Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2006 z dne 22. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2006 z dne 22. 8. 2006

Kazalo

3878. Sklep o obveznih rezervah, stran 9549.

Na podlagi 1. točke 11. člena, 19. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) v zvezi z 42.a členom Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 105/04 – uradno prečiščeno besedilo in 39/06) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o obveznih rezervah
1. Definicije pojmov
– 'Obveznik' je oseba, ki je zavezana izpolnjevati obvezne rezerve pri Banki Slovenije.
– 'Neposredne udeleženke' sistema BPRČ so obvezniki, ki imajo odprt poravnalni račun pri Banki Slovenije.
– 'Posredne udeleženke' sistema BPRČ so obvezniki, ki nimajo poravnalnega računa pri Banki Slovenije.
– 'Osnova za obvezne rezerve' so obveznosti obveznika, na podlagi katerih se mu izračuna obvezne rezerve.
– 'Ročnost' je pogodbeno določena ročnost.
– 'Stopnja obveznih rezerv' je odstotek, ki je določen v 8. točki tega sklepa za vsako posamezno postavko osnove za obvezne rezerve.
– 'Račun obveznika pri Banki Slovenije' je v primeru neposredne udeleženke poravnalni račun, v primeru posredne udeleženke pa posebni račun obveznih rezerv.
– 'Obvezne rezerve' so znesek, ki ga mora imeti obveznik v povprečju posameznega obdobja izpolnjevanja na računu pri Banki Slovenije.
– 'Obdobje izpolnjevanja' je obdobje, določeno v 12. točki tega sklepa.
– 'Stanje ob koncu dneva' je stanje na računu obveznika pri Banki Slovenije po zaprtju sistema BPRČ.
– 'Delovni dan' je dan, ko obratuje sistem bruto poravnave v realnem času.
– 'Obrestovanje' pomeni plačilo obresti, ki jih Banka Slovenije plača obvezniku na stanje, ki ga ima obveznik na računu pri Banki Slovenije ob koncu dneva.
– 'Manko' je razlika med obveznimi rezervami obveznika iz 10. točke tega sklepa in povprečnim stanjem na računu obveznika pri Banki Slovenije ob koncu dneva v obdobju izpolnjevanja.
– 'Združitev' je postopek, s katerim eden ali več obveznikov ('prevzeti obvezniki') ob prenehanju delovanja prenese vsa svoja sredstva in obveznosti na drugega obveznika ('prevzemni obveznik'), ki je lahko ustanovljen na novo.
– 'Delitev' je postopek, s katerim obveznik ('prenosni obveznik') ob prenehanju delovanja prenese vsa svoja sredstva in obveznosti na več kot enega obveznika ('prevzemne obveznike'), ki so lahko ustanovljeni na novo.
 
Obveznik za obvezne rezerve
2. Obvezniki po tem sklepu so banke in hranilnice, kot so opredeljene v 14.a členu Zakona o Banki Slovenije.
Obveznik iz prvega odstavka te točke je dolžan izpolnjevati obvezne rezerve od začetka obdobja izpolnjevanja, ki sledi obdobju, v katerem je pridobil dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev. Obveznik je oproščen izpolnjevanja obveznih rezerv od začetka obdobja izpolnjevanja, v katerem mu je dovoljenje odvzeto ali preneha veljati, ali v katerem je nad njim začet postopek redne likvidacije.
3. Obveznik je dolžan izpolnjevati obvezne rezerve pri Banki Slovenije v obliki in v višini, kot je določeno s tem sklepom.
4. Podružnice domačih bank, ki so ustanovljene v tujini, niso dolžne izpolnjevati obveznih rezerv po tem sklepu.
 
Osnova za obvezne rezerve
5. V osnovo za obvezne rezerve so vključene tolarske obveznosti in obveznosti v tujem denarju obveznika, ki nastanejo s prejetjem naslednjih sredstev:
– vlog (čez noč, vezanih in na odpoklic, posojil ter drugih obveznosti) in
– izdanih dolžniških vrednostnih papirjev.
6. V osnovo za obvezne rezerve se ne vključijo obveznosti do institucij, ki so same obvezniki, in obveznosti do Banke Slovenije. Obveznik je upravičen do izključitve omenjenih obveznosti iz osnove za obvezne rezerve, če dokaže, da gre za obveznosti do institucije, ki je prav tako obveznik po tem sklepu, ali do Banke Slovenije.
Obvezniku, ki Banki Slovenije do 31. 8. 2006 predloži izjavo, da spremembe lastništva vseh izdanih dolžniških vrednostnih papirjev z dogovorjeno dospelostjo do 2 let v svojih poslovnih knjigah evidentira vsaj enkrat mesečno na zadnji dan v mesecu na podlagi podatkov klirinško depotnih družb, indosamenta ali drugega pravnega posla o prenosu lastništva vrednostnega papirja, se v osnovo za obvezne rezerve ne vključi izdanih dolžniških vrednostnih papirjev z dogovorjeno dospelostjo do 2 let, ki so v lasti drugih obveznikov.
7. Banka Slovenije lahko na nediskriminatorni osnovi izvzame iz osnove za obvezne rezerve obveznosti do posamezne institucije. Merila in institucije Banka Slovenije določi s sklepom.
 
Stopnje obveznih rezerv
8. 0-odstotna stopnja obveznih rezerv se uporablja za naslednje vrste obveznosti:
– vloge z dogovorjeno dospelostjo več kot dve leti
– vloge na odpoklic z odpovednim rokom več kot dve leti
– repo posli
– dolžniški vrednostni papirji z dogovorjeno dospelostjo več kot dve leti
 
2-odstotna stopnja obveznih rezerv se uporablja za naslednje vrste obveznosti:
– vloge čez noč
– vloge z dogovorjeno dospelostjo do dveh let
– vloge na odpoklic z odpovednim rokom do dveh let
– dolžniški vrednostni papirji z dogovorjeno dospelostjo do dveh let.
 
Izračun obveznih rezerv
9. Osnovo za obvezne rezerve vsakega obveznika izračuna Banka Slovenije na podlagi postavk v bilanci stanja obveznika, določenih v 5. točki tega sklepa, ki jo obveznik poroča Banki Slovenije v okviru statističnega poročanja v skladu z veljavnim sklepom, ki ureja poročanje monetarnih finančnih institucij in veljavnim navodilom za izvajanje sklepa, ki ureja poročanje monetarnih finančnih institucij, v nadaljevanju: statistično poročanje. Osnova za obvezne rezerve se izračuna na osnovi podatkov za zadnji dan v mesecu, ki je dva meseca pred tistim mesecem, v katerem se začne obdobje izpolnjevanja.
V primeru, da osnove za obvezne rezerve ni mogoče izračunati v skladu z določbami prvega odstavka te točke, osnovo za obvezne rezerve izračuna Banka Slovenije na podlagi njej dostopnih podatkov o osnovi za obvezne rezerve.
10. Obvezne rezerve vsakega obveznika izračuna Banka Slovenije na podlagi poročanih podatkov statističnega poročanja z uporabo stopenj obveznih rezerv, ki so določene v 8. točki tega sklepa.
Vsakemu obvezniku se obvezne rezerve zmanjšajo za znesek enotne olajšave v višini 23,964 milijona tolarjev.
Znesek obveznih rezerv se zaokroži na najbližji tolar.
11. Podatke o obveznih rezervah Banka Slovenije posreduje vsakemu obvezniku najpozneje pet delovnih dni pred začetkom obdobja izpolnjevanja preko nepodpisanega elektronskega sporočila. Obvezniki posredujejo morebitne popravke postavk v bilanci stanja, ki sodijo v osnovo za obvezne rezerve, najkasneje do predzadnjega delovnega dne pred začetkom obdobja izpolnjevanja. Banka Slovenije najpozneje do zadnjega delovnega dne posreduje obveznikom morebitne popravke obveznih rezerv. Obvezniki potrdijo izračunane obvezne rezerve najpozneje na zadnji delovni dan pred začetkom obdobja izpolnjevanja. Če obveznik ne potrdi pravilnosti podatka o obveznih rezervah do konca tega dne, velja, da je znesek obveznih rezerv obveznika za ustrezno obdobje izpolnjevanja potrjen. Z začetkom obdobja izpolnjevanja ni mogoče več popravljati izračunanih obveznih rezerv za to obdobje.
 
Izpolnjevanje obveznih rezerv
12. Obdobje izpolnjevanja je prilagojeno koledarju izpolnjevanja obveznih rezerv Eurosistema in se začne na dan poravnave prve naslednje operacije glavnega refinanciranja po seji Sveta Evropske centralne banke, na kateri je predvidena mesečna presoja usmeritve monetarne politike. Upoštevajo se vsi koledarski dnevi v obdobju. Koledar obdobij izpolnjevanja od 27. 9. 2006 do konca leta 2006 je sledeč:
1) Zaradi uvedbe novega načina določanja obdobij izpolnjevanja za ta začetek obdobja izpolnjevanja ne velja pravilo iz prvega odstavka te točke.
2) Zaradi uvedbe novega načina določanja obdobij izpolnjevanja za to obdobje izpolnjevanja ne velja pravilo iz prvega odstavka 9. točke tega sklepa.
3) Zaradi uvedbe eura kot valute Republike Slovenije za ta zaključek obdobja izpolnjevanja ne velja pravilo iz prvega odstavka te točke.
 
13. Obveznik izpolni obvezne rezerve tako, da je aritmetično povprečje stanj na njegovem računu pri Banki Slovenije ob koncu dneva za vse koledarske dni v obdobju izpolnjevanja najmanj enako znesku obveznih rezerv iz 10. točke tega sklepa.
 
Obrestovanje obveznih rezerv
14. Banka Slovenije v obdobju izpolnjevanja obrestuje povprečno stanje na računu obveznika pri Banki Slovenije ob koncu dneva največ do višine obveznih rezerv iz 10. točke tega sklepa, po obrestni meri 1% letno.
Banka Slovenije obračuna in plača obresti obvezniku drugi delovni dan po zaključku obdobja izpolnjevanja.
 
Sankcije za neizpolnjevanje obveznih rezerv
15. Obveznik, ki delno ali v celoti ne izpolni obveznih rezerv iz 13. točke tega sklepa, plača Banki Slovenije nadomestilo na znesek manka. Nadomestilo se izračuna z množenjem manka in predpisane obrestne mere zamudnih obresti, za vse dni v obdobju izpolnjevanja.
Banka Slovenije z odločbo izreče plačilo nadomestila, poleg ukrepa plačila nadomestila pa lahko izreče še enega ali več ukrepov, določenih v Zakonu o Banki Slovenije.
Obveznik plača nadomestilo na poravnalni račun Banke Slovenije (BSLJSI2XXXX). Kot vrsto posla obveznik navede M8100 (Nadomestilo za premalo izločeno OR). V prvo vrstico polja 72 mora obveznik navesti: /REC/M05311550100 in v drugo vrstico: //Nadomestilo za neizpolnjene obvezne rezerve.
 
Združitve in delitve
16. Za obdobje izpolnjevanja, v katerem začne učinkovati združitev, obvezne rezerve prevzetih obveznikov prevzame prevzemni obveznik in koristi tudi vsako olajšavo iz 10. točke sklepa, dodeljeno prevzetim obveznikom. Za to obdobje izpolnjevanja stanja ob koncu dneva vseh prevzetih obveznikov skupaj štejejo pri izpolnjevanju obveznih rezerv prevzemnega obveznika.
Od obdobja izpolnjevanja dalje, ki neposredno sledi obdobju izpolnjevanja, v katerem začne učinkovati združitev, se prevzemnemu obvezniku dodeli le ena olajšava iz 10. točke sklepa. Za obdobje izpolnjevanja, ki neposredno sledi obdobju izpolnjevanja, v katerem začne učinkovati združitev, se obvezne rezerve prevzemnega obveznika izračunajo na podlagi osnove za obvezne rezerve, ki je vsota vseh osnov za obvezne rezerve prevzetih obveznikov in po potrebi prevzemnega obveznika. Seštejejo se osnove za obvezne rezerve ki bi bile podlaga za izračun obveznih rezerv za to obdobje izpolnjevanja, če ne bi prišlo do združitve. Prevzemni obveznik prevzame obveznosti statističnega poročanja prevzetih obveznikov.
17. Za obdobje izpolnjevanja, v katerem začne učinkovati delitev, obvezne rezerve prenosnega obveznika prevzamejo prevzemni obvezniki in se jim dodeli olajšava iz 10. točke sklepa. Ob začetku učinkovanja delitve prevzemni obvezniki sporočijo Banki Slovenije njim dodeljen delež osnove za obvezne rezerve prenosnega obveznika. Stanja ob koncu dneva, ki jih ima prenosni obveznik v obdobju izpolnjevanja, v katerem začne učinkovati delitev, se do dneva, v katerem začne učinkovati delitev, v dodeljenem deležu osnove za obvezne rezerve dodelijo prevzemnim obveznikom.
Od obdobja izpolnjevanja, ki neposredno sledi obdobju izpolnjevanja, v katerem začne učinkovati delitev, in dokler prevzemni obvezniki, ne sporočijo svojih posameznih osnov za obvezne rezerve v skladu s statističnim poročanjem, vsak prevzemni obveznik, prevzame obvezne rezerve, izračunane na osnovi njemu dodeljenega deleža osnove za obvezne rezerve prenosnega obveznika, po potrebi dodatno k svojim obveznim rezervam. Vsakemu prevzemnemu obvezniku se dodeli ena olajšava iz 10. točke sklepa.
 
Veljavnost sklepa in prehodne določbe
18. Pri izračunu obveznih rezerv iz podatkov v postavkah bilance stanja obveznikov na dan 31. 10. 2006 v skladu z 9. točko tega sklepa, ki veljajo za obdobje izpolnjevanja od 13. 12. do 31. 12. 2006, se v osnovo za obvezne rezerve poleg obveznosti iz prvega odstavka 6. točke tega sklepa ne vključijo tudi naslednje obveznosti:
– obveznosti do institucij, ki so obvezniki za obvezne rezerve v skladu z Uredbo (ES) št. 1745/2003 Evropske centralne banke z dne 12. septembra 2003 o uporabi obveznih rezerv (ECB/2003/9)(*1),
– obveznosti do Evropske centralne banke ali do nacionalnih centralnih bank držav članic Evropske unije, ki so uvedla euro.
19. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Prvič se uporabi v obdobju izpolnjevanja od 27. 9. do 7. 11. 2006.
20. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o obveznih rezervah (Uradni list RS, št. 99/04 in 9/05) in Navodilo za izdelavo poročila o izračunu obveznih rezerv (Uradni list RS, št. 10/06), vendar se določila obeh navedenih predpisov uporabljajo do začetka uporabe tega sklepa.
21. Ta sklep velja do dneva uvedbe eura kot valute Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. avgusta 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.
(*1) UL L 250 z dne 2. oktobra 2003

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti