Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2006 z dne 18. 7. 2006

Kazalo

3213. Uredba o sodelovanju civilnih strokovnjakov in zmogljivosti v mednarodnih operacijah na obrambnem področju, stran 7969.

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in za izvrševanje 48.a člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o sodelovanju civilnih strokovnjakov in zmogljivosti v mednarodnih operacijah na obrambnem področju
1. člen
(namen uredbe)
Ta uredba določa postopke ministrstev in vladnih služb (v nadaljnjem besedilu: ministrstva) ter gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij pri načrtovanju in izvajanju sodelovanja civilnih funkcionalnih strokovnjakov s področja javne uprave (v nadaljnjem besedilu: civilnih strokovnjakov) ter civilnih logističnih in drugih zmogljivosti (v nadaljnjem besedilu: civilnih zmogljivosti) v podporo mirovnim silam na območjih izvajanja operacij v podporo miru in drugih operacij kriznega odzivanja (v nadaljnjem besedilu: mednarodnih operacij) pri izvajanju obveznosti, sprejetih v mednarodnih organizacijah ali z mednarodnimi pogodbami na obrambnem področju.
2. člen
(naloge civilnih strokovnjakov v mednarodnih operacijah)
Naloge, ki jih v skladu z mandatom mednarodne operacije opravljajo civilni strokovnjaki, so zlasti:
– zbiranje ali obdelovanje informacij na določenih področjih v vseh fazah izvajanja mednarodne operacije;
– izdelovanje analiz ter sodelovanje pri pripravi ocen s področja civilno vojaškega sodelovanja na območju izvajanja mednarodne operacije;
– svetovanje pristojnemu vojaškemu poveljniku oziroma drugi pooblaščeni osebi na določenem strokovnem področju;
– usklajevanje aktivnosti in nalog z vojaškimi poveljstvi in pooblaščenimi predstavniki Nata, Evropske unije, Organizacije združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij ter s pristojnimi organi in nevladnimi organizacijami na območju mednarodne operacije;
– sodelovanje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami ter nevladnimi organizacijami iz Republike Slovenije in pripravljanje pobud ter informacij o možnih gospodarskih, humanitarnih in drugih projektih s slovensko udeležbo;
– priprava in izvajanje projektov civilno vojaškega sodelovanja.
3. člen
(odločitev o sodelovanju v mednarodni operaciji)
(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) v skladu z Zakonom o obrambi odloča na predlog ministra za obrambo o sodelovanju civilnih strokovnjakov in civilnih zmogljivosti v mednarodnih operacijah kot sestavnem delu izvajanja obveznosti, sprejetih v mednarodnih organizacijah ali z mednarodnimi pogodbami na obrambnem področju.
(2) Udeležba civilnih strokovnjakov in civilnih zmogljivosti v mednarodni operaciji se izvaja v civilno vojaških skupinah v okviru kontingenta Slovenske vojske ali poveljstev in drugih organov Nata, Evropske unije, Organizacije združenih narodov ali drugih mednarodnih organizacij.
(3) Na podlagi izkazanih potreb lahko zagotavljajo v mednarodni operaciji ministrstva, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije iz Republike Slovenije civilne logistične in druge zmogljivosti, pri čemer Ministrstvo za obrambo lahko pomaga pri pripravi in izvajanju vključevanja civilnih zmogljivosti v mednarodno operacijo.
(4) V odločitvi iz prvega odstavka tega člena se določi zlasti namen, naloge in morebitne nacionalne omejitve ter obseg in trajanje sodelovanja civilnih strokovnjakov ali civilnih zmogljivosti v mednarodni operaciji ter naloge ministrstev pri pripravi in izvedbi sodelovanja v mednarodni operaciji.
4. člen
(projekti civilno vojaškega sodelovanja)
(1) Za umiritev razmer na kriznem območju ter vzpostavljanje stabilnejšega in varnejšega okolja za uresničevanje mandata mednarodne operacije se izvajajo projekti civilno vojaškega sodelovanja, ki obsegajo zlasti vzpostavitev delovanja organov političnega sistema, delovanja javnih služb in drugih dejavnosti splošnega pomena.
(2) Za projekte civilno vojaškega sodelovanja se izdela dokumentacija v skladu s postopki civilno vojaškega sodelovanja v Nato, Evropski uniji, Organizaciji združenih narodov oziroma drugi mednarodni organizaciji. Odločitev vlade o sodelovanju civilnih strokovnjakov v mednarodni operaciji obsega tudi določitev projektov civilno vojaškega sodelovanja ter sredstev za njihovo izvedbo.
(3) Civilni strokovnjaki o izvedbi projektov civilno vojaškega sodelovanja poročajo Ministrstvu za obrambo.
5. člen
(evidentiranje kandidatov za civilne strokovnjake)
(1) Ministrstvo za obrambo zbira kandidate, ki bodo kot civilni strokovnjaki napoteni v mednarodne operacije (v nadaljnjem besedilu: kandidat), na podlagi razpisa ali poziva drugim ministrstvom ter vodi v skladu z Zakonom o obrambi evidenco kandidatov na podlagi prejetih predlogov ministrstev oziroma prijav kandidatov.
(2) Kandidate evidentirajo ministrstva na podlagi njihove prostovoljne odločitve oziroma Ministrstvo za obrambo na podlagi prijav kandidatov na razpis. H kandidaturam kandidatov iz ministrstev, ki se prijavijo na razpis Ministrstva za obrambo, morajo dati soglasje predstojniki teh ministrstev.
(3) Ministrstvo za obrambo lahko v evidenco iz prvega odstavka tega člena uvrsti tudi kandidate na podlagi njihovega soglasja, ki jih pridobi iz gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij.
6. člen
(izbira kandidatov)
(1) Pri izbiri kandidatov se upoštevajo poleg pogojev, predpisanih za poklicno delo na obrambnem področju, še posebni pogoji za opravljanje dela civilnih strokovnjakov, zlasti zahtevana izobrazba, delovne izkušnje, dostop do tajnih podatkov, starost, zdravstvena sposobnost, znanje tujih jezikov ter drugi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati.
(2) Posebne pogoje iz prejšnjega odstavka določi minister za obrambo.
(3) Kandidati so dolžni ob prijavi podpisati izjavo o uvrstitvi v evidenco kandidatov za napotitev v mednarodne operacije za dobo najmanj petih let od dneva, ko so podpisali izjavo, razen če kandidat ni izbran samo za določeno mirovno operacijo. Ob predčasnem preklicu izjave zaradi razlogov na strani kandidata, je ta dolžan Ministrstvu za obrambo povrniti sorazmeren del stroškov usposabljanja v tridesetih dneh po predčasnem preklicu izjave.
7. člen
(usposabljanje kandidatov in dolžnosti delodajalcev)
(1) V mednarodno operacijo se lahko napoti kandidate, ki so opravili usposabljanje po programih, ki jih določi minister za obrambo. Ministrstvo za obrambo krije stroške izvajanja teh programov.
(2) Ministrstva ter gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije morajo kandidatom omogočiti udeležbo na usposabljanju iz prejšnjega odstavka v skladu z zakonom, kot v primerih, ko je zaposleni poklican k opravljanju obrambnih nalog s pozivom pristojnega organa.
(3) Udeležba javnega uslužbenca na usposabljanju iz prvega odstavka tega člena se šteje za opravljanje drugega dela v interesu delodajalca, če je ministrstvo predlagalo ali dalo soglasje za evidentiranje kandidata v skladu s to uredbo. Ministrstva krijejo stroške plač in druge stroške, ki izhajajo iz delovnega razmerja svojih kandidatov v času trajanja usposabljanja. Te stroške gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam povrne Ministrstvo za obrambo v skladu s predpisi o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske.
8. člen
(spremembe kadrovskega načrta)
(1) V skladu z odločitvijo vlade o napotitvi civilnih strokovnjakov v mednarodno operacijo predlaga minister za obrambo spremembo kadrovskega načrta Ministrstva za obrambo v delu, ki se nanaša na določitev dodatnega števila dovoljenih zaposlitev za posebne namene, ki jih dodeljuje vlada med proračunskim letom.
(2) Kadrovski načrt Ministrstva za obrambo in skupni kadrovski načrt je treba uskladiti ter sprejeti praviloma 90 dni pred napotitvijo kandidatov na mednarodno operacijo oziroma najkasneje ob sprejemu odločitve o napotitvi civilnih strokovnjakov v mednarodno operacijo.
9. člen
(sistemizacija delovnih mest)
(1) Delovna mesta civilnih strokovnjakov se glede na vrsto nalog v mednarodni operaciji določijo v sistemizaciji organizacijske enote Ministrstva za obrambo, pristojne za civilno obrambo.
(2) Ministrstvo lahko za opravljanje del in nalog, ki jih je opravljal civilni strokovnjak, ki je napoten na mednarodno operacijo, zaposli za določen čas drugega javnega uslužbenca, ki bo nadomeščal začasno odsotnega javnega uslužbenca v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
(3) Med napotitvijo v mednarodno operacijo civilnemu strokovnjaku, ki je javni uslužbenec, teče napredovalno obdobje.
10. člen
(izbira in zaposlitev civilnih strokovnjakov)
(1) Ministrstvo za obrambo izvede izbiro kandidatov za udeležbo v mednarodni operaciji praviloma pred sprejemom spremembe kadrovskega načrta ter o izbiri obvesti njihove delodajalce.
(2) Ministrstvo za obrambo uskladi udeležbo civilnih strokovnjakov v mednarodnih operacijah z njihovimi delodajalci ter organizira opravljanje zdravstvenih pregledov in cepljenj ter pridobitev dovoljenj za dostop do tajnih podatkov kandidatom pred sklenitvijo pogodb o zaposlitvi.
(3) Civilni strokovnjaki sklenejo z Ministrstvom za obrambo pogodbe o zaposlitvi praviloma za čas trajanja mednarodne operacije.
(4) Civilni strokovnjaki opravljajo delo v mednarodni operaciji najmanj šest mesecev oziroma krajši čas, največ pa eno leto.
(5) Za civilne strokovnjake, ki so v evidenci kandidatov za napotitev v mednarodne operacije, se lahko izvedejo vsi postopki, predpisani s to uredbo, razen sklenitve pogodbe o zaposlitvi z Ministrstvom za obrambo.
11. člen
(pravice in obveznosti civilnih strokovnjakov v času sklenitve pogodbe)
(1) Pravice, obveznosti in odgovornosti civilnih strokovnjakov se podrobno določijo v pogodbi o zaposlitvi v Ministrstvu za obrambo za udeležbo v mednarodni operaciji.
(2) Kot prvi dan opravljanja nalog v mednarodni operaciji se šteje dan odhoda v državo, v kateri se bodo opravljale naloge, kot zadnji dan opravljanja nalog pa dan, ko se napotena oseba vrne v Republiko Slovenijo.
(3) Za določitev plače in drugih prejemkov civilnih strokovnjakov se uporabljajo predpisi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, pri čemer se upošteva primerljivost nazivov uradnikov in činov v Slovenski vojski, in sicer polkovnik – podsekretar, podpolkovnik – višji svetovalec I, major – višji svetovalec II, stotnik – svetovalec I in nadporočnik – svetovalec II.
(4) Za pravice, obveznosti in odgovornosti civilnih strokovnjakov v času dela po pogodbi iz prvega odstavka tega člena v mednarodni operaciji se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo opravljanje vojaške službe izven države, razen nošenja uniforme, oborožitve in podrejanja vojaški disciplini. Stroške nezgodnega zavarovanja civilnih strokovnjakov v času udeležbe v mednarodni operaciji krije Ministrstvo za obrambo.
(5) Civilni strokovnjaki so disciplinsko, odškodninsko in kazensko odgovorni kot javni uslužbenci v skladu s pravnim redom Republike Slovenije, če z mednarodno pogodbo ni določeno drugače.
(6) Civilnim strokovnjakom se med delom v mednarodni operaciji zagotovi predpisane oznake za delo in razpoznavne značke.
12. člen
(delovanje v mednarodni operaciji)
(1) Med delom v mednarodni operaciji so civilni strokovnjaki odgovorni poveljniku pristojnega organa za civilno vojaško sodelovanje oziroma drugi osebi, pooblaščeni v mednarodni operaciji za njihovo vodenje
(2) Ministrstvo za obrambo po potrebi organizira strokovno pomoč in podporo civilnim strokovnjakom, ki delujejo v mednarodni operaciji.
(3) Ministrstva so dolžna na zahtevo Ministrstva za obrambo pripravljati in posredovati strokovne analize, informacije in druga gradiva iz svoje pristojnosti za delo civilnih strokovnjakov v mednarodni operaciji, če jih ni možno pripraviti na območju izvajanja mednarodne operacije, in so potrebna za izvajanje mandata mednarodne operacije oziroma nalog civilnih strokovnjakov, razen če ni z zakonom določeno drugače. Ministrstva so v skladu s tem odstavkom dolžna zagotoviti tudi drugo potrebno pomoč iz svoje pristojnosti za delo civilnih strokovnjakov.
13. člen
(delovna obleka in oprema)
Delovne obleke, osebno in delovno opremo ter sredstva, ki so prilagojena za delo na območjih izvajanja mednarodne operacije, civilnim strokovnjakom zagotavlja Ministrstvo za obrambo.
14. člen
(gospodarski, humanitarni projekti)
(1) Ministrstvo za obrambo seznanja gospodarska interesna združenja, gospodarske družbe, zavode in druge organizacije ter nevladne organizacije s pobudami in informacijami o možnih gospodarskih, humanitarnih in drugih projektih na območju mednarodne operacije.
(2) Ministrstvo za obrambo in civilni strokovnjaki pomagajo organizacijam iz prejšnjega odstavka pri vzpostavljanju stikov s predstavniki mednarodnih organizacij in lokalnih oblasti na območju mednarodne operacije.
(3) Poveljnik slovenskega kontingenta lahko v skladu z mandatom ter razpoložljivimi zmogljivostmi na pobudo civilnih strokovnjakov zagotovi logistično ali drugo pomoč pri izvajanju humanitarnih projektov na območju mednarodne operacije.
KONČNA DOLOČBA
15. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00718-7/2006/8
Ljubljana, dne 6. julija 2006
EVA 2006-1911-0004
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina