Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2006 z dne 22. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2006 z dne 22. 8. 2006

Kazalo

3899. Program priprave za Občinski lokacijski načrt za stanovanjsko sosesko Š12S1, stran 9683.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) ter 30. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99, 91/01) je župan Občine Šmarje pri Jelšah dne 11. 8. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za Občinski lokacijski načrt
za stanovanjsko sosesko Š12S1
1. člen
S tem programom priprave se določa vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko sosesko Š12S1.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Ocena stanja:
Na severni strani naselja Šmarje pri Jelšah, zahodno od obstoječe osnovne šole do železniške proge in ceste v Dvor, je nepozidano stavbno zemljišče. Nova pozidava bo omogočila izgradnjo stanovanj s pripadajočimi infrastrukturnimi objekti in zunanjimi površinami, hkrati se bo izboljšala dostopnost do obstoječe osnovne šole.
Razlogi za pripravo lokacijskega načrta:
– vključitev obravnavanega območja v celovit prostorsko-urbanistični razvoj Šmarja pri Jelšah v smislu ustrezne delitve funkcij naselja,
– izgradnja novih stanovanjskih objektov – prosto stoječih, vrstnih hiš in večstanovanjskih objektov.
Pravna podlaga:
V prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04) je območje opredeljeno za stanovanjsko gradnjo.
Pravna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popravek 8/03 – v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1).
Priprava občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko sosesko Š12S1 poteka po predpisanem postopku, skladno z določili:
– Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.).
– Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
– Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04).
3. člen
(predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta)
Predmet OLN:
Predmet občinskega lokacijskega načrta je ureditveno območje v naselju Šmarje pri Jelšah, na severnem robu naselja, severno od železniške proge Grobelno–Rogatec, zahodno od obstoječe osnovne šole z oznako Š12S1.
Programska izhodišča:
Na obravnavanem območju so predvidene prostorske ureditve za izgradnjo stanovanjskih objektov:
– na celotnem območju bo zgrajena prometna, energetska in komunalna infrastruktura z navezavo na primarno omrežje,
– na južnem delu obravnavanega območja bo zgrajenih več vrstnih ali večstanovanjski objektov,
– na ostalih površinah bo zgrajenih več individualnih prosto stoječih stanovanjskih hiš, velikost parcel naj praviloma ne presega 700 m².
Dovoz na kompleks je predviden preko obstoječe ceste, ki poteka z vzhoda naselja do osnovne šole ter preko nove ceste z zahodnega dela naselja, preko zavarovanega železniškega prehoda in novega mostu preko vodotoka. Obe cesti bosta povezani.
Pri pripravi lokacijskega načrta je upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se kot posledica le-teh pojavijo v samem postopku izdelave izvedbenega prostorskega akta.
4. člen
(okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta)
Občinski lokacijski načrt se pripravi za območje, ki sega na zemljišča k.o. Šmarje pri Jelšah, parc. št. 133, 137, 123/1, 122/2, 121/3, 121/4, *179, 129/1,134/1, 123/4, *204, *205, 999/3, 990/3, *228, 999/2, 134/2, del 999/1 ter k.o. Bobovo, parc. št. 14, 694, 16/1, 18/6, 11/6, 11/3, 11/4, 18/4, *114, 18/1, 16/2, 18/3, *116, 18/2, *102, 18/5, 12/2, 11/5, *117, 4/4, 22, *73, 23/3, 19, *118, 23/1,*72 in 23/3.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
lokacijskega načrta)
Pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Šmarje pri Jelšah, ki je v skladu z določili postopka javnega naročila malih vrednosti izbrala načrtovalca prostorskega akta.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje, Dečkova 36, Celje,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Celje, Lava11, Celje,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za železniški promet, Kopitarjeva 5, Maribor
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Glavni trg 1, Celje
– Elektro Celje, Vrunčeva 2a, Celje,
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
– OKP Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina,
– Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah (področje prometa za občinske ceste).
Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 29. člena ZUreP-1 štelo, da smernic nimajo. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec lokacijskega načrta kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Kolikor se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
Pri pripravi občinskega lokacijskega načrta sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in pripravljavec: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah,
– Načrtovalec lokacijskega načrta: Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje (skladno s sklepom o izboru izvajalca JNMV št. 0024/2006-POG),
– Investitor občinskega lokacijskega načrta: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje prostorske ureditve)
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati vse predhodne izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04),
– geodetski posnetek za namen lokacijskega načrta (Mejaš d.o.o., Šmarje pri Jelšah),
– ostala gradiva, relevantna za izdelavo lokacijskega načrta.
Pred izdelavo predloga lokacijskega načrta mora pobudnik zagotoviti naslednje gradivo:
– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– ostala gradiva, ki jih bodo v postopku sprejemanja lokacijskega načrta zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.
Pri izdelavi strokovnih podlag in lokacijskega načrta je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
V postopku priprave lokacijskega načrta izdelovalec zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile rešitve:
– Zasnova prometnega omrežja
– Zasnova vodnih ureditev in odvodnjavanja meteornih voda
– Zasnova vodovodnega in hidrantnega omrežja
– Zasnova kanalizacije
– Zasnova elektro omrežja in javne razsvetljave
– Zasnova telefonskega omrežja
Morebitne dodatke strokovne podlage se lahko določijo tudi med postopkom priprave lokacijskega načrta.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prve prostorske konference, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v 3. členu tega programa priprave.
Izdelovalec lokacijskega načrta izdela najmanj eno strokovno rešitev. V primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje, v postopku priprave lokacijskega načrta, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz, se izdela več variant.
8. člen
(pridobitev geodetskih podlag)
Za območje prostorske ureditve pobudnik oziroma pripravljavec lokacijskega načrta, Občina Šmarje pri Jelšah, zagotovi geodetske podlage v digitalni obliki, kot jih predpisuje ZUreP-1. Pripravljavec pridobi tudi katastrski načrt pri Geodetski upravi RS.
9. člen
(terminski plan priprave lokacijskega načrta)
S tem programom priprave, ki sledi prostorski konferenci, so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja lokacijskega načrta:
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|  |Faze                            | Delovni |
|  |                              |  dnevi  |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|1. |najava in I. prostorska konferenca, 8 dni pred sprejemom  |   8   |
|  |programa priprave                      |      |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|2. |program priprave, objava v Uradnem listu RS         |      |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|3. |priprava stališč in priporočil do usmeritev         |   8   |
|  |s prostorske konference s strani              |      |
|  |pripravljavca                        |      |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|4. |priprava gradiva za razpis smernic             |   7   |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|5. |pridobivanje smernic                    |  30   |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|6. |analiza smernic                       |   5   |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|7. |izdelava strokovnih podlag                 |  30   |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|8. |izdelava predloga                      |  25   |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|9. |najava in II. prostorska konferenca, 14 dni pred javno   |  14   |
|  |razgrnitvijo predloga                    |      |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|10.|objava JR v Uradnem listu RS, javna razgrnitev in javna   |      |
|  |obravnava                          |      |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|11.|priprava stališč do morebitnih pripomb v JR         |   5   |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|12.|obravnava stališč do pripomb na odbor za okolje in prostor |      |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|13.|sprejem stališč do pripomb v JR               |      |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|14.|eventualna izdelava dopolnjenega predloga          |   8   |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|15.|pridobivanje mnenj k usklajenemu predlogu          |  30   |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|16.|izdelava usklajenega predloga OLN              |   5   |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|17.|obravnava in sprejem usklajenega predloga OLN oziroma    |      |
|  |odloka na občinskem svetu                  |      |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
|18.|objava odloka v Uradnem listu RS              |      |
+---+------------------------------------------------------------+-----------+
10. člen
(obveznosti financiranja priprave lokacijskega načrta)
Finančna sredstva za izdelavo občinskega lokacijskega načrta, geodetskega posnetka, idejnih zasnov in strokovnih gradiv, ki jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, zagotovi Občina Šmarje pri Jelšah
11. člen
(končna določba)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-1/2006
Šmarje pri Jelšah, dne 11. avgusta 2006
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti