Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2006 z dne 15. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2006 z dne 15. 9. 2006

Kazalo

4097. Pravilnik o spremembah Pravilnika o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode, stran 9958.

Na podlagi tretjega odstavka 32. člena Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 44/00) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode
1. člen
V Pravilniku o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode (Uradni list RS, št. 73/03) se členi od 1 do 7 spremenijo tako, da se glasijo:
»1. člen
Ta pravilnik določa minimalne higienske zahteve (v nadaljnjem besedilu: higienske zahteve), ki jih morajo izpolnjevati kopalne vode v bazenih, bazenskih in naravnih kopališčih ter na območjih kopalnih voda, način njihovega ugotavljanja in spremljanja zaradi varovanja zdravja uporabnikov bazenov oziroma kopališč.
Zaradi varovanja zdravja uporabnikov bazenov oziroma kopališč morajo kopalne vode ustrezati zahtevam tega pravilnika oziroma ne smejo vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali snovi v številu in koncentracijah, ki same ali v kombinaciji z drugimi snovmi predstavljajo nevarnost za zdravje uporabnikov.
Ta pravilnik se ne uporablja za kopalno vodo v bazenih, ki jih uporablja izključno lastnik ali člani njegove družine.
2. člen
Kopalna voda mora izpolnjevati higienske zahteve, ki so določene s fizikalnimi, kemijskimi in mikrobiološkimi parametri iz priloge 1 oziroma priloge 2 tega pravilnika.
Vzorec kopalne vode je skladen, če vrednost posameznega preiskanega parametra ustreza higienskim zahtevam iz priloge 1 oziroma priloge 2 tega pravilnika.
Vzorec kopalne vode je neskladen, če vrednost posameznega preiskanega parametra ne ustreza higienskim zahtevam iz priloge 1 oziroma priloge 2.
Ugotovitev o skladnosti oziroma neskladnosti poda laboratorij, ki je preskušal vzorec kopalne vode.
Če je vzorec kopalne vode neskladen mora upravljavec bazena oziroma bazenskega kopališča (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) raziskati vzroke za neskladnost, izvesti ustrezne ukrepe za njihovo odpravo in o tem voditi evidenco.
V primeru neskladnosti mora upravljavec oceniti primernost kopalne vode za kopanje v skladu s kriteriji, ki jih pripravi Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IVZ) in so objavljeni na spletni strani IVZ.
3. člen
Bazen je lahko del kopališča ali drugih dejavnosti.
Kopalna voda v bazenih in bazenskih kopališčih je voda, ki jo istočasno ali v časovnem zaporedju uporabljata najmanj dve osebi za rekreativne, športne, terapevtske ali druge aktivnosti.
Polnilna voda je voda, ki se uporablja za prvo polnjenje in dopolnjevanje bazena. Za polnilno vodo veljajo enake zahteve kot za pitno vodo, razen glede naravne vsebnosti mineralnih soli.
4. člen
Za zagotavljanje higienskih zahtev je odgovoren upravljavec.
Pravila ravnanja za zagotavljanje higienskih zahtev za kopalce oziroma obiskovalce določi upravljavec s kopališkim redom.
Upravljavec mora imeti odgovorno osebo, ki je zadolžena za vzdrževanje bazenskega kopališča, skladnosti kopalne vode in nemoteno delovanje naprav za pripravo vode.
5. člen
Bazensko kopališče se loči na čisti del in nečisti del. Čisti del obsega zlasti bazen z bazensko ploščadjo. Bazenska ploščad mora biti urejena tako, da voda s teh površin ne more odtekati v bazen ali v obtočni sistem.
6. člen
Materiali in snovi, ki prihajajo v stik s kopalno in polnilno vodo, ne smejo vplivati na fizikalne, kemijske ali mikrobiološke lastnosti vode.
Vsa oprema bazena in bazenske ploščadi mora biti izdelana iz materialov, ki so odporni na korozijske vplive vode in zraka.
V čistem delu kopališča je prepovedana uporaba talnih oblog iz vseh vrst tekstilnih materialov.
7. člen
Pri pripravi kopalne vode je potrebno opraviti najmanj dezinfekcijo z rezidualnim učinkom in korekcijo pH vrednosti.
Odstop od zahtev iz prejšnjega odstavka je možen le, če:
– je zagotovljeno dodajanje polnilne vode v količini najmanj 10m³/dan/kopalca,
– temperatura kopalne vode nikoli ne presega 21 ºC,
– je zagotovljeno dnevno praznjenje celotnega volumna bazena in njegovo čiščenje.
Bazeni s kopalno vodo, ki ima priznano lastnost naravnega zdravilnega sredstva in v katerih se ne zagotavlja priprava kopalne vode iz prvega odstavka tega člena ter ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka, morajo ob vstopu v bazen na vidnem mestu objaviti naslednje sporočilo:
"Voda v bazenu ni razkužena. V vodi so lahko prisotni mikroorganizmi, ki predstavljajo tveganje za prenos nalezljivih bolezni.".
Opozorilo iz prejšnjega odstavka mora biti izpisano s krepko pisavo in z velikimi tiskanimi črkami, velikosti najmanj 2 cm.«.
2. člen
Črta se 8. člen.
3. člen
9. in 10. člen se spremenita tako, da se glasita:
»9. člen
Vsak bazen mora biti opremljen z napravami za kontinuirano merjenje temperature, prostega klora, redoks potenciala in pH vrednosti kopalne vode ter z avtomatskimi dozirnimi napravami za korekcijo vrednosti parametrov. Vrednosti vseh parametrov je treba enkrat dnevno preveriti z ročnimi meritvami.
Če upravljavec za obstoječe bazene ne zagotavlja avtomatskih meritev iz prejšnjega odstavka, mora šestkrat dnevno v enakomernih časovnih presledkih v obratovalnem času zagotoviti ročne meritve vseh parametrov iz prejšnjega odstavka in korekcijo njihovih vrednosti.
Meritve iz prvega in drugega odstavka tega člena se morajo opraviti približno v sredini daljše stranice pravokotnih bazenov ali na podobnem odgovarjajočem mestu v bazenih nepravilnih oblik.
Upravljavec mora zagotoviti zapisovanje vseh parametrov iz tega člena v evidenco obratovanja iz 14. člena tega pravilnika.
Upravljavec mora najmanj enkrat letno zagotoviti umerjanje (preverjanje delovanja) merilcev za ročno merjenje parametrov in o tem voditi dokumentacijo.
10. člen
Upravljavec mora imeti izdelan in dokumentiran režim dodajanja polnilne vode. Dnevno je treba nadomestiti, računano na uporabnika, najmanj 30 litrov kopalne vode s polnilno vodo, kar se preverja z merilcem količine dodane vode.
Upravljavec mora skupno količino dodane polnilne vode vpisovati v evidenco obratovanja iz 14. člena tega pravilnika.«.
4. člen
Črta se 11. člen.
5. člen
12., 13. in 14. člen se spremenijo tako, da se glasijo:
»12. člen
Bazensko kopališče oziroma bazen lahko obratuje sezonsko ali celo leto. Kot celo leto se šteje, če bazensko kopališče oziroma bazen obratuje najmanj 8 mesecev na leto.
Pri bazenskih kopališčih oziroma bazenih, ki obratujejo celo leto, je treba najmanj enkrat letno celotni obtočni sistem, vključno z bazeni, popolnoma izprazniti, izprati, napolniti in hiperklorirati za 2 uri. Enak postopek je treba izvesti pri bazenskih kopališčih oziroma bazenih, ki obratujejo sezonsko, pred začetkom obratovanja.
Filter je potrebno, ne glede na čas obratovanja, spirati najmanj enkrat tedensko.
O izvedenih postopkih iz drugega in tretjega odstavka tega člena mora upravljavec izdelati zapis, ki je sestavni del evidence obratovanja iz 14. člena tega pravilnika.
13. člen
Upravljavec mora imeti izdelan načrt čiščenja bazenskega kopališča oziroma bazena, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke: kaj čistiti, kako čistiti, s čim čistiti, kdaj čistiti in kdo čisti.
Upravljavec mora izvajati čiščenje po izdelanem načrtu in zagotoviti nadzor izvajanja čiščenja ter vodenje dnevnega evidenčnega lista čiščenja, iz katerega je razvidno ali je čiščenje opravljeno ustrezno in po izdelanem načrtu.
Načrt in dnevni evidenčni listi čiščenja so sestavni del evidence obratovanja iz 14. člena tega pravilnika.
14. člen
Upravljavec mora voditi evidenco obratovanja bazenskega kopališča oziroma bazena (v nadaljnjem besedilu: evidenca obratovanja) v skladu s prilogo 4 tega pravilnika in jo hraniti za preteklo leto do konca tekočega koledarskega leta.
Upravljavec mora voditi evidenco o izvedenih ukrepih za odpravo pomanjkljivosti, ki je sestavni del evidence obratovanja.
Evidenca obratovanja mora biti vedno na razpolago ob inšpekcijskem pregledu.«.
6. člen
Črta se 15. člen.
7. člen
16., 17. in 18. člen se spremenijo tako, da se glasijo:
»16. člen
Odvzem vzorcev, laboratorijske preskuse odvzetih vzorcev in ugotovitve o skladnosti preskušenih vzorcev kopalnih voda opravljajo laboratoriji, ki imajo opravljeno akreditacijo po sistemu SIST EN 17025.
Odvzem vzorcev se mora opraviti v skladu z navodili, ki jih pripravi IVZ in so objavljena na njihovi spletni strani.
Preskusi vzorcev se opravijo po metodah, navedenih v prilogi 3 tega pravilnika.
17. člen
Laboratoriji iz prejšnjega člena morajo rezultate laboratorijskih preskusov odvzetih vzorcev kopalne vode v 10 dneh po odvzemu vzorca posredovati upravljavcu in IVZ, ki vodi register kopalnih voda.
Vsak rezultat laboratorijskega preskusa kopalne vode mora vsebovati ugotovitev o skladnosti vzorca iz drugega oziroma četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika. V primeru neskladnosti vzorca kopalne vode mora upravljavec ukrepati skladno s šestim odstavkom 2. člena tega pravilnika.
IVZ izdela letno poročilo o skladnosti kopalne vode v bazenskih kopališčih v Republiki Sloveniji najpozneje do 30. aprila za preteklo leto.
18. člen
Obseg preskušanj vzorcev vode je določen v prilogi 5 tega pravilnika.
Upravljavec mora v bazenskih kopališčih oziroma bazenih, ki obratujejo celo leto zagotoviti za vsak bazen odvzem vzorca kopalne vode najmanj enkrat mesečno. Pri bazenskih kopališčih oziroma bazenih, ki obratujejo sezonsko pa mora upravljavec zagotoviti odvzem vzorca kopalne vode najmanj dvakrat mesečno.
Upravljavec mora zagotavljati enakomernost časovnih presledkov med posameznimi odvzemi vzorcev.«.
8. člen
Črta se 19. člen.
9. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljavec mora na informacijskem mestu za vsak bazen objaviti rezultate preskusa z ugotovitvijo skladnosti za najmanj zadnji laboratorijski preskus kopalne vode.
Na informacijskem mestu mora biti navedeno, kje pri upravljavcu lahko obiskovalci bazenskega kopališča dobijo na vpogled rezultate laboratorijskih preskusov vzorcev kopalne vode za tekoče leto.«.
10. člen
Naslov »III. KOPALNA VODA V NARAVNIH KOPALIŠČIH« se dopolni tako, da se za besedo »KOPALIŠČIH« doda besedilo »IN NA OBMOČJIH KOPALNIH VODA«.
11. člen
V 21. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kopalna voda v naravnih kopališčih je vodno telo površinske vode ali njegov del, kjer je dovoljena posebna raba voda za dejavnost kopališč in je kopanje organizirano. Kopalna voda na območjih kopalnih voda pa je vodno telo površinske vode ali njegov del, kjer se prosto kopa veliko število ljudi in je določeno s predpisi o vodah.«.
12. člen
24. in 25. člen se spremenita tako, da se glasita:
»24. člen
Upravljavec naravnega kopališča mora zagotavljati izvajanje programa vzorčenja kopalne vode v skladu z določbami 28. in 29. člena ter prilogo 2 tega pravilnika.
25. člen
Odvzem vzorcev, laboratorijske preskuse odvzetih vzorcev in ugotovitve o skladnosti preskušenih vzorcev kopalnih voda opravljajo laboratoriji, ki imajo opravljeno akreditacijo po sistemu SIST EN 17025.
Preskusi vzorcev se opravijo po metodah, navedenih v prilogi 3 tega pravilnika.«.
13. člen
V 26. členu se v prvem odstavku črta drugi stavek.
V tretjem odstavku se besedilo »stanju higienske ustreznosti« nadomesti z besedo »skladnosti«.
14. člen
V 27. členu se v prvem in tretjem odstavku za besedo »kopališčih« doda besedilo »in na območjih kopalnih voda«.
15. člen
V 29. členu se v tretjem odstavku besedi »higiensko ustreznost« nadomestita z besedo »kakovost«.
16. člen
Besedilo 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljavec naravnega kopališča mora imeti na informacijskem mestu objavljene rezultate preskusov z ugotovitvijo skladnosti za najmanj zadnji laboratorijski preskus kopalne vode.
Na informacijskem mestu mora biti tudi navedeno, kje pri upravljavcu lahko obiskovalci naravnega kopališča dobijo na vpogled rezultate laboratorijskih preskusov vzorcev kopalne vode za tekoče leto.«.
17. člen
Priloge 1, 4 in 5 se nadomestijo z novimi prilogami, ki so v prilogi tega pravilnika.
18. člen
Upravljavci morajo uskladiti svojo dejavnost s tem pravilnikom najpozneje v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati 11. člen Pravilnika o higienskih zahtevah za kopalne vode (Uradni list SRS, št. 9/88).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-16/2006
Ljubljana, dne 5. septembra 2006
EVA 2005-2711-0067
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost