Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006

Kazalo

4164. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini Benedikt, stran 10083.

Na podlagi 20. in 24. člena Zakona o volilni kampanji – ZVolK (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 15. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet Občine Benedikt na svoji 27. redni seji dne 13. 9. 2006 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2006 v Občini Benedikt
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini Benedikt – za volitve v občinski svet in volitve župana.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerim listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
3. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 40 tolarjev za dobljeni glas so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župane, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Če pride do ponovitve glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata na tem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 40 tolarjev za vsak dobljeni glas na ponovnem glasovanju.
4. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Benedikt v roku 30 dni po predložitvi poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 04005-004/2006-3
Benedikt, dne 14. septembra 2006
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.