Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2006 z dne 3. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2006 z dne 3. 7. 2006

Kazalo

2978. Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-1B), stran 7234.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona
o nadzoru državne meje (ZNDM-1B)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. junija 2006.
Št. 001-22-103/06
Ljubljana, dne 30. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE MEJE (ZNDM-1B)
1. člen
V Zakonu o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) se v 3. členu za 11. točko doda nova 12. točka, ki se glasi:
»12. Mejna prometna komunikacija je nekategorizirana cesta ali pot, po kateri je možno prehajati državno mejo izven mejnih prehodov.«.
2. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(zapiranje mejnih prometnih komunikacij)
Mejne prometne komunikacije se zaprejo z zapornicami ali na druge načine, ki preprečujejo nedovoljen prehod državne meje.
Na zemljiščih, na katerih se mejne prometne komunikacije zaprejo na način iz prejšnjega odstavka, se za namene dostopa, gradnje in postavitve ter za čas postavitve zapornic ali drugih načinov zapiranja ustanovi služnost v javno korist v skladu s predpisi, ki urejajo stvarnopravna razmerja, ter v skladu s predpisi, ki urejajo razlastitev in omejitev lastninske pravice.
Seznam mejnih prometnih komunikacij določi Vlada Republike Slovenije.
Izvedba del, s katerimi se mejne prometne komunikacije, ki jih opredeljuje seznam iz prejšnjega odstavka, zaprejo na način iz prvega odstavka tega člena, se šteje za dela v javno korist, za katera v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ni potrebno gradbeno dovoljenje in s katerimi se lahko začne brez pridobitve lokacijske informacije.
Služnost v javno korist iz drugega odstavka tega člena mora biti ustanovljena pred začetkom izvedbe del iz prejšnjega odstavka.«.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-08/91-3/60
Ljubljana, dne 22. junija 2006
EPA 921-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.

AAA Zlata odličnost