Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2006 z dne 20. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2006 z dne 20. 7. 2006

Kazalo

3356. Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Žužemberk, stran 8296.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95, 3/95, 73/95, 9/95, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 70/00, 16/02, 51/02 in 108/03) ter 9. in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99 in 63/00) je Občinski svet Občine Žužemberk na 28. redni seji dne 29. 6. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Žužemberk
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje za dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence z območja Občine Žužemberk, rojene od vključno 1. 7. 2006 dalje, določa upravičence, višino denarnega prispevka, pogoje za pridobitev in postopek za uveljavitev prispevka.
2. člen
Enkratni denarni prispevek za novorojenca (v nadaljevanju: prispevek) je prispevek Občine Žužemberk, s katerim se zagotovi dopolnili prejemek za pokrivanje dela stroškov upravičencem, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Pravico do izplačila prispevka v Občini Žužemberk uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik – skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj/ica), ki ga otroku določi za to pristojen organ, pod pogojem, da sta oba z otrokom državljana Republike Sloveniji in da imata ob vložitvi zahtevka stalno bivališče na območju Občine Žužemberk.
4. člen
V primeru, da je vlagatelj/ica na vlogi navedla neresnične podatke, ki ne ustrezajo dejanskemu stanju, in da je bil ob rojstvu za otroka prispevek za podobne namene že izplačan v drugi občini, se vloga za izplačilo prispevka, naslovljena na Občino Žužemberk, s sklepom občinske uprave zavrže.
5. člen
Prispevek se od 1. 7. 2006 dalje določi v višini 30.000,00 SIT (125,18 EUR). Višina prispevka se po sprejemu občinskega proračuna usklajuje glede na razpoložljiva finančna sredstva v proračunu Občine Žužemberk za navedene namene in se določi s sklepom, ki ga sprejme občinski svet za obdobje od 1. 1. do 31. 12. posameznega proračunskega leta.
Občinska uprava lahko na podlagi poznavanja razmer življenjskega okolja, iz katerega izhajata vlagatelj/ica in otrok, ali na osnovi mnenja patronažne službe ali Centra za socialno delo Novo mesto določi, da se prispevek dodeli v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
6. člen
Vlagatelj/ica uveljavlja pravico do prispevka s posebno pisno vlogo in s predložitvijo potrebnih dokazil zahtevanih na obrazcu vloge. Obrazec vloge je na voljo na sedežu Občine Žužemberk, na spletni strani http://www.žužemberk.si in na sedežih krajevnih uradov Upravne enote Novo mesto v Žužemberku in Hinjah.
Rok za vložitev vloge je najkasneje 90 dni od dneva rojstva otroka, po preteku tega roka pravice do prispevka ni več možno uveljaviti in se vloga s sklepom občinske uprave zavrže kot prepozna.
7. člen
O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo. Občinska uprava nakaže prispevek na osebni račun vlagatelja/ice najkasneje v roku tridesetih dni po vročitvi dokončne odločbe.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 2006 dalje.
Šifra: 032-1375/2006-100
Žužemberk, dne 29. junija 2006
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.