Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2006 z dne 15. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2006 z dne 15. 9. 2006

Kazalo

4144. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom, stran 10008.

Na podlagi 5., 6., 74. in 75. člena v zvezi z 19., 20., 101., 117. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter 5. členom Zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 in 16/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom
1. člen
V Uredbi o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (Uradni list RS, št. 22/04, 27/04, 121/04 in 113/05) se črta četrta alinea drugega odstavka 11. člena.
2. člen
V 14. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Podpora iz prvega odstavka tega člena se dodeli le za zahtevke za podporo že izvedenim razvojno-promocijskim aktivnostim, ki so vloženi do 30. aprila 2007.«.
3. člen
V 17. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za zahtevke iz 15. člena te uredbe, ki so vloženi v zvezi aktivnostmi iz podprograma promocije in podprograma izobraževanja, izvedenimi od 1. januarja 2007 do 30. aprila 2007, agencija obračuna zmanjšanje deleža sredstev iz drugega odstavka tega člena, ki ga mora upoštevati pri odločanju o zahtevku.«.
4. člen
V 20. členu se besedilo prvega, drugega in četrtega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:
»(1) Namesto obvezne destilacije tropin in vinskih droži, kot jo določajo predpisi, ki urejajo obvezno destilacijo tropin in vinskih droži, katera na območju Republike Slovenije pomeni nesorazmerno oviro in stroške predelave in zanjo ni ustreznih zmogljivosti, se zaradi preprečevanja presežka pridelka in izplena, tropine in droži umaknejo pod nadzorom.
(2) Ukrep obvezne destilacije vina, ki je posledica prevelikega pridelka grozdja v vinogradu oziroma prevelikega izplena stiskanja grozdja, se uvede z namenom preprečevanja neusklajenosti med ponudbo in povpraševanjem ter preprečevanja negativnega vpliva prevelikih količin pridelka oziroma prevelikega izplena stiskanja grozdja na kakovost vina.
(4) Zavezanec za obvezno destilacijo vina je pridelovalec grozdja in vina, ki je prekoračil predpisan hektarski pridelek oziroma predpisan izplen, ali pridelovalec vina, ki je od pridelovalca grozdja odkupil in prijavil v register pridelek, ki vsebuje presežno količino pridelka.«.
5. člen
Besedilo 23. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»(1) Podporo za uporabo zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta lahko uveljavljajo pridelovalci vina, ki za obogatitev uporabljajo zgoščen grozdni mošt ali rektificiran zgoščen grozdni mošt (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). Podpora se uveljavlja v skladu s predpisi, ki urejajo uporabo zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta.
(2) Agencija dodeli podporo, če je vlagatelj oddal na agencijo napoved postopka obogatitve vsaj 48 ur pred začetkom postopka ter prijavil postopek obogatitve v register in je vložil zahtevek na obrazcu, ki je kot priloga 4 sestavni del te uredbe. Agencija določi višino podpore na podlagi podatkov o izvedenih enoloških postopkih, ki jih je vlagatelj prijavil v register. Podpora se dodeli le za obogatitev, izvedeno v skladu s predpisi, ki urejajo kakovost vina ter dovoljena enološka sredstva in postopke.
(3) Napoved postopka obogatitve iz prejšnjega odstavka mora poleg podatkov o vlagatelju za vsako obogatitev vsebovati najmanj naslednje podatke: zaporedno številko obogatitve, kraj, datum in uro začetka obogatitve, opis pridelka, ki je predmet obogatitve, podatke o pridelku, uporabljenem v postopku obogatitve, predvideno količino uporabljenega pridelka in predvideno skupno količino pridelka, uporabljenega v vseh postopkih obogatitve istega letnika.
(4) Napoved postopkov obogatitve iz drugega odstavka tega člena lahko vlagatelj odda tudi za več postopkov obogatitve hkrati oziroma za določeno časovno obdobje, vendar ne pozneje kot 48 ur pred izvajanjem prvega postopka.
(5) Napoved več postopkov obogatitve hkrati iz prejšnjega odstavka mora poleg podatkov o vlagatelju vsebovati najmanj naslednje podatke:
– kraj poteka obogatitev,
– datum prve in zadnje obogatitve,
– predvideno skupno količino pridelka, uporabljenega v postopkih obogatitve, in
– količino zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta, ki je na dan napovedi postopkov v pridelovalnem obratu vlagatelja.
(6) Če na dan napovedi iz četrtega odstavka tega člena pridelek, ki bo uporabljen v postopkih obogatitve, še ni v pridelovalnem obratu vlagatelja, mora vlagatelj najpozneje dva dni pred dobavo ali zgoščevanjem tega pridelka na agencijo pisno sporočiti datum predvidene dobave ali zgoščevanja ter količino in vrsto pridelka.
(7) Zahtevku iz drugega odstavka tega člena mora biti priložen račun za nakup zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta, če pridelovalec vina ni tudi pridelovalec zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta.
(8) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se podpora dodeli tudi tistim vlagateljem, ki zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta ne uporabljajo sami, ampak ga prodajajo drugim pridelovalcem za obogatitev njihove lastne proizvodnje, če letne količine uporabljenega zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta ne presegajo 10 hl na pridelovalca, ki uporabi zgoščen grozdni mošt ali rektificiran zgoščen grozdni mošt.
(9) Vlagatelj in kupec zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta iz prejšnjega odstavka morata v kletarski evidenci voditi nakup in prodajo zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta ter ju prijaviti v register tako, da je zagotovljena sledljivost preko številke pridelka v registru.
(10) Če vlagatelj vloži zahtevek v skladu z osmim in devetim odstavkom tega člena, mora zahtevek vložiti na obrazcu, ki je kot priloga 5 sestavni del te uredbe. Podpisati ga mora tudi kupec zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta.
(11) Zahtevku iz prejšnjega odstavka mora biti priloženo dokazilo o prodaji zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta (račun).
(12) Zahtevku iz drugega odstavka tega člena mora vlagatelj priložiti:
– izjavo, v kateri se opredeli, v katerem kakovostnem razredu bo obogateno vino v prometu,
– izpis iz kletarske evidence, iz katerega je razviden potek opravljenega postopka obogatitve, in
– analize internega laboratorija pridelovalca, ki vsebujejo meritve koncentracije sladkorja grozdnega mošta, ki je predmet obogatitve, pred in po obogatitvi, ter meritev koncentracije sladkorja zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta, uporabljenega v postopku obogatitve.
(13) Obogateno vino je lahko v prometu tudi v drugem kakovostnem razredu kot ga je vlagatelj navedel v izjavi iz prve alinee prejšnjega odstavka, če je bila obogatitev izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo kakovost vina ter dovoljena enološka sredstva in postopke, za ta kakovostni razred.
(14) Izmerjeni volumenski delež skupnega alkohola v obogatenem moštu po fermentaciji lahko glede na volumenski delež skupnega alkohola, izračunan v skladu s petnajstim odstavkom tega člena, odstopa za največ 0,7 vol.% pri belih vinih in največ 1 vol.% pri rdečih vinih, vendar ne sme presegati dovoljenega povečanja volumenskega deleža skupnega alkohola v skladu s predpisi, ki urejajo kakovost vina ter dovoljena enološka sredstva in postopke.
(15) Za določitev količine dodanega zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta se uporabi naslednji preračun:
      A(z) × K(z) + A(d) × K(d)
A(k) =  --------------------------
          K(k)
 
A(k) = skupna volumska alkoholna stopnja mošta po obogatitvi (% vol)
A(z) = skupna volumska alkoholna stopnja mošta pred obogatitvijo (% vol)
A(d) = skupna volumska alkoholna stopnja dodanega koncentrata (% vol)
K(k) = skupna količina obogatenega mošta (hL)
K(z) = količina bistrega mošta pred obogatitvijo (hL)
K(d) = količina dodanega koncentrata (hL)
(16) Vsak pridelek, ki je predmet posamezne obogatitve, se mora v registru prijaviti ločeno.
(17) Če agencija v postopku odobritve podpore ugotovi nepravilnosti pri posamezni obogatitvi pridelka, se podpora za obogatitev tega pridelka ne odobri.
(18) Sredstva za podporo za uporabo zgoščenega grozdnega mošta ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta se zagotovijo s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2091: Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg) – EU in se v celoti povrnejo iz evropskih sredstev.«.
6. člen
Naslov VII. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »STROKOVNE NALOGE«.
7. člen
Dodajo se novi 24.a, 24.b, 24.c in 24.d člen, ki se glasijo:
»24.a člen
(vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom)
(1) Upravičenci do sredstev za izvedbo strokovne naloge za ugotavljanje količine in kakovosti grozdja za vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (v nadaljnjem besedilu: ZGP) so pooblaščene organizacije za ugotavljanje količine in kakovosti, imenovane na podlagi predpisa, ki ureja ugotavljanje količine in kakovosti grozdja za vrhunsko vino ZGP, ki opravijo pregled količine in kakovosti grozdja pri pridelovalcih.
(2) Višina priznanih stroškov za pregled ugotavljanja količine in kakovosti grozdja, namenjenega pridelavi vrhunskega vina ZGP, znaša:
– za kupce grozdja, ki imajo ustrezno opremo za merjenje količine in kakovosti grozdja, za katere se pregled opravi v skladu s 16. členom Pravilnika o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve (Uradni list RS, št. 68/99, 79/00 in 69/01; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) skupaj z DDV 20.208,00 tolarjev za posamezen pregled pridelovalca – klet, ki odkupuje grozdje;
– za kupce grozdja, ki ne razpolagajo z ustrezno opremo, za katere se pregled opravi, v skladu s 17. členom pravilnika skupaj z DDV 14.520,00 tolarjev za posameznega pridelovalca – klet, ki odkupuje grozdje za en vzorec ter dodatnih 183,00 tolarjev za vsak naslednji vzorec;
– za pridelovalce vina iz lastnega grozdja, ki ne razpolagajo z ustrezno opremo, za katere se pregled opravi v skladu z 19., 20., 21. in 22. členom pravilnika, skupaj z DDV 4.973,00 tolarjev za vsak vzorec.
(3) Pogoj za pridobitev sredstev po tem členu so opravljeni pregledi in že opravljeno 20-odstotno plačilo v prejšnjem odstavku določenih priznanih stroškov. 20-odstotno plačilo krije pridelovalec, pri katerem se ugotavljata količina in kakovost grozdja, namenjenega pridelavi v vrhunsko vino ZGP. Plačilo v višini preostalih 80 odstotkov priznanih stroškov se izvede upravičencem na podlagi podpisane pogodbe med njim in ministrstvom in prejetega zbirnega računa za vse pridelovalce skupaj, ki mora biti poslan ministrstvu najpozneje do 29. oktobra tekočega leta.
(4) Stroški pregleda ugotavljanja količine in kakovosti grozdja, namenjenega pridelavi vrhunskega vina ZGP, ki je bil zaradi narave pridelave grozdja in vina izveden po 17. oktobru tekočega leta, se obračunajo v naslednjem letu pod enakimi pogoji kot za pregled, opravljen pred tem datumom v tekočem letu.
(5) Skupna višina sredstev v letu 2006, namenjenih plačilu kontrole kakovosti grozdja, namenjenega pridelavi v vrhunsko vino ZGP v letu 2006, znaša do 5.500.000,00 tolarjev. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije s proračunske postavke ministrstva 1429: Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji.
(6) Skupna višina sredstev v letu 2007, namenjenih plačilu kontrole kakovosti grozdja, namenjenega predelavi v vrhunsko vino ZGP, v letu 2007 znaša do 5.500.000,00 tolarjev. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije s proračunske postavke ministrstva 1429: Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji.
24.b člen
(elaborat o rajonizaciji z določitvijo trsnega izbora)
(1) Elaborat o rajonizaciji z določitvijo trsnega izbora izdela javni raziskovalni zavod, ki deluje na področju vinogradništva in vinarstva in ga z odločbo imenuje minister. Medsebojne odnose uredita javni raziskovalni zavod, ki deluje na področju vinogradništva in vinarstva, in ministrstvo s pogodbo.
(2) Elaborat o rajonizaciji mora biti izdelan v skladu s pogodbo med ministrstvom in izvajalcem iz prejšnjega odstavka.
(3) Imenovani javni raziskovalni zavod, ki deluje na področju vinogradništva in vinarstva, je upravičen do sredstev za izvedbo strokovne naloge izdelave elaborata o rajonizaciji. Sredstva se izplačajo na podlagi prejetega računa, ki ga izda imenovani javni raziskovalni zavod, ki deluje na področju vinogradništva in vinarstva, po oddaji elaborata na ministrstvo, vendar najpozneje do 29. oktobra tekočega leta.
(4) Skupna višina sredstev v letu 2006, namenjenih plačilu izdelave elaborata o rajonizaciji, je do 3.000.000,00 tolarjev. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije s proračunske postavke ministrstva 1429: Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji.
(5) Skupna višina sredstev v letu 2007, namenjenih plačilu morebitne dopolnitve elaborata o rajonizaciji, znašajo do 500.000,00 tolarjev. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije s proračunske postavke ministrstva 1429: Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji.
24.c člen
(izdelava izotopskih analiz)
(1) Izotopske analize vzorcev vina s slovenskim geografskim poreklom izvede skupaj z drugimi usposobljenimi ustanovami javni raziskovalni zavod, ki deluje na področju vinogradništva in vinarstva, in ga z odločbo imenuje minister. Medsebojne odnose uredita javni raziskovalni zavod, ki deluje na področju vinogradništva in vinarstva, in ministrstvo s pogodbo.
(2) Izotopske analize morajo biti izdelane v skladu s predpisi, ki urejajo izotopske analize ter dobre laboratorijske prakse, in pogodbo med ministrstvom in izvajalcem iz prejšnjega odstavka.
(3) Upravičenec do sredstev za izvedbo strokovne naloge izdelave izotopskih analiz je javni raziskovalni zavod iz prvega odstavka tega člena. Sredstva se izplačajo po prejetem poročilu o opravljenih izotopskih analizah na podlagi prejetega računa, ki mora biti poslan ministrstvu najpozneje do 29. oktobra tekočega leta.
(4) Skupna višina sredstev v letu 2006, namenjenih plačilu izdelave izotopskih analiz, je do 4.500.000,00 tolarjev. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije s proračunske postavke ministrstva 1429: Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji.
(5) Skupna višina sredstev v letu 2007, namenjenih plačilu morebitne dopolnitve izotopskih analiz, znašajo do 4.500.000,00 tolarjev. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije s proračunske postavke ministrstva 1429: Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji.
24.d člen
(dodatno izobraževanje pokuševalcev)
(1) Pooblaščena organizacija za izobraževanje pokuševalcev vina izvede dodatno izobraževanje pokuševalcev, imenovanih v skladu s predpisom, ki določa imenovanje pokuševalcev, ki redno ocenjujejo vino za pridobitev odločbe o ocenitvi vina.
(2) Dodatno izobraževanje pokuševalcev mora potekati v skladu s pogodbo med ministrstvom in izvajalcem iz prejšnjega odstavka.
(3) Upravičenec do sredstev za izvedbo strokovne naloge dodatnega izobraževanja pokuševalcev je pooblaščena organizacija iz prvega odstavka tega člena. Sredstva se izplačajo na podlagi prejetega računa, ki mora biti poslan ministrstvu najpozneje do 29. oktobra tekočega leta, katerega priloga je dokazilo, da so upravičenci do izobraževanja –pokuševalci že plačali 20 odstotkov stroškov izobraževanja.
(4) Skupna višina sredstev v letu 2006, namenjenih plačilu dodatnega izobraževanja pokuševalcev, se zagotovi iz proračuna Republike Slovenije s proračunske postavke ministrstva 1429: Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji in znaša do 2.000.000,00 tolarjev.
(5) Skupna višina sredstev v letu 2007, namenjenih plačilu dodatnega izobraževanja pokuševalcev, se zagotovi iz proračuna Republike Slovenije s proračunske postavke ministrstva 1429: Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji in znaša do 2.000.000,00 tolarjev.«.
8. člen
V 29. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prvega odstavka 15. člena te uredbe se zahtevki za leto 2005 lahko vložijo najpozneje do 5. januarja 2006, za leto 2006 najpozneje do 5. januarja 2007, za leto 2007 pa najpozneje do 30. aprila 2007.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka 9. člena te uredbe morajo vse priznane organizacije proizvajalcev najpozneje do 30. septembra 2006 oddati vlogo za spremembo programa dela za leto 2007. Program dela je treba spremeniti tako, da se v delu, ki se nanaša na podprogram promocije in podprogram izobraževanja v letu 2007, program dela pripravi le za obdobje od 1. januarja 2007 do 30. aprila 2007.«.
9. člen
Prilogi 4 in 5 se nadomestita z novima prilogama 4 in 5, ki sta sestavni del te uredbe.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-32/2006/5
Ljubljana, dne 7. septembra 2006
EVA 2006-2311-0009
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik