Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006

Kazalo

4157. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem, stran 10055.

Na podlagi 37., 47., 64., 65., 84. člena v zvezi z 61. in 62. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o certificiranju pridelka hmelja in prometu
s hmeljem
1. člen
V Pravilniku o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem (Uradni list RS, št. 90/04, 57/05 in 78/05) se prva alinea 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbo Sveta (ES) št. 1952/2005 z dne 23. novembra 2005 o skupni ureditvi trga za hmelj in preklicu Uredb (EGS) št. 1696/71, (EGS) št. 1037/72, (EGS) št. 879/73 in (EGS) št. 1981/82 (UL L št. 317 z dne 3. 12. 2005, str. 29, z vsemi spremembami),«.
2. člen
V drugem odstavku 9. člena se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– ime sorte hmelja iz sortne liste ali če je sorta v postopku vpisa v sortno listo, predlog imena sorte ali začasna žlahtniteljska oznaka (v nadaljnjem besedilu: sorta hmelja);«.
3. člen
V petem odstavku 11. člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– sorta hmelja;«.
V sedmem odstavku se črta besedilo »ter izključno kratice iz Priloge 1«.
4. člen
V tretjem odstavku 12. člena se deveta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– sorta hmelja;«.
5. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, lahko hmelj v storžkih vsebuje najvišje vrednosti vlage in primesi, ki so določene v Prilogi 1 Uredbe Komisije (EGS) št. 890/78.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, lahko neosemenjen hmelj v storžkih vsebuje najvišjo vrednost semena, ki je določena v Prilogi 1 Uredbe Komisije (EGS) št. 890/78. Če je vrednost višja od vrednosti določene v Prilogi 1 Uredbe Komisije (EGS) št. 890/78, se hmelj označi kot osemenjen hmelj.«.
6. člen
V petem odstavku 17. člena se šesta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– sorta hmelja;«.
7. člen
V prvem odstavku 18. člena se enajsta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– sorta hmelja;«.
8. člen
V četrtem odstavku 20. člena se osma alinea spremeni tako, da se glasi:
»– sorta hmelja;«.
V trinajstem odstavku se v sedmi alinei črta besedilo »in njenega sinonima«.
9. člen
Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cena certificiranja za kilogram hmelja v storžkih, brez določanja minimalnih kakovostnih zahtev iz 14. člena tega pravilnika, znaša v letu 2006 3,51 tolarjev.«.
10. člen
V sedmi alinei 32. člena se beseda »elektronskih« nadomesti z besedo »črtnih«.
Deveta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– ima poseben ločen, zatemnjen, hladen prostor za shranjevanje kontrolnih vzorcev. Velikost prostora mora ustrezati količini vzorcev certificiranega hmelja v storžkih.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka center za certificiranje, ki izvaja certificiranje izključno v skladu s četrtim in sedmim odstavkom 4. člena tega pravilnika, izpolnjuje pogoje za priznanje, če:
– v skladu s prvim odstavkom 6. člena tega pravilnika IHPS predlaga primernega nadzornika certificiranja;
– ima atestirano elektronsko tehtnico, povezljivo z računalnikom;
– ima dostop do interneta na računalniku, kjer se izvaja postopek certificiranja;
– ima ustrezno zmogljiv računalnik in ustrezno programsko opremo za elektronsko vodenje opravil v postopku certificiranja ter vodenje elektronskih evidenc iz 24. člena tega pravilnika;
– ima čitalce črtnih kod;
– ima poseben ločen, zatemnjen, hladen prostor za shranjevanje kontrolnih vzorcev. Velikost prostora mora ustrezati količini vzorcev certificiranega hmelja v storžkih.«.
11. člen
Priloga 1 se črta.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-233/2006
Ljubljana, dne 21. avgusta 2006
EVA 2006-2311-0051
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
 
Soglašam!
 
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje