Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

3875. Program priprave Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Zreče, stran 9542.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1; Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1), Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04 in 76/06) župan Občine Zreče dne 4. 8. 2006 sprejeme
P R O G R A M P R I P R A V E
Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Zreče
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Zreče
1.1 Ocena stanja in razlogi
Na podlagi četrtega odstavka 171. člena ZUreP-1 občine pričnejo s pripravo strategije prostorskega razvoja občine po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije (odlok, objavljen v Uradnem listu RS, št. 76/04 z dne 15. 7. 2004), s pripravo prostorskega reda pa po uveljavitvi Prostorskega reda Slovenije (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 122/04 z dne 12. 11. 2004) in ju morajo sprejeti najkasneje v treh letih pa uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije (20. 7. 2007) oziroma Prostorskega reda Slovenije (13. 11. 2007).
Namen Strategije prostorskega razvoja Občine Zreče (v nadaljevanju: Strategije Občine Zreče) je priprava temeljnega prostorskega razvojnega dokumenta občine, ki bo nadomestil obstoječi, sedaj veljavni Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče – dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 68/03). Prostorske sestavine dolgoročnega družbenega plana Občine Zreče so bile izdelane v prejšnji družbeno-ekonomski ureditvi v okviru sistema družbenega planiranja. Zaradi spremenjenega družbenega, ekonomskega in pravnega sistema v Republiki Sloveniji ter kljub kasneje sprejetim spremembam, te prostorske sestavine dolgoročnega plana ne zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega razvoja.
Namen Prostorskega reda Občine Zreče je priprava temeljnega izvedbenega prostorskega akta Občine Zreče, ki bo nadomestil sedaj veljavne odloke o prostorskih ureditvenih pogojih ter nekatere druge prostorske izvedbene akte.
Priprava Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče je potrebna predvsem zaradi uskladitve občinskih prostorskih aktov s prostorskimi akti Republike Slovenije, s sprejeto Strategijo prostorskega razvoja Slovenije ter Prostorskim redom Slovenije.
Priprava Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče je potrebna tudi zaradi utrjevanja vloge in razvoja Občine Zreče v regiji, pospeševanja razvoja tržnega gospodarstva, spremenjenih družbeno-ekonomskih, socialnih in pravnih razmer in z njimi povezanih prostorskih ureditev razvoja Občine Zreče, krize vrednostnega sistema pri urejanju prostora ter vse manjšega upoštevanja skupnih in dolgoročnih interesov v prostoru. Razlogi za pripravo Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče pa so tudi pobude in predlogi pravnih ter fizičnih oseb, na katere se je občina dolžna odzvati najmanj enkrat na štiri leta (67. člen ZureP-1).
S Strategijo Občine Zreče bo opredeljen prostorski razvoj Občine Zreče in določene usmeritve za urejanje prostora na območju občine, ob upoštevanju novih družbeno-gospodarskih razmer, tehnološke globalizacije, vloge Slovenije v evropskih integracijah ter v skladnosti s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in z regionalno zasnovo prostorskega razvoja Savinjske statistične regije (v pripravi).
S Prostorskim redom Občine Zreče bodo določena območja namenske rabe prostora, pogoji in merila ter ukrepi za načrtovanje v prostoru, pogoji za pripravo lokacijskih načrtov ter pogoji za pripravo projektov po določbah zakona, ki ureja graditev objektov.
1.2 Pravna podlaga
Pravno podlago za pripravo Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče predstavljajo:
– Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1; Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03),
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoje občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 24/04) – v nadaljevanju: Pravilnik o strategiji;
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04) – v nadaljevanju: Pravilnik o redu.
V primeru, da se v času priprave Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče spremenijo zgoraj navedene pravne podlage, se za pripravo obeh prostorskih aktov smiselno upoštevajo spremenjene pravne podlage.
1.3 Celovita presoja vplivov na okolje
Skladno z zahtevami Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 28/06; v nadaljevanju: ZVO) in Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04; v nadaljevanju: ZON) bo Občina Zreče obvestila Ministrstvo za okolje in prostor RS (MOP) o nameri priprave Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče. Kolikor bo MOP z odločbo odločilo, da je v postopku priprave Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče potrebno izvesti celovito presoja vplivov na okolje po ZVO in presojo sprejemljivosti Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče, bo okoljsko poročilo z revizijo izdelano do javne razgrnitve in posredovano v javno razgrnitev skupaj s Strategijo in Prostorskim redom Občine Zreče.
2. Predmet, programska izhodišča, ureditveno območje in vsebina Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče
Strategija in Prostorski red Občine Zreče predstavljata vsebinsko nadaljevanje že pričetega dela, to je priprave novelacije urbanističnih zasnov mesta Zreče, priprave strokovnih podlag za urejanje območja Rogle ter sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za poseljen in odprt prostor Občine Zreče. Istočasno predstavlja priprava Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče vsebinsko združitev posameznih planskih sprememb in dopolnitev za celotno območje Občine Zreče ter prilagoditev že izdelanega gradiva novim zakonskim določilom na področju urejanja prostora in graditve objektov.
2.1 Predmet strategije in prostorskega reda Občine Zreče
Občina Zreče leži v SV Sloveniji pod obronki Pohorja v Dravinjski dolini in meri 66,96 km2. Po podatkih iz leta 2002 živi v občini Zreče 6245 prebivalcev. V občini je 27 naselij, ki se združujejo v šest krajevnih skupnosti: Zreče, Stranice, Gorenje, Skomarje, Resnik in Dobrovlje. Za pretežni del občine je značilna precejšnja reliefna razgibanost in izjemno visoka gozdnatost. V ravninskih in delno gričevnatih območjih pa so pomembni potenciali kakovostnih kmetijskih zemljišč.
Mesto Zreče, kot občinsko središče na katero gravitira celotno funkcijsko območje občine, se je kot enotno naselje razvilo šele v zadnjih dvajsetih letih iz vasi Zgornje in Spodnje Zreče ter Dobrave.
Lega v bližini regionalne ceste Maribor–Celje ter sorazmerna bližina avtoceste Maribor–Ljubljana omogoča zraščanje s pripadajočim prostorom v širšo regijo, kar bo še pospeševalo celoviti razvoj Občine Zreče.
Predmet Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče je določitev prostorskega razvoja in usmeritev za umeščanje dejavnosti v prostor tako, da se ob upoštevanju varstvenih zahtev zagotavlja vzdržen prostorski razvoj dejavnosti v prostoru na celotnem območju občine, ki mora biti usklajen z uveljavljeno Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in regionalno zasnovo prostorskega razvoja Savinjske statistične regije, ko bo ta sprejeta.
V Strategiji Občine Zreče bodo obravnavani tudi: novelacija urbanistične zasnove mesta Zreče, priprava novih urbanističnih zasnov preoblikovanih naselij (v primeru, da bodo tako urejanje narekovale ugotovitve iz strokovnih podlag) in priprava krajinske zasnove Rogla.
2.2. Programska izhodišča
Programska izhodišča Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče so oblikovana tako, da se predvsem iz prostorskega vidika zagotovijo:
– usklajenost gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja v prostoru ter oblikovanje izhodišč za koordinacijo razvojnih interesov ob upoštevanju varstvenih zahtev;
– povezovanje posameznih območij in njihovo vključevanje v razvojne programe na območju občine;
– usmerjanje v velik potencial visoko kvalitetnega zdraviliškega turizma v mestu Zreče in regulacija množičnega turizma na predelu Rogle;
– spodbujanje kvalitetnega prostorskega razvoja občine; spodbujanje vzdržnega razvoja Pohorskih zaselkov in jih v tem smislu poizkušati ohranjati do te mere, da bi le ti zadržali čimveč svojih prvobitnih značilnosti;
– povezovanje Občine Zreče z ostalimi občinami v regiji in v sosednjih regijah;
– doseganje vzdržnega prostorskega razvoja v varovanih območjih z ohranjanjem narave in doseganjem trajnostne rabe naravnih virov in varstva kulturne dediščine;
– usmerjanje prostorskega razvoja z upoštevanjem sonaravnega gospodarjenja, spodbujanje obstoječih in novih kmetij k bivanju in gospodarjenju z naravo. Spodbujanje razvoja na kmetijah z dodatnimi dejavnostmi kot so žage, bio masa, klavnice, domača obrt, in podobno;
– usmerjanje razvoja v smislu postopnega premeščanja okolju neprijaznih dejavnosti iz osrednjih mestnih delov na nove lokacije (Industrijska cona Unior II), premeščanje tistih dejavnosti, ki imajo negativne vplive na okolje in jih je v skrbi za večjo kvaliteto bivanja potrebno premeščati na obrobje (ali celo izven Občine Zreče);
– reševanje obstoječih problemov prostorskega razvoja Občine Zreče; vzpostavitev takih razmer, ki bodo izboljšali bivanje v občini (parkirišča, oskrbni objekti – trgovine, stanovanja) in nudili občanom visoko kvaliteten življenjski standard bivanja in življenja v občini.
Skladno s Pravilnikom o strategiji se v Strategiji Občine Zreče določijo in opredelijo:
– izhodišča in cilji prostorskega razvoja Občine Zreče,
– zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru s prioritetami in usmeritvami za dosego ciljev prostorskega razvoja;
– zasnova posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru: poselitve, krajine in komunalne infrastrukture;
– zasnova prostorskega razvoja in urejanja naselij s poudarkom na novelaciji urbanističnih zasnov mesta Zreče in izdelava morebitnih drugih urbanističnih zasnov;
– opredelitev ukrepov za izvajanje Strategije.
Skladno s Pravilnikom o redu se v Prostorskem redu Občine Zreče določijo in prikažejo:
– območja (osnovne in podrobnejše) namenske rabe prostora,
– območja državnih lokacijskih načrtov,
– merila in pogoji za urejanje prostora (členitev prostora za določitev meril in pogojev za urejanje prostora, določitev oblikovnih meril in pogojev, določitev meril za določanje gradbenih parcel in opremljanje zemljišč za gradnjo, določitev drugih meril in pogojev (za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin) ter za gradnjo objektov zunaj poselitvenih območij,
– ukrepi za izvajanje Prostorskega reda Občine Zreče.
Programska izhodišča Prostorskega reda izhajajo iz programskih izhodišč Strategije prostorskega razvoja Občine Zreče.
2.3 Ureditveno območje in vsebina
Strategija in Prostorski red občine Zreče bosta izdelana za celotno območje Občine Zreče v okviru vsebine, ki ju za oba akta predpisujeta Pravilnik o strategiji in Pravilnik o redu.
Vsebina Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče bosta predstavljeni tudi na kartografskih prikazih, in sicer zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru v publikacijskem merilu, zasnova posameznih sistemov lokalnega pomena v merilu 1:25.000, urbanistične zasnove v merilu 1:10.000 ali 1:5.000, krajinske zasnove v merilu 1:25.000 ali podrobnejšem merilu, območje osnovne rabe s členitvijo prostora glede na merila in pogoje za urejanje prostora v merilu 1:5000.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče.
3.1 Pripravljavec strategije in prostorskega reda Občine Zreče
Pripravljavec Strategije in Prostorskega reda Občine zreče bodo strokovne službe Občine Zreče, ki jih bo vodil tajnik Občine Zreče.
Tajnik Občine Zreče je odgovoren za pripravo Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče, sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje tega programa priprave in pravočasno predložitev predlogov Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče v obravnavo občinskemu svetu in uveljavitev končnih dokumentov.
Župan lahko za izdelavo in strokovno pomoč pri izdelavi Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče imenuje projektni svet.
3.1.1 Projektni svet:
Projektni svet je sestavljen iz strokovnjakov za posamezna področja, predvsem vodij oddelkov občinske uprave po delovnih področjih, ki so obravnavana v Strategiji in Prostorskem redu Občine Zreče, iz predstavnikov lokalnih gospodarskih javnih služb, v katerih delovno področje posegata Strategija in Prostorski red Občine Zreče, ter predstavnikov gospodarstva in negospodarstva. Člani projektnega sveta naj imajo kvalitetne teoretične in praktične izkušnje na svojem delovnem področju ter izkušnje na področju interdisciplinarnega dela.
Projektni svet opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava posamezne sklope strokovnih podlag in vizije prostorskega razvoja občine,
– obravnava rešitve za urbanistične in krajinske zasnove ter predloga Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče,
– obravnava stališča do pripomb iz javne razgrnitve in javnih obravnav,
– obravnava dopolnjena predloga Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče,
– spremlja in usmerja uresničevanje izvajanja Strategije in Prostorski red Občine Zreče.
Zunanji strokovni sodelavci se lahko vključujejo v projekt z nalogo presoje posameznih predlogov, strokovnih rešitev, variant oziroma faznih poročil, kot jih poda izdelovalec projekta.
3.2 Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za pripravo Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče, podajo mnenja k predlogoma Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče. Nosilci urejanja prostora so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil in so določeni s tem programom priprave (v nadaljnjem besedilu: nosilci urejanja prostora).
Pripravljavec Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče po sprejemu priprave programa pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da mu v roku 30 dni dajo smernice za pripravo Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče. V primeru molka nosilcev urejanja prostora se bo v skladu z 29. členom ZureP-1 štelo, da nimajo smernic, pri čemer pa bo izdelovalec upošteval vse zahteve, ki jih za pripravo predlogov Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj, Ljubljana (razvoj poselitve);
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Ljubljana (varstvo okolja, ravnanje z odpadki, ohranjanje narave);
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Celje (vode);
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Drave, Maribor (vode);
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Celje (ohranjanje narave);
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Maribor (ohranjanje narave);
7. Ministrstvo za kulturo, Ljubljana (varstvo kulturne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne);
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje (varstvo kulturne dediščine);
9. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje;
10. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Ljubljana (raba in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč);
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Ljubljana (gozdarstvo);
12. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje (gozdarstvo lokalnega pomena);
13. Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor (gozdarstvo lokalnega pomena);
14. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
15. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
16. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Ljubljana (prostorski razvoj ter režimi urejanja območij in infrastrukture za potrebe obrambe);
17. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Ljubljana (področje blagovnih rezerv);
18. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Ljubljana (področja energetske infrastrukture);
19. Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana (področja rabe obstoječih in potencialnih nahajališč mineralnih surovin);
20. Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet, Maribor (železniška infrastruktura);
21. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Ljubljana (cestni promet);
22. Družba za avtoceste v RS, d.d. Ljubljana(prometna infrastruktura avtocest);
23. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Ljubljana (področje letalstva);
24. Agencija RS za regionalni razvoj, Ljubljana (področje regionalnega razvoja);
Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče:
25. Občina Zreče (razvoj gospodarstva, družbene javne infrastrukture občinskega pomena /zdravstvo, šolstvo, šport, socialno varstvo, javna uprava ipd./, turizma, kmetijstva, prometa /lokalnih cest/ in druge infrastrukture občinskega pomena);
26. Režijski obrat Občine Zreče (vodovod, kanalizacija, občinske ceste);
27. Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice (odstranjevanje odpadkov);
28. Elektro Turnšek d.o.o. Celje (KTV omrežje);
29. Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja Vzhod PE Celje (telekomunikacije in zveze);
30. Geoplin, d.o.o., Ljubljana (transport in skladiščenje zemeljskega plina);
31. Mestni plinovodi Koper d.o.o. (plinovodno omrežje);
32. ELES EIektro – Slovenija, d.o.o., Ljubljana (prenos električne energije);
33. Elektro Maribor d.d., PE Slovenska Bistrica (prenos in distribucija električne energije);
34. druga ministrstva in nosilci urejanja prostora na lokalnem nivoju v skladu z interesom sodelovanja pri pripravi Strategije Zreče glede na prostorsko relevantnost dejavnosti.
Opomba:
Če so se v času pred ali med pripravo in uveljavitvijo programa priprave spremenile pristojnosti posameznih ministrstev ali se jim je spremenil naziv, se pri pridobitvi smernic in mnenj upoštevajo najnovejše uredbe Vlade RS, ki se nanašajo na pristojnosti posameznih resornih področij.
3.3 Izdelovalec
Izdelovalec Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče, podjetje URBANA, urbanizem, projektiranje, Kočar in Kočar, d.o.o. iz Velenja, je bil izbran na osnovi zakonodaje za področje javnega naročanja.
Naloge izdelovalca Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče so zlasti naslednje:
– priprava strokovnega gradiva in predlogov za odločanje, ki se bodo nato obravnavali v okviru delovne skupine, projektnega sveta in na občinskem svetu,
– priprava Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče, ki morata biti izdelana kot predloga akta v obliki in vsebini, primerni za obravnavo na občinskem svetu ter predpisani za potrditev na Občini Zreče,
– aktivna udeležba na javnih obravnavah in prostorskih konferencah ter obravnavah v postopkih sprejemanja dokumentov,
– priprava predlogov stališč do pripomb, podanih v času javne razprave in postopku sprejemanja,
– izdelava vseh faz dokumentov v izpisani obliki po potrebah pripravljavca in vseh faz v elektronski obliki ter v ustrezni obliki za interne potrebe pripravljavca,
– izdelava končnih dokumentov v pogodbeno dogovorjenem roku in številu izvodov ter izdelava gradiva za javno publiciranje v elektronski obliki.
4. Strokovne podlage in način pridobitve strokovnih rešitev
4.1 Strokovne podlage pripravljavca in geodetske podlage
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z ZUreP-1, Pravilnikom o strategiji in Pravilnikom o redu, do tiste stopnje natančnosti, ki omogoča odločitve na strateškem nivoju.
Za pripravo Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče se upoštevajo oziroma izdelajo naslednje strokovne podlage:
1. Smiselno se uporabi že izdelane študije in analize, ki so vezane na usmerjanje prostorskega razvoja.
2. Pripravljavec v sodelovanju z izdelovalcem poskrbi za pripravo oziroma pridobitev strokovnih podlag, ki morajo vsebovati analize stanja in možnosti ter podati strokovne rešitve prostorskega razvoja glede na:
– analizo stanja in teženj razvoja v prostoru,
– pregled demografskih gibanj v okviru strokovnih podlag za poselitev (omrežje naselij, poselitvena območja, usmeritve in kriterije za razvoj ter urejanje naselij),
– sistem krajine in rezultate študije ranljivosti prostora, privlačnosti in ustreznosti prostora za posamezne dejavnosti,
– izhodišča za organizacijo družbene javne infrastrukture,
– izhodišča za urejanje komunalne infrastrukture,
– izhodišča za urejanje območja Rogle ter varovanega območja Pohorja.
2. Za urbanistične in krajinske zasnove se lahko pripravijo podrobnejše strokovne podlage in variantne rešitve, katerih vsebina je določena s Pravilnikom o strategiji.
3. Izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se v postopku priprave Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče ugotovi, da so pomembne za kvalitetno pripravo.
Geodetske podlage (M 1:50000 in M 1:25000 ter M 1:5000) za potrebe izdelave Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče zagotovi pripravljavec in jih posreduje izdelovalcu.
4.2 Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora
Posamezni nosilec urejanja prostora v skladu s programom priprave Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče pripravljavcu na njegovo zahtevo predloži brezplačno strokovne podlage s svojega področja, pri čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike.
Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora in nosilcev javnih pooblastil na lokalnem nivoju bodo potrebne predvsem s področij razvoja turizma in rekreacije, vodooskrbe in varovanja vodnih virov, odvajanja in čiščenja odpadnih vod, zbiranja odpadkov, oskrbe z električno energijo in plinom, razvoja telekomunikacijskega omrežja in omrežja KTV, razvoja lokalnega cestnega omrežja, razvoja gozdarstva in kmetijstva, varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave, in s področja pridobivanja mineralnih surovin.
5. Postopek in roki priprave Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče
Priprava Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče bo ob sodelovanju nosilcev urejanja potekala po naslednjem terminskem planu:
– prva prostorska konferenca: konec julija 2006,
– sprejem programa priprave: sredina avgusta 2006,
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora: avgust–september 2006,
– priprava delovnega predloga Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče: avgust–november 2006,
– potrditev koncepta prostorskega razvoja v Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče na Občinskem svetu Občine Zreče: november 2006,
– priprava okoljskega poročila, revizije in predloga Strategije Občine Zreče: november–december 2006,
– pridobitev mnenja MOP o ustreznosti po ZVO-1: december 2006 – januar 2007,
– druga prostorska konferenca: februar 2007;
– javna razgrnitev in javna obravnava: marec 2007,
– stališča do pripomb in predlogov: začetek aprila 2007,
– priprava dopolnjenega predloga Strategije Občine Zreče: konec aprila 2007,
– pridobivanje mnenj in usklajevanje Strategije Občine Zreče z nosilci urejanja: april–maj 2007,
– prva obravnava Strategije Občine Zreče na Občinskem svetu Občine Zreče: začetek junija 2007,
– pridobitev mnenja MOP za Strategijo Občine Zreče po ZureP-1 in ZVO-1: junij–julij 2007,
– druga obravnava dopolnjenega predloga Strategije Občine Zreče na Občinskem svetu: sredina julija 2007,
– objava odloka o Strategiji Občine Zreče: do 20. 7. 2007.
Priprava Prostorskega reda Občine Zreče bo potekala z zamikom in v zakonitem roku oziroma se roki za pripravo Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče lahko zaradi spremembe prostorske zakonodaje skrajšajo.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče
Finančna sredstva za pripravo in izdelavo Strategije in Prostorskega reda Občine Zreče se zagotovijo v proračunu Občine Zreče za leta 2006, 2007 in 2008. Sredstva, potrebna za izdelavo zakonsko predpisanih strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora, zagotovijo nosilci iz lastnih proračunskih sredstev.
7. Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Šifra: 35050-0002/2006-1
Zreče, dne 4. avgusta 2006
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti