Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006

Kazalo

4173. Sklep o delnem povračilu stroškov za organizacijo in financiranje volilne kampanje, stran 10086.

Na podlagi 19., do 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 41. seji 12. 9. 2006 sprejel naslednji
S K L E P
o delnem povračilu stroškov za organizacijo
in financiranje volilne kampanje
I.
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za volitve v Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec in za župana Mestne občine Slovenj Gradec.
II.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
III.
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadali mandati za svetnike v Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za vsak dobljeni glas, pri čemer pa skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču v skladu s prvim odstavkom 19. člena Zakona o volilni kampanji.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pripada pravica do povračila dela stroškov tudi tistim organizatorjem volilne kampanje, čigar lista je dobila najmanj 6% glasov od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti ali najmanj 2% glasov od skupnega števila oddanih glasov v vseh volilnih enotah in sicer v višini 30 tolarjev za dobljeni glas v tej volilni enoti oziroma občini.
IV.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje, v višini 40 tolarjev za dobljeni glas, so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za župana se povrnejo stroški v višini 20 tolarjev za vsak dobljeni glas.
V.
Organizatorju volilne kampanje za volitve svetnikov Mestne občine Slovenj Gradec ali za volitve župana Mestne občine Slovenj Gradec oziroma kandidatom v volilni enoti se povrnejo stroški na njegovo zahtevo, najpozneje v treh mesecih po predložitvi poročila o financiranju volilne kampanje, predloženega v skladu z 19. členom Zakona o volilni kampanji.
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za lokalne volitve v letu 2006.
Št. 040-7/2006
Slovenj Gradec, dne 13. septembra 2006
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.