoženje, s katerim je doslej upravljal Slovenski verski muzej.
18. člen
Muzej pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz sredstev državnega proračuna,
– iz drugih javnih sredstev,
– iz sredstev Slovenske škofovske konference,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
19. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki muzej nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta muzeja.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI MUZEJA V PRAVNEM PROMETU
20. člen
(1) Muzej je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Muzej odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI MUZEJA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN MUZEJA
21. člen
(1) Za obveznosti muzeja odgovarjata ustanovitelj in soustanovitelj do višine sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavljata za delovanje muzeja.
(2) Ustanovitelj in soustanovitelj ne odgovarjata za obveznosti muzeja iz naslova drugih dejavnosti, ki jih muzej opravlja za druge naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(1) Svet muzeja se konstituira najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve tega sklepa. Do takrat opravlja njegove naloge dosedanji svet Slovenskega verskega muzeja.
(2) Dosedanji direktor Slovenskega verskega muzeja nadaljuje z delom kot direktor muzeja do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa muzej prevzame v hrambo vse zbirke in muzejske predmete, ki jih je doslej hranil Slovenski verski muzej, in prevzame vse delavce, ki so bili do uveljavitve tega sklepa zaposleni v Slovenskem verskem muzeju.
24. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-163/2006/8
Ljubljana, dne 5. oktobra 2006
EVA 2006-3511-0018
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost