Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2006 z dne 3. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2006 z dne 3. 7. 2006

Kazalo

2987. Pravilnik o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bled, stran 7243.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/0 in 21/05 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) je Občinski svet Občine Bled na nadaljevanju 28. redne seje dne 22. 6. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o pomoči ob rojstvu otroka v Občini Bled
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje pomoči ob rojstvu otroka (v nadaljevanju: pomoč) na območju Občine Bled ter določa upravičence, višino pomoči, pogoje, postopek in način dodelitve pomoči.
2. člen
Pomoč je enkratna socialna pomoč upravičencu, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna, s katero se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Upravičenec do pomoči je eden od staršev novorojenca, če starša novorojenca živita skupaj.
Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do pomoči tisti od staršev, pri katerem otrok živi.
V primeru smrti staršev je upravičenec do pomoči oseba, ki je otrokov skrbnik po odločbi centra za socialno delo.
4. člen
Pravico do pomoči ima upravičenec pod pogojem, da ima stalno prebivališče v Občini Bled.
5. člen
Pravico do pomoči uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na predpisanem obrazcu (priloga 1), ki ga upravičenec dvigne v sprejemni pisarni oziroma je na razpolago na spletni strani Občine Bled in ga izpolnjenega pošlje po pošti ali vloži v sprejemni pisarni Občine Bled, najkasneje v devetih mesecih od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do pomoči ni več mogoče uveljavljati in se vloga s sklepom zavrže kot prepozna.
6. člen
Pismeni vlogi iz prejšnjega člena morajo biti priloženi:
– izpisek iz rojstne matične knjige,
– fotokopija veljavnega osebnega dokumenta upravičenca,
– odločba o skrbništvu ali posvojitvi otroka (samo skrbnik oziroma posvojitelj),
– številka transakcijskega računa (v primeru izbire denarnega nakazila).
7. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve pomoči vodi in o njej odloča z odločbo občinski organ, pristojen za socialno varstvo.
Darilni bon se upravičencu vroči skupaj z odločbo, v primeru izbire nakazila pa občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek denarnega prispevka najkasneje v roku 30 dni po njeni pravnomočnosti.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba pri županu, pisno ali ustno na zapisnik.
8. člen
Pomoč po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
9. člen
Obliki pomoči ob rojstvu otroka sta:
– vrednostni bon v višini 100.000,00 SIT ali
– denarno nakazilo v višini 90.000,00 SIT.
Spremembo višine pomoči določi občinski svet s sklepom.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ta pravilnik se ne uporablja za upravičence, ki so v letu 2006 že prejeli darilni bon.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 039-3/2006
Bled, dne 22. junija 2006
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti