Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

3854. Ugotovitveni sklep o določitvi števila članov in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Krško, stran 9512.

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo in 70/06 – odločba US RS) in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) ter v skladu z določili statutov krajevnih skupnosti na območju Občine Krško je župan Občine Krško dne 4. 8. 2006 sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
o določitvi števila članov in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Krško
I.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Brestanica, v katerega se izvoli 12 članov, se določi 5 volilnih enot, in sicer:
– v 1. volilni enoti, ki obsega naselja (ulice): Likarjeva ulica, Vrtna ulica, Na Dorcu, Hlebčeva ulica, Cesta prvih borcev, Kozjanska cesta, Jetrno selo, Cesta v Log, Šolska cesta, Lovska cesta, Elektrarniška cesta, Cesta na ribnik, Zasavska cesta, Šutna, Kantalon, Cesta izgnancev in Trg, se izvoli 6 članov;
– v 2. volilni enoti, ki obsega naselja: Armeško, Stolovnik št. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 67, 68, 68a in Lokve, se izvoli 1 član;
– v 3. volilni enoti, ki obsega naselji: Raztez in Stolovnik, razen št. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 67, 68, 68a, se izvolita 2 člana;
– v 4. volilni enoti, ki obsega naselji: Anže in Gorica pri Raztezu, se izvoli 1 član;
– v 5. volilni enoti, ki obsega naselji: Dolenji Leskovec in Presladol št. 46, 47, 48, 49, 49a, 65, 66, 67, 69, 71, se izvolita 2 člana.
II.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Dolenja vas, v katerega se izvoli 7 članov, se določi 5 volilnih enot, in sicer:
– v 1. volilni enoti, ki obsega naselje: Dolenja vas, se izvolita 2 člana;
– v 2. volilni enoti, ki obsega naselje: Spodnji Stari Grad, se izvolita 2 člana;
– v 3. volilni enoti, ki obsega naselje: Stari Grad, se izvoli 1 član;
– v 4. volilni enoti, ki obsega naselje: Pesje, se izvoli 1 član;
– v 5. volilni enoti, ki obsega naselji: Libna in Spodnja Libna, se izvoli 1 član.
III.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Gora, v katerega se izvoli 9 članov, se določijo 3 volilne enote, in sicer:
– v 1. volilni enoti, ki obsega naselja: Cesta, Čretež pri Krškem in Gunte, razen št. 6, 8 in 8a, se izvolijo 3 člani;
– v 2. volilni enoti, ki obsega naselja: Gora, Dunaj, Senožete, Straža pri Krškem in Strmo Rebro, se izvolijo 3 člani;
– v 3. volilni enoti, ki obsega naselja: Golek, Spodnje Dule in Osredek pri Trški Gori, se izvolijo 3 člani.
IV.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Koprivnica, v katerega se izvoli 7 članov, se določijo 3 volilne enote, in sicer:
– v 1. volilni enoti, ki obsega naselji: Koprivnica in Veliki Dol, se izvolijo 3 člani;
– v 2. volilni enoti, ki obsega naselje: Veliki Kamen, se izvolita 2 člana;
– v 3. volilni enoti, ki obsega naselje: Mrčna sela, se izvolita 2 člana.
V.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti mesta Krško, v katerega se izvoli 15 članov, se določi 9 volilnih enot, in sicer:
– v 1. volilni enoti, ki obsega naselja: Gornje Pijavško, Srednje Pijavško in Spodnje Pijavško, se izvoli 1 član;
– v 2. volilni enoti, ki obsega naselja (ulice): Pod Goro, Valvasorjevo nabrežje, Gunte št. 6, 8, 8a, Hočevarjev trg, Šoferska ulica, Bohoričeva ulica, Gasilska ulica, Dalmatinova ulica in Cesta krških žrtev od št. 1 do št. 83, se izvolita 2 člana;
– v 3. volilni enoti, ki obsega naselja (ulice): Trška gora, Narpel, Cesta krških žrtev od št. 84 do št. 129 (do križišča z Leskovško cesto), Humekova ulica, Gubčeva ulica št. 1, 2, 2a, 3, se izvoli 1 član;
– v 4. volilni enoti, ki obsega ulice: Gubčeva ulica razen št. 1, 2, 2a, 3, Ulica Milke Kerin, Mencigerjeva ulica, Leskovška cesta od št. 1 do št. 27a, Kovinarska ulica, Pavlinova ulica, Grünova ulica, Pod Pristavo, Rostoharjeva ulica, Cesta krških žrtev od št. 130 do št. 145b, se izvolita 2 člana;
– v 5. volilni enoti, ki obsega naselji: Sremič in Bučerca, se izvoli 1 član;
– v 6. volilni enoti, ki obsega ulice: Cesta 4. julija od št. 1 do št. 35 in št. 37, Zdolska ulica št. 1, 3, 5, Prešernova ulica, Savska pot, Na bregu, Vrtna ulica, Strma pot, Ulica Nikole Tesla, Kajuhova ulica, Lapajnetova ulica, Trdinova ulica, Trubarjeva ulica, Stritarjeva ulica razen št. 4, 6, 8, Pot na Polščo od št. 1 do št. 40 in št. 42, Sremiška cesta št. 33, 33a, 35, 37, Šolska ulica št. 1 in naselje Sotelsko, se izvolita 2 člana;
– v 7. volilni enoti, ki obsega ulice: Zdolska cesta razen št. 1, 3, 5 (severna stran), Šolska ulica razen št. 1, Župančičeva ulica, Kvedrova ulica, Tomšičeva ulica, Strmeckijeva ulica, Majcnova ulica, Kidričeva ulica, Sremiška cesta razen št. 33, 33a, 35, 37, Ulica Tončke Čečeve, Ulica Ilije Gregoriča, Ulica Pot na Polščo št. 41 in od 43–76, Stritarjeva ulica št. 4, 6, 8 in naselje Kremen, se izvolita 2 člana;
– v 8. volilni enoti, ki obsega ulice: Tovarniška ulica, Ribiška ulica, Kolodvorska ulica, Aškrčeva ulica, Cesta 4. julija št. 36 in od št. 38 do št. 99, št. 105, 107, 115, 115a, 117, 119, 121, 123, 125, 127 (južni del), Rozmanova ulica, Trg Matije Gubca, Zdolska cesta – južna stran, Na Resi, Papirniška ulica, Cankarjeva ulica, Sovretova ulica, Levstikova ulica, Jurčičeva ulica, Kratka pot, Erjavčeva ulica, Ulica Slavka Rožanca, Delavska ulica, Kurirska pot št. 7, Partizanska pot št. 1, 3, 3a, se izvolijo 3 člani;
– v 9. volilni enoti, ki obsega ulice: Kurirska pot razen št. 7, Cesta 4. julija od št. 100 do št. 104, 106, od št. 108 do št. 114, 116, 116a, 118, 120, 120a, 122, 124, 126, od št. 128 do št. 189, Partizanska pot razen št. 1, 3, 3a, Poljska pot, Pot na Libno, Ob potoku, Ilirska ulica, Naselje NEK in naselje Vrbina, se izvoli 1 član.
VI.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Krško polje, v katerega se izvoli 9 članov, se določijo 4 volilne enote, in sicer:
– v 1. volilni enoti, ki obsega naselje: Drnovo, se izvolijo 3 člani;
– v 2. volilni enoti, ki obsega naselje: Mrtvice, se izvolita 2 člana;
– v 3. volilni enoti, ki obsega naselje: Brege, se izvolita 2 člana;
– v 4. volilni enoti, ki obsega naselje: Vihre, se izvolita 2 člana.
VII.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem, v katerega se izvoli 13 članov, se določi 5 volilnih enot, in sicer:
– v 1. volilni enoti, ki obsega naselje: Leskovec pri Krškem, se izvoli 5 članov;
– v 2. volilni enoti, ki obsega naselji: Gorenja vas pri Leskovcu in Velika vas pri Krškem, se izvolijo 3 člani;
– v 3. volilni enoti, ki obsega naselja: Selce pri Leskovcu, Libelj, Loke in Volovnik, se izvolita 2 člana;
– v 4. volilni enoti, ki obsega naselji: Veniše in Žadovinek, se izvolita 2 člana;
– v 5. volilni enoti, ki obsega naselja: Kobile, Ivandol in Nemška Gora, se izvoli 1 član.
VIII.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Podbočje, v katerega se izvoli 13 članov, se določi 8 volilnih enot, in sicer:
– v 1. volilni enoti, ki obsega naselja: Podbočje, Selo, Slivje, Žabjek v Podbočju in Stari Grad v Podbočju, se izvolijo 3 člani;
– v 2. volilni enoti, ki obsega naselji: Dobrava ob Krki in Pristava ob Krki, se izvoli 1 član;
– v 3. volilni enoti, ki obsega naselja: Šutna, Dol, Hrastek, Premagovce in Brlog, se izvolita 2 člana;
– v 4. volilni enoti, ki obsega naselje: Veliko Mraševo, se izvolita 2 člana;
– v 5. volilni enoti, ki obsega naselji: Malo Mraševo in Brod v Podbočju, se izvolita 2 člana;
– v 6. volilni enoti, ki obsega naselje: Kalce - Naklo, se izvoli 1 član;
– v 7. volilni enoti, ki obsega naselja: Brezje v Podbočju, Brezovica v Podbočju, Gradec in Planina v Podbočju, se izvoli 1 član;
– v 8. volilni enoti, ki obsega naselja: Mladje, Gradnje, Prušna vas in Frluga, se izvoli 1 član.
IX.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Raka, v katerega se izvoli 13 članov, se določi 6 volilnih enot, in sicer:
– v 1. volilni enoti, ki obsega naselja: Jelenik, Celine, Koritnica, Podulce od št. 25 do št. 42a in Planina pri Raki, se izvoli 1 član;
– v 2. volilni enoti, ki obsega naselja: Raka, Cirje in Gradišče pri Raki, se izvolijo 3 člani;
– v 3. volilni enoti, ki obsega naselja: Podulce od št. 1 do št. 24, Vrh pri Površju, Videm, Dolenja vas pri Raki, Površje, Zabukovje pri Raki in Brezje pri Raki, se izvolita 2 člana;
– v 4. volilni enoti, ki obsega naselja: Smednik, Goli Vrh, Kržišče, Gmajna, Ravno, Mali Koren, Veliki Koren in Dobrava pod Rako, se izvolijo 3 člani;
– v 5. volilni enoti, ki obsega naselja: Dolga Raka, Pristava pod Rako, Podlipa, Zaloke in Mikote, se izvolita 2 člana;
– v 6. volilni enoti, ki obsega naselji: Ardro pri Raki in Sela pri Raki, se izvolita 2 člana.
X.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Rožno - Presladol, v katerega se izvoli 7 članov, se določi 1 volilna enota, in sicer:
– v volilni enoti, ki obsega naselji: Rožno in Presladol, razen št. 46, 47, 48, 49, 49a, 65, 66, 67, 69 in 71, se izvoli 7 članov.
XI.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Senovo, v katerega se izvoli 15 članov, se določi 10 volilnih enot, in sicer:
– v 1. volilni enoti, ki obsega ulice: Titova cesta od št. 1 do št. 84a in št. 89, Cankarjeva cesta, Bohoričeva cesta, Gubčeva ulica, Cesta bratov Zorko, Pot na Armes, Kajuhova cesta in Bračičeva ulica, se izvolita 2 člana;
– v 2. volilni enoti, ki obsega ulice: Titova cesta od št. 85 do št. 120 brez št. 89, Ulica 9. februarja, Kvedrova ulica, Prešernova ulica, Ulica senovskih borcev, Bohorska cesta, Trg XIV. divizije, Partizanska cesta in Trg rudarjev, se izvolijo 3 člani;
– v 3. volilni enoti, ki obsega ulice: Rudarska cesta, Šercerjeva ulica, Cesta Kozjanskega odreda, Delavska ulica, Cesta 3. julija, Cesta 1. maja, Tomšičeva cesta in Cesta Ilije Gregoriča, se izvolijo 3 člani;
– v 4. volilni enoti, ki obsega naselji: Mali Kamen in Reštanj št. 66 in št. 72, se izvoli 1 član;
– v 5. volilni enoti, ki obsega naselje: Reštanj razen št. 66, 72, 87 do št. 92, se izvoli 1 član;
– v 6. volilni enoti, ki obsega naselje: Dovško, se izvoli 1 član;
– v 7. volilni enoti, ki obsega naselje: Šedem, se izvoli 1 član;
– v 8. volilni enoti, ki obsega naselja: Stranje od št. 22 do št. 35, Dobrova in Reštanj od št. 87 do št. 92, se izvoli 1 član;
– v 9. volilni enoti, ki obsega naselji: Brezje pri Dovškem in Kališovec, se izvoli 1 član;
– v 10. volilni enoti, ki obsega naselji: Gorenji Leskovec in Stranje od št. 1 do št. 20 in št. 36, se izvoli 1 član.
XII.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Senuše, v katerega se izvoli 7 članov, se določijo 3 volilne enote, in sicer:
– v 1. volilni enoti, ki obsega naselji: Straža pri Raki in Dedni Vrh, se izvolita 2 člana;
– v 2. volilni enoti, ki obsega naselji: Senuše in Drenovec pri Leskovcu, se izvolijo 3 člani;
– v 3. volilni enoti, ki obsega naselji: Brezje pri Senušah in Brezovska Gora, se izvolita 2 člana.
XIII.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Veliki Podlog, v katerega se izvoli 7 članov, se določi 5 volilnih enot, in sicer:
– v 1. volilni enoti, ki obsega naselji: Veliki Podlog in Pristava, se izvolijo 3 člani;
– v 2. volilni enoti, ki obsega naselje: Gorica, se izvoli 1 član;
– v 3. volilni enoti, ki obsega naselje: Jelše, se izvoli 1 član;
– v 4. volilni enoti, ki obsega naselje: Mali Podlog, se izvoli 1 član;
– v 5. volilni enoti, ki obsega naselje: Gržeča vas, se izvoli 1 član.
XIV.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Veliki Trn, v katerega se izvoli 7 članov, se določi 1 volilna enota, in sicer:
– v volilni enoti, ki obsega naselja: Apnenik pri Velikem Trnu, Ardro pod Velikim Trnom, Črešnjice nad Pijavškim, Dalce, Dolenja Lepa vas, Gorenje Dule, Gorenja Lepa vas, Jelševec, Kalce, Kočno, Lomno, Mali Trn, Nova Gora, Nemška vas, Pijana Gora, Ravni, Smečice, Srednje Arto, Veliki Trn, Vrhulje in Ženje, se izvoli 7 članov.
XV.
Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Zdole, v katerega se izvoli 9 članov, se določijo 4 volilne enote, in sicer:
– v 1. volilni enoti, ki obsega naselji: Anovec in Pleterje, se izvolita 2 člana;
– v 2. volilni enoti, ki obsega naselje: Zdole, se izvolijo 3 člani;
– v 3. volilni enoti, ki obsega naselje: Ravne pri Zdolah, se izvolita 2 člana;
– v 4. volilni enoti, ki obsega naselje: Kostanjek, se izvolita 2 člana.
XVI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 041-5/2006-O12
Krško, dne 4. avgusta 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti