Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2006 z dne 3. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2006 z dne 3. 7. 2006

Kazalo

2988. Program priprave za občinski lokacijski načrt »Športno rekreacijski park Bled« – 1. faza, stran 7245.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in 30. člena Statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) je župan Občine Bled sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt »Športno rekreacijski park Bled« – 1. faza
I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
Po veljavnem družbenem planu (Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Uradni list RS, št. 95/02) je za območje urejanja Športno rekreacijskega parka na Bledu predvidena izdelava PIA – občinski lokacijski načrt z oznako BL R1.
Območje obravnave se nahaja v kraju Bled, ob Prešernovi cesti. Obstoječa pozidava okolice območja obravnave je stanovanjska, deloma storitvena (sedanji prostori podjetja Infrastruktura d.o.o.).
Na zemljišču so že urejene športno rekreacijske površine.
S tem programom priprave se opredelijo ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za izdelavo in sprejem OLN, predmet in programska izhodišča OLN, okvirno ureditveno območje OLN, nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OLN, seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, navedba in način pridobitve geodetskih podlag, roki za pripravo OLN oziroma njegovih posameznih faz ter obveznosti v zvezi s financiranjem.
II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA PROSTORSKEGA AKTA
Predmet OLN je izdelava novega občinskega prostorskega akta za območje BL R1 »Športno rekreacijski park Bled«, s katerim bodo ob upoštevanju temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter eventualni prostorski ukrepi po Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1).
Kompleks je ograjen in obsega nogometno igrišče, tekališče in vstopno lopo, ki hkrati služi kot vstopni objekt, garderobe in priročno skladišče.
Ureditveno območje je opredeljeno v prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled ter je namenjeno območju za rekreacijo.
Pred sprejemom programa priprave je bila dne 16. 6. 2006 sklicana in izvedena prva prostorska konferenca.
Po zaključku prostorske konference je bil opravljen terenski ogled območja, kjer so bile dodatno izražene sledeče usmeritve:
– Kot strokovna podlaga se pripravi krajinska zasnova z uvrstitvijo obstoječih dreves;
OLN mora biti izdelan v skladu s 24., 43., 44. in 73. členom ZUreP-1 Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) in mora v skladu s 43. čl. ZUreP vsebovati zlasti:
– prikaz ureditvenega območja OLN, umestitve načrtovane ureditve v prostoru s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji, načrt parcelacije, zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture območja z obveznostmi priključevanja vanjo, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter prikaz eventualne etapnosti izvedbe prostorske ureditve.
Poleg navedenega mora OLN vsebovati tudi naslednje obvezne priloge (24. člen ZUreP): povzetek za javnost, izvleček iz dolgoročnega in družbenega plana, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev, obrazložitev in utemeljitev OLN, strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve OLN in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi OLN upoštevani z njihovimi povzetki, ki se nanašajo na vsebino OLN, smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora, spis postopka priprave in sprejemanja OLN, oceno stroškov za izvedbo OLN ter program opremljanja zemljišč.
III. OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE
Športno rekreacijski park Bled leži ob regionalni cesti Bled – Gorje, na obrobju Bleda, na zemljišču s parcelno številko 436/6 in 435/13, k.o. Bled. Kompleks ima izredno lego in je bil zgrajen leta 1953 z nogometnim igriščem, atletsko stezo in atletskimi napravami ter spremljajočim objektom minimalnih površin in pomanjkljivo komunalno infrastrukturo. Zemljišče je v lasti pravnih oseb.
IV. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA TER DRUGI UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI
Pripravljavec OLN je Občina Bled, ki po sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V skladu z 29. členom ZUreP-1 morajo nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. V smernicah morajo konkretizirati določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki se nanašajo na predviden lokacijski načrt ter na katerih temeljijo njihove smernice.
V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, pri čemer pa mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Nosilci urejanja prostora morajo v roku 30 dni podati mnenja na usklajeni predlog OLN (že usklajen osnutek s stališči do pripomb in predlogov iz javne obravnave in razgrnitve). Če v predpisanem roku nosilci urejanja prostora ne podajo mnenja, se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nimajo pripomb.
Pristojni nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Slovenski trg 1, 4000 Kranj;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Kranj, Gorenjska cesta 15, 4240 Radovljica;
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo; Agencija Republike Slovenije za okolje, območna pisarna Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj;
4. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled,Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled;
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Kranj, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj;
6. Zavod RS za varstvo narave, območna enota Kranj, Tomšičeva 9, Kranj;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Kranj, Tomšičeva 7, Kranj;
8. Telekom Slovenije, področna enota Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj;
9. Elektro Gorenjska, Mirka Vadnova 3, 4000, Kranj;
10. Občina Bled, Oddelek za gospodarske javne službe, Cesta Svobode 13, 4260 Bled;
11. Infrastruktura d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled;
12. Telemach d.o.o., Podružnica Gorenjske, Kidričeva 41, 4270 Jesenice;
13. Adriaplin, podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o., Dunajska c.7, Ljubljana;
14. Krajevna skupnost Bled;
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za OLN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
Pred javno razgrnitvijo OLN se v skladu z 28. členom in z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede predvidene prostorske ureditve, skliče in izvede druga prostorska konferenca. Mnenja navedenih se soočijo s predlogi in mnenji naročnika in pripravljavca OLN ter drugih nosilcev urejanja prostora.
V. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG ZA NAČRTOVANJE
Pred pripravo predloga OLN je potrebno izdelati strokovne podlage, v katerih je potrebno posebej obdelati naslednje tematske sklope in usmeritve:
– analiza stanja ustvarjenih razmer in naravnih lastnosti prostora, ki vplivajo na določitev prostorskih ureditev,
– načrtovano prostorsko ureditev kot celovito urbanistično in arhitekturno ureditev,
– zasnova ureditve prometnega omrežja – proučitev navezave območja na obstoječo občinsko cesto ter zasnova notranjih zbirnih cest,
– zasnova ureditve infrastrukturnega omrežja na celotnem vplivnem območju (ureditev energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih ureditev),
– geološko-geotehnični pogoji,
– zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– podatki o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– načrt parcelacije,
– ocena o vplivu načrtovanih prostorskih ureditev na okolje.
Izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag se določi v postopku priprave lokacijskega načrta. Poleg naštetih se upoštevajo izdelane strokovne podlage, ki so bile pripravljene za izdelavo strateških prostorskih aktov občine.
Pri izdelavi občinskega lokacijskega načrta je potrebno upoštevati:
– Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Uradni list RS, št. 95/02),
– Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 14/99),
– rešitve v zvezi z zavarovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov,
– priporočila in smernice, pridobljene na prostorskih konferencah,
– pridobljene smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora.
V. VARSTVO OKOLJA
V skladu s 40.–47. členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 41/04) bo posredovano obvestilo MOPE o nameri izvedbe OLN. O celoviti presoji vplivov na okolje.
VI. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v členih od 156. do 161. ZUreP-1.
Pred izdelavo predloga OLN mora izdelovalec preveriti ustreznost in zadostnost strokovnih podlag. Akt mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi predpisi, predvsem z:
– Zakonom o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03),
– Zakonom o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 41/04, 45/04, 102/04, 14/05 – popr.),
– Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov ZGO-1A (Uradni list RS, št. 47/04),
– Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04),
– Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04)
– Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 110/02, 119/02, 41/04),
– Zakonom o vodah (Uradni list RS 67/02, 110/02, 2/04, 41/04),
– drugo veljavno zakonodajo.
Strokovne rešitve, ki jo obravnava prostorski akt naj se pridobijo z izdelavo več variantnih rešitev. Izdelane naj bodo tako, da je možna njihova medsebojna primerjava.
VII. NAVEDBA IN NAČIN PRIDOBITVE GEODETSKIH PODLAG
Podloga je geodetsko topografski načrt, ki mora vključevati tudi podatke o komunalnih vodih ter druge geodetske podloge, izdelane v skladu s Pravilnik o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04), ki jih izdela geodetsko podjetje in digitalni katastrski načrt, ki ga pripravljavec pridobi pri Geodetski upravi Republike Slovenije.
VIII. ROKI ZA PRIPRAVO OLN
1. Dne 16. 6. 2006 je bila izvedena prva prostorska konferenca.
2. Župan sprejme program priprave.
3. Objava programa priprave v uradnem glasilu.
4. Pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni, oziroma rokih, ki jih določajo posebni zakoni, po prejemu poziva podajo smernice za načrtovanje OLN.
5. Načrtovalec v roku 30 dni po pridobitvi vseh podatkov s strani investitorja in podatkov o prostoru dni izdela geodetski načrt, strokovne podlage,variantne rešitve in osnutek OLN.
6. Po izdelavi osnutka OLN pripravljavec v skladu z 28. členom ZUreP-1 skliče in izvede drugo prostorsko konferenco, datum, kraj in čas konference se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
7. Pripravljavec sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga OLN. Javna razgrnitev variantnih rešitev z obrazložitvijo izbora najustreznejše rešitve mora trajati najmanj 30 dni.
8. V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo. O razgrnitvi in javni obravnavi mora pripravljavec javnost obvestiti z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve. Z javnim naznanilom se o javni razgrnitvi in javni obravnavi obvesti lastnike nepremičnin na območju obravnavanega prostorskega akta.
9. V času javne razgrnitve predlog OLN obravnava tudi Občinski svet.
10. Po končani javni razgrnitvi pripravljavec OLN dopolni s stališči do pripomb in predlogov.
11. Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni po prejemu poziva podajo mnenja k v skladu s stališči do pripomb in predlogov dopolnjenemu predlogu OLN.
12. Načrtovalec izdela usklajen in dopolnjen predlog.
13. Župan posreduje dopolnjeni in usklajeni predlog v obravnavo in sprejem Občinskem svetu.
14. Občinski svet na podlagi usklajenega predloga OLN sprejme odlok, ki se objavi v uradnem glasilu.
15. Načrtovalec po sprejetju odloka izdela končni dokument.
V primeru, da se med izdelavo OLN ugotovi, da je potrebno izvesti upravno komasacijo, se v skladu s Pravilnikom o izvedbi komasacije zemljišč na območju občinskega lokacijskega načrta (Uradni list RS, št. 21/04) med potekom postopka smiselno vgradijo tudi roki, potrebni za izvedbo postopkov v zvezi s komasacijo zemljišč.
IX. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM OLN
Finančna sredstva za izdelavo OLN se zagotovijo v okviru proračuna Občine Bled.
X. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE
Ta program priprave se objavi v uradnem glasilu in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-10/2006
Bled, dne 28. junija 2006
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

AAA Zlata odličnost