Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2006 z dne 3. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2006 z dne 3. 7. 2006

Kazalo

2996. Sklep o javni razgrnitvi predloga strokovne rešitve za občinski lokacijski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za reciklažni center na Vrhniki, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila in sklic 2. prostorske konference, stran 7251.

Na podlagi 43. člena v povezavi z 49. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in v povezavi z 31. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. 58/03 – ZZK-1) in na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. 58/03 – ZZK-1) župan sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga strokovne rešitve za občinski lokacijski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za reciklažni center na Vrhniki, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila
in
SKLIC
2. prostorske konference
I.
Župan Občine Vrhnika odreja javno razgrnitev:
1. predloga strokovne rešitve za občinski lokacijski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za reciklažni center na Vrhniki, ki ga je marca 2006 izdelal PRIMIS, d. d., Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: predlog strokovne rešitve);
2. okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje za občinski lokacijski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za reciklažni center na Vrhniki, ki ga je pod številko naloge OP-1/06 marca 2006, dopolnjen junija 2006, izdelala ENVITA d.o.o., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: okoljsko poročilo);
3. revizije okoljskega poročila, ki ga je marca 2006, dopolnjenega junija 2006, izdelal okoljski izvedenec prof. dr. Viktor Grilc, ter
4. povzetka za javnost.
II.
Gradivo iz prejšnje točke tega sklepa bo javno razgrnjeno od 10. julija 2006 do 9. avgusta 2006, in sicer:
– na Občini Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika,
– v prostorih Krajevne skupnosti Vrhnika–Breg, Tržaška cesta 11, Vrhnika in Krajevne skupnosti Sinja Gorica v Sinji Gorici.
Javna obravnava bo potekala:
– dne 13. julija 2006 z začetkom ob 17.00 uri v prostorih Krajevne skupnosti Vrhnika-Breg, Tržaška cesta 11, Vrhnika.
III.
Med javno razgrnitvijo in javno obravnavo ima javnost pravico dajati mnenja in pripombe k predlogu strokovne rešitve in k okoljskemu poročilu. Pripombe in predlogi se do 14. avgusta 2006 lahko podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, pisno ali ustno na javni obravnavi ali pa se pošljejo na elektronski naslov: obcina.komunalne@vrhnika.si, pri čemer se v rubriki »Zadeva« navedejo ključne besede »RC Vrhnika«.
O pripombah in predlogih, danih med javno seznanitvijo, odloči pripravljavec državnega lokacijskega načrta po predhodnem mnenju pobudnika izdelave predloga tega načrta.
IV.
V času javne razgrnitve iz I. točke tega sklepa imajo v postopku celovite presoje vplivov na okolje pravico dajati mnenja in pripombe fizične ali pravne osebe, ki imajo na območju, na katero se predlog strokovne rešitve nanaša, stalno prebivališče ali sedež ali v lasti nepremičnino, ter nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04).
V.
V času javne razgrnitve iz I. točke tega sklepa, Občina Vrhnika, Oddelek za okolje prostor in komunalo, vabi na 2. prostorsko konferenco, ki bo potekala 13. julija 2006 z začetkom ob 10.00 v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika.
Na prostorski konferenci bodo predstavljene strokovne podlage za občinski lokacijski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za reciklažni center na Vrhniki. Nanjo so vabljeni zlasti predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva, interesnih združenj, organizirane javnosti in nosilcev urejanja prostora.
Gradivo iz prvega odstavka te točke je na vpogled na Občini Vrhnika, Oddelku za okolje, prostor in komunalo, Tržaška cesta 1, Vrhnika, in sicer med uradnimi urami ter na spletni strani Občine Vrhnika.
VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Vrhnika, v časopisu Dnevnik, na krajevno običajen način: na radiu Orion in na oglasni deski Krajevne skupnosti Vrhnika-Breg in Sinja Gorica.
Št. 5/06-350-01-47/2004
Vrhnika, dne 26. junija 2006
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

AAA Zlata odličnost