Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2006 z dne 3. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2006 z dne 3. 7. 2006

Kazalo

2994. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Lendava, stran 7250.

Na podlagi 64. ter v skladu z določilom 18. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB 1) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet Občine Lendava na 29. seji dne 28. junija 2006 sprejel
S P R E M E M B E
I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Lendava
1. člen
V drugem odstavku 2. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) (v nadaljevanju: statuta), se pri zaporedni številki 6. besedilo: »Krajevna skupnost Lendava – Helyi Közösség Lendva, ki obsega območji naselij Lendava – Lendva in Trimlini – Hármasmalom« spremeni tako, da se črta »in Trimlini – Hármasmalom« ter namesto besede »naselij« pred imenom Lendava-Lendva zapiše »mesta«.
V istem členu se vstavi nova zaporedna številka 18., katere besedilo glasi: »18. Krajevna skupnost Trimlini – Helyi Közösség Hármasmalom, ki obsega območje naselja Trimlini-Hármasmalom«.
2. člen
Besedilo 34. člena statuta se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima najmanj enega podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan občine.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana za katere ga župan pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Če ima občina več podžupanov, nadomešča župana tisti podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši podžupan.
V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev. Če ima občina več podžupanov, župan s sklepom določi kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma če je župan razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.
Podžupan, ki opravlja funkcijo župana nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.«
3. člen
V 37. členu statuta se besedilo tretjega odstavka v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Podžupanu preneha mandat tudi,če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat«.
4. člen
Določbe 1. člena teh sprememb in dopolnitev statuta se uporabljajo za izvedbo lokalnih volitev v letu 2006, določbe 2. in 3. člena pa se začnejo uporabljati po izvedenih lokalnih volitvah v letu 2006.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-01-05/99
Lendava, dne 28. junija 2006
Župan – Polgármester
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti