Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2006 z dne 3. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2006 z dne 3. 7. 2006

Kazalo

2980. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-A), stran 7235.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. junija 2006.
Št. 001-22-100/06
Ljubljana, dne 30. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH (ZIO-A)
1. člen
V Zakonu o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96 in 86/04 – ZVSI) se v 4. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, imajo pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in pravico do drugih ugodnosti ter pravic (na primer: prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih ali občasnih del prek pooblaščene organizacije za posredovanje dela) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju, prijavljeni kot brezposelne osebe ali se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Omenjene pravice je mogoče uveljavljati do dopolnjenega 27. leta starosti.«.
2. člen
56. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 500.000 do 2.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki izobražuje po javno veljavnih izobraževalnih programih za odrasle, čeprav ni vpisana v razvid v skladu z zakonom.
Z globo od 250.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo od 250.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki izvaja javno veljavni izobraževalni program za odrasle, če:
– izobraževalno delo opravljajo strokovni delavci, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih z zakonom in drugimi predpisi,
– se izobraževalno delo ne izvaja v obsegu, določenem z izobraževalnim programom,
– troši javna sredstva v nasprotju s pogodbo iz 33. člena tega zakona,
– terja od udeležencev izobraževanja njihov prispevek za kritje stroškov izobraževanja v nasprotju z določbami 34. člena tega zakona,
– ne zagotovi priprave letnega delovnega načrta organizacije za izobraževanje odraslih in če dela ne organizira v skladu s tem načrtom,
– vpisuje odrasle v nasprotju z določbami tega zakona o vpisu v izobraževanje odraslih,
– ne vodi dokumentacije in evidenc v skladu z določbami tega zakona.
Z globo od 50.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.«.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 1. člen pa se začne uporabljati 1. septembra 2006.
Št. 602-10/94-2/4
Ljubljana, dne 22. junija 2006
EPA 813-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.

AAA Zlata odličnost