Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006

Kazalo

4177. Program priprave za spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V2S/2 Gabrče, stran 10094.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 85/03-ZZK-1) ter 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) sprejme župan Občine Vrhnika
P R O G R A M P R I P R A V E
za spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V2S/2 Gabrče
I. UVOD
Ta program priprave se nanaša na pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V2S/2 Gabrče (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve ZN).
II. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
Obravnavano območje se nahaja na območju Gabrč na Vrhniki, severno od regionalne ceste RII-409 Vrhnika-Logatec. V naravi je zemljišče delno poraščen travnik. Dostop do zemljišča je možen na vzhodni strani, ki meji na cesto LZ 466013. Na območju obravnave ni naravnih vrednot, območij Nature 2000 ali kulturne dediščine.
V zazidalnem načrtu za del območja urejanja V2S/2 Gabrče je na občinski gradbeni parceli št. 1 opredeljen enodružinski stanovanjski objekt, dimenzij 11 x 14 ± 2 m. Ker je prodaja zemljišča pogojena z gradnjo dvostanovanjskega objekta – dvojčka, je zaradi novih pogojev za arhitektonsko oblikovanje objekta potrebno pripraviti spremembo in dopolnitev ZN.
V Prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Naš časopis, št. 272/01, 277/01, 304/04) je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče za stanovanjsko gradnjo. Ureja se z izvedbenim prostorskim aktom.
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2: Vrhnika-Verd (Uradni list RS, št. 1/95, 63/00, 43/05, Naš časopis, št 270/01, 271/01, 314/05), je območje opredeljeno z območjem urejanja V2S/2 in morfološko enoto 2A/5, pri čemer pomenijo oznake:
S – površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti,
2 – območje za individualna stanovanja (individualna gradnja),
A – prostostoječa gosta pozidava.
Priprava in sprejem sprememb in dopolnitev ZN se pripravlja na pobudo župana Občine Vrhnika, št. pobude 5/06-3505-24/2006, z dne 13. 6. 2006.
Sprememba in dopolnitev ZN se v skladu s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 85/03-ZZK-1) pripravi in sprejme po skrajšanem postopku, ker ta obravnava spremembo in dopolnitev lokacijskega načrta, ki se nanaša na prostorsko načrtovanje posamičnega objekta, za katerega ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in, ki bistveno ne vpliva na kulturno dediščino ter na rabo sosednjih zemljišč ali objektov.
Pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta so:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990 s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Naš časopis, št. 272/01, 277/01, 304/04),
– Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 6/99, Naš Časopis, št. 292-3/ 03),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2: Vrhnika-Verd (Uradni list RS, št. 1/95, 63/00, 43/05, Naš časopis, št. 270/01, 271/01, 314/05),
– Strokovne podlage s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika (LRZVNKD, marec 2000),
– Strokovne podlage s področja varstva naravne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika (LRZVNKD, marec 2000, dopolnitev 2001),
– Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V2S/2 Gabrče (Uradni list RS, št. 6/99).
III. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA
Predmet sprememb in dopolnitev ZN je 8. člen Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V2S/2 Gabrče (Uradni list RS, št. 60/99), ki določa pogoje za arhitektonsko oblikovanje objektov in drugih posegov. Besedilo člena se dopolni z dodanim pogojem, ki omogoča gradnjo dvostanovanjskega objekta – dvojčka na zemljišču gradbene parcele št. 1.
Na obravnavanem območju je predvidena gradnja in ureditev:
– dvostanovanjske hiše ali dvojčka,
– parkirnih in zelenih površin,
– prometnih, energetskih in komunalnih vodov in naprav.
Programska izhodišča, ki se upoštevajo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN, so oblikovana na podlagi:
– Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V2S/2 Gabrče (Uradni list RS, št. 6/99),
– Idejne zasnove stanovanjskega dvojčka, izdelal Arhikultura d.o.o., julij 2006.
Pri pripravi občinskega lokacijskega načrta se upoštevajo sledeča programska izhodišča:
– Dimenzije stanovanjskega objekta bodo znotraj tlorisa max. dimenzij 11,90 x 16,05 m (± 1,00 m);
– Stanovanjski objekt bo klasično zidana stavba. Sestavljena bo iz delno vkopane kleti (opcija), pritličja in mansarde. Vgrajeni materiali bodo klasični;
– Kritina bo dvokapna streha naklona 40 stopinj;
– Nivo tlaka pritličja bo na koti 372,00 m.n.v. Sleme bo 8,12 m nad navedeno koto. Kolenčni zid v mansardi bo visok 80 cm;
– Osebna vhoda v objekt sta na vzhodni fasadi;
– Prostorsko in funkcionalno se objekt deli na tri sklope: klet, dnevno-stanovanjski del v pritličju, spalni del v mansardi;
– V izvedbenih projektih so možna dimenzijska odstopanja ± 1,00 m;
– Objekt bo priključen na infrastrukturne vode po pogojih Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V2S/2 Gabrče (Uradni list RS, št. 6/99).
Kolikor bo Ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbo, ki bo določala, da je v postopku priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, bo ta program priprave dopolnjen.
IV. OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE
Ureditveno območje zajema zemljišče s parcelno številko 969/11 k.o. Vrhnika, v velikosti 1.322 m2.
V. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI
Nosilci urejanja prostora, ki so po Zakonu o urejanju prostora pristojni dajati smernice za načrtovanje in mnenja, so:
1. Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika,
2. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje, prostor in komunalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika,
3. drugi nosilci urejanja prostora in gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN vodi Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec).
Pobudnik in investitor sprememb in dopolnitev ZN je Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: naročnik).
Izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN je Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec).
VI. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
Izdelane strokovne podlage se glede na značilnosti prostora in načrtovani prostorsko ureditev dopolnijo z morebitnimi drugimi strokovnimi podlagami, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora. Če se izkaže kot potrebno je naročnik dolžan zagotoviti izdelavo dodatnih strokovnih podlag.
VII. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNE REŠITVE
Strokovna rešitev, se izdela na podlagi Idejne zasnove stanovanjskega dvojčka, izdelal Arhikultura d.o.o., julij 2006.
Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora ter izdelanih strokovnih podlag se predlagana načrtovana ureditev optimizira.
VIII. NAČIN PRIDOBITVE GEODETSKIH PODLAG
Kartografski del Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V2S/2 Gabrče (Uradni list RS, št. 6/99) se ne spreminja, zato pridobitev geodetske podlage ni potrebna.
IX. ROKI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZN OZIROMA NJEGOVIH POSAMEZNIH FAZ
Program priprave
– Župan Občine Vrhnika sprejme program priprave, ki se objavi v Uradnem listu RS in občinskem uradnem glasilu Naš časopis.
Pridobitev pogojev in usmeritev ter strokovnih podlag
– Načrtovalec pripravi gradivo za pridobitev pogojev in usmeritev (situacijski prikaz prostorske ureditve).
– Pripravljavec po sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, navedene v točki V. tega programa priprave. Pozivu se priloži program priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo pogoje in usmeritve v 15 dneh po prejemu poziva. Nosilci urejanja prostora v tem roku posredujejo tudi strokovne podlage, s katerimi razpolagajo in se nanašajo na območje urejanja.
– Načrtovalec pregleda pogoje in usmeritve in jih analizira.
– Naročnik zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz VI. točke tega programa priprave.
Priprava predloga sprememb in dopolnitev ZN
– Načrtovalec na podlagi pogojev in usmeritev ter strokovnih podlag pripravi predlog sprememb in dopolnitev ZN.
Javna razgrnitev in javna obravnava
– Župan s sklepom odredi javno razgrnitev in javno obravnavo predloga sprememb in dopolnitev ZN.
– Pripravljavec objavi sklep v sredstvih javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen način.
– Pripravljavec pisno obvesti lastnike nepremičnin na območju sprememb in dopolnitev ZN o javni razgrnitvi.
– Javna razgrnitev traja 15 dni na Občini Vrhnika in Krajevni skupnosti Vrhnika-Vas.
– V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava predloga sprememb in dopolnitev ZN.
– Pripravljavec v času javne razgrnitve evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge ter do njih zavzame stališča glede njihovega upoštevanja.
– Pripravljavec pisno seznani podajalce pripomb o stališčih na njihove pripombe in predloge.
– V primeru, da se zaradi upoštevanja pripomb in predlogov javnosti podanih na javni razgrnitvi in javni obravnavi predlog sprememb in dopolnitev ZN bistveno spremeni, se spremenjen ponovno razgrne.
Dopolnitev predloga sprememb in dopolnitev ZN in pridobitev mnenj
– Na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov načrtovalec dopolni predlog sprememb in dopolnitev ZN.
– Načrtovalec pripravi gradivo za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora.
– Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, določene v točki V. tega programa priprave, da podajo mnenje k predlogu sprememb in dopolnitev ZN.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenja v 15 dneh po prejemu poziva.
– Načrtovalec izdela dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev ZN glede na mnenja nosilcev urejanja prostora.
Sprejem sprememb in dopolnitev ZN
– Pripravljavec pripravi gradivo za sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah ZN, katerega sestavni del so tudi obrazložena stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
– Župan Občine Vrhnika predlaga odlok o spremembah in dopolnitvah ZN v sprejem najprej Odboru za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine ter nato še Občinskemu svetu Občine Vrhnika.
– Občinski svet Občine Vrhnika sprejme spremembe in dopolnitve ZN z odlokom, ki se objavi v Uradnem listu RS in občinskem uradnem glasilu Naš časopis.
X. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag, pripravo sprememb in dopolnitev ZN ter za stroške usmeritev in pogojev, mnenj ter objav zagotavlja naročnik.
Pripravljavec zagotovi sredstva za morebitno revizijo sprememb in dopolnitev ZN.
XI. OBJAVA IN ZAČETEK VELJAVNOSTI PROGRAMA PRIPRAVE
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati dan po objavi. Program priprave se objavi tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
Št. 5/06-3505-24/2006
Vrhnika, dne 10. avgusta 2006
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.