Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2006 z dne 20. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2006 z dne 20. 7. 2006

Kazalo

3303. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe GOSTINSKI TEHNIK oziroma GOSTINSKO-TURISTIČNI TEHNIK, stran 8142.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe GOSTINSKI TEHNIK oziroma GOSTINSKO-TURISTIČNI TEHNIK
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, v izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja gostinski tehnik in gostinski tehnik s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, poklicno-tehniškega izobraževanja gostinsko-turistični tehnik in gostinsko-turistični tehnik s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri ter poklicnega tečaja gostinski tehnik, ki jih je sprejel minister za šolstvo in šport z Odredbo o izobraževalnem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe gostinski tehnik, turistični tehnik, vrtnarski tehnik, grafični tehnik in medijski tehnik (Uradni list RS, št. 35/00), Odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ekonomski tehnik, gostinski tehnik in turistični tehnik za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 35/00), Odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe tehnik zdravstvene nege, konfekcijski modelar, živilski tehnik in gostinsko-turistični tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje) (Uradni list RS, št. 12/01), Odredbo o izobraževalnem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe gostinsko-turistični tehnik za izvajanje na narodno mešanem območju (poklicno-tehniško izobraževanje) (Uradni list RS, št. 12/01) in Pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja gostinski tehnik (poklicni tečaj) (Uradni list RS, št. 52/03).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06) ali končan javno veljavni izobraževalni program, pri posameznih predmetih pa tudi študijski program izpopolnjevanja.
3. člen
Če je v tem pravilniku pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Tuj jezik II
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
2. Prehrana
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program živilske tehnologije, kemije ali biologije.
3. Organizacija in ekonomika v gostinstvu
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale, organizacije in managementa ali hotelirstva in turizma.
4. Organizacija in ekonomika poslovanja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, komerciale, organizacije in managementa ali hotelirstva in turizma.
5. Poslovno komuniciranje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program psihologije, pedagogike, sociologije, komunikologije, organizacije in managementa sistemov ali ekonomije ali visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in turizma, organizacije in managementa, visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
6. Zdravstvena vzgoja s higienskim minimumom
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program medicine, zdravstvene vzgoje, veterinarstva ali biologije ali visokošolski strokovni študijski program zdravstvene nega ali babištva.
7. Turizem
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program geografije ali ekonomije ali visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in turizma, visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
8. Osnove turizma
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program geografije ali ekonomije ali visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in turizma, visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
9. Praktični pouk – kuharstvo
Učitelj je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program živilske tehnologije ali
– je končal visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in turizma ali
– je končal višješolski študijski program živilske tehnologije ali
– je končal študijski program višjega strokovnega izobraževanja gostinstvo ali živilstvo
in ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic gostinski tehnik ali gostinsko-turistični tehnik ali srednjo poklicno izobrazbo za poklic kuhar ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic gostinski tehnik ali gostinsko-turistični tehnik ali
– srednjo oziroma srednjo strokovno izobrazbo in srednjo poklicno izobrazbo za poklic kuhar.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja gostinstva.
10. Praktični pouk – strežba
Učitelj je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program živilske tehnologije ali
– je končal visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in turizma ali
– je končal višješolski študijski program živilske tehnologije ali
– je končal študijski program višjega strokovnega izobraževanja gostinstvo ali živilstvo
in ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic gostinski tehnik ali gostinsko-turistični tehnik ali srednjo poklicno izobrazbo za poklic natakar ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic gostinski tehnik ali gostinsko-turistični tehnik ali
– srednjo oziroma srednjo strokovno izobrazbo in srednjo poklicno izobrazbo za poklic natakar.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja gostinstva.
11. Praktični pouk – strežba z animacijo
Učitelj je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program živilske tehnologije ali
– je končal visokošolski strokovni študijski program hotelirstva in turizma ali
– je končal višješolski študijski program živilske tehnologije ali
– je končal študijski program višjega strokovnega izobraževanja gostinstvo ali živilstvo
in ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic gostinski tehnik ali gostinsko-turistični tehnik ali srednjo poklicno izobrazbo za poklic natakar ali
– ima srednjo strokovno izobrazbo za poklic gostinski tehnik ali gostinsko-turistični tehnik ali
– srednjo oziroma srednjo strokovno izobrazbo in srednjo poklicno izobrazbo za poklic natakar.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja gostinstva.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja gostinski tehnik in gostinski tehnik s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, poklicno-tehniškega izobraževanja gostinsko-turistični tehnik in gostinsko-turistični tehnik s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri ter poklicnega tečaja gostinski tehnik, predpisane z Odredbo o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu gostinski tehnik (Uradni list RS, št. 8/01), Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu gostinsko-turistični tehnik (Uradni list RS, št. 69/01) in Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem tečaju gostinski tehnik (Uradni list RS, št. 51/00), lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
6. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu gostinski tehnik (Uradni list RS, št. 8/01), Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu gostinsko-turistični tehnik (Uradni list RS, št. 69/01) in Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem tečaju gostinski tehnik (Uradni list RS, št. 51/00).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-28/2006
Ljubljana, dne 30. junija 2006
EVA 2006-3311-0034
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport