Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

3866. Program priprave Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Slovenske Konjice, stran 9527.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1; Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03), Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) ter na podlagi 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Slovenske Konjice
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Slovenske Konjice
1.1 TEMELJNE DOLOČBE
S tem programom se pričnejo postopki priprave in sprejemanja Strategije prostorskega razvoja (v nadaljevanju Strategija) in Prostorskega reda (v nadaljevanju Red) Občine Slovenske Konjice, ki bosta po sprejetju krovna prostorska akta Občine Slovenske Konjice.
Namen Strategije je, da v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije določi vizijo prostorskega razvoja občine ter usmeritve za usklajen in vzdržen razvoj dejavnosti v prostoru Občine Slovenske Konjice in njegovo trajnostno rabo.
Namen Reda je, da v skladu s Strategijo ter ob upoštevanju pravil iz Prostorskega reda Slovenije določi območja namenske rabe prostora, določi merila in pogoje ter ukrepe za načrtovanje v prostoru in pripravo lokacijskih načrtov ter pogoje za pripravo projektov po določbah zakona, ki ureja graditev objektov.
 
1.2 OCENA STANJA
Kot podlaga za izdelavo Strategije je bila, v okviru Agende 2020 ter pripravljalnih del za Strategijo, opravljena obširnejša ocena stanja in teženj v občini na področju dosedanjega prostorskega razvoja in urejanja prostora, ki je obravnavala prebivalstvo, gospodarski razvoj, poselitev, družbeno javno infrastrukturo, kmetijstvo, gozdarstvo, ohranjanje narave in kulturne krajine ter razvoj gospodarske javne infrastrukture.
Občina Slovenske Konjice je podeželska občina in želi takšna tudi ostati. Uspešno in vitalno gospodarstvo, ki okolja ne obremenjuje prekomerno, zdravo življenjsko okolje z dobrimi možnostmi za rekreacijo, poleg tega pa še kakovostne javne storitve in urejena infrastruktura, ki omogoča sodobno življenje v zdravem okolju, upošteva spoznanja trajnostnega razvoja, prostorske možnosti za širjenje gospodarskih dejavnosti in gradnjo stanovanj – v takšni občini živijo zadovoljni in ustvarjalni ljudje, preseljujejo pa se tudi novi, saj so Slovenske Konjice v širšem srednjeevropskem prostoru poznane kot mesto priložnosti.
Občina Slovenske Konjice meji na Občine Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Slovenska Bistrica, Oplotnica, Zreče in Vojnik. Ustanovljena je bila 4. 10. 1994 in obsega 58 naselij, 18 katastrskih občin in 16 krajevnih skupnosti. Občina meri 98 km2. Mesto Slovenske Konjice so upravno, kulturno in gospodarsko središče občine v zgornjem delu Dravinjske doline. V mestu živi 5011 prebivalcev (CRP, 2006).
 
PREBIVALSTVO
V 58 naseljih na območju občine Slovenske Konjice je na dan popisa prebivalstva leta 2002 (SURS) živelo 14.342 (CRP, 2006) prebivalcev. Število prebivalcev v občini je v porastu, v mestu Slovenske Konjice se je prebivalstvo od leta 1961 več kot podvojilo. Z izjemo nekaterih naselij območje občine ni demografsko ogroženo, starostna struktura prebivalcev pa je v primerjavi s slovenskim povprečjem ugodnejša.
Izobrazbena struktura je glede na slovensko povprečje malo manj ugodna, prevladujejo prebivalci s srednješolsko izobrazbo.
V letu 2002 je bilo na območju Občine Slovenske Konjice 4.947 delovno aktivnih prebivalcev, največ delavno aktivnega prebivalstva je zaposlenega v predelovalni dejavnosti, gradbeništvu, trgovini ter izobraževanju, zdravstvu in socialnem varstvu. Več kot polovica delovno aktivnega prebivalstva je zaposlenega v domači občini. V občini je bilo, po podatkih zavoda za zaposlovanje, avgusta leta 2004 724 brezposelnih oseb.
 
GOSPODARSKI RAZVOJ
Na območju občine je registriranih 391 samostojnih podjetnikov in 256 družb različnega statusa. Največ podjetnikov in družb se ukvarja s predelavo različnih plastičnih mas in izdelkov iz njih, gradbeništvom, trgovino in svetovalnimi storitvami. Glede na strukturo podjetij (dejavnost, velikost) lahko sklepamo, da interes po zazidljivih in komunalno opremljenih območjih, namenjenih razvoju predelovalnih in storitvenih dejavnosti, precej velik.
 
POSELITEV
Poselitev se je izoblikovala glede na geografske značilnosti občine. Z rastjo števila prebivalcev je povezano načrtovanje stanovanjske gradnje. Največje potrebe po stanovanjih in zazidalnih površinah se pojavljajo v mestu Slovenske Konjice in njegovi okolici ter na območjih krajevnih skupnosti Loče, Jernej, Zbelovo, Tepanje, Bezina in Zeče.
Z vidika poselitvene strukture so za južna pobočja Konjiške gore značilna manjša razložena naselja, zaselki in samotne kmetije. Za dolinska naselja so značilna gručasta jedra.
 
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
V občini Slovenske Konjice je za predšolsko vzgojo poskrbljeno v 4 vrtcih, osnovnih šol je 7, novoustanovljeno gimnazijo obiskuje v prvih treh letih 122 dijakov. V mestu deluje tudi glasbena šola, ki jo obiskujejo 303 učenci. V Slovenskih Konjicah deluje tudi Svetovalno izobraževalni center, ki poleg podjetniške svetovalne dejavnosti in poslovnih storitev, opravlja dejavnosti izobraževanja v nižjih in srednjih poklicnih šolah ter izobraževanje odraslih.
V Slovenskih Konjicah je glavni nosilec zdravstvenega varstva Zdravstveni dom Slovenske Konjice, ki ima svojo enoto tudi v Ločah. Mesto Slovenske Konjice je od leta 2003 vključeno v projekt Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije.
Varstvo starejših občanov izvajajo v Lambrechtovem domu, kjer poleg institucionalnega varstva opravljajo tudi pomoč in varstvo na domu, organizirajo skupine za samopomoč in ustvarjalne delavnice.
Od novembra 2002 deluje Varstveno delovni center Slovenske Konjice, kot enota regijskega zavoda Varstveno delovnega centra Šentjur.
Od leta 1996 deluje v Slov. Konjicah Zavod Čebela – dnevno varstvo Karitas.
 
KULTURA
Občina Slovenske Konjice skrbi za zagotavljanje javnih dobrin in izvajanje kulturne politike preko: javnega zavoda na področju kulture, Splošne knjižnice Slovenske Konjice z notranjo organizacijsko enoto Centrom za kulturne prireditve, javnega zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice in preko organizirane ljubiteljske kulture v sodelovanju z izpostavo JSKD (Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Slovenske Konjice). Pomembno vlogo na področju kulture opravlja tudi zasebni zavod Mladinski center Dravinjske doline.
Za uresničevanje javnega interesa na področju kulture skrbi občina tudi s sofinanciranjem programov in projektov različnih društev ter drugih izvajalcev preko javnih razpisov.
Osrednji nosilec kulturnega dogajanja v Slovenskih Konjicah je Splošna knjižnica Slovenske Konjice, ki skrbi za celovito kulturno ponudbo v občini (kulturne prireditve, knjižnično dejavnost, kinematografsko dejavnost, za kulturno dediščino, upravljanje z nepremičninami na področju kulture, za tekoče investicijsko vzdrževanje, za kulturna društva …). Občina Slovenske Konjice je s Sklepom o določitvi javne infrastrukture na področju kulture določila Kulturni dom Slovenske Konjice, Kulturni dom Loče, Kulturni dom Žiče.
V Občini Slovenske Konjice so kulturnim dejavnostim namenjeni naslednji objekti, ki so last občine:
Dvorana Konjičanka, Glasbena šola Slovenske Konjice, Mestna galerija Riemer in Pustova hiša.
Najpomembnejša objekta kulturne dediščine pa sta samostan Žička kartuzija in Konjiški grad.
Kulturno življenje se odvija tudi v objektih krajevnih skupnosti, v domovih krajanov in kulturnih domovih Tepanje, Žiče in Loče.
 
TURIZEM IN ŠPORT
Za občino Slovenske Konjice je značilna bogata kulturna in naravna dediščina (dvorec Trebnik, Žička kartuzija), vinogradništvo (Zlati grič, Škalce), športna infrastruktura (golf igrišče), zaščiten hrastov gozd.
Mesto Slovenske Konjice velja tudi za mesto cvetja saj je prejelo najvišje nagrado na tekmovanju Etente Florale v katerem sodeluje 12 evropskih držav, večkrat pa proglašeno za najlepše slovensko mesto.
V občini primanjkuje prenočitvenih objektov, predvsem majhnih turističnih ponudnikov oziroma turističnih kmetij.
Športna infrastruktura na območju občine je izredno raznolika in enakomerno razporejena ter omogoča delovanje in razvoj različnih vrst športa in rekreacije, večina KS je opremljenih s športnimi igrišči. V prihodnje se predvideva nadaljevanje moderniziranje igrišč.
 
KMETIJSTVO
Od 98 km2 površin Občine Slovenske Konjice, jih je 43,4% poraslih z gozdom, 35,5% je kmetijskih zemljišč najboljše kakovosti, 11,9% je površin kmetijskih zemljišč ostale kakovosti, 9,4% površin pa je pozidanih.
V prostoru občine je po podatkih iz popisa kmetijstva 2000 787 kmečkih gospodarstev, med katerimi prevladujejo tista, ki imajo v lasti med 5 in 10 ha.
Severno od mesta Slovenske Konjice in na vzhodnem delu občine so ugodni naravni pogoji za rast trte in sadnih dreves. Za vinogradništvo je značilna velika razdrobljenost vinogradov. Lastnikom večinoma pomeni dopolnilno dejavnost na kmetiji.
 
GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA
Na območju občine Slovenske Konjice je delno uveden sistem ločenega zbiranja odpadkov. Občina ima svojo deponijo komunalnih odpadkov (Graščak), na kateri poteka sanacija prvega odlagalnega polja. Na deponiji deluje moderen center za ravnanje z odpadki (CERO), kjer poteka sortiranje ločeno zbranih odpadkov. Občina bo v prihodnosti zagotovila in ustrezno uredila lokacijo za ravnanje in odlaganje gradbenih odpadkov.
80% prebivalcev občine je priključenih na javni vodovod. Vodovarstveni pasovi so določeni za glavne vodne vire. 20% prebivalcev občine se oskrbuje z vodo iz malih, lokalnih vodovodnih sistemov.
Za obravnavano območje je značilna razpršena gradnja in neurejenost odvajanja komunalnih odpadnih vod. Prevladujejo individualne greznice, kanalizacijsko omrežje je poleg Slovenskih Konjic zgrajeno še v Ločah in Zbelovem. Skupna dolžina vodov je okoli 42 km.
Za celotno območje občine je izdelan operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod, v katerem je opredeljena tudi izgradnja večje ČN in več manjših ČN.
Sistem daljinskega ogrevanja oskrbuje 20% gospodinjstev v mestu Slovenske Konjice, večina gospodinjstev se ogreva z individualnimi kotlovnicami na kurilno olje, več stanovanjske zgradbe pa s skupnimi kotlovnicami. Občina želi zgraditi plinovodni krak iz smeri Šmarja. V Ločah so začeli uresničevati projekt sistema daljinskega ogrevanja na biomaso.
 
1.3 RAZLOGI ZA PRIPRAVO
V letu 2003 je začel veljati nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), s katerim so predpisane izdelave povsem novih prostorskih aktov na državnem, regionalnem in občinskem nivoju. Skladno z ZUreP-1 pričnejo občine s pripravo strategije prostorskega razvoja občine po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 76/04 z dne 15. 7. 2004), s pripravo prostorskega reda pa po uveljavitvi Prostorskega reda Slovenije (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 122/04 z dne 12. 11. 2004) in ju morajo sprejeti najkasneje v treh letih pa uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije (20. 7. 2007) oziroma Prostorskega reda Slovenije (13. 11. 2007).
Sedaj veljavne prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje od 1986-2000 /dopolnjen 1993, 1994 in 1998/ in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje Občine Slovenske Konjice – dopolnjen 2001 (Uradni list SRS, št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98, 72/00 in 75/04) so bile izdelane v prejšnji družbeno-ekonomski ureditvi v okviru sistema družbenega planiranja. Zaradi spremenjenega družbenega, ekonomskega in pravnega sistema v Republiki Sloveniji ter kljub kasneje sprejetim spremembam, te prostorske sestavine dolgoročnega plana ne zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega razvoja.
S Strategijo bo Občina Slovenske Konjice nadomestila sedaj veljavne prostorske sestavine dolgoročnega plana, z Redom pa sedaj veljavne odloke o prostorskih ureditvenih pogojih ter nekatere druge prostorske izvedbene akte.
Priprava Strategije in Reda je potrebna tudi zaradi utrjevanja vloge in razvoja Občine Slovenske Konjice, pospeševanja razvoja tržnega gospodarstva, spremenjenih družbeno-ekonomskih, socialnih in pravnih razmer in z njimi povezanih prostorskih ureditev razvoja Občine Slovenske Konjice, krize vrednostnega sistema pri urejanju prostora ter ogroženega upoštevanja skupnih in dolgoročnih interesov v prostoru. Razlogi za pripravo Strategije pa so tudi pobude in predlogi pravnih ter fizičnih oseb, na katere se je občina dolžna odzvati najmanj enkrat na štiri leta (67. člen ZureP-1). Na podlagi le tega, bo možno udejanjati pravno legalno vse tiste pobude pravnih in fizičnih oseb, ki so jih podali zainteresirani v okviru priprave Strategije, in ki bodo z njo sprejete.
 
1.4 PRAVNA PODLAGA
Pravno podlago za pripravo Strategije in Reda Občine Slovenske Konjice predstavljajo:
– Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1; Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03);
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04);
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04);
– Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoje občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 24/04) – v nadaljevanju: Pravilnik o Strategiji;
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04) – v nadaljevanju: Pravilnik o Redu.
V primeru, da se v času priprave Strategije in Reda spremenijo zgoraj navedene pravne podlage, se za pripravo obeh prostorskih aktov smiselno upoštevajo spremenjene pravne podlage.
 
1.5 CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE
Skladno z zahtevami Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06) in Zakona o ohranjanju narave (ZON-UPB2, Uradni list RS, št. 96/04) je Občina Slovenske Konjice z vlogo obvestila Ministrstvo za okolje in prostor RS (MOP) o nameri priprave Strategije. MOP je z odločbo št. 354-09-157/2005 z dne 17. 6. 2005 odločilo, da je v postopku priprave Strategije Občine Slovenske Konjice potrebno izvesti celovito presoja vplivov na okolje, kar je upoštevano v tem programu priprave.
2. Predmet, programska izhodišča in ureditveno območje Strategije in Reda
Strategija in Red Občine Slovenske Konjice predstavljata vsebinsko nadaljevanje že pričetih del, to je priprava novelacij urbanističnih zasnov mesta Slovenske Konjice, Loč in Tepanj ter sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za poseljen in odprt prostor občine Slovenske Konjice. Istočasno predstavlja priprava Strategije in Reda vsebinsko združitev posameznih planskih sprememb in dopolnitev za celotno območje občine Slovenske Konjice ter prilagoditev že izdelanega gradiva novim zakonskim določilom na področju urejanja prostora in graditve objektov.
 
2.1 PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA STRATEGIJE
Predmet Strategije Občine Slovenske Konjice je določitev prostorskega razvoja in usmeritev za umeščanje dejavnosti v prostor tako, da se ob upoštevanju varstvenih zahtev zagotavlja vzdržen prostorski razvoj dejavnosti v prostoru na celotnem območju Občine Slovenske Konjice, ki mora biti usklajen z uveljavljeno Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in Regionalno zasnovo prostorskega razvoja Savinjske statistične regije, ko bo ta sprejeta.
V Strategiji bodo obravnavani tudi: novelacije urbanističnih zasnov mesta Slovenske Konjice, Loč in Tepanj, priprava novih urbanističnih zasnov preoblikovanih naselij v primeru, da bodo tako urejanje narekovale ugotovitve iz strokovnih podlag, priprava krajinske zasnove Paškega Kozjaka (v sodelovanju z drugimi občinami v območju predvidene krajinske zasnove) in drugih krajinskih zasnov v primeru, da bodo tako urejanje narekovale strokovne podlage.
Skladno s Pravilnikom o strategiji se v Strategiji določijo in opredelijo:
– izhodišča in cilji prostorskega razvoja Občine Slovenske Konjice;
– zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru s prioritetami in usmeritvami za dosego ciljev prostorskega razvoja;
– zasnova posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru: poselitve, krajine in komunalne infrastrukture;
– zasnova prostorskega razvoja in urejanja naselij s poudarkom na novelaciji urbanističnih zasnov mesta Slovenske Konjice, Loč in Tepanj in izdelava morebitnih drugih urbanističnih zasnov;
– opredelitev ukrepov za izvajanje Strategije.
Programska izhodišča Strategije so oblikovana tako, da se ob upoštevanju razvojnih teženj predvsem iz prostorskega vidika zagotovijo:
– usklajenost gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja v prostoru ter oblikovanje izhodišč za koordinacijo razvojnih interesov ob upoštevanju varstvenih zahtev;
– povezovanje posameznih območij in njihovo vključevanje v razvojne programe na območju Občine Slovenske Konjice;
– spodbujanje kvalitetnega prostorskega razvoja občine Slovenske Konjice;
– povezovanje občine Slovenske Konjice z ostalimi občinami v regiji in v sosednjih regijah;
– doseganje kakovostnega in humanega razvoja urbanih in podeželskih naselij;
– doseganje vzdržnega prostorskega razvoja v varovanih območjih z ohranjanjem narave in doseganjem trajnostne rabe naravnih virov in varstva kulturne dediščine;
– usmerjanje prostorskega razvoja z upoštevanjem območij za obrambne potrebe države;
– krepitev prepoznavnih naravnih in kulturnih značilnosti in drugih prednosti Občine Slovenske Konjice ter posameznih območij znotraj občine kot osnovo za nadaljnji razvoj turizma v Občini Slovenske Konjice;
– reševanje obstoječih problemov prostorskega razvoja Občine Slovenske Konjice.
Občina Slovenske Konjice bo usklajevala svoje interese z interesi sosednjih občin v primeru, da bo izražen interes sosednjih občin za izdelavo skupnih elementov strategije prostorskega razvoja, predvsem na področju turizma, prometa, družbenih dejavnosti, infrastrukture, deponiranja odpadkov ter drugih skupnih projektov.
 
2.2 PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA REDA
Predmet Reda Občine Slovenske Konjice je oblikovanje pravil za urejanje prostora v občini. Red je temeljni prostorski izvedbeni akt, ki je podlaga za pripravo lokacijskih načrtov ter določa pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj po zakonu, ki ureja graditev objektov.
V Redu se skladno s Pravilnikom o redu določijo in prikažejo:
– območja (osnovne in podrobnejše) namenske rabe prostora,
– območja državnih lokacijskih načrtov,
– merila in pogoji za urejanje prostora (členitev prostora za določitev meril in pogojev za urejanje prostora, določitev oblikovnih meril in pogojev, določitev meril za določanje gradbenih parcel in opremljanje zemljišč za gradnjo, določitev drugih meril in pogojev (za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin) ter za gradnjo objektov zunaj poselitvenih območij,
– ukrepi za izvajanje Reda Občine Slovenske Konjice.
Programska izhodišča Reda izhajajo iz programskih izhodišč Strategije.
 
2.3 UREDITVENO OBMOČJE STRATEGIJE IN REDA
Strategija in Red bosta izdelana za celotno območje Občine Slovenske Konjice.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi Strategije in Reda
3.1 PRIPRAVLJAVEC STRATEGIJE IN REDA
Pripravljavec Strategije in Reda bodo strokovne službe Oddelka za okolje in prostor Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju OOP).
Vodja OOP je odgovoren za pripravo Strategije in Reda, sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje tega programa priprave, in pravočasno predložitev predlogov Strategije in Reda v obravnavo občinskemu svetu in uveljavitev končnih dokumentov.
Župan lahko za izdelavo in strokovno pomoč pri izdelavi Strategije in Reda imenuje projektni svet.
 
3.1.1 Projektni svet:
Projektni svet z vodjo za pripravo Strategije in Reda imenuje župan. Projektni svet je sestavljen iz strokovnjakov za posamezna področja, predvsem vodij oddelkov občinske uprave po delovnih področjih, ki so obravnavana v Strategiji in Redu, iz predstavnikov lokalnih gospodarskih javnih služb, v katerih delovno področje posegata Strategija in Red, ter predstavnikov gospodarstva in negospodarstva. Člani projektnega sveta naj imajo kvalitetne teoretične in praktične izkušnje na svojem delovnem področju ter izkušnje na področju interdisciplinarnega dela.
Projektni svet opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava posamezne sklope strokovnih podlag in vizije prostorskega razvoja občine,
– obravnava rešitve za urbanistične in krajinske zasnove ter predloga Strategije in Reda,
– obravnava stališča do pripomb iz javne razgrnitve in javnih obravnav,
– obravnava dopolnjena predloga Strategije in Reda,
– spremlja in usmerja uresničevanje izvajanja Strategije in Reda.
Zunanji strokovni sodelavci se lahko vključujejo v projekt z nalogo presoje posameznih predlogov, strokovnih rešitev, variant oziroma faznih poročil, kot jih poda izdelovalec projekta.
 
3.2 NOSILCI UREJANJA PROSTORA
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za pripravo Strategije in Reda Občine Slovenske Konjice, podajo mnenja k predlogoma Strategije in Reda. Nosilci urejanja prostora so ministrstva in organi v njihovi sestavi, ter nosilci javnih pooblastil in so določeni s tem programom priprave (v nadaljnjem besedilu: nosilci urejanja prostora).
Pripravljavec Strategije in Reda Občine Slovenske Konjice po sprejemu priprave programa pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da mu v roku 30 dni dajo smernice za pripravo Strategije in Reda. V primeru molka nosilcev urejanja prostora, se bo v skladu z 29. členom ZUre-P1 štelo, da nimajo smernic, pri čemer pa bo izdelovalec upošteval vse zahteve, ki jih za pripravo predlogov Strategije in Reda določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj, Ljubljana (razvoj poselitve);
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Ljubljana (varstvo okolja, ravnanje z odpadki, ohranjanje narave);
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Drave, Maribor (vode);
4. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Celje (ohranjanje narave);
5. Ministrstvo za kulturo, Ljubljana (varstvo kulturne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne);
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje (varstvo kulturne dediščine);
7. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje;
8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Ljubljana (raba in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč);
9. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Ljubljana (gozdarstvo);
10. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje (gozdarstvo lokalnega pomena);
11. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
12. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
13. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Ljubljana (prostorski razvoj ter režimi urejanja območij in infrastrukture za potrebe obrambe);
14. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Ljubljana (področje blagovnih rezerv);
15. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Ljubljana (področja energetske infrastrukture);
16. Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana (področja rabe obstoječih in potencialnih nahajališč mineralnih surovin);
17. Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet, Maribor (železniška infrastruktura);
18. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Ljubljana (cestni promet);
19. Družba za avtoceste v RS, d.d. Ljubljana(prometna infrastruktura avtocest);
20. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Ljubljana (področje letalstva);
21. Agencija RS za regionalni razvoj, Ljubljana (področje regionalnega razvoja);
Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi SPRO in PRO:
22. Občina Slovenske Konjice (razvoj gospodarstva, družbene javne infrastrukture občinskega pomena /zdravstvo, šolstvo, šport, socialno varstvo, javna uprava, ipd./, turizma, kmetijstva, prometa /lokalnih cest/ in druge infrastrukture občinskega pomena);
23. Javni stanovanjski sklad Slov. Konjice (toplovodno omrežje);
24. Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice (komunalna infrastruktura – vodovod, kanalizacija, ogrevanje, odstranjevanje odpadkov);
25. KRS d.o.o. Slovenske Konjice (KTV omrežje);
26. Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja Vzhod PE Celje (telekomunikacije in zveze);
27. Geoplin, d.o.o., Ljubljana (transport in skladiščenje zemeljskega plina);
28. Petrol Plin d.o.o., Ljubljana;
29. ELES EIektro – Slovenija, d.o.o., Ljubljana (prenos električne energije);
30. Elektro Maribor d.d.(prenos in distribucija električne energije);
31. Elektro Celje d.d. prenos in distribucija električne energije);
32. druga ministrstva in nosilci urejanja prostora na lokalnem nivoju v skladu z interesom sodelovanja pri pripravi Strategije in Reda Občine Slovenske Konjice glede na prostorsko relevantnost dejavnosti.
Opomba:
Če so se v času pred ali med pripravo in uveljavitvijo programa priprave spremenile pristojnosti posameznih ministrstev ali se jim je spremenil naziv, se pri pridobitvi smernic in mnenj upoštevajo najnovejše uredbe Vlade RS, ki se nanašajo na pristojnosti posameznih resornih področij.
 
3.3 IZDELOVALEC
Izdelovalec strategije, podjetje URBANA d.o.o. iz Velenja, je bil izbran osnovi zakonodaje za področje javnega naročanja.
Naloge izdelovalca Strategije in Reda so zlasti naslednje:
– priprava strokovnega gradiva in predlogov za odločanje, ki se bodo nato obravnavali v okviru delovne skupine, projektnega sveta in na občinskem svetu,
– priprava Strategije in Reda, ki morata biti izdelana kot predloga akta v obliki in vsebini, primerni za obravnavo na občinskem svetu ter predpisani za potrditev na Občini Slovenske Konjice,
– aktivna udeležba na javnih obravnavah in prostorskih konferencah ter obravnavah v postopkih sprejemanja dokumentov,
– priprava predlogov stališč do pripomb, podanih v času javne razprave in postopku sprejemanja,
– izdelava vseh faz dokumentov v analogni obliki po potrebah pripravljavca in vseh faz v elektronski obliki ter v ustrezni obliki za interne potrebe pripravljavca,
– izdelava končnih dokumentov v pogodbeno dogovorjenem roku in številu izvodov ter izdelava gradiva za javno publiciranje v elektronski obliki.
4. Strokovne podlage in način pridobitve strokovnih rešitev
4.1 STROKOVNE PODLAGE PRIPRAVLJAVCA IN GEODETSKE PODLAGE
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z ZureP-1, Pravilnikom o strategiji in Pravilnikom o redu, do tiste stopnje natančnosti, ki omogoča odločitve na strateškem nivoju.
Za pripravo Strategije in Reda Občine Slovenske Konjice se upoštevajo oziroma izdelajo naslednje strokovne podlage:
1. Smiselno se uporabijo že izdelane študije in analize, ki so vezane na usmerjanje prostorskega razvoja.
2. Pripravljavec (OOP) v sodelovanju z izdelovalcem poskrbi za pripravo oziroma pridobitev strokovnih podlag, ki morajo vsebovati analize stanja in možnosti ter podati strokovne rešitve prostorskega razvoja glede na:
– analizo razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru;
– študijo ranljivosti, privlačnosti in sintezno ustreznosti prostora;
– poselitev (omrežje naselij, poselitvena območja, usmeritve in kriterije za razvoj ter urejanje naselij);
– zasnovo komunalne infrastrukture s pogoji za komunalno opremljanje;
– izhodišča za organizacijo družbene javne infrastrukture.
2. Za urbanistične in krajinske zasnove se lahko pripravijo podrobnejše strokovne podlage in variantne rešitve, katerih vsebina je določena s Pravilnikom o strategiji.
3. Izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se v postopku priprave Strategije in Reda ugotovi, da so pomembne za kvalitetno pripravo.
Geodetske podlage (M 1:50000 in M 1:25000 ter M 1:5000) za potrebe izdelave Strategije in Reda zagotovi pripravljavec in jih posreduje izdelovalcu.
 
4.2 STROKOVNE PODLAGE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
Posamezni nosilec urejanja prostora v skladu s programom priprave Strategije in Reda Občine Slovenske Konjice pripravljavcu na njegovo zahtevo predloži brezplačno strokovne podlage s svojega področja, pri čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike.
Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora in nosilcev javnih pooblastil na lokalnem nivoju bodo potrebne predvsem s področij vodooskrbe in varovanja vodnih virov, odvajanja in čiščenja odpadnih vod, zbiranja odpadkov, oskrbe z električno energijo in plinom, razvoja telekomunikacijskega omrežja in omrežja KTV, razvoja lokalnega cestnega omrežja, razvoja železniškega omrežja, gozdarstva in kmetijstva, varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave, s področja pridobivanja mineralnih surovin ter s področja razvoja turizma.
5. Postopek in roki priprave Strategije in Reda
Priprava Strategije in Reda Občine Slovenske Konjice bo ob sodelovanju nosilcev urejanja potekala naslednjem terminskem planu:
– prva prostorska konferenca: julij 2006,
– sprejem programa priprave: julij 2006,
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora: julij – avgust 2006,
– izdelava strokovnih podlag za Strategijo in Red: julij – september 2006,
– priprava delovnega predloga Strategije: september – oktober 2006,
– potrditev delovnega predloga Strategije: začetek novembra 2006,
– izdelava predloga Strategije: konec novembra 2006,
– priprava okoljskega poročila (OP) in revizije: oktober – november 2006,
– pridobitev mnenja MOP o ustreznosti OP, revizije in predloga Strategije: december 2006 – januar 2007,
– izdelava delovnega gradiva Reda: november – december 2006,
– potrditev delovnega gradiva Reda: začetek januarja 2007,
– druga prostorska konferenca za Strategijo in Red: konec januarja 2007;
– javna razgrnitev in javna obravnava predloga Strategije: februar 2007 – marec 2007,
– stališča do pripomb in predlogov: začetek aprila 2007,
– priprava dopolnjenega predloga Strategije: konec aprila 2007,
– pridobivanje mnenj in usklajevanje Strategije z nosilci urejanja: april – maj 2007,
– prva obravnava predloga Strategije na Občinskem svetu: konec maja 2007,
– pridobitev sklepa MOP za OP, revizijo in Strategijo po ZureP-1 in ZVO-1: začetek julija 2007,
– druga obravnava dopolnjenega predloga Strategije na Občinskem svetu: začetek julija 2007,
– objava odloka o Strategiji: do 20. 7. 2007.
Priprava Prostorskega reda občine bo potekala vzporedno z zamikom in v zakonitem roku do oktobra 2007 oziroma se roki za pripravo Strategije in Reda Občine Slovenske Konjice lahko zaradi spremembe prostorske zakonodaje skrajšajo.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem Strategije in Reda
Finančna sredstva za pripravo in izdelavo Strategije in Reda se zagotovijo v proračunu Občine Slovenske Konjice za leta 2006, 2007 in 2008. Sredstva, potrebna za izdelavo zakonsko predpisanih strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora, zagotovijo nosilci iz lastnih proračunskih sredstev.
7. Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem list Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Šifra: 350-01-0002/2005-200
Slovenske Konjice, dne 27. julija 2006
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti