Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

3863. Pogoji za zagotavljanje možnosti plakatiranja v času volilne kampanje na območju Občine Postojna, stran 9525.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 13. člena Odloka o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Postojna (Uradni list RS, št. 141/04) je župan Občine Postojna sprejel
P O G O J E
za zagotavljanje možnosti plakatiranja v času volilne kampanje na območju Občine Postojna
1.
Plakatna mesta, ki se uporabljajo za redno plakatiranje (nepremična oglasna mesta), se lahko uporabljajo tudi za potrebe volilne kampanje, upoštevaje omejitve iz prve alineje 5. točke teh pogojev, tako da skupno število lokacij plakatnih mest posameznega organizatorja volilne kampanje po 5. in 6. točki teh pogojev ne presega štirih lokacij v mestu Postojna, dveh lokacij v naselju Prestranek in ene lokacije v ostalih naseljih občine.
Obstoječa plakatna mesta na drogovih javne razsvetljave se za plakatiranje v času volilne kampanje ne uporabljajo.
2.
Občina bo organizatorjem volilne kampanje zagotovila brezplačna plakatna mesta s postavitvijo panojev.
Panoji se postavijo na naslednjih lokacijah:
1. Postojna
   – na Titovem trgu
   – na Novem trgu
   – na Tržaški ulici pri Marketu.
2. Prestranek
   – na avtobusnem postajališču.
3.
Razpored postavitve plakatov na panojih se določi z žrebom. Vsakemu organizatorju volilne kampanje pripada za plakatiranje na panojih eno plakatno mesto dimenzije 70 x 100 cm.
V žreb se vključijo organizatorji volilne kampanje, ki bodo na Občino Postojna dostavili pisno zahtevo za plakatiranje v času volilne kampanje do vključno 19. septembra 2006 do 15. ure. Javno žrebanje plakatnih mest bo 20. septembra 2006 ob 15. uri v sejni sobi Kulturnega doma Postojna.
4.
V primeru, da ostane posamezno plakatno mesto nezasedeno, se nameni za potrebe organizatorjev volilne kampanje, ki oddajo zahtevo za plakatiranje po izvedbi žrebanja. Plakatno mesto se dodeli po vrstnem redu prispele vloge. Občina zagotavlja plakatiranje na panojih iz 2. točke teh pogojev samo do popolnitve vseh plakatnih mest.
5.
Razen plakatnih mest iz 2. točke teh pogojev lahko v času volilne kampanje organizatorji volilne kampanje sami brezplačno postavijo panoje (plakatna mesta) oziroma lahko brezplačno plakatirajo pod pogojem, da si pridobijo dovoljenje v skladu z 8. točko teh pogojev in upoštevaje sledeče omejitve:
– posamezni organizator volilne kampanje ima lahko na območju Občine Postojna postavljene plakate na največ štirih lokacijah v mestu Postojna, dveh lokacijah v naselju Prestranek in na največ eni lokaciji v ostalih naseljih občine,
– na eni lokaciji (plakatnem mestu) sta lahko na eni strani panoja oziroma plakatnega mesta največ dva plakata max. dimenzije 70 x 100 cm,
– razdalja med dvema ali več panoji (plakatnimi mesti) različnih organizatorjev volilne kampanje mora biti najmanj 2 m,
– postavitev in odstranitev plakatov, razen na plakatnih mestih iz 1. in 2. točke teh pogojev izvede organizator volilne kampanje na lastne stroške.
6.
Na plakatnih mestih, ki se uporabljajo za redno plakatiranje (nepremična oglasna mesta), ima vsak organizator volilne kampanje pravico postavitve največ enega plakata max. dimenzije 70 x 100 cm na posamezni lokaciji plakatnega mesta. Postavitev teh plakatov je plačljiva po ceniku koncesionarja.
V primeru, da organizator volilne kampanje plakatira na plakatnih mestih iz prejšnjega odstavka in na plakatnih mestih, ki jih postavi v skladu s prvo alinejo 5. točke teh pogojev skupno število lokacij plakatnih mest posameznega organizatorja volilne kampanje po 5. in 6. točki teh pogojev ne sme presegati štirih lokacij v mestu Postojna, dveh lokacij v naselju Prestranek in ene lokacije v ostalih naseljih občine.
7.
Pri plakatiranju je potrebno upoštevati še sledeče:
– lepljenje plakatov je prepovedano na drevesih, na notranjih in zunanjih površinah izložb, oken, vetrolovov, vrat ipd.,
– ni dovoljeno oglaševanje na vozilih in prikolicah z majhnimi ali velikimi plakati in drugimi podobnimi oglaševanji (svetlobni, vrtljivi), na način, da se pri tem uporablja javne površine, javna parkirna mesta in druga mesta ob javnih cestah ali da se ovira potek prometa,
– ni dovoljeno trosenje propagandnega materiala ali zatikanje ali lepljenje na avtomobile,
– ni dovoljena nenamenska uporaba in poškodovanje objektov ali naprav za oglaševanje ter poškodovanje ali zakrivanje vsebine oglaševanja.
8.
Dovoljenje za plakatiranje ter postavljanje panojev izven plakatnih mest, navedenih v 2. točki teh pogojev, izda na zahtevo organizatorja volilne kampanje pristojni upravni organ Občine Postojna.
Organizator volilne kampanje mora vlogi priložiti:
– soglasje lastnika zemljišča oziroma objekta (v primeru, ko je lastnik zemljišča Občina Postojna se šteje, da je soglasje izdano z odločitvijo o vlogi sami),
– seznam plakatnih mest z navedbo njihovega števila, njihovih dimenzij in navedbo mikrolokacij.
9.
Pri izbiri lokacije ima prednost tisti, ki prej odda popolno vlogo. Plakatiranje je dovoljeno izključno na tistih mestih, za katera je izdal dovoljenje ustrezni upravni organ ter na plakatnih mestih iz 2. točke teh pogojev.
10.
Organizatorji volilne kampanje morajo sami določiti odgovorno osebo za plakatiranje in odstranitev plakatov ter o tem pisno obvestiti občinsko upravo (občinskega redarja) najkasneje do 19. septembra 2006.
11.
Plakatiranje v nobenem primeru ni dovoljeno na voliščih, na zgradbah volišč, na dvoriščih volišč in v neposredni bližini volišč.
12.
Vsi panoji oziroma plakati, ki so postavljeni brez dovoljenja Občine Postojna oziroma so postavljeni v nasprotju z določbami teh pogojev, se odstranijo na stroške organizatorja volilne kampanje.
13.
Po končanih volitvah so organizatorji volilne kampanje dolžni odstraniti ves volilni propagandni material v roku 15 dni, sicer to opravi pooblaščena organizacija na njihove stroške.
14.
Sprejeti pogoji se objavijo na oglasni deski Občine Postojna in v Uradnem listu RS.
Z dnem objave teh pogojev v Uradnem listu RS prenehajo veljati pogoji za zagotavljanje možnosti plakatiranja v času volilne kampanje na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 77/02).
Št. 040-3/2006
Postojna, dne 11. avgusta 2006
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti