Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

3874. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče, stran 9541.

Župan Občine Zreče je na podlagi drugega odstavka 27. člena in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popravek 8/03, v nadaljevanju: ZureP-1) in 29. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04 in 76/06) dne 4. 8. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče
1. člen
(predmet programa priprave)
S tem programom se podrobneje določijo programska izhodišča, ureditveno območje, sodelujoči v postopku, roki priprave in obveznosti financiranja pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorsko celoto za ureditev mejnih vrednosti kazalcev hrupa v Občini Zreče.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Občina Zreče želi določiti mejo stopnje varstva pred hrupom v naravi oziroma kartografskem delu planskih aktov Občine Zreče v skladu z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju.
3. člen
(predmet in programska izhodišča sprememb
in dopolnitev PUP)
Predmet sprememb in dopolnitev je določitev meje stopnje varstva pred hrupom v naravi oziroma kartografskem delu planskih aktov Občine Zreče v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
4. člen
(okvirno območje)
V območje obdelave je vključeno mesto Zreče.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Meritve se izvedejo v sodelovanju s podjetji v mestu Zreče.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/03);
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 29/98, 64/99 in 68/03);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprt prostor Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/04)
– meritve, ki jih izvedejo podjetja v mestu Zreče.
7. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
V postopku sprejemanja oziroma določitve meje stopnje varstva pred hrupom je potrebno med seboj uskladiti prostorske dokumente in strokovne podlage iz prejšnjih členov, pri čemer je obvezno upoštevati dane smernice in pogoje nosilcev urejanja prostora. Za pripravo je odgovorna Občina Zreče.
8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Za območje predvidene prostorske ureditve geodetske podlage, kot jih predpisuje ZureP-1, pridobi pripravljavec. Pripravljavec pridobi tudi katastrski načrt pri Geodetski upravi RS.
9. člen
(roki za pripravo in sprejem sprememb
in dopolnitev PUP)
Postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče varstva pred hrupom bo potekal po naslednjem terminskem planu:
1. Župan občine Zreče, sprejme Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče.
2. Program priprave se takoj pošlje pristojnim organom in nosilcem javnih pooblastil, ki v roku petnajst dni od sprejema Programa podajo pogoje in usmeritve v zvezi s spremembami.
3. Izdelovalec sprememb in dopolnitev pripravi predlog sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče.
4. Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče, se izvede na sedežu Občine Zreče v roku petnajst dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi.
5. Javna razprava o osnutku sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče, se izvede na sedežu Občine Zreče v času trajanja javne razgrnitve.
6. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče.
7. V času javne razgrnitve pridobi izdelovalec k osnutku sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče vsa potrebna soglasja.
8. Komisija za okolje in prostor obravnava predlog sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče in poda dopolnitve in pripombe.
9. Župan Občine Zreče posreduje predlog sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče na Občinski svet Občine Zreče, da o njem razpravlja in ga sprejme z odlokom v skrajšanem postopku.
10. člen
(obveznosti financiranja)
Za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Zreče, za organizacijske in druge stroške se potrebna sredstva zagotovijo iz proračuna Občine Zreče.
11. člen
(končna določba)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Šifra: 35050-0004/2006-1
Zreče, dne 4. avgusta 2006
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti