Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

3857. Sklep o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije, stran 9516.

Na podlagi 6. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in četrtega odstavka, 23. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05) je Občinski svet Občine Borovnica, na 25. seji, dne 2. 3. 2006, Občinski svet Občine Brezovica, na 25. seji, dne 30. 3. 2006, Občinski svet Občine Dobrepolje, na 31. seji, dne 15. 2. 2006, Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec, na 13. izredni seji, dne, 31. 7. 2006, Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani, na 26. seji, dne 25. 1. 2006, Občinski svet Občine Domžale, na 32. seji, dne 15. 2. 2006, Občinski svet Občine Grosuplje, na 40. seji, dne 31. 5. 2006, Občinski svet Občine Horjul, na 27. seji, dne 30. 3. 2006, Občinski svet Občine Ig, na 28. redni seji, dne 28. 6. 2006, Občinski svet Občine Ivančna Gorica, na 27. seji, dne 22. 5. 2006, Občinski svet Občine Kamnik, na 29. seji, dne 1. 2. 2006, Občinski svet Občine Komenda, na 30. seji, dne 23. 2. 2006, Občinski svet Občine Litija, na 32. seji, dne 14. 2. 2006, Mestni svet Mestne občine Ljubljana, na 28. seji, dne 8. 5. 2006, Občinski svet Občine Lukovica, na 24. seji, dne 9. 3. 2006, Občinski svet Občine Logatec, na 27. seji, dne 1. 6. 2006, Občinski svet Občine Medvode, na 29. seji, dne 6. 2. 2006, Občinski svet Občine Mengeš, na 29. seji, dne 15. 2. 2006, Občinski svet Občine Moravče, na 35. seji, dne 26. 4. 2006, Občinski svet Občine Škofljica, na 26. seji, dne 31. 1. 2006, Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, na 29. seji, dne 6. 7. 2006, Občinski svet Občine Trzin, na 36. seji, dne 9. 1. 2006, Občinski svet Občine Velike Lašče, na 27. seji, dne 18. 5. 2006, Občinski svet Občine Vodice, na 24. seji, dne 1. 3. 2006, Občinski svet Občine Vrhnika, na 16. izredni seji dne 26. 1. 2006 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1.
Občina Borovnica, Občina Brezovica, Občina Dobrepolje, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Domžale, Občina Grosuplje, Občina Horjul, Občina Ig, Občina Ivančna Gorica, Občina Kamnik, Občina Komenda, Občina Litija, Mestna občina Ljubljana, Občina Lukovica, Občina Logatec, Občina Medvode, Občina Mengeš, Občina Moravče, Občina Škofljica, Občina Šmartno pri Litiji, Občina Trzin, Občina Velike Lašče, Občina Vodice in Občina Vrhnika (v nadaljevanju: občine Ljubljanske urbane regije), ki tvorijo Osrednjeslovensko statistično regijo (v nadaljevanju: razvojna regija), s tem sklepom ustanovijo Regionalni razvojni svet Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju: RRS LUR).
II. ČLANI RRS LUR
2.
Člani RRS LUR so:
– 25 predstavnikov občin Ljubljanske urbane regije,
– 25 predstavnikov združenj gospodarstva na ravni razvojne regije,
– 12 predstavnikov sindikatov, nevladnih organizacij in predstavnikov drugih partnerjev na ravni razvojne regije,
– 1 predstavnik upravljavcev zavarovanih območij in
– 1 predstavnik romske skupnosti.
Predstavnike občin imenuje Svet Ljubljanske urbane regije. Predstavnike ostalih organizacij iz predhodnega odstavka imenujejo njihovi organi na podlagi pisnega poziva za imenovanje s strani Sveta Ljubljanske urbane regije.
3.
Članstvo v RRS LUR ni združljivo s sklenjenim delovnim razmerjem v Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije.
III. ODBORI RRS LUR
4.
RRS LUR ima odbore:
– odbor za človeške vire,
– odbor za infrastrukturo, okolje in prostor,
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za razvoj podeželja.
Vodje odborov, ki so člani RRS LUR, imenuje RRS LUR.
Člane odborov, ki so uslužbenci Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, območnih razvojnih agencij, občin, območne enote Zavoda RS za zaposlovanje, Gospodarske zbornice Slovenije, območnih obrtnih zbornic, območnega Kmetijsko gozdarskega zavoda v okviru KGZ Slovenije, regionalnega zavoda za zdravstveno varstvo, regijskih študijskih središče, upravljavcev zavarovanih območij narave in drugih izpostav ministrstev oziroma institucij, ki delujejo na regionalni ravni v Ljubljanski urbani regiji in izrazijo interes za sodelovanje v odborih, imenujejo njihovi organi oziroma organi zbornic in interesnih združenj, v katera se združujejo.
Odbori štejejo najmanj 7 in največ 15 članov.
5.
Odbori RRS LUR sodelujejo pri pripravi regionalnega razvojnega programa in pripravljajo izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa.
Odbori delajo na sejah. Odbori delajo po poslovniku, s katerim se podrobneje določita vsebina in način dela odbora.
IV. PREDSEDNIK RRS LUR
6.
Člani RRS LUR izmed sebe izvolijo predsednika oziroma predsednico (v nadaljevanju: predsednik), ki predstavlja RRS LUR, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja.
RRS LUR ima podpredsednika oziroma podpredsednico (v nadaljevanju: podpredsednik), ki pomaga predsedniku pri njegovem delu in opravlja naloge iz njegove pristojnosti, za katere ga pooblasti.
RRS LUR prične z delom in se konstituira, če je na prvi seji navzočih več kot polovica članov s potrjenim mandatom.
Mandat članov je vezan na programsko obdobje, za katero se pripravlja Državni razvojni program in regionalni razvojni program. Postopek imenovanja novih članov se prične dve leti pred iztekom programskega obdobja. Člani morajo biti imenovani najkasneje šest mesecev pred iztekom programskega obdobja.
V. DELO RRS LUR
7.
RRS LUR dela na sejah. Na seje so redno vabljeni tudi predstavniki ministrstev, ki sodelujejo pri izvedbi regionalnega razvojnega programa.
RRS LUR dela po poslovniku, s katerim podrobneje določi vsebino in način dela.
VI. NALOGE RRS LUR
8.
Naloge RRS LUR so:
– sprejemanje sklepov o pripravi regionalnega razvojnega programa ter drugih odločitev v postopku njegove priprave,
– priprava predloga izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,
– spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa,
– imenovanje predstavnikov v razvojni svet kohezijske regije,
– sodelovanje v programskih svetih za pripravo regionalnih zasnov prostorskega razvoja na območju razvojne regije,
– sodelovanje z regijami drugih držav,
– imenovanje vodij odborov RRS LUR,
– sprejem poslovnika,
– obravnava drugih zadev regionalnega pomena.
VII. STROKOVNE IN ADMINISTRATIVNE NALOGE
9.
Splošno razvojno pospeševalne naloge v regiji in zagotavljanje strokovnih, tehničnih in administrativnih nalog za potrebe RRS LUR izvaja Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Medsebojna razmerja med občinami ter Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije se določijo s pogodbo.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10.
Dosedanji Programski odbor za pripravo Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002–2006 nadaljuje svoje delo do oblikovanja RRS LUR po določbah tega sklepa.
11.
Prvo sejo RRS LUR skliče Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije v dveh mesecih od veljavnosti tega sklepa.
12.
Poslovnik iz 8. člena tega akta sprejme RRS LUR v roku 30 dni od njegove konstitutivne seje.
13.
Ta sklep je sprejet, ko ga sprejmejo vse v preambuli navedene občine Ljubljanske urbane regije, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 386/05
Ljubljana, dne 31. decembra 2005
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l.r.
 
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l.r.
 
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l.r.
 
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.
 
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.
 
Županja
Občine Domžale
Cveta Zalokar Oražem l.r.
 
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.
 
Župan
Občine Horjul
mag. Daniel Fortuna l.r.
 
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.
 
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.
 
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
 
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l.r.
 
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.
 
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.
 
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l.r.
 
Župan
Občine Lukovica
Matej Kotnik l.r.
 
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.
 
Župan
Občine Mengeš
mag. Tomaž Štebe l.r.
 
Župan
Občine Moravče
Martin Rebolj l.r.
 
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l.r.
 
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.
 
Župan
Občine Trzin
Anton Peršak l.r.
 
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek l.r.
 
Župan
Občine Vodice
Brane Podboršek l.r.
 
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti