Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

3869. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2006, stran 9533.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 18. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98, 68/02) Občinski svet Občine Vojnik na 28. redni seji dne 2. 8. 2006 sprejme
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Vojnik za leto 2006 (Uradni list RS, št. 119/05) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |  v 1000 SIT|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |Skupina/Podskupina                    | Proračun leta|
|  |                             |     2006|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           |   1.368.123|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 |    698.153|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI                     |    559.487|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |700 Davki na dohodek in dobiček             |    450.000|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |703 Davki na premoženje                 |    47.027|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |704 Domači davki na blago in storitve          |    62.460|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |706 Drugi davki                     |       0|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI                    |    138.666|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     |    22.886|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |711 Takse in pristojbine                 |     4.100|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |712 Denarne kazni                    |      410|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        |     6.150|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |714 Drugi nedavčni prihodki               |    105.120|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI                   |    252.215|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        |     1.615|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |721 Prihodki od prodaje zalog              |       0|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih    |    250.600|
|  |dolgoročnih sredstev                   |       |
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|73 |PREJETE DONACIJE                     |     1.000|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |730 Prejete donacije iz domačih virov          |     1.000|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |731 Prejete donacije iz tujine              |       0|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč     |       0|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI                   |    416.755|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih     |    416.755|
|  |institucij                        |       |
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev |       0|
|  |proračuna Evropske Unije                 |       |
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |   1.748.721|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI                      |    358.570|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          |    78.522|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      |    13.314|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |402 Izdatki za blago in storitve             |    260.924|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |403 Plačila domačih obresti               |     4.810|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |409 Rezerve                       |     1.000|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI                     |    453.210|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |410 Subvencije                      |    23.973|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       |    290.961|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   |    42.111|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |413 Drugi tekoči domači transferi            |    96.165|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |414 Tekoči transferi v tujino              |       0|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI                  |    724.600|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          |    724.600|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI                 |    212.341|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, |    200.991|
|  |ki niso proračunski uporabniki              |       |
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom   |    11.350|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (PRORAČUNSKI   |   –380.598|
|  |PRESEŽEK)                        |       |
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |B) RAČUN FINANČNIH RETJATEV IN NALOŽB          |  v 1000 SIT|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |Skupina/Podskupina                    | Proračun leta|
|  |                             |     2006|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |IV. PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA      |    10.000|
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)            |       |
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |    10.000|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |750 Prejeta vračila danih posojil            |    10.000|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |751 Prodaja kapitalskih deležev             |       0|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |752 Kupnine iz naslova privatizacije           |       0|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|44 |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELELŽEV    |      600|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |440 Dana posojila                    |       0|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb       |       0|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije   |      600|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |443 Povečanje namenskega premož. v jav. skladih drugih  |       0|
|  |prav. osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji   |       |
|  |lasti                          |       |
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |     9.400|
|  |DELEŽEV (IV.-V.)                     |       |
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |C.) RAČUN FINANCIRANJA                  |  v 1000 SIT|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |Skupina/Podskupina                    | Proračun leta|
|  |                             |     2006|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |VII. ZADOLŽEVANJE (500)                 |    347.000|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|50 |ZADOLŽEVANJE                       |    347.000|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |500 Domače zadolževanje                 |    347.000|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)               |     4.350|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|55 |ODPLAČILA DOLGA                     |     4.350|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |550 Odplačila domačega dolga               |     4.350|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-  |    –28.548|
|  |II.-V.-VIII.)                      |       |
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            |    342.650|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX)         |    380.598|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
|  |Stanje sredstev na računih 31. 12. 2005         |    33.139|
+---+---------------------------------------------------------+--------------+
                                      «.
2. člen
Spremeni se 8. člen, tako da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 347,000.000 SIT, in sicer za investiciji: adaptacija in dozidava OŠ Vojnik in OŠ Frankolovo.«.
3. člen
Za 8. členom se doda 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov začne s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2006 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 70% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3200-0018/2006-3-30
Vojnik, dne 2. avgusta 2006
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti