Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

3862. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna (za območje P7/C2), stran 9520.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljevanju: ZUreP-1), 36. in 99. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) ter 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) je župan Občine Postojna sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna (za območje P7/C2)
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna (za območje P7/C2) – v nadalj. besedilu: PUP – P7/C2, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi PUP – P7/C2 ter način in roki posameznih faz v postopku priprave in sprejema PUP – P7/C2.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo in sprejem SDPUP)
(1) Ocena stanja
Območje urejanja P7/C2 se ureja na podlagi Odloka o Dolgoročnem planu Občine Postojna za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 8/89, RS 25/93, 30/95, 4/97, 9/98, 86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 78/04 – v nadaljevanju: DPOP), Odloka o Srednjeročnem planu Občine Postojna za obdobje 1986–1990 (Uradne objave št. 15/87, 3/88, 1/89, 14/89, Uradni list RS, 30/95, 4/97, 9/98, 86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 78/04 – v nadaljevanju: SPOP) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna (prečiščeno besedilo), (Uradni list RS, št. 46/05) (v nadaljevanju: PUP).
(2) Razlogi
(3) PUP ne ustreza razvojnim zahtevam in sodobnim usmeritvam prostorskega razvoja Občine Postojne, saj določila PUP v območju urejanja P7/C2 dopuščajo le sanacije, notranje preureditve, vzdrževalna dela ter manjše razširitve in povečave z obvezno sanacijo zunanjega izgleda. Veljavni PUP ne dopušča novogradenj, navaja pa, da je potrebno objekte dolgoročno preurediti in revitalizirati za dejavnosti, ki so kompatibilne s turistično ponudbo širšega območja.
V območju urejanja se nahajajo:
– degradirane površine bivše žage Oles in bivšega poslovno-proizvodnega objekta Iskra Rotomatike,
– zelene površine ob reki Pivki,
– predelovalni in prodajni obrat Kmetijsko-gozdarske zadruge Postojna,
– stanovanjski objekt in
– obdelovalne površine.
Novelacija PUP za območje P7/C2 je nujna zaradi zgoraj navedenih razlogov in potrebe po usmerjenem prostorskem razvoju v skladu z izraženimi razvojnimi težnjami in zahtevami varstva okolja, ohranjanja narave, trajnostne rabe naravnih dobrin in varstva kulturne dediščine.
(4) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo SDPUP – P7/C2 so predvsem ZUreP-1, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih lokacijskih načrtov in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04 – v nadaljevanju: Pravilnik), Zakon o ohranjanju narave – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 96/04), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in Odlok o Srednjeročnem planu občine Postojna za obdobje 1986–1990 (Uradne objave št. 15/87, 3/88, 1/89, 14/89, Uradni list RS, 30/95, 4/97, 9/98, 86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 78/04) ter Odlok o Dolgoročnem planu Občine Postojna za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 8/89, RS 25/93, 30/95, 4/97, 9/98, 86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 78/04).
3. člen
(predmet, vsebina in programska izhodišča SDPUP)
(1) Predmet PUP – P7/C2
Predmet PUP – P7/C2 je izdelava sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta, ki bo urejal območje, ki se sedaj ureja s PUP in je z urbanistično zasnovo namenjen vzpostavitvi območja:
– Namenjenega gostinstvu in turizmu v pretežnem delu,
– Urejenih zelenih površin v manjšem delu.
PUP – P7/C2 bo pripravljen za območje urejanja P7/C2 in sicer predvsem za funkcionalno enoto:
– P7/C2/1: parc. št. 1423/1, 1502/4, 1423/4, 1502/3, 1502/1 in 1505/6, vse k.o. Postojna, in sicer se v njej prostorsko preveri in umesti objekte za potrebe turizma in gostinstva ter trgovsko in stanovanjsko dejavnost (prometne površine, igrišča, parki, zelenice, sprehajalne poti in podobno).
Ob reki Pivki se prostorsko preveri in umesti gostinski objekt s prenočitvenimi zmogljivostmi ter uredi sprehajalne poti z zelenim pasom ob reki Pivki.
Ob Kosovelovi ulici se prostorsko preveri in umesti trgovsko-stanovanjski objekt. V okviru funkcionalne enote se preveri in umesti zadostno št. parkirišč in ureditev zelenih površin z otroškim igriščem ob upoštevanju poplavnih površin reke Pivke.
– P7/C2/2: parc. št. 1505/2, 1505/4, 1489/3, vse k.o. Postojna, in sicer se v njej prostorsko preveri in umesti objekte za potrebe gradnje stanovanj in turistične, gostinske in poslovne dejavnosti.
Ob reki Pivki se prostorsko preveri in umesti zeleni pas z ureditvijo sprehajalnih poti in otroškega igrišča ob upoštevanju poplavnih površin reke Pivke.
Ob Kosovelovi ulici se prostorsko preveri in umestitev objekta z več namembnostmi (npr. stanovanjska). V okviru funkcionalne enote se preveri in umesti zadostno št. parkirišč in ureditev zelenih površin z otroškim igriščem ob upoštevanju poplavnih površin reke Pivke.
– P7/C4/3: degradirano območje bivšega poslovno-proizvodnega objekta Iskre-Rotomatika, in sicer se v njej prostorsko preveri in umesti objekte za potrebe gradnje stanovanj in turistične, gostinske in poslovne dejavnosti.
V okviru funkcionalne enote se preveri in umesti zadostno št. parkirišč in ureditev zelenih površin ob upoštevanju poplavnih površin reke Pivke.
– P7/C2/4: območje PZ/C2, ki ni v funkcionalnih enotah P7/C2/1, P7/C2/2 in P7/C2/3, in sicer so to predvsem zelene in obdelovalne površine pod Kosovelovo ulico.
– V načrtovanju prostorskih ureditev v vseh funkcionalnih enotah se še posebej upošteva bližino reke Pivke (poplavne površine in potencial območja za ureditev zelenih in rekreacijskih površin) in območij Natura 2000 z umestitvijo prostih zelenih površin med urbanizirane površine in reko Pivko.
(2) Vsebina PUP – P7/C2:
Vsebina PUP – P7/C2 je določena s 24., 43., 73. in 139. členom ZUreP-1 ter Pravilnikom. PUP – P7/C2 določa urbanistično rešitev predvidene prostorske ureditve, lokacijske in tehnične pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo objektov ter druge pogoje, zahteve in ukrepe za načrtovanje prostorske ureditve.
(3) Programska izhodišča PUP – P7/C2:
Za uspešen turističen razvoj mesta Postojne je pomembna vzpostavitev vitalnega in urejenega mesta. Za njegovo celovito ureditev je potrebno tudi prestrukturiranje in revitalizacija degradiranih območij v mestu Postojna kot je območje P7/C2. Navedeno območje je v bližini turističnega območja Postojnske jame in bi z vzpostavitvijo območja s prej navedenimi dejavnostmi lahko vzpostavilo komunikacijski most med strogo turističnim območjem Postojnske jame in mestom Postojna. Revitalizacijo območja naj se doseže z:
– Učinkovitim razmeščanjem dejavnosti v prostoru,
– Ureditvijo javnih površin z umestitvijo naravnih sestavin in kvalitetnega grajenega javnega dobra, kot so igrišča, zelenice, sprehajalne poti,
– Zagotavljanjem kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo
– Oblikovanjem skladne oblikovne podobe (posebna pozornost je potrebna pri oblikovanju silhuete mesta in ohranjanju vedutnih pogledov …)
– Izboljšano turistično infrastrukturo in dodatno ponudbo, ki bo zadovoljila povečano število obiskovalcev in nudila razlog, za daljše bivanje turistov na območju (prostorska umestitev manjših gostinskih in trgovskih lokalov)
– Izboljšano prometno dostopnostjo z ureditvijo prometnih tokov tako motornega kot kolesarskega in peš prometa.
Poseben poudarek je namenjen umestitvi zelenih in rekreacijskih površin v bližini reke Pivke območij Natura 2000, upoštevanju poplavnih površin reke Pivke in učinkoviti prostorski umestitvi turistične infrastrukture.
Promet
Povzame se obstoječa prometna infrastruktura in predvidi nova prometna ureditev v skladu z usmeritvami nosilcev urejanja prostora.
Komunala
Povzamejo se obstoječi komunalni vodi in predvidijo nove komunalne ureditve v skladu z usmeritvami nosilcev urejanja prostora.
Varstvo okolja
Ukrepi in posegi za varovanje okolja se predvidijo v skladu z usmeritvami nosilcev urejanja prostora in z merili in pogoji, določenimi z veljavnimi zakonskimi predpisi.
Varstvo naravne in kulturne dediščine
Pri opredelitvi meril in pogojev za posege v prostor je potrebno upoštevati smernice nosilcev urejanja prostora za varovanje naravne in kulturne dediščine.
4. člen
(ureditveno območje)
(1) Ureditveno območje PUP – P7/C2:
– P7/C2/1: zajema območje med reko Pivko in Kosovelovo ulico. Površina obravnavanega območja znaša cca 0,9 ha (zemljišča s parc. št. 1423/1, 1502/4, 1423/4, 1502/3, 1502/1 in 1505/6, vse k.o. Postojna).
– P7/C2/2: zajema območje med reko Pivko in Kosovelovo ulico. Površina obravnavanega območja znaša cca 1,2 ha (zemljišča s parc. št. 1505/2, 1505/4, 1489/3, vse k.o. Postojna).
– P7/C2/3: zajema območje bivšega poslovno-proizvodnega objekta Iskre Rotomatika v neposredni bližini Kosovelove ulice.
– P7/C2/4: ureditveno območje P7/c2 brez f. e. P7/C2/1, P7/C2/2 in P7/C2/3.
(2) Območje se ne nahaja v območju, ki bi bilo varovano z Uredbo o ekološko pomembnih območjih ali Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000).
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi SDPUP – P7/C2)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave SDPUP – P7/C2 podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu SDPUP – P7/C2 pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna, Kolodvorska 5, Postojna,
2. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 29, Ljubljana,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana,
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
5. Občina Postojna, OOPUN, Ljubljanska cesta 4, Postojna
6. Zavod za gozdove Slovenije, Področna enota Postojna, Krajevna enota Postojna, Vojkova ulica 9, Postojna
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper,
8. Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
10. Komus d.o.o., Jeršice 3, Postojna,
11. Kovod d.o.o., Jeršice 3, Postojna,
12. Publicus d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana,
13. Studio Proteus, Cesta v Staro vas 2, Postojna,
14. Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
15. ELES Elektro-Slovenija d.o.o, Ljubljana, Hajdrihova 2,
16. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
(2) Ter drugi podajalci programov in mnenj:
1. KS Postojna, Jamska 9, Postojna,
2. Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica, Cankarjeva 6, Postojna,
3. Obrtna zbornica Postojna, Jenkova ulica 1, Postojna,
4. RRA Notranjsko – kraške regije d.o.o., Kolodvorska cesta 5, Pivka,
5. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.
(3) Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
(4) V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij v 30 dneh po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bi podal mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko dokumentacijo soglaša.
(5) Kolikor se v postopku priprave PUP – P7/C2 ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
(6) Občina Postojna bo skladno s 40. členom Zakona o varstvu okolje (Uradni list RS, št.: 41/04) obvestila Ministrstvo za okolje in prostor o nameri izdelave PUP – P7/C2. V kolikor bo pristojno ministrstvo presodilo, da je za PUP – P7/C2 potreba izvesti postopek celovite presojo vplivov na okolje, se bo vzporedno s postopkom priprave PUP – P7/C2 izvedel tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje skladno z veljavnimi predpisi.
(7) Dne 20. 7. 2006 je Občina Postojna (pripravljavec) skladno z 28. členom ZUreP-1 sklicala prostorsko konferenco z namenom, da se pridobi in uskladi priporočila, usmeritve in legitimne interese lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskih aktov oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum ter kraj in čas zbora konference je pripravljavec objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja in sicer dne 15. 7. 2006 v časopisu Primorske novice in na radiu Radio 94 dne 17., 18., 19. in 20. 7. 2006 dvakrat na dan.
(8) Postopek priprave in sprejema PUP – P7/C2 vodi Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna. Naročniki vseh strokovnih podlag in PUP – P7/C2 so pobudniki PUP – P7/C2 in sicer:
– Območje P7/C2/1: Artcom Investicijsko podjetje d.o.o., Tržaška 19a, 1370 Logatec,
– Območje P7/C2/2: JAVOR PIVKA d.d., Kolodvorska cesta 9a, 6257 Pivka.
– Območje P7/C2/3: BATAGEL & CO d.o.o., Reška cesta 7, 6230 Postojna.
(9) Izdelovalec PUP – P7/C2 mora izpolnjevati pogoje, ki jih določa ZUreP-1 in ZGO-1.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve)
(1) Pri izdelavi strokovnih podlag in dopolnitvi prostorskega izvedbenega akta je treba upoštevati in uporabiti:
1. vse vsebinsko pomembne že izdelane strokovne podlage za veljavne planske akte in PUP,
2. veljavni PUP,
3. strokovne rešitve načrtovane prostorske rešitve,
4. vsa strokovna gradiva in podatke sodelujočih organov in organizacij v postopku priprave in sprejema PUP – P7/C2.
(2) Pred izdelavo predloga PUP – P7/C2 morajo biti izdelane strokovne podlage, določene z 20., 21. in 22. členom Pravilnika.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve za prostorsko umestitev dejavnosti v posameznih funkcionalnih enotah se bodo pridobile v okviru izdelave strokovnih podlag z izdelavo več variantnih rešitev in sicer za tiste prostorske ureditve, ki so zaradi prostorskih, okoljskih, tehničnih, tehnoloških ali drugih dejavnikov možne in smiselne.
(2) PUP – P7/C2 izdelal skladno s 158. ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena ZGO-1.
8. člen
(navedba in način pridobitev geodetskih podlag)
Pri izdelavi PUP – P7/C2 se bodo uporabljale te podlage: digitalni geodetski posnetek, digitalni katastrski načrt, temeljni topografski načrti (TTN) v merilu 1:5000 in digitalni ortofoto posnetki (DOF).
9. člen
(roki za pripravo prostorskega izvedbenega akta)
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– postopek priprave in sprejema OLN ne bo vseboval postopka celovite presoje vplivov na okolje
+-------------------------------+---------------+-------------+--------------+
|      AKTIVNOST      |  IZVAJALEC  |  ZAČETEK  |PRIČETEK/KONEC|
|                |        |       |       |
+-------------------------------+---------------+-------------+--------------+
|  Priprava predloga programa | izdelovalec |  3 dni  | junij 2005 |
|      priprave      |        |       |       |
|                |        |       |       |
+-------------------------------+---------------+-------------+--------------+
|Obvestilo o nameri izdelave PUP| izdelovalec | Po pripravi | junij 2005 |
|    – P7/C2 za CPVO    |        | osnutka PP –|       |
|                |        | 60-dnevni |       |
|                |        |   rok   |       |
+-------------------------------+---------------+-------------+--------------+
| Prejem odločbe o potrebnosti |   MOPE   |  1 dan  | junij 2006  |
|     izvedbe CPVO     |        |       | (lahko tudi |
|                |        |       | šele avgust |
|                |        |       |  2006)   |
|                |        |       |       |
+-------------------------------+---------------+-------------+--------------+
|  1. prostorska konferenca  |Občina Postojna| 8 dni pred | julij 2006 |
|                | izdelovalec | programom |       |
+-------------------------------+---------------+-------------+--------------+
| Sprejem programa priprave ter |   župan   |  7 dni  | julij 2006 |
|     uradna objava     | izdelovalec |       |       |
|                |        |       |       |
+-------------------------------+---------------+-------------+--------------+
| Priprava gradiva za pridobitev| izdelovalec |   10   | julij 2006 |
| smernic in pridobitev smernic |        |       |       |
|                |        |       |       |
+-------------------------------+---------------+-------------+--------------+
|    pridobitev smernic   | izdelovalec / |  30 dni  | avgust 2006 |
|                |  nosilci  |       |       |
|                |  urejanja  |       |       |
|                |  prostora  |       |       |
+-----------+-------------------+---------------+-------------+--------------+
| Izdelava |  Preveritev že  | izdelovalec |  60 dni  | september– |
| predlogov |  izdelanih in  |        |       | oktober 2006 |
|PUP – P7/C2| izdelava dodatnih |        |       |       |
|      | strokovnih podlag |        |       |       |
|      |          |        |       |       |
|      +-------------------+        |       |       |
|      | Izdelava predlogov|        |       |       |
|      |          |        |       |       |
+-------------------------------+---------------+-------------+--------------+
|  2. prostorska konferenca  |Občina Postojna| 14 dni pred |november 2006 |
|                | izdelovalec | razgrnitvijo|       |
|                |        |       |       |
+-------------------------------+---------------+-------------+--------------+
|  Sprejem sklepa o 30-dnevni |   župan   |  3 dni  |november 2006 |
|  javni razgrnitvi predloga  | izdelovalec |       |       |
|                |        |       |       |
+-------------------------------+---------------+-------------+--------------+
|  Javno naznanilo lastnikom  |Občina Postojna|  20 dni  |november 2006 |
|      zemljišč;      | izdelovalec |       |       |
|Obvestilo o javni razgrnitvi se|        |       |       |
|  objavi v Uradnem listu in  |        |       |       |
| medobčinskem glasilu Prestop |        |       |       |
| najmanj osem dni pred začetkom|        |       |       |
|    javne razgrnitve    |        |       |       |
+-------------------------------+---------------+-------------+--------------+
|  Javna obravnava z javno  |   Občina  |  30 dni  |december 2007 |
| razgrnitvijo PUP – P7/C2 in |  Postojna,  |       |       |
|       CPVO       | izdelovalec |       |       |
|                |        |       |       |
+-------------------------------+---------------+-------------+--------------+
| Priprava stališč do podanih |   Občina  |  15 dni  | januar 2007 |
|   pripomb in izdelava   |  Postojna,  |       |       |
|   dopolnjenega predloga   | izdelovalec |       |       |
|                |        |       |       |
+-------------------------------+---------------+-------------+--------------+
| Izdelava predloga PUP – P7/C2 | izdelovalec |  7 dni  | januar 2007 |
|    (za 1. branje)    |        |       |       |
|                |        |       |       |
+-------------------------------+---------------+-------------+--------------+
| Priprava gradiva za 1. sejo | izdelovalec |  15 dni  | januar 2007 |
|    občinskega sveta    |        |       |       |
|                |        |       |       |
+-------------------------------+---------------+-------------+--------------+
| Sprejem predloga PUP – P7/C2 v| Občinski svet |       | februar 2007 |
|   1. branju na seji OS   |        |       |       |
|    (priprava gradiva)   |        |       |       |
+-------------------------------+---------------+-------------+--------------+
| Izdelava dopolnjenega predloga| izdelovalec |  10 dni  | februar 2007 |
|     PUP – P7/C2     |        |       |       |
|                |        |       |       |
+-------------------------------+---------------+-------------+--------------+
|   Pridobitev mnenj k   |Občina Postojna| 7 + 30 dni | marec 2007 |
| dopolnjenemu predlogu PUP – | izdelovalec |       |       |
|       P7/C2       |        |       |       |
|                |        |       |       |
+-------------------------------+---------------+-------------+--------------+
| Izdelava dopolnjenega predloga| izdelovalec |  8 dni  | april 2007 |
|     PUP – P7/C2     |        |       |       |
|                |        |       |       |
+-------------------------------+---------------+-------------+--------------+
| Priprava gradiva za 2. sejo |Občina Postojna|  15 dni  | april 2007 |
|    občinskega sveta    | izdelovalec |       |       |
|                |        |       |       |
+-------------------------------+---------------+-------------+--------------+
| Sprejem usklajenega predloga | Občinski svet |  15 dni  | april 2007 |
|     PUP – P7/C2     |        |       |       |
|   v 2. branju na seji OS  |        |       |       |
+-------------------------------+---------------+-------------+--------------+
|   Objava v Uradnem listu  |Občina Postojna|  10 dni  | april 2007 |
|                |        |       |       |
+-------------------------------+---------------+-------------+--------------+
| Izdelava končnega elaborata | izdelovalec |  5 dni  | april 2007 |
|                |        |       |       |
+-------------------------------+---------------+-------------+--------------+
– postopek priprave in sprejema bo vseboval postopek celovite presoje vplivov na okolje
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
|      AKTIVNOST      |  IZVAJALEC  | ZAČETEK  |PRIČETEK/KONEC|
|                |        |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
|  Priprava predloga programa  | izdelovalec |  3 dni  | junij 2005 |
|      priprave      |        |      |       |
|                |        |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
|Obvestilo o nameri izdelave PUP | izdelovalec |Po pripravi | junij 2005 |
|    – P7/C2 za CPVO     |        |osnutka PP –|       |
|                |        | 60-dnevni |       |
|                |        |  rok   |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
| Prejem odločbe o potrebnosti |   MOPE   |  1 dan  | junij 2006  |
|     izvedbe CPVO     |        |      | (lahko tudi |
|                |        |      | šele avgust |
|                |        |      |  2006)   |
|                |        |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
|  1. prostorska konferenca  |  Občina   | 8 dni pred | julij 2006 |
|                |  Postojna  | programom |       |
|                | izdelovalec |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
| Sprejem programa priprave ter |   župan   |  7 dni  | julij 2006 |
|     uradna objava     | izdelovalec |      |       |
|                |        |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
| Priprava gradiva za pridobitev | izdelovalec |   10   | julij 2006 |
| smernic in pridobitev smernic |        |      |       |
|                |        |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
|    pridobitev smernic    | izdelovalec / |  30 dni  | avgust 2006 |
|                |  nosilci  |      |       |
|                |  urejanja  |      |       |
|                |  prostora  |      |       |
+-----------+--------------------+---------------+------------+--------------+
| Izdelava |  Preveritev že  | izdelovalec |  60 dni  | september– |
| predlogov |  izdelanih in  |        |      | oktober 2006 |
|  PUP –  | izdelava dodatnih |        |      |       |
|  P7/C2  | strokovnih podlag |        |      |       |
|      |          |        |      |       |
|      +--------------------+        |      |       |
|      | Izdelava predlogov |        |      |       |
|      |          |        |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
|Izdelava okoljskega poročila in | izdelovalec |  60 dni  | september– |
|    njegove revizije    |   CPVO   |      | oktober 2006 |
|                |        |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
|  2. prostorska konferenca  |  Občina   |14 dni pred |november 2006 |
|                |  Postojna  |razgrnitvijo|       |
|                | izdelovalec |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
|Posredovanje MOP predloga PUP – |  Občina   |  5 dni  |november 2006 |
| P7/C2, okoljskega poročila in |  Postojna  |      |       |
|    njegove revizije    | izdelovalec |      |       |
|                |        |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
| Obvestilo MOP o ustreznosti  |   MOP   |10 + 30 dni |december 2006 |
|   okoljskega poročila    |        |      |       |
| (ali okoljsko poročilo omogoča |        |      |       |
| presojo vplivov izvedbe plana) |        |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
|  Sprejem sklepa o 30-dnevni  |   župan   |  3 dni  |december 2006 |
|  javni razgrnitvi predloga  | izdelovalec |      |       |
|                |        |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
|  Javno naznanilo lastnikom  |  Občina   |  20 dni  |december 2006 |
|      zemljišč;      |  Postojna  |      |       |
|Obvestilo o javni razgrnitvi se | izdelovalec |      |       |
|  objavi v Uradnem listu in  |        |      |       |
| medobčinskem glasilu Prestop |        |      |       |
| najmanj osem dni pred začetkom |        |      |       |
|    javne razgrnitve    |        |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
|  Javna obravnava z javno   |  Občina   |  30 dni  | januar 2007 |
| razgrnitvijo PUP – P7/C2 in  |  Postojna,  |      |       |
|       CPVO       | izdelovalec |      |       |
|                |        |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
| Priprava stališč do podanih  |  Občina   |  15 dni  | februar 2007 |
|   pripomb in izdelava    |  Postojna,  |      |       |
|   dopolnjenega predloga   | izdelovalec |      |       |
|                |        |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
| Izdelava predloga PUP – P7/C2 | izdelovalec |  7 dni  | februar 2007 |
|    (za 1. branje)     |        |      |       |
|                |        |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
| Priprava gradiva za 1. sejo  | izdelovalec |  15 dni  | marec 2007 |
|    občinskega sveta    |        |      |       |
|                |        |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
| Sprejem predloga PUP – P7/C2 v | Občinski svet |      | marec 2007 |
|   1. branju na seji OS   |        |      |       |
|    (priprava gradiva)    |        |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
| Posredovanje PUP – P7/C2 in  |  Občina   |  15 dni  | marec 2007 |
|  CPVO za pridobitev ocene o  |  Postojna  |      |       |
|  sprejemljivosti vplivov na  | izdelovalec |      |       |
|  posebna varstvena območja  |        |      |       |
|     (Natura 200)     |        |      |       |
|                |        |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
|    Pisno mnenje MOP o    |   MOP   |45 +15 + 10 |marec–maj 2007|
|sprejemljivosti vplivov izvedbe |        |  dni   |       |
| predloga PUP – P7/C2 in ocena |        |      |       |
|  sprejemljivosti vplivov   |        |      |       |
|                |        |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
| Izdelava dopolnjenega predloga | izdelovalec |  10 dni  |  maj 2007  |
|     PUP – P7/C2      |        |      |       |
|                |        |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
|   Pridobitev mnenj k    |  Občina   | 7 + 30 dni | junij 2007 |
| dopolnjenemu predlogu PUP –  |  Postojna  |      |       |
|       P7/C2       | izdelovalec |      |       |
|                |        |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
| Izdelava dopolnjenega predloga | izdelovalec |  8 dni  | julij 2007 |
|     PUP – P7/C2      |        |      |       |
|                |        |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
| Priprava gradiva za 2. sejo  |  Občina   |  15 dni  | julij 2007 |
|    občinskega sveta    |  Postojna  |      |       |
|                | izdelovalec |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
| Sprejem usklajenega predloga | Občinski svet |  15 dni  | avgust 2007 |
|     PUP – P7/C2      |        |      |       |
|   v 2. branju na seji OS   |        |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
|   Objava v Uradnem listu   |  Občina   |  10 dni  | avgust 2007 |
|                |  Postojna  |      |       |
|                |        |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
| Izdelava končnega elaborata  | izdelovalec |  5 dni  |september 2007|
|                |        |      |       |
+--------------------------------+---------------+------------+--------------+
10. člen
(obveznosti financiranja priprave prostorskega
izvedbenega akta)
Pobudniki za izdelavo PUP – P7/C2, ARTCOM Investicijsko podjetje d.o.o., Tržaška 19a, 1370 Logatec in JAVOR PIVKA d.d., Kolodvorska cesta 9a, 6257 Pivka ter BATAGEL & CO d.o.o., Reška cesta 7, 6230 Postojna, zagotovijo sredstva za izdelavo strokovnih podlag in PUP – P7/C2.
11. člen
(veljavnost programa priprave)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu.
Št. 3505-2/2006
Postojna, dne 2. avgusta 2006
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti