Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2006 z dne 3. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2006 z dne 3. 7. 2006

Kazalo

2992. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ZN Oskrbni center ob Dolinski, stran 7249.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in drugega odstavka 66. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) župan Mestne občine Koper sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ZN Oskrbni center ob Dolinski
I.
Župan odreja javno razgrnitev:
1. Predloga sprememb in dopolnitev ZN “Oskrbni center ob Dolinski”, ki ga je junija 2006 izdelal Investbiro, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt);
2. Povzetka za javnost;
3. Strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve lokacijskega načrta;
II.
Gradivo iz I. točke tega sklepa bo od 17. julija do 17. avgusta 2006 javno razgrnjeno:
– v veži upravne stavbe Mestne občine Koper v Kopru, Verdijeva 10 in
– v prostorih KS Olmo Prisoje, Oljčna pot 4c, Koper.
Javna obravnava bo potekala 19. julija 2006, z začetkom ob 17. uri, v mali gledališki dvorani, Verdijeva 3, Koper.
Ogled razgrnjenega osnutka je v veži upravne stavbe MO Koper v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure, v petek pa od 8. do 13. ure, na sedežu Krajevne skupnosti Olmo Prisoje pa v času, ki ga določi svet te krajevne skupnosti.
III.
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko k razgrnjenemu gradivu dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko do 8. junija 2006 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ustno na javni obravnavi, ali se pošljejo na elektronski naslov: obcina@koper.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navede ključne besede spremembe in dopolnitve odloka ZN Oskrbni center Ob dolinski. O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec zazidalnega načrta po predhodnem mnenju pobudnika izdelave zazidalnega načrta.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Koper (www.koper.si), ter na krajevno običajen način v časopisu Primorske novice.
Št. K3503-73/2004
Koper, dne 23. junija 2006
Župan
Občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 31, primo comma, della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002, 8/2003-rettifica e 53/2003 – ZZK – 1) ed in virtù dell’articolo 66, secondo comma, della Legge sulla tutela dell’ambiente (Gazzetta uff. della RS, n. 41/04), il Sindaco del Comune città di Capodistria ha emesso la seguente
D E L I B E R A
Sulla pubblica esposizione della proposta Delle modifiche ed integrazioni al PP riferito al Centro commerciale presso la Strada della Valle
I.
Il Sindaco dispone l’esposizione al pubblico:
1. Della proposta di Modifiche ed integrazioni al PP riferito al “Centro commerciale presso la strada della Valle”, compilato in giugno 2006 dalla Investbiro d.d. (nel seguito: piano particolareggiato);
2. della sintesi per il pubblico;
3. degli approfondimenti tecnici sui quali poggia il piano particolareggiato;
II.
La documentazione di cui al punto I della presente delibera sarà esposto al pubblico dal 14 luglio al 14 agosto 2006 presso:
– l’aula del municipio di Capodistria, Via Verdi 10
– la sede della CL Olmo Prisoje, Vicolo degli olivi 4c, Capodistria.
Il dibattito pubblico si terrà alle ore 17 del giorno 19 luglio 2006, presso il ridotto del Teatro di Capodistria, Via Verdi 3, Capodistria.
Nell’aula del Municipio, la visione della proposta esposta sarà possibile il lunedì, il martedì ed il giovedì dalle ore 8 alle ore 15, il mercoledì dalle ore 8 alle ore 17 ed il venerdì dalle ore 8 alle ore 13. Presso la sede della Comunita' locale, l'orario di esposizione verrà stabilito dal rispettivo consiglo.
III.
Durante l'esposizione ed il dibattito pubblico, i cittadini, le organizzazioni e gli organi interessati possono presentare osservazioni e suggerimenti in merito alla documentazione esposta. Le osservazioni ed i suggerimenti possono essere inoltrati per iscritto, espressi nel corso del dibattito pubblico, riportati nei libri presenti nei luoghi di esposizione oppure trasmessi per posta elettronica all’indirizzo obcina@koper.si (indicando le parole chiave: Modifiche ed integrazioni al decreto sul PP riferito al Centro commerciale presso la Strada della Valle) per tutta la durata dell’esposizione al pubblico. Delle osservazioni e proposte avanzate durante l’esposizione al pubblico, decide il compilatore del piano particolareggiato, previo parere dell’ente procedente.
IV.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, sul sito web del Comune città di Capodistria (www.koper.si) e nel quotidiano Primorske novice.
N.: K3503-73/2004
Capodistria, lì 23. 6. 2006
Sindaco
Comune citta di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost