Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2006 z dne 15. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2006 z dne 15. 9. 2006

Kazalo

4147. Sklep o zamenjavi gotovine, stran 10015.

Na podlagi četrtega odstavka 61. člena in na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o zamenjavi gotovine
Vsebina sklepa
1. člen
Sklep o zamenjavi gotovine ureja postopke in način zamenjave bankovcev in kovancev, ki se glasijo na tolar za bankovce in kovance, ki se glasijo na euro, pogoje prevoza, hranjenja, varovanja, zavarovanja in statističnega spremljanja.
Pomen uporabljenih pojmov
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem sklepu, imajo naslednji pomen:
– banke po tem sklepu so: banke in hranilnice s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev in ki imajo pri Banki Slovenije odprt poravnalni račun; podružnice tujih bank v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev in ki imajo pri Banki Slovenije odprt poravnalni račun; podružnice bank držav članic Evropske unije v Republiki Sloveniji, ki so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, pooblaščene opravljati bančne storitve na območju Republike Slovenije in ki imajo pri Banki Slovenije odprt poravnalni račun;
– dan uvedbe eura: 1. 1. 2007;
– eurogotovina: bankovci in kovanci, ki se glasijo na euro;
– eurobankovci: bankovci, ki se glasijo na euro;
– eurokovanci: kovanci, ki se glasijo na euro;
– tolarska gotovina: bankovci in kovanci, ki se glasijo na tolar;
– preddobava: dobava eurogotovine od Banke Slovenije k bankam v obdobju pred 1. 1. 2007;
– posredna preddobava: dobava preddobavljene eurogotovine od bank k posrednim prejemnikom v obdobju pred 1. 1. 2007;
– dobava po uvedbi: dobava eurogotovine v obdobju po 1. 1. 2007;
– posredni prejemniki: fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, državni organi, organi lokalnih skupnosti in pravne osebe, ki v skladu zakonom o uvedbi eura, razliko med vrednostjo zaračunano za storitev ali blago in prejetim zneskom morajo vračati le v eurogotovini ter druge osebe, ki poslujejo z gotovino, in ki se vsi nahajajo v Republiki Sloveniji ter za katere banke menijo, da imajo upravičeno potrebo po posredni preddobavi in so zmožni izpolniti vse zahteve v zvezi s posredno preddobavo;
– začetni paket za fizične osebe: paket eurokovancev v višini 12,52 eurov, ki je namenjen prodaji fizičnim osebam;
– poslovni začetni paket: paket eurokovancev, v višini 201 eura, ki je namenjen posrednim prejemnikom;
– tečaj zamenjave je tečaj, ki je določen v Uredbi Sveta (ES) št. 1086/2006 z dne 11. julij 2006 (UL L, št. 195 z dne 15. 7. 2006) o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2866/98 z dne 31. december 1998 o menjalnih razmerjih med eurom in valutami držav članic, ki sprejmejo euro (UL L, št. 359 z dne 31. 12. 1998, s spremembami).
Naročanje
3. člen
Banka Slovenije preddobavlja eurogotovino na podlagi zahteve banke.
Banke lahko v obdobju od uveljavitve tega sklepa do 31. 12. 2006 posredujejo Banki Slovenije dodatne zahteve za preddobavo eurogotovine.
Banke lahko do 4. 12. 2006 zmanjšajo zahteve za preddobavo eurobankovcev.
Dodatne zahteve za preddobavo eurogotovine banke posredujejo Banki Slovenije mesečno, in sicer najkasneje tretji delovni dan v mesecu za ta mesec.
Banka Slovenije se najkasneje v roku petih delovnih dni od prejema zahteve za dodatno preddobavo eurogotovine z banko dogovori za rok dodatne preddobave v okviru svojih možnosti.
Preddobava
4. člen
Banka Slovenije začne preddobavljati eurokovance bankam po uveljavitvi tega sklepa, eurobankovce pa z 11. 12. 2006.
Pred začetkom preddobave eurogotovine banka z Banko Slovenije podpiše Pogodbo o pogojih v zvezi z zamenjavo gotovine.
Banke morajo sprejeti ustrezne organizacijske, kadrovske, varnostne in tehnične ukrepe v skladu s Priporočili Banke Slovenije za obvladovanje operativnih tveganj in varno poslovanje bank, hranilnic ter drugih finančnih organizacij in Minimalnimi zahtevami in priporočili Združenja bank Slovenije za varovanje bank in bančnega poslovanja ter druge potrebne ukrepe, ki bodo zagotovili izpolnjevanje določb tega sklepa.
Banke ne smejo posredovati preddobavljene eurogotovine tretjim osebam razen, če ta sklep ne določa drugače.
Posredna preddobava
5. člen
Banke lahko eurogotovino posredno preddobavijo le posrednim prejemnikom.
Posredna preddobava se začne s 1. 12. 2006 z eurokovanci in z 11. 12. 2006 z eurobankovci.
Banke prvič obvestijo Banko Slovenije o predvidenih posrednih prejemnikih do 1. 10. 2006
Podatke, ki jih mora vsebovati obvestilo o posrednih prejemnikih, se določi v pogodbi iz drugega odstavka 4. člena tega sklepa.
V obdobju od 2. 10. 2006 do 31. 12. 2006 banke obvestijo Banko Slovenije o novih posrednih prejemnikih vsak prvi delovni dan v tednu.
Začetni paketi
6. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko banke prodajajo začetne pakete fizičnim osebam ali poslovne začetne pakete posrednim prejemnikom, s katerimi niso sklenile pogodbe iz 16. člena tega sklepa.
Začetne pakete lahko prodajajo tudi banke, hranilnice in podružnice, ki so naštete v prvi alineji 2. člena tega sklepa, ki nimajo odprtega poravnalnega računa pri Banki Slovenije, če z banko sklenejo pogodbo o posredni preddobavi.
Banka Slovenije začne preddobavljati začetne pakete bankam po 2. 11. 2006.
Banke lahko začnejo dobavljati začetne pakete bankam, hranilnicam in podružnicam iz drugega odstavka tega člena, ki nimajo odprtega poravnalnega računa pri Banki Slovenije, takoj, ko jim začetne pakete dobavi Banka Slovenije.
Banke lahko začnejo poslovne začetne pakete posredno preddobavljati ali prodajati s 1. 12. 2006 po tolarski protivrednosti po tečaju zamenjave, začetne pakete za fizične osebe pa s 15. 12. 2006 po tolarski protivrednosti po tečaju zamenjave.
Banke, hranilnice in podružnice iz drugega odstavka tega člena lahko začnejo prodajati začetne pakete v rokih iz prejšnjega odstavka tega člena.
Banke in banke, hranilnice in podružnice iz drugega odstavka tega člena, ki nimajo odprtega poravnalnega računa pri Banki Slovenije, na primeren način opozorijo kupce začetnih paketov, da je plačevanje z eurokovanci iz začetnih paketov pred 1. 1. 2007 prepovedano.
Banka Slovenije dobavlja začetne pakete do porabe zalog.
Dobava po uvedbi
7. člen
Z začetkom obdobja dobave po uvedbi se nadaljuje redna oskrba z eurogotovino v skladu z obstoječimi pravili oskrbovanja z gotovino preko depojev bankovcev pri depotnih bankah in preko hranišč kovancev ter v skladu s pogodbami o prodaji bankovcev in kovancev na drobno.
Vračilo presežnih količin eurogotovine
8. člen
Banke lahko vračajo presežne količine eurogotovine iz naslova preddobave na mesto, ki se določi v pogodbi iz drugega odstavka 4. člena tega sklepa. Za vračilo presežne količine lahko banka določi največ dve mesti.
V pogodbi iz drugega odstavka 4. člena tega sklepa se določi najmanjši obseg posameznega vračila presežnih količin, vendar ne manj kot 4,0 mio EUR ali 4 tone eurokovancev.
Banke napovejo vračilo presežnih količin Banki Slovenije. Banka Slovenije mora v roku treh delovnih dni z banko uskladiti datum prevzema presežnih količin eurogotovine v skladu s svojimi možnostmi.
Tveganja prevoza in hranjenja, vključno s stroški zavarovanja v zvezi z vrnjeno eurogotovino do depojev bankovcev in hranišč kovancev Banke Slovenije nosijo banke.
Banka Slovenije nosi stroške varovanja in prevoza od mesta iz prvega odstavka tega člena do depojev bankovcev in hranišč kovancev Banke Slovenije.
Vračilo preddobavljene eurogotovine po določbah tega sklepa je možno od 15. 1. 2007 do 31. 1. 2007.
Pred 15. 1. 2007 vračilo preddobavljene eurogotovine ni možno.
9. člen
Presežek preddobavljene eurogotovine se vrne v skladu s pravili vračanja gotovine preko depojev bankovcev pri depotnih bankah in preko hranišč kovancev, Banka Slovenije pa vrnjeno eurogotovino plača v skladu s pravili plačevanja vrnjene gotovine.
Hramba
10. člen
Banke hranijo preddobavljeno eurogotovino v trezorjih kot dober strokovnjak v skladu s priporočili iz tretjega odstavka 4. člena tega sklepa in v skladu s standardi, ki jih banke sicer upoštevajo pri hrambi gotovine. Preddobavljena eurogotovina posamezne banke mora biti hranjena ločeno od ostale gotovine.
Banke preddobavljene eurogotovine pred dnevom uvedbe eura ne smejo iznašati izven območja Republike Slovenije.
Banke hranijo preddobavljene eurobankovce in kovance neodplačno.
Posredni prejemniki morajo zagotoviti varno hrambo posredno preddobavljene eurogotovine. Posredno preddobavljeno eurogotovino morajo hraniti v svojih prostorih, ločeno od ostale gotovine.
Posredni prejemniki, razen v primeru iz drugega odstavka 6. člena tega sklepa, pred dnevom uvedbe eura ne smejo posredno preddobavljene eurogotovine posredovati tretjim osebam ali jo iznašati izven območja Republike Slovenije.
Prevoz
11. člen
Stroške prevoza in varovanja preddobavljene eurogotovine do mesta, ki ga banke določijo za prevzem eurogotovine, krije Banka Slovenije.
Banke nosijo tveganje prevoza in hranjenja preddobavljene eurogotovine, vključno z zavarovanjem, od trenutka, ko eurogotovina zapusti depoje bankovcev in hranišča kovancev Banke Slovenije.
Mesta prevzema se določijo v pogodbi iz drugega odstavka 4. člena tega sklepa. Banke in posredni prejemniki lahko za potrebe prevoza preddobavljeno eurogotovino izročijo tudi osebam, ki so usposobljene za varen prevoz gotovine. Odgovornost banke do Banke Slovenije se v tem primeru ne spremeni.
Banke lahko za potrebe hranjenja in prevoza preddobavljeno eurogotovino izročijo tudi drugim bankam, ki so sklenile pogodbo iz drugega odstavka 4. člena.
Osebe, usposobljene za varen prevoz, so osebe, imetniki licence za prevoz v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje.
Prevoz eurogotovine se opravlja v skladu s pravilnikom, ki določa način prevoza in varovanja denarja in drugih vrednostnih pošiljk.
Plačilo eurogotovine in zavarovanje
12. člen
Banka plača Banki Slovenije preddobavljeno eurogotovino, v treh enakih obrokih, in sicer na dan poravnave prve, četrte in pete operacije glavnega refinanciranja Evropske centralne banke v letu 2007.
Plačilo dobav po uvedbi se opravi v skladu s pravili oskrbovanja z gotovino preko depojev bankovcev pri depotnih bankah in preko hranišč kovancev.
13. člen
Banka najkasneje tri delovne dni pred dogovorjenim dnevom posamezne preddobave eurogotovine v korist Banke Slovenije zagotovi ustrezno zavarovanje za izpolnitev obveznosti iz prvega odstavka prejšnjega člena tega sklepa in za plačilo pogodbenih kazni, določenih v tem sklepu. Banka Slovenije lahko zahteva zavarovanje že pred rokom iz prejšnjega stavka, če ima za to utemeljene razloge.
Zavarovanje iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotovi s primernim premoženjem v višini 100% vrednosti preddobavljene neplačane eurogotovine.
Če je zavarovanje uporabljeno, ali je zaradi vrednotenja njegova vrednost zmanjšana in ne dosega več višine iz prejšnjega odstavka, mora banka zagotoviti dodatno primerno premoženje.
Primerno premoženje za zavarovanje po tem sklepu so tolarski depoziti pri Banki Slovenije in dolžniški vrednostni papirji ostalih izdajateljev, ki se nahajajo v skladu finančnega premoženja iz Sklepa o splošnih pravilih pri sklepanju poslov, s katerimi Banka Slovenije izvaja denarno politiko in politiko deviznega tečaja (Uradni list RS, št. 66/06, v nadaljevanju: Sklep o splošnih pravilih). Z dnem uvedbe eura je poleg depozitov iz prejšnjega stavka primerno premoženje tisto premoženje, ki je določeno z novimi pravnimi akti iz devetega odstavka tega člena.
Zavarovanje preddobavljene eurogotovine se vzpostavi z vpisom maksimalne zastavne pravice na dolžniških vrednostnih papirjih ostalih izdajateljev, ki se vodijo v skladu finančnega premoženja iz 13. točke Sklepa o splošnih pravilih, ter z vpisom zastavne pravice na tolarskih depozitih pri Banki Slovenije, ki se vodijo zunaj tega sklada finančnega premoženja.
Za primerno premoženje v obliki dolžniških papirjev ostalih izdajateljev se smiselno uporabljajo določbe Sklepa o splošnih pravilih, razen če ta sklep ne določa drugače. Za primerno premoženje v obliki depozitov pri Banki Slovenije se smiselno uporabljajo določbe IV., V., VI.,, VII., VIII. in IX. Poglavja Sklepa o splošnih pravilih, če ni v tem sklepu določeno drugače. Določbe Sklepa o splošnih pogoji se uporabljajo do prenehanja zavarovanja z depoziti pri Banki Slovenije.
Za premoženje iz drugega odstavka tega člena se uporabijo merila za vrednotenje in ukrepe za obvladovanje tveganj kot jih določa Sklep o splošnih pravilih in tehnična napotila, razen za depozite pri Banki Slovenije, kjer je osnova za vrednotenje nominalna vrednost depozita, za preračun se uporablja tečaj zamenjave, pri vrednotenju pa se ne uporabljajo odbitki.
Banka je dolžna zagotoviti, da je vsota vrednosti zastavljenega primernega premoženja, vseskozi najmanj enaka ali večja od terjatve Banke Slovenije iz naslova plačila preddobavljene eurogotovine.
Ko se ob dnevu uvedbe eura Sklep o splošnih pravilih nadomesti z drugimi pravnimi akti, se za primerno premoženje v obliki dolžniških papirjev ostalih izdajateljev po tem sklepu uporabljajo določbe novih pravnih aktov, za primerno premoženje v obliki depozitov pri Banki Slovenije pa se še naprej smiselno uporabljajo določbe Sklepa o splošnih pravilih. Posamezna vprašanja prehoda na novo ureditev se lahko uredijo v pogodbi iz drugega odstavka 4. člena tega sklepa.
Posledice kršitev
14. člen
Banka mora, ne glede na krivdo, Banki Slovenije nemudoma plačati eurogotovino iz 4. in 5. člena tega sklepa in neprodane začetne pakete, do katerih na nedovoljen način pridejo tretje osebe ali je bila iznesena iz države. V nasprotnem primeru se Banka Slovenije takoj poplača iz zavarovanja iz 13. člena tega sklepa.
V primeru, ko do preddobavljene eurogotovine in neprodanih začetnih paketov na nedovoljen način pridejo tretje osebe, ali ko preddobavljena eurogotovina ni ustrezno shranjena v prostorih banke v skladu z 10. členom tega sklepa, mora banka za vsako kršitev Banki Slovenije plačati tudi pogodbeno kazen v višini 10% nominalne vrednosti eurogotovine, ki je ob kršitvi postala dostopna tretjim osebam ali ni bila ustrezno hranjena.
Banka plača Banki Slovenije pogodbeno kazen v višini iz prejšnjega odstavka tega člena vendar ne manj kot 10% od skupnega zneska posredno preddobavljene posameznemu posrednemu prejemniku tudi, če posredni prejemniki ne hranijo ustrezno posredno preddobavljene eurogotovine v skladu z 10. členom tega sklepa, ali če posredni prejemniki Banki Slovenije ne omogočijo nadzora v skladu z določbami šeste alinee drugega odstavka 16. člena tega sklepa.
Pogodbena kazen iz prejšnjega odstavka se plača samo v primeru, ko posredni prejemniki ne plačajo pogodbenih kazni iz 16. člena tega sklepa v dogovorjenem roku. Če banka po plačilu pogodbene kazni Banki Slovenije iz prejšnjega odstavka tega člena naknadno izterja pogodbeno kazen od posrednega prejemnika, znesek izterjane pogodbene kazni pripade banki.
Banka mora nemudoma obvestiti Banko Slovenije o primerih, ko ima razlog za sum, da so do preddobavljene ali posredno preddobavljene eurogotovine iz 4. in 5. člena tega sklepa in neprodanih začetnih paketov na nedovoljen način prišle tretje osebe, ko eurogotovina ni ustrezno hranjena v skladu z 10. členom tega sklepa, ali ko je bila na kakršenkoli način iznesena iz države. V obvestilu mora banka navesti tudi znesek preddobavljene eurogotovine (razdeljen po apoenih), do katere so na nedovoljen način prišle tretje osebe in datum, ko je bila s tem seznanjenja.
Banka je dolžna povrniti Banki Sloveniji tudi vso ostalo škodo v zvezi s preddobavljeno eurogotovino, ki je Banki Slovenije nastala iz razlogov na strani banke.
Banka za vsako kršitev svojih obveznosti iz petega odstavka tega člena Banki Slovenije plača pogodbeno kazen v višini 10% od skupnega zneska preddobavljene eurogotovine.
Odgovornost za izbiro posrednih prejemnikov
15. člen
Banke odgovarjajo za izbiro posrednih prejemnikov in Banki Slovenije, ne glede na svojo krivdo, odgovarjajo za celotno škodo, ki jo Banki Slovenije ali drugi centralni banki povzročijo posredni prejemniki.
Banka Slovenije lahko banki prepove posredno preddobavo eurogotovine, če niso izpolnjene zahteve iz tega sklepa, oziroma ji naloži, da od posrednega prejemnika zahteva vračilo že posredno preddobavljene eurogotovine in izvede ustrezne postopke s tem v zvezi.
Pogodba o posredni preddobavi
16. člen
Banke morajo s posrednimi prejemniki pred posredno preddobavo eurogotovine skleniti pogodbo, s katero uredijo medsebojna razmerja.
Pogodba iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj naslednje določbe:
– določbo, da banka ne bo bremenila posrednega prejemnika za plačilo posredno preddobavljene eurogotovine pred 1. 1. 2007 in da banka posrednemu prejemniku ne bo zaračunavala nobene pristojbine za dvig posredno preddobavljene eurogotovine;
– določbo, da posredni prejemniki prevzemajo vse rizike v zvezi s posredno preddobavljeno eurogotovino;
– določbo, da posredni prejemnik ne sme posredovati posredno preddobavljene eurogotovine tretjim osebam pred dnevom uvedbe eura, razen v primeru iz drugega odstavka 6. člena tega sklepa;
– določbe glede obveznosti posrednih prejemnikov, da kot dobri gospodarstveniki ali strokovnjaki zagotovijo izpolnjevanje pogojev iz tega sklepa;
– določbe o pogodbeni kazni, in sicer najmanj, da se pogodbena kazen plača za vsako kršitev, ko do posredno preddobavljene eurogotovine na nedovoljen način pridejo tretje osebe ali, ko posredno preddobavljena eurogotovina ni ustrezno hranjena v skladu z 10. členom tega sklepa. Pogodbena kazen se določi v višini 10% nominalne vrednosti eurogotovine, ki je na nedovoljen način postala dostopna drugim osebam, ali ni bila ustrezno hranjena v skladu z 10. členom tega sklepa. V nobenem primeru pa znesek pogodbene kazni za vsako kršitev ne more biti manjši kot 10% od skupnega zneska posredno preddobavljene eurogotovine posameznemu posrednemu prejemniku;
– določbe o pravici do nadzora posrednega prejemnika s strani banke in o pravici do nadzora Banke Slovenije ali posredni prejemnik ustrezno hrani posredno preddobavljeno eurogotovino v skladu z 10. členom tega sklepa. Določbe o pogodbeni kazni za neizpolnjevanje teh dolžnosti. Pogodbena kazen za vsako kršitev znaša najmanj 10% od skupnega zneska posredno preddobavljene eurogotovine posameznemu posrednemu prejemniku;
– določbe o pravici banke, da v primeru kršitev obveznosti lahko od posrednega prejemnika zahteva vračilo posredno preddobavljene eurogotovine;
– določbe o obveznosti posrednega prejemnika, da o kršitvah iz pete alinee tega odstavka, obvesti banko in Banko Slovenije. V obvestilu mora posredni prejemnik navesti tudi znesek preddobavljene eurogotovine (razdeljen po apoenih), do katere so nedovoljen način prišle tretje osebe in datum, ko je bil s tem seznanjen. Določbe o pogodbeni kazni za neizpolnjevanje teh dolžnosti. Pogodbena kazen za vsako kršitev znaša najmanj 10% od skupnega zneska posredno preddobavljene eurogotovine posameznemu posrednemu prejemniku;
– določbe o obveznosti posrednega prejemnika, da o posredno preddobavljenih količinah eurogotovine poroča Banki Slovenije v skladu z njenimi navodili.
Pogodbena kazen iz pete alinee prejšnjega odstavka tega člena, ki jo prejmejo banke, pripada Banki Slovenije. Banke nemudoma nakažejo znesek prejete pogodbene kazni Banki Slovenije.
Lastništvo eurogotovine
17. člen
Do dneva uvedbe eura ostanejo eurobankovci v lasti centralne banke, ki jo je zagotovila, eurokovanci pa v lasti države. Eurokovanci iz začetnih paketov iz prvega in drugega odstavka 6. člena preidejo v last kupca ob izročitvi.
Z dnem uvedbe eura preide lastništvo že preddobavljenih in posredno preddobavljenih eurobankovcev na banko.
Prenosa lastništva ni v primeru, če je do dneva uvedbe eura zoper banko predlagan ali začet postopek likvidacije ali stečaja.
V primeru iz prejšnjega odstavka lahko Banka Slovenije po prosti presoji banki preddobavi eurogotovino. Banka Slovenije lahko zahteva tudi izpolnjevanje drugih pogojev.
Knjiženje
18. člen
Banka Slovenije določi način knjiženja preddobavljene eurogotovine in vračil tolarske gotovine za banke in za banke, hranilnice in podružnice iz drugega odstavka 6. člena tega sklepa, ki nimajo odprtega poravnalnega računa pri Banki Slovenije.
Poročanje
19. člen
Banke in banke, hranilnice in podružnice iz drugega odstavka 6. člena tega sklepa, ki nimajo odprtega poravnalnega računa pri Banki Slovenije ter posredni prejemniki najkasneje tretji delovni dan v tednu Banki Slovenije poročajo o posredno preddobavljeni eurogotovini ter prodanih začetnih paketih za fizične osebe in poslovnih začetnih paketih v preteklem tednu v skladu z navodili, ki jih predpiše guverner Banke Slovenije.
Prevzem in plačilo tolarske gotovine
20. člen
Od 3. 1. 2007 do 9. 3. 2007 Banka Slovenije prevzema tolarsko gotovino od bank.
Mesta za prevzem tolarske gotovine se določijo v pogodbi iz drugega odstavka 4. člena tega sklepa. Za prevzem se lahko določi največ dve mesti.
Stroške prevoza in varovanja tolarske gotovine od mesta iz prejšnjega odstavka krije Banka Slovenije.
Banke nosijo tveganje prevoza in hranjenja tolarske gotovine, vključno z zavarovanjem, do depojev bankovcev in hranišč kovancev Banke Slovenije.
V pogodbi iz drugega odstavka 4. člena tega sklepa se določi najmanjši obseg posameznega vračila tolarske gotovine, ki pa ne sme biti manjši kot 240 mio SIT ali 4 tone tolarskih kovancev.
Banke napovejo vračilo tolarske gotovine Banki Slovenije. Banka Slovenije mora v roku treh delovnih dni z banko uskladiti datum prevzema tolarske gotovine v skladu s svojimi možnostmi.
Banka Slovenije določi način pakiranja tolarske gotovine.
21. člen
Banka Slovenije plača prevzeto tolarsko gotovino iz prejšnjega člena v skladu s pravili vračanja gotovine preko depojev bankovcev pri depotnih bankah in preko hranišč kovancev.
Končna določba
22. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.