Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

3872. Odlok o lokacijskem načrtu za območje P24-P1 Zavrč – obrtna cona, stran 9537.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 – ZZK-1) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na seji dne 18. julija 2006 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za območje
P24-P1 Zavrč – obrtna cona
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme Lokacijski načrt za območje P24-P1 Zavrč – obrtna cona (v nadaljevanju LN), ki ga je izdelala družba UMARH d.o.o., Ptuj, v maju 2006, pod št. projekta 08/06.
(2) Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropske skupnosti za pripravo projektnih predlogov na slovensko-hrvaškem obmejnem območju, program PHARE 2003, Ekonomska in socialna kohezija – SNP 2003.
II. VSEBINA LN
2. člen
(sestavni deli LN)
(1) LN določa pogoje za urbanistično ureditev območja, lokacijo ter oblikovanje objektov in parcel, prometne, energetske in komunalne infrastrukturne ureditve na območju ter ukrepe za varovanje in izboljšanje okolja.
(2) LN vsebuje tekstualni in grafični del, odlok in priloge.
Tekstualni del LN:
– splošne določbe
– vsebina LN
– planska podlaga
– funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto gradnje
– urbanistične ureditve območja s pogoji za oblikovanje objektov
– infrastrukturne ureditve območja (energetske, komunalne in telekomunikacijske ureditve)
– rešitve za zaščito okolice
– etape izvajanja LN
– obramba in zaščita – prostorske ureditve in ukrepi
Grafični del LN:
– list O, izsek iz DP Občine Zavrč
– list 1, obstoječe stanje z mejo območja LN
– list 2, ureditvena situacija
– list 3, prometno omrežje
– list 4, telekomunikacijsko in energetsko omrežje
– list 5, komunalno omrežje
– list 6, načrt gradbenih parcel in tehnični elementi za zakoličenje objektov in parcel
Odlok o LN
Priloge LN:
– Povzetek za javnost
– Izvleček iz strateškega prostorskega akta
– Obrazložitev in utemeljitev LN
– Strokovne podlage
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Ocena stroškov za izvedbo LN
– Spis postopka priprave in sprejemanja LN
III. VELIKOST IN MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA LN
3. člen
(ureditveno območje LN)
(1) Površina območja LN je cca 2,2 ha. Zajema parcele ali dele parcel št. 31/4 – del, 31/5, 31/7, 32/1 – del, 32/2 – del, 32/3 – del, 33/1 – del, 38/1 – del, 38/2 – del, 39/1 – del, 39/2 – del, 40, 46/2 – del in 175/1 – del, vse k.o. Zavrč.
(2) Meja območja LN je razvidna iz karte št. 1, Obstoječe stanje z mejo območja LN (podlaga Geodetski načrt št. 373/2005, izdelala Merilo d.o.o. Ptuj, dne 30. 12. 2005).
IV. PLANSKA PODLAGA
4. člen
(temeljni prostorski akti in pravne podlage)
Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 30/03), po katerem je območje P24-P1 s površino 2,2 ha namenjeno poslovnim dejavnostim, trgovini, skladiščem in proizvodni obrti, je LN utemeljeno.
V. NAMEMBNOST OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO GRADNJE
5. člen
(umestitev načrtovane ureditve v prostor)
Območje je namenjeno poslovnim, trgovskim in skladiščnim dejavnostim ter proizvodni obrtni. Stanovanjska namembnost v coni ni dovoljena.
6. člen
(vrste objektov na območju LN)
Na območju LN je dovoljena gradnja:
(1) poslovnih, trgovskih, skladiščnih in proizvodnih objektov po zasnovi, ki je usklajena s pogoji terena (geologija, konfiguracija), okoliško zazidavo in infrastrukturnimi ureditvami okolice,
(2) spremljajočih objektov (parterne opreme, nadstrešnic zunanjih skladišč ipd),
(3) cest, ograj in opornih zidov (škarp), ter
(4) infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij
Vsi objekti morajo biti grajeni skladno z določili Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04).
VI. ZASNOVA URBANISTIČNE UREDITVE OBMOČJA
S POGOJI ZA OBLIKOVANJE
7. člen
(zasnova ureditve, odmiki, oblikovanje terena)
(1) Zasnova območja:
Območje je zasnovano tako, da je omogočen dostop do vsakega zemljišča na območju obrtne cone po koridorju za prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo. Njegova severna meja je tudi južna meja območja razširjenega mednarodnega mejnega prehoda Zavrč (dalje MMP). Območje znotraj obodnih cest in površina na SZ vogalu cone je območje zemljišč za namestitev posameznih dejavnosti.
(2) Dostopna cesta:
Zaradi razmeroma pogoste zasedenosti glavne ceste R-I 228 do MMP (predvsem s čakajočimi tovornjaki) je predvidena primarna navezava dostopne ceste cone na državno cest R-III 691 Zavrč–Goričak, približno 200m južno od križišča s cesto R-I 228, po parcelah št. 175/1, 46/3 – del, 44, 174/1, 174/15 in 174/7 – del vse k.o. Zavrč.
(3) Obstoječa pot:
Med bencinskim servisom, parc. št. 47/8, in enodružinskimi hišami, parc. št. 42, bo ohranjena občinska pot, parc. št. 47/15 in 46/1, kot obstoječ dostop lastnikov do kmetijskih površin južno od obrtne cone. Notranje cestno omrežje cone sestavlja krožna obodna cesta.
(4) Energetska, komunalna in telekomunikacijska omrežja so predvidena ob robu cest.
(5) Odmiki objektov od parcelnih mej:
Objekti morajo biti od parcelne meje odmaknjeni najmanj za 4,00 m. Enostavni objekti so lahko tudi bližje, vendar le ob overjenem pisnem soglasju soseda.
8. člen
(kategorije in pogoji oblikovanja objektov)
(1) Osnovni objekti so kategorija manj zahtevnih objektov. Vertikalni gabarit dopušča etažnosti od pritlične do največ klet + pritličje + eno nadstropje (K+P+I). Višinsko gabarit ne sme presegati 10,00 m nad terenom. Tlorisni gabarit so določeni načelno in so vrisani na kartah št. 2 do 6, pri čemer je obvezno graditi prvo vrsto objektov na gradbeno linijo na obcestnih straneh parcel. Po širini se objekti lahko prilagajajo individualnim potrebam, upoštevaje ev. bočne gradbene linije (pri vogalnih parcelah). Strehe so načeloma dvokapnice s simetričnim naklonom 2–22° in zakrivno fasadno konstrukcijo (sims), tako da naklon strešin iz parterja ni viden.
(2) Spremljajoči objekti so kategorija enostavnih objektov in ne smejo biti višji od pritlične etaže osnovnih objektov. Od parcelne meje morajo biti odmaknjeni najmanj za 1,50 m, razen ob overjenem pisnem soglasju soseda, s katerim je bližnji odmik dogovorjen.
(3) Oporne zidove, ki so od svetle višine 1,20 m enostavni objekti, je dopustno graditi do parcelne meje, a največ 10 cm nad novim terenom višjega zemljišča.
(4) Za gradnjo so dopustni vsi materiali razen odpadnih. Barvnih pogojev za fasade ni.
9. člen
(oblikovanje ulične opreme)
(1) Ulična oprema (kandelabri, klopi, informacijske table, prostori za keson, koši za odpadke ipd.) so enostavni objekti. Oblikovani morajo biti enotno po vrstah za celotno območje LN.
(2) Ograje so visoke do 2,40 m. Izvedene morajo biti enotno na celotnem zemljišču enega lastnika. Material za ograje je lahko le močnejša kovinska mreža z vertikalno-horizontalno usmerjeno strukturo na kovinskih vertikalnih nosilcih.
(3) Vhodna in dovozna vrata se ne smejo odpirati na območje izven parcele lastnika.
10. člen
(urejanje zelenih površin)
Dreves na območju LN ni dovoljeno saditi. Dopustno je sajenje grmovnic in živih mej. Vse površine, ki niso povozne ali pohodne, morajo biti zatravljene. Zelenje v coni mora biti redno vzdrževano. Znotraj ograj zelenje vzdržujejo lastniki, ob javnih cestah pa pristojna komunalna služba.
VII. TOLERANCE
11. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri opredeljevanju parcel ni dopustno odstopanje od pogojev, opredeljenih na karti št. 6 iz grafičnega dela LN, Tehnični elementi za zakoličenje parcel in infrastrukturnih objektov.
(2) Dopustna je toleranca tlorisnih gabaritov objektov proti bočnim in zadnji parcelni meji, a brez soglasja sosedov največ do 4,00 m od parcelne meje. Za gradnjo bližje do bočnih in zadnje parcelne meje je potrebno overjeno pisno soglasje zadevnega soseda ter ob izpolnjevanju predpisanih požarnih in sanitarnih pogojev.
(3) Odstopanje od prve vrste objektov od gradbene linije ob ulici ni dopustno.
VIII. POGOJI ZA GRADITEV INFRASTRUKTURE
12. člen
(ceste)
(1) Prometnice so razvidne iz karte št. 3, Prometno omrežje.
Načrtovanje je izvedeno skladno s smernicami Direkcije RS za ceste za državne ceste in Občine Zavrč za občinske ceste.
Vse ceste cone bodo protiprašno urejene in opremljene s cestnoprometno signalizacijo. Koridor za cestišče ima skupno širino 10,40 m, s predvideno širino vozišča 6 m, enostranskim pločnikom širine 1,20 m in obojestranskima zelenicama širine po 1,60 m. Vse ceste v coni so predvidene za dvosmerni promet. Na cesto R-III 691 Zavrč–Goričak bo dovozna cesta cone navezana v priključku z uvozno-izvoznimi priključevalnimi pasovi. Na cesto R-I 228 območje ne bo direktno priključeno.
(2) Občinska pot preko parcel št. 46/1 in 47/15 je obstoječa in bo priključena na ceste cone kot dostopna cesta za kmetijske površine ob coni.
(3) Kandelabri javne razsvetljave ne smejo biti na pločniku, temveč morajo biti postavljeni na zelenici, ob zunanjem robu pločnika.
(4) Pred izvedbo cest si morajo investitorji na osnovi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, v katerem bodo upoštevani projektni pogoji in nanj pridobljeno soglasje Direkcije RS za ceste, pridobiti gradbeno dovoljenje.
13. člen
(električno omrežje)
(1) Električno omrežje je razvidno iz karte št. 4, Telekomunikacijska in energetska omrežja. Načrtovanje izvedeno skladno s smernicami Elektro Maribor, št. 06-AD/B-850/06. Preko zahodnega vogala območja poteka del srednjenapetosntega daljnovoda DV 20 Kv d-751, ki ga bo potrebno odstraniti skupaj s TP t -585 OE Ptuj na območju MMP in nadomestiti po območju obrtne cone s podzemnim kablom do nove TP, ko bo zgrajena. Ocenjena potrebna priključna moč obrtne cone je cca 1.200 kW.
(2) Priključni vioskonapetostni podzemni kabel 3xNA2XS(FL)2Y, 1x 150 RM/25, 12/20 kV bo speljan iz obstoječega voda na parceli št. 42 k.o. Zavrč, do predvidene trafo postaje. Položen bo v telesu zelenic ob cestah.
(3) Na območju bo potrebna nova TP 20/0,4 kV 2x1.000 kVA, ki bo namenjena tudi potrebam MMP in okoliških prebivalcev. Transformatorska postaja je predvidena na parceli št. 32/3 k.o. Zavrč.
(4) Notranje omrežje cone bo nizkonapetostno, 0,4 kV, kablirano v telesu zelenic ob cestah.
(5) Obstoječa TP t-585 OE Ptuj na območju MMP bo po izgradnji nove TP odstranjena
(6) Pri zemeljskih delih je potrebno paziti na ev. neevidentirane podzemne napeljave
(7) Javna razsvetljava na kandelabrih je predvidena v zelenicah ob zunanjem robu pločnika.
(8) Za izvedbo priključka kabla 20 kV, nove TP in notranjega omrežja 0,4kV in priključitev okoliških stanovalcev na novo TP morajo investitorji pridobiti projekt za pridobitev gradbenega dovoljena in soglasje nanj pri Elektru Maribor ter gradbeno dovoljenje.
14. člen
(plinsko omrežje)
Oskrba z zemeljskim plinom ni predvidena. Potrebe po plinski energij bodo investitorji reševali individualno.
15. člen
(komunalna omrežja)
(1) Komunalna omrežja bodo speljana v telesu zelenic ob cesti, meteorna kanalizacija ob nižjem robu cestišča. Trase in druge ureditve komunalnih omrežjih so razvidne iz karte št. 5, Komunalna omrežja. Načrtovanje je izvedeno skladno s smernicami Komunalnega podjetja Ptuj. Vsa dela mora izvajati upravljalec omrežja ali izvajalci, izbrani z njegovim soglasjem.
Pri zemeljskih delih je potrebno paziti na ev. neevidentirane podzemne objekte, napeljave in ureditve, ki jih brez navodil upravljalca ni dovoljeno odstraniti.
(2) Vodovod: Sekundarno omrežje bo cevovod, priključen na obstoječe vodovodno omrežje PVC DN Ø 150 za prečrpovalno napravo. Vsi deli vodovodnega omrežja morajo biti grajeni tako, da bo preprečeno onesnaženje pitne vode.
(3) Hidrantno omrežje je predvideno z nadzemnimi hidranti, ki bodo zadoščali za varovanje celotnega območja LN.
(4) Fekalna kanalizacija je načrtovana kot ločen sistem, skupen za obrtno cono in za del območja severnega dela občine. Predvidena je v debelostenski cevi SN8 in tipskimi revizijskimi jaški iz enega kosa z LŽ pokrovi, nosilnosti 250 kN. Speljana bo ob obodni cesti in priključena na predvideno čistilno napravo za odpadne vode za 100PE izven območja LN, na parc. št. 37.
(5) Tehnološke odpadne vode morajo biti pred izpustom v kanalizacijsko omrežje prečiščene do zakonsko predpisanih koncentracij na parceli nastanka. V soglasju z upravljalcem kanalizacijskega omrežja in lastniki bo določeno ali se bodo izrabljene tehnološke vode odvajale v čistilno napravo ali bodo po prečiščenju do stopnje, primerne za izpust, spuščene v vodotok.
(6) Meteorna kanalizacija bo samostojen kanalizacijski sistem v PVC cevovodih, speljanih ob robovih cest v predviden kolektor ob državni cesti in ponikana ali speljana v Dravo. Meteorna voda iz povoznih površin in talnih požiralnikov pred uvozi v objekte mora biti pred izpustom v omrežje speljana preko lovilcev maščob. Na območju mora biti preprečeno zastajanje meteorne vode na površini in omogočeno ustrezno vzdrževanje.
(7) Za izvedbo komunalnih omrežij morajo investitorji za projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje in soglasje na njih pri Komunalnem podjetju Ptuj, ter gradbeno dovoljenje.
(8) Pri izgradnji komunalnih omrežij se morajo vsi udeleženci OC obvezno na njih priključiti.
16. člen
(telefonsko omrežje)
(1) Telefonsko omrežje cone (karta št. 4, Telekomunikacijsko in energetsko omrežje) bo kablirano v zemeljskem vodu v telesu zelenic ob cestah in priključeno na obstoječe telefonsko omrežje. Definitivni parametri v zvezi v vodom in priključnimi ureditvami bodo podani v Projektu za navezavo območja LN na obstoječe krajevno telefonsko omrežje, ki ga morajo investitorji naročiti pri Telekomu Slovenije, PE Maribor, Biro GVO.
(2) Pred gradnjo TK omrežja cone si morajo investitorji pridobiti gradbeno dovoljenje.
17. člen
(kabelsko televizijsko omrežje)
KTV omrežje na območju LN ni predvideno.
IX. REŠITVE ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
18. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Komunalni odpadki bodo zbirani ločeno po vrstah v mobilnih kesonih na posameznih parcelah. Odvažani bodo na centralno odlagališče v skladu z občinskim odlokom.
(2) Kosovni odpadki bodo zbirani na parcelah in odvažani skladno s predpisi, individualno.
(3) Posebnih odpadkov, razen manjših količin iz potreb delovnih procesov, ki morajo biti skladiščeni skladno s predpisi, na območju LN ni dovoljeno skladiščiti.
(4) Plužen sneg bo deponiran ob robovih cest, na strani brez uvozov in brez pločnika.
19. člen
(ohranjanje narave)
Na območju LN ni območij ali objektov varovane narave.
20. člen
(varovanje kulturne dediščine)
Območje LN mora biti pred gradnjo arheološko pregledano in sondirano. Izsledki tega postopka so osnova za oblikovanje ustreznih nadaljnjih kulturnovarstvenih pogojev s področja varovanja arheološke kulturne dediščine, na osnovi katerih pristojna služba ZVKD določi nadaljnja potrebna dela na območju LN.
X. ETAPNOST IZVAJANJA LN
21. člen
(etape izvajanja LN)
Obrtna cona bo izvedena v kot celota, a v dveh etapah.
(1) V prvi etapi mora biti izvedena parcelacija in izgradnja prometnega, energetskega, komunalnih ter PTT omrežja z enim priključkom posameznih omrežij na vsako parcelo (1 m čez mejo).
(2) Druga etapa izvajanja LN je časovno neopredeljena gradnja objektov znotraj mej parcel.
XI. PROSTORSKE UREDITVE IN UKREPI IN UKREPI
ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO
22. člen
(intervencijski dostopi)
Interventne poti so razvidne iz karte št. 3, Prometno omrežje.
Za dostop intervencijskih vozil do vsakega objekta na območju služi prometno omrežje območja. Intervencijske poti morajo biti vedno proste in vzdrževane skladno s predpisi, tudi v posebnih razmerah (sneg, poledica, izredne situacije).
23. člen
(obramba pred požarom)
(1) Za oskrbo območja z gasilno vodo je predviden hidrantno omrežje z zunanjimi uličnimi hidranti, katerih lokacije je razvidna iz karte št. 5, Komunala omrežja.
(2) Vsi objekti na območju morajo biti grajeni iz ognjevarnih materialov.
(3) Skladiščenje vnetljivih in eksplozivnih snovi na območju je dovoljeno le v količinah, potrebnih za delovni proces in na predpisan način.
24. člen
(drugi ukrepi za obrambo in zaščito)
Projekti morajo biti grajeni potresno varno, varno glede na poplavno ogroženost, tj. nad koto najvišje poplavne vode, ter ob upoštevanju Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96, 110/02 – ZGO-1).
Drugi ukrepi za obrambo in zaščito se uporabijo ob posebnih razmerah, skladno s predpisi.
XII. KONČNE DOLOČBE
25. člen
(vpogled v LN)
LN je na vpogled med uradnimi urami v prostorih Občine Zavrč.
26. člen
(nadzor nad izvajanjem LN)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
27. člen
(začetek veljavnosti LN)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Šifra: 350-05-2/2005
Zavrč, dne 18. julija 2006
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti